HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID774
ime G., Damir
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     


lokacija


član HŠD ogranak
Bjelovar

17.6.2008

UŠP Bjelovar, Šumarija Lipik

šumarski tehničar

 Sin Adama i Nevenke rođ. Serafi ni. Osnovnu školu završio je u Tovarniku, a Srednju šum. “Ilonka Golik” u Delnicama. Od 16.2.1995. zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Bjelovar, Šumarija Lipik.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM