HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID588
ime E., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov. – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /588)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1981.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
djelovao Valpovo

član HŠD ogranak
Osijek

2004

HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Valpovo

šumarski tehničar

 Sin Ivana i Lucije rođ. Dakić. Osnovnu školu završio je u Josipovcu, a Šum. školu u Karlovcu (1981). Od 1982. radi u šumarstvu. Sada (2003) zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Osijek, Šumarija Valpovo.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM