HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID620
ime F., Antun
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika, poslovođa, čuvar šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /620)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1984.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik - III. stupanj

 Sin Ivana i Mare rođ. Lucarić. Osnovnu školu završio je u Mikleušu Gornjem, a III. stupanj srednje Šum. škole u Karlovcu (1984), uz rad. Od 1981. do danas radi pretežito kao čuvar šuma u Šumariji Čazma, ŠG "Mojica Birta" Bjelovar, sada "Hrv. šume", UŠ podružnica Bjelovar. Živi u Mikleušu Donjem kod Čazme.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM