HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID532
ime D., Dražen
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /532)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1984.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1985.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Šum. školu (IV. stupanj) završio je u Karlovcu 1985. god. Zaposlen je u "Hrvatskim šumama", UŠP Ogulin, Šumarija Ogulin.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM