HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7253
ime V., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Novska / ŠU Novska

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/7253)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novska


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM