HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID835
ime H., Franjo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     


lokacija

srednje obr.1953.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Mije i Ivke rođ. Privara. Osnovnu školu polazio je u Piškorevcima, a nižu gimnaziju i sedmoljetsku s malom maturom završio je u Đakovu. Prva dva razreda Srednje šum. škole polazio je u Plaškom, a 3. i 4. razred u Šum. školi u Karlovcu koju je završio 1953. god. U šumarstvu se zaposlio 1954, u Šumariji Stari Mikanovci, kao šum. tehničar – pripravnik gdje je bio do 1956. režijski referent za iskorištavanje šuma. God. 1957. premješten je po potrebi za upravitelja u DI “Slavonski hrast” Vinkovci, šumska manipulacija Stari Mikanovci. Od 1958. do 1959. bio je v.d. upravitelja manipulacije u Županji (P.J. šum. Cerna, Županja, Gunja), a od 1959. god. u Šumariji Županja bio je rukovodilac te v.d. upravitelja P.J. iskorištavanja šuma. Potom bio je stručni suradnik P.J. Iskorištavanje šuma Županja. U mirovinu odlazi 1992. god. s radnog mjesta revirnika, šum. revir Orljak – Raščica kod Bošnjaka (s dvije god. otkupljenog radnog staža). Surađivao je 15 godina sa Šum. fakultetom u Zagrebu pri snimanju normi na sječi i izradi drvnih sortimenata (prof. dr. S. Tomanić). Za uspješan i požrtvovan rad bio je nagrađen stručnim boravkom u Norveškoj.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM