HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID737
ime G., Ljubomir
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar i dipl. ekonomist
     

                                                                IZBOR      (lugari /737)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Nakon maturiranja u Šum. školi Plaški (1951) kao šum. tehničar zaposlio se u ŠG "Javornica" u Ogulinu. Radio je na poslovima uređivanja šuma. Ubrzo je premješten u Šumariju Gomirje, gdje obavlja razne poslove, do zamjenika upravitelja, a 1955. postavljen je za upravitelja Šumarije Jasenak. Na tom mjestu ostaje do 1960, a zatim prelazi na rad u DPO, pa na dužnost zamjenika direktora ŠG Ogulin. Od 1961. do 1965. nalazio se na studiju ekonomskih znanosti, a 1967. postavljen je za direktora ŠG Ogulin i na toj dužnosti ostaje do 1978, kad je biran za predsjenika Skupštine općine Ogulin. Istekom mandata 1982. vratio se na mjesto direktora ŠG, gdje je ostao do kraja 1984. god. Nakon reorganizacije šumarstva bio je direktor OOUR–a za iskorišt. šuma. Ambiciozan, marljiv i sposoban u međuvremenu odslušao je i položio sve predmete na poslijediplomskom studiju iz Ekonomike i organizacije proizvodnje na Šum. fakultetu u Zagrebu.

1Grba, Lj., 1987: PREDGOVOR. Š.L. 7-9, s.313 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM