HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID738
ime G., Mile
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /738)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1953.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Dušana i Nade rođ. Šupica. Osnovnu školu završio je u Plaškom, a srednju Šum. školu u Karlovcu 1953. god. Bio je zaposlen u šumarstvu od 1953. do 1991. godine, kad je otišao u mirovinu. Pretežito je radio u Šumariji Ogulin, ŠG Ogulin, na mjestu glavnog poslovođe. Bio je pohvaljivan kao dobar i stručan djelatnik. Kao umirovljenik živi u Plaškom.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM