HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7314
ime V., Rade
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, službeni lugar
      Kr. drž. šum. Mrkopalj / ŠU Mrkopalj

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/7314)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mrkopalj


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM