HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID843
ime H., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, direktor
     

                                                                IZBOR      (lugari /843)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1956.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Josipa i Mare rođ. Kusanić. Osnovnu školu završio je u Lipju kod Karlovca, a Šum. školu u Karlovcu 1956. Iste godine zaposlio se u šumarstvu i do 1958. radio je kao pripravnik u Šumariji Karlovac. Nakon položenog struč. ispita (Zagreb 1958) radio je pet godina kao referent za uzgajanje šuma u Šumariji Karlovac, koja je od 1960. bila u sastavu ŠG Karlovac. God. 1963. zaposlio se u “Zelenilu” Karlovac, gdje je radio do umirovljenja 1992. god. na slijedećim poslovima: od 1963. do 1968. bio je upravitelj Zaštitnih šuma grada Karlovca u sklopu “Zelenila”; od 1968. do 1991. bio je direktor “Zelenila”. Nakon godinu dana odlazi u mirovinu. Živi u Karlovcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM