HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID759
ime G., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /759)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1987.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Slavonski Brod

1995

Šumarija Slavonski Brod

šumarski tehničar

 Sin Ante i Anice rođ. Žulj. Osnovnu školu završio je u Nijemcima, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1987). U šumarstvu radi od 1993. do danas kao poslovođa. Pretežito je radio u Hrvatskim šumama, UŠ Nova Gradiška, Šumarija Oriovac. Živi u Slav. Brodu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM