HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID715
ime G., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /715)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1962.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1962. Nakon završetka škole zaposlio se u šumarstvu. God. 1974. evidentirano je da je imao 13 godina radnog staža u šumarstvu i da radi kao manipulant u Šumariji Sokolovac ŠG Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM