HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5120
ime B., Petar
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, službeni lugar
      Kot. šumarije Čazma / ŠU Kloštar Ivanić

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5120)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Čazma


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM