HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID578
ime Đ., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /578)   IZMJENE         ISPISlokacija
 Srednju šum. školu za krš završio je u Splitu, a 1951. god. zapošljava se u Šumariji Imotski, gdje je radio cijeli radni vijek na radnim mjestima od mlađeg pristava do direktora ŠG, ističući se kao vrstan stručnjak na uzgajanju šuma i melioracijama krša i kao vrstan kvalitetan dendrolog i fi tocenolog. Umirovljen je 1990. god. kao direktor ŠG Dalmacija Split, OOUR Šumarija Imotski.

1J. Đurđević, 1948: Povodom konferencije o poljozaštitnim šumskim pojasima. Š.L. 1, s.18 PDF
2J. Đurđević, 1978: Ante Dubravac, dipl. inž. šum.. Š.L. 8-10, s.428 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SCHREIBER, Porin: Josip Đurđević (1931 – 2007), ŠL 9-10/2008, s.496 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM