HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID713
ime G., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /713)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1985.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1986.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Janka i Ade rođ. Zajec. Završio je osnovnu školu u Petrovskom, a Šumarsku u Karlovcu (1986). Od 1986. zaposlen je kao radnik na uzgoju šuma u Šumariji Krapina, ŠG Zagreb.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM