HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID539
ime D., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /539)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1967.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Jurja i Marije rođ. Petrunić. Osnovnu školu završio je u Dugoj Resi 1963, a Šum. školu u Karlovcu 1967. god. Od 1968. do 1978. radio je u ŠG Karlovac, najprije u Šumariji Vojnić na poslovima lovstva, a zatim kao šum. tehničar u šumarijama Krašić i Duga Resa. Nakon toga je 2–3 godine radio u Pilani Vukova Gorica, koja je bila u sastavu trgovačkog poduzeća “Mrežnica” Duga Resa. Slijedećih deset godina radio je na otkupu trupaca za pilanu poduzeća “Lipa” Novi Marof, a početkom 90–ih godina do 1993. radio je u DIP–u Karlovac. God. 1993. odlazi u Canadu. Bio je zaposlen na izradi kočnica za automobile sve do ozljede na poslu 1997. god. i od tada više ne radi. Živi u Mississaugi, Ontario (Canada).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM