HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7096
ime Š., Marko
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar, službeni lugar
      Kr. drž. šum. Ljeskovac / u Inspektoratu u Senju

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/7096)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ljeskovac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM