HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID77
ime B., Marijan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, administrator
     


lokacija

srednje obr.1975.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Mate i Ankice rođ. Blašković. Osnovnu školu završio je u Vel. Grđevcu, a Šum. školu u Karlovcu (1975). Od 1975. do danas radi kao materijalni knjigovođa, fakturist, referent za šumske štete i referent za privatne šume u Šumariji Vel. Grđevac, ŠG "Mojica Birta" Bjelovar, sada "Hrv. šume", UŠP Bjelovar. Živi u Vel. Grđevcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM