HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6177
ime L., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Požega / - zamjenik, ŠU Novska

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6177)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Požega


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM