HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID681
ime G., Ante
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, specijalist, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /681)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1985.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1986.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
više obr.1996.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - specijalist

 Sin Petra i Ane rođ. Sabljak. Osnovnu školu završio je u Rakovici, Opću srednju školu u Slunju, a Šumarsku (1986) i specijalizaciju (1996) u Karlovcu. Do početka Domovinskog rata 1991. radio je kao pom. revirnika u Šumariji Rakovica, ŠG Karlovac. Od 1992. do 1996. god. radio je u Hrvatskim šumama, Šumariji Draganići, kao pom. revirnika, a od 1996. radi u Šumariji Vojnić kao revirnik, da bi sada bio postavljen na mjesto pom. revirnika u istoj šumariji, UŠP Karlovac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM