HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID778
ime G., Pavao
zvanje
zanimanje     
lugar – čuvar šume
     

                                                                IZBOR      (lugari /778)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Klana

 lugar – čuvar šume, rođ. 20.1.1908. u Klani. Sin Mate. Nakon osnovne škole u Klani, završio je Lugarsku školu u Rijeci. U radni odnos u Šumariji Klana stupio je 20.7.1950. god. Radio je kao lugar 10 godina.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM