HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID825
ime H., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, šum. kontrolor
     

                                                                IZBOR      (lugari /825)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Martina i Marije rođ. Kovač. Osnovnu školu završio je u Bjelovaru, a Šum. školu u Karlovcu 1951.god. U šumarstvu se zaposlio 1952, a 1974. radio je u Stručnim službama u OOUR–u Đurđevac ŠG Koprivnica. Pretežito je radio u Šumariji Đurđevac te se istakao kao građevinac i šum. kontrolor. Primio je jubilarna priznanja za 10 i 20 godina radnog staža. U mirovinu otišao je 1990. god. Živi u Đurđevcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM