HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8521
ime BREŽNJAK, Marijan
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing.
      redoviti prof. predmeta Tehnologija masivnog drva, dekan Šum. fakulteta

                                                                IZBOR      (knjiga5/8521)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen27. 4. 1926.Zagreb
apsolvirao1950.
diplomirao1952.
doktorirao1964.
umro16. 1. 2014.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD, članovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Zagreb

1990

umrli

dr. sc., diplomirani inženjer šumarstva

 U Zagrebu je polazio osnovnu školu i gimnaziju, na kojoj je maturirao 1946. god. Na šum. odjelu - tehnički smjer, Poljopr.- Šum. fakulteta u Zagrebu diplomirao je 1952. god. stekavši zvanje inženjera šumarstva.

Po završetku studija radio je u drvnoindustrijskim poduzećima u Klani i Delnicama.
 God. 1955. izabran je za asistenta iz predmeta Pilanska prerada drva u Zavodu za tehnologiju drva Poljoprivr.-šum. fakulteta u Zagrebu.
 Na temelju obranjene disertacije naslova "Neke eksploatacione karakteristike tračnih pila i jarmača" stekao je 1964. naslov doktora šum. znanosti iz područja pilanske prerade drva. God. 1971. izabran je za docenta, obranivši habilitacijski rad "Piljenje kružnim pilama sa stlačenim zupcima uz velike pomake po zupcu". Za izvanrednog profesora izabran je 1972., a za redovitog 1977. godine.
 Akademsko zvanje “profesor emeritus” stekao je na Šum. fakultetu u Zagrebu 2000. godine.
 Na Šum. je fakultetu, zavisno o znanstvenom statusu i potrebama nastavnog plana, vodio i laboratorijske i terenske vježbe te predavanja iz predmeta Pilanska prerada drva (kasniji naziv Tehnologija masivnog drva) na dodiplomskoj nastavi. Na poslijediplomskoj nastavi predavao je predmete Tehnologija masivnog drva i Izabrana poglavlja iz tehnologije masivnog drva. Vodio je i studije za postizanje zvanja magistra i doktora znanosti iz područja tehnologije masivnog drva, odnosno pilanske prerade drva. Povremeno je honorarno predavao i na Drvarskom odjelu Biotehničkog fakulteta u Ljubljani. Kao profesor gost, jedan je semestar 1992. god. predavao i na Drvnotehnološkom odjelu Visoke poljoprivr. škole u AAsu (Norveška).
 Uz rad na Šum. fakultetu u Zagrebu, Marijan Brežnjak je u mnogo navrata bio na studijskim boravcima u AASu (Visoka poljoprivr. škola, Odjel za tehnologiju drva), a najviše u Oslu (Norveški tehnološki institut). Ti su boravci bili ili u vidu raznih stipendija Norveške vlade, ili u vidu izravnih poziva odgovarajućih institucija, radi sudjelovanja pa i vođenja znanstvenoistraživačkih projekata iz područja pilanske tehnologije i tehnike. U tim je radovima bio povremeno u kontaktu i s drugim znanstvenicima iz područja mehaničke prerade drva u Švedskoj. Rezultat tih čestih boravaka i suradnje s drvnotehnološkim institucijama u Skandinaviji su brojni znanstveni i stručni radovi objavljeni na više jezika u raznim našim i drugim svjetskim znanstvenim i stručnim časopisima ili posebnim publikacijama.
 Kao ekspert za pilanarstvo Organizacije ujedinjenih naroda FAO prof. M. Brežnjak boravio je i radio godinu dana u Rangoonu (Burma). Kao savjetnik za unapređenje tamošnjeg pilanarstva, izradio je niz studija, projekata i ekspertiza za vladu Burme.

U tijeku dugogodišnje nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti imao je kontakte i surađivao s velikim brojem svjetski poznatih institucija i znanstvenika za istraživanja na području mehaničke obrade drva. Ta se suradnja očitovala u odgovarajućim znanstvenim i stručnim razmjenama mišljenja, mnogobrojnim predavanjima te posjetima raznim svjetskim istraživačkim centrima na području drvne industrije i tehnike, posebno u svezi s pilanarstvom. Tako je kraće vrijeme, negdje i u više navrata, posjetio ili održao predavanja u slijedećim institucijama: Laboratorij za šumske proizvode Kalifornijskog univerziteta u Berkeleyu, Institut za drvo u Madisonu (SAD), Laboratorij za šumske proizvode u Princes Risboroughu (Engleska), Institut za istraživanja na području tehnologije drva u Münchenu, Visoka drvarska škola u Zvolenu, Institut za drvo u Bratislavi, Švedski institut za istraživanja na području tehnologije drva u Stockholmu, Laboratoriji za istraživanja na području drvne tehnologije u Tampereu, Tehnički centar za drvo u Parizu, odgovarajući odjeli za drvo Univerziteta u Kyotu (Japan) itd.
 U bivšoj Jugoslaviji surađivao je s odgovarajućim stručnjacima u Ljubljani, Sarajevu i Beogradu. U više je navrata organizirao i bio vođa studijskih putovanja stručnjaka iz nekih drvnoindustrijskih poduzeća iz Hrvatske i Slovenije odgovarajućim pogonima u Norveškoj i Švedskoj.
 Prof. dr. sc. M. Brežnjak bio je od škol. god. 1972/73. do 1973/74. prodekan DI odjela Šum. fakulteta u Zagrebu, a škol. god. 1981/82. do 1982/83. dekan Šum. fakulteta Sveuč. u Zagrebu. Bio je dugogodišnji predstojnik Katedre za tehnologiju drva Šum. fakulteta i dugogodišnji član Upravnog odbora i Redakcijskog savjeta časopisa Drvna industrija, a kraće je vrijeme obnašao i dužnost glavnog urednika toga časopisa. Povremeno je na Fakultetu te raznim strukovnim organizacijama u Zagrebu obavljao i druge poslove.

Obnašao je i niz funkcija u raznim internacionalnim stručnim organizacijama: od 1972. do 1974. bio je predstavnik tadašnje Jugoslavije u Tehničkom savjetu SEV-a u Bratislavi. Neko je vrijeme bio predstavnik biv. Jugoslavije u Komitetu za drvo ECE, UN. Od 1976. do 1984. bio je član Savjeta IUFRO. U tom je periodu dvije godine bio i jedan od dvojice predsjednika Sekcije Milling and Machining IUFRO. Kao član i funkcionar IUFRO aktivno je (referatima, predsjedavanjem i drugim aktivnostima) sudjelovao na pet svjetskih kongresa IUFRO (Oslo 1976, Kyoto 1980, Ljubljana 1985, Montreal 1990, Tampere 1995).
 Do 1997. god. objavio je - sam ili u suradnji - više od 70 znanstvenih i stručnih radova, 18 stručno-informativnih radova, 12 ekspertiza i projekata, 22 prijevoda i prikaza iz strane znanstvene i stručne literature, 4 knjige-udžbenika te niz informativnih radova. Radovi su objavljeni u raznim znanstvenim i stručnim, domaćim i stranim publikacijama, na hrvatskom, engleskom, norveškom i njemačkom jeziku.

Održao je u raznim gradovima Hrvatske i diljem svijeta više od 30 javnih predavanja na hrvatskom, engleskom i norveškom jeziku. Osim toga napisao je više recenzija te izradio brojne interne (neobjavljene) stručne studije i razne pisane materijale kao pomoć studentima pri učenju, a napisao je i udžbenik "Pilanska tehnologija drva" (1997.).
 Za sveukupan rad dobio je od Šum. fakulteta u Zagrebu 1999. god. priznanje kao Zaslužni profesor, u povodu 320. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu. Iste je godine od Šum. fakulteta u Zagrebu dobio Zahvalnicu za uspješnu suradnju i ukazanu pomoć pri oblikovanju i izdavanju časopisa Drvna industrija.

1Kroatiens Sageindustrie muss sich der freien Marktwirtschaft Stelen. Holz-Zentralblatt Nr. 106, 3. Sept.
2Grosse Kriegschaden in der Holzindustrie Kroatiens. Holz-Zentralblatt Nr. 43, 8. April.
3Brežnjak M., 1958: Peck E. C.: Can crooked logs be straightened before sawing? (Wood and Word Products. No 1, 1957.). Š.L. 1-2, s.76 PDF
4Biermann,O.: Tračna pila ili jarmača. (BLOCK - BANDSAGE ODER GATTERSAGE). Izbor, serija 11, (1960) 3.
5Brežnjak Marijan, 1960: Finoća površine piljenica ispiljenih na jarmači. Š.L. 1-2, s.56 PDF
6Brežnjak Marijan, 1960: Kompleksno iskorišćavanje drveta i promjene koncepcije pilanske prerade drveta. Š.L. 1-2, s.58 PDF
7Brežnjak Marijan, 1960: Listovi pila vertikalnih jarmača s oštricama iz tvrdih legura. Š.L. 1-2, s.58 PDF
8Brežnjak Marijan, 1960: Pavlović J. — Suvremeni aspekti iskorištenja kod piljenja trupaca četinjača. Š.L. 1-2, s.59 PDF
9Brežnjak Marijan, 1960: Pilane potočare n Gorskom Kotaru. Š.L. 5-6, s.156 PDF
10Brežnjak M., 1961: Godišnja skupština norveških organizacija šumarstva i drvarske industrije. Š.L. 11-12, s.480 PDF
11Samset, I.: Transport trupaca konjima i traktorom na utabanom snježnom putu. (TOMMER-TRANSPORT MED HEST OG TRAKTOR PA SNEPAKKETE VEIER). Izbor, serija 3, (1964) 3 : 27-38.
12Fleischer, H. O.: Pilane budućnosti. (SAWMILLS OF THE FURURE). Drvna industrija 21 (1970) 11/12 : 221.
13Krilov, A.: Faktori koji utječu na piljenje kružnom pilom. (FACTORS AFFECTING THE CUTTING OF CIRCULAR SAW BLADES). Drvna industrija 25 (1974) 5/6 : 126-128.
14Krilov, A.: Toplinsko otvrdnjivanje zubaca lista pile strujom visoke frekvencije. (prijevod s engleskog); Drvna industrija 29 (1978) 7/8 : 169-171.
15Krilov, A.: Istraživanja na području prerade drva u svijetu. (prijevod s engleskog); Drvna industrija 34 (1983) 3 : 65-68.
16Album rasporeda pila rangiranih prema veliči-ni kvantitativnog iskorištenja jelovih trupaca, (sa Hitrec,V.; Butković,Đ.). Šumarski fakultet, Zagreb, 1985.
17Istraživanja procesa prerade drva piljenjem i iveranjem. Bilten ZIDI 13 (1985) 3 : 1-11. Šumarski fakultet, Zagreb.
18Piljenje jelovih trupaca i procjena kvalitete piljenica. Bilten ZIDI 13 (1985) 3 : 1-11. Šumarski fakultet, Zagreb.
19Computer aided optimization of sawing logs on band saws. (sa Hitrec,V.; Šegotić,K.); Radovi sa simpozija “Kompjuter na sveučilištu”, Cavtat, 1986.
20A model of computer aided optimization of sawing logs. (sa Hitrec,V.; Šegotić,K.); Proceedings “IUFRO XIX World congress”, Montreal, 1991.
21Utjecaj uvjeta piljenja na neke pokazatelje djelotvornosti pilanske tehnologije. Šumarski fakultet, Zagreb, 1991.
22Brežnjak, M., 1991: Štete u drvnoj industriji uslijed srpske agresije na Republiku Hrvatsku. Š.L. 10-12, s.445 PDF
23Grosse Kriegschaden in der Holzidustrie Kroatiens. Holz-Zentralblatt, Nr. 43, 8 April, 1992.
24Procesna tehnologija u pilani i kvaliteta proizvoda. Drvna industrija 43 (1992) 3 : 113-114.
25Norveška pilana godine. Drvna industrija 43 (1992) 4 : 169-170.
26Kroatiens Sageindustrie muss sich der freien Markwirtschaften Stelen. Holz-Zentralblatt Nr. 106, 3 September, 1993.
27O pilanarstvu Republike Hrvatske - primjer razvoja privatnih industrijskih pilana. Drvna industrija 44 (1993) 4 : 149-152.
28Značenje kvalitete trupaca u pilanskoj preradi s posebnim osvrtom na trupce jele i smreke. Mehanizacija šumarstava 19 (1994) 3 : 149-228.
29Utjecaj oštećenja trupaca pri njihovom pridobivanju na obujmno iskorištenje u pilanskoj preradi. Prikaz radnje D.W. Moshenko: Influence of log damage on loss of lumber volume at the sawmill. For.Res.Inst. of Canada. Wood harvesting technical note FT-202, November 1993. - Mehanizacija šumarstva 19 (1994) 3 :217-221.
30Brežnjak, M., 1996: Drvo - taj divni materijal. Š.L. 5-6, s.219 PDF
31Pilanska tehnologija drva, I dio. Udžbenik, Šumarski fakultet, Zagreb, 1997.
32Pilanska tehnologija drva = Sawmiling technology ; Šumarski fakultet, Zagreb 1997. BIB
33Vom Sagewerk bis zur Produktion hochwertiger Parkette-Entwicklung des privaten Holzverarbeitungbetrieb “ARENA” in Kroatien. Zagreb, 1999. (Predano za tisak u časopisu “Holz-Zentralblatt”.)
34Pilanska obrada bukovine (Sawmilling Conversion of Beech Wood) Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj. Akademija šumarskih znanosti i Hrvatske šume.
35Pilanska tehnologija drva. II dio. Šumarski fakultet, Zagreb, 2000.
36Pilanska tehnologija drva = Sawmilling technology ; Šumarski fakultet, agreb 2000. BIB
37Marijan Brežnjak, 2001: Primarna mehanička obrada jelovine. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 711
38Primarna mehanička obrada jelovine (Primary Mechanical Processing of Firewood). Obična jela u Hrvatskoj (Silver Fir in Croatia). Str.: 711-722. Akademija šum. znanosti i Hrvatske šume, Zagreb, 2001.
39Marijan Brežnjak, Josip Ištvanić, 2003: Pilanska obradba bukve u Hrvatskoj. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 670
40Brežnjak, M., 2004: Pilanarstvo – Hrvatski eksperimentalni pilanarski portal. Š.L. 7-8, s.449 PDF
41Brežnjak, M., V. Rajković, 2008: Milan Blažević (1925 – 2008). Š.L. 5-6, s.319 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠN, s. 364.
 *** ŠE I, 1980., s. 192.
 *** HBL, Zagreb, 1989., knj. 2.
 *** SŠN sv. 2, ŠF Zagreb 1998., s. 200; sv. 3, s. 92, 116, 124-129 (radovi), 361.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 LJULJKA, Boris: Dodjela počasnog zvanja i titule professor emeritus Prof. dr. sc. Marijanu Brežnjaku, ŠL 7-8/2000, s.430 PDF
 Šafranek, Ingrid: Prof. dr. sc. MARIJAN BREŽNJAK, PROFESSOR EMERITUS (1926–2014), ŠL 1-2/2014, s.112 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM