HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID842
ime H., Josip
zvanje
zanimanje     
stručni radnik u šumarstvu – šum. tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /842)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1981.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1982.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Josipa i Veronike rođ. Horvat. Osnovnu školu završio je u Siraču, a Šum. školu (IV. stupanj) u Karlovcu (1982). Od 1982. radi u šumarstvu. Sada (2003) je poslovođa – lugar u Hrvatskim šumama, UŠP Bjelovar, Šumarija Sirač.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM