HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID652
ime F., Marko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, strojarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /652)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1968.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Janka i Ane rođ. Spudić. Osnovnu školu polazio je u Novigradu na Dobri, a Šum. školu završio je u Karlovcu 1968. god. Nakon toga završio je i internu kvalifi kaciju za stroj. tehničara. Glavninu radnog vijeka, od 1970. radio je u Tvornici “Kordun” u Karlovcu, na proizvodnji alata za obradu drva, gdje i danas (2003) radi. Živi u Dugoj Resi.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM