HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6053
ime K., Nikola
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar, službeni lugar
      Kr. drž. šumarije Krasno / ŠU Gospić

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6053)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Krasno


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM