HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID707
ime G., Stjepan
zvanje
zanimanje     
viši šum. tehničar, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /707)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1968.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
više obr.1987.Šumarska škola KarlovacViši šumarski tehničar - V. stupanj

član HŠD ogranak
Karlovac

26.06.1970

umirovljenici

viši šumarski tehničar

 Šum. školu (IV. stupanj), završio je u Karlovcu 1968, a 1987, uz rad, postigao je zvanje višeg šum. tehničara (V. stupanj). Zaposlen je u "Hrv. šumama", UŠP Karlovac, Šumarija Krašić.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM