HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID74
ime B., Dražen
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lovišta – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /74)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1989.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Josipa i Zorice rođ. Šćurić. Osnovnu školu završio je u Ogulinu, a srednju u OOC za šumarstvo Karlovac (1989). God. 1989–90. radio je u Goransko– prim. ŠG Delnice, u Šumariji Ogulin. Od 1992. do danas radi kao pom. revirnika u Hrvatskim šumama, UŠ Ogulin, Šumarija Ogulin. Živi u Ogulinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM