HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID798
ime H., Stjepan
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /798)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1951. god., a 1974. radio je kao lugar u Šumariji Virovitica, ŠG Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM