HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8559
ime H., Dubravko
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. strojarstva
      doc. predmeta Osnove strojarstva; nastava predmeta Nacrtna geometrija i Transport u drvnoj industriji

                                                                IZBOR      (knjiga5/8559)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr. Valpovo, Dalj, Velika Gorica
srednje obr.1970.ZagrebI. gimnazija
apsolvirao1974.
diplomirao26. 6. 1975.Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebudipl. ing. strojarstva
magistrirao16. 7. 1980.Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb
doktorirao23. 9. 1993.Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu
karijera9. 1975.Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb
10. 1979.ŠF Zagreb
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za šumarske tehnike i tehnologije
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti Osnovnu je školu pohađao u Valpovu, Dalju i Velikoj Gorici. U I. gimnaziju u Zagrebu upisao se 1966. godine, a nakon mature 1970. godine upisuje studij na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je u prvom diplomskom roku 26.VI.1975.
 U rujnu 1975. godine zaposlio se u Institutu za mehanizaciju, tehnologiju i graditeljstvo, Fakulteta poljopr. znanosti (danas Agronomski fakultet) Sveučilišta u Zagrebu. Kao mladi istraživač u Institutu radio je na atestnom ispitivanju i istraživanju strojeva, posebice pogonskih motora i traktora. U škol. god 1978/79. povjereno mu je izvođenje vježbi predmeta Osnove strojarstva i Motori SUI. Radio je na nekoliko istraživačkih projekata. Poslijediplomski studij na Fakultetu poljopr. znanosti iz područja mehanizacije poljoprivrede upisao je 1975, a 16.VII.1980. obranio je magistarski rad Analiza utjecaja nekih konstrukcijskih parametara traktora na vučnu korisnost uz primjenu matematičkog modela.
 U studenome 1979. godine izabran je za asistenta za predmet Transport u drvnoj industriji na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu, gdje radi i danas. Iste godine povjereno mu je izvođenje vježbi predmeta Osnove strojarstva, Mehanizacija šumarstva s praktikumom i Transport, a iz predmeta Nacrtna geometrija i tehničko crtanje povjereno mu je i djelomično izvođenje ostale nastave nakon 1980. godine.
 Od 1979. godine radi na nekoliko projekata Zavoda za istraživanje u drvnoj industriji i Zavoda za istraživanje u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu, a svake je godine vodio najmanje tri zadatka. Bio je u ZIŠ-u voditelj istraživačkoga potprojekta Razvoj i korištenje ekološki prihvatljivih tehnika i tehnologija rada, te suradnik u istraživačkome projektu Promicanje proizvodnje u hrvatskome šumarstvu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Glavna mu je tema znanstvenoga rada istraživanje tehničko-eksploatacijsko-ekoloških značajki šumarskih strojeva, posebice vozila.
 Disertaciju Prilog proučavanju prohodnosti vozila na šumskom tlu obranio je 23. rujna 1993. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Promoviran je u doktora tehničkih znanosti s područja strojarstva 28.I.1994. Znanstveno-nastavno vijeće Šum. fakulteta izabralo ga je 23.IX.1996. u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje strojarstva za predmet Osnove strojarstva. Od 1996. povjerava mu se i nastava predmeta Nacrtna geometrija i tehničko crtanje na DT odsjeku te Tehničko crtanje na Šum. odsjeku.
 Godine 1988. bio je tjedan dana gost-predavač u Švedskoj.
 Tehnički je urednik časopisa Mehanizacija šumarstva te član Uredništva Šum. lista i Mjeriteljskog vjesnika. Član je IUFRO, ISTVS i Hrv. mjeriteljskog društva, na čijim je kongresima sudjelovao nekoliko puta. Član je i međunar. grupe FORSIT-RISK II Europske unije koja se brine za ekološki prihvatljiv način korištenja šum. strojeva i vozila.
 Napisao je samostalno i u suautorstvu više od 120 znanstvenih i stručnih radova iz svoga područja.

1Istraživanja utjecaja udvajanja kotača na njihovu korisnost, Mehanizacija šumarstva, 6, 1-2, 42-58. (rad je objavljen i na međunarodnom savjetovanju Aktualni problemi mehanizacije poljoprivrede, Poreč 1981, 91-104.)
2Stanislav Sever, Dubravko Horvat, Vlado Golja, 1985: Razvojno istraživanje bušilice za tlo IVA-lm. GŠP vol. 23 s. 177
3Razvojno istraživanje bušilice za tlo IVA-1M (sa S. Sever i dr.), Glasnik za šumske pokuse, Šumarski fakultet, Zagreb, (1985), 23, 177-222.
4Projektiranje mehaničkih mjenjača zglobnih traktora pomoću mikroračunala, Zbornik radova međunarodnog savjetovanja Projektiranje i proizvodnja podržani računalom CAD-CAM, Zagreb, 1985, 585-590.
5Prilog proučavanju potrošnje goriva pri prijevozu namještaja specijalnim kamionima (sa S. Sever i dr.), Drvna industrija, 37(1986), 3-4, 71-79.
6Terrain-vehicle system in forestry mechanisation, XVIII IUFRO World Congress, Div. 3 Forest Operations and Techniques, Poster br. 312, Ljubljana, 1986, 406.
7Mikroračunala kao dio lanca na Katedri za strojarstvo Šumarskog fakulteta u Zagrebu (s V. Goglia i dr), Zbornik radova međunarodnog savjetovanja Projektiranje i proizvodnja podržani računalom CAD-CAM, Zagreb, 1986, 705-710.
8Skidder Wheel Torque Measuring, Proceedengs of 9th ISTVS International Conference, Barcelona, 1987, Vol. II, 531-541.
9Stanislav Sever, Dubravko Horvat, 1990: Sabijanje tla pri izvoženju i vuči drva teškim traktorima. GŠP vol. 26 s. 519
10Predviđanje vučnih karakteristika šumskog zglobnog traktora - skidera, Mehanizacija šum., 15(1990), 7-8, 113-118.
11Mathematical model for estimating energy content in forest biomass (s E. Jakupović i dr.), Proceedings of a Conference on Bioenergy supply systems (IEA/BA Task Vi, Activity 7: Economics of wood energy supply systems & I Conference IUFRO Project P6.03: Ecological Economics in forestry - EEF), Bergen, Norveška, 1991, 152-167.
12Skidders and forwarders database as sorce and help in determining morphological relationships (sa S. Sever), Proceedings of IUFRO workshop Computer suported planning of roads and harvesting, Feldafing, Germany, 1992, 196-200.
13Stanislav Sever, Dubravko Horvat, 1993: Prilog određivanju nesigurnosti složenog modela. GŠP vol. P4 s. 295
14Stanislav Sever, Dubravko Horvat, Stjepan Ristović, Esad Jakupović, 1993: Matematički model za određivanje toplinske kolikoće šumske biomase. GŠP vol. P4 s. 305
15Prilog poznavanju dinamike bogie sustava kotača, Mehanizacija šumarstva, 18(1993), 3, 107-120.
16An exponential correlation model for penetration characteristics of soil and wheel slip curve, Interacctive seminar and workshop Soil, tree, machines interaction, Feldafing, Germany, 1994, 1-7.
17Penetrometar - mjerilo za procjenu sabijenosti šumskoga tla, Mehanizacija šum., 19(1994), 3, 161-171.
18Steyr 8090 & Seppi M. Miniforst assemblay in silvicultural work (s K. Jelčić i S. Sever), Proceedings of 6th European ISTVS Conference, Beč, 1994, 887-895.
19Mulching Flail Mower - one Method for Mechanization of Stand Establishment and Treatment Operations (sa S. Sever), pozivni poster na XX. IUFRO kongresu, Tampere, Finska, 1995, (sažetak).
20Prirodni oporavak šumskoga tla 10 godina nakon izvoženja drva forvarderom (Usporedna mjerenja penetrometrom), Mehanizacija šumarstva, 20(1995), 3, 129-135.
21Some Properties of the Skidders used in Mountain Forest Stand Thining (sa S. Sever), dobrovoljni referat na XX. IUFRO kongresu, Tampere, Finska, 1995, 211-216.
22Estimation of Forest Soil Compaction by Cone Penetrometer - Situation and Future Development at the Faculty of Forestry Zagreb, Zbornik savjetovanja Progresses in Forest Operations, Ljubljana, 1996, 83-93.
23Horvat, D., Sever, S., 1996: Rotositnidba - jedna metoda mehaniziranja prirodne obnove i njege sastojina. Š.L. 3-4, s.143 pdf
24Horvat, D., Sever, S., 1996: Neke tehničke značajke traktora za privljačenje drva u prorjedama sastojina brdsko-planinskog područja. Š.L. 3-4, s.157 pdf
25Goglia, V., Horvat, D., Risović, S., Sever, S., 1996: Sadašnjost i budućnost korištenja šumske biomase u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.163 pdf
26Choosing and Application of Forest Soft Machines (sa S. Sever), Proceedings of 7th European ISTVS Conference, 7-10. October, 1997, Ferrara, Italy, 549-556.
27Vid. u SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 387-392.
28Stanislav Sever, Dubravko Horvat, Vlado Goglia, Ivan Knežević, Ivan Martinić, Stjepan Puljak, Stjepan Risović, Vencl Vondra, 2001: Šumarsko inženjerstvo u jelovim sastojinama - rad, otvaranje šuma i uporaba mehanizacije. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 687
29Dubravko Horvat, Željko Tomašić, 2003: Comparison between skid trail soil penetration characteristics and tractive performance of adapted farm tractors. GŠP vol. 40 s. 59
30Dubravko Horvat, Ankica Kos, Željko Zečić, Marijan Šušnjar, Ivan Bešlić, 2005: Istraživanje koncentracije drvne prašine hrastovine u radnoj okolini sjekača pri izradbi prostornog drva. Š.L. 7-8, s.393 pdf
31Marijan Šušnjar, Dubravko Horvat, 2006: Dinamičko opterećenje kotača skidera pri privlačenju drva. GŠP vol. P5 s. 601
32Oršanić, M., D. Horvat, N. Pernar, M. Šušnjar, D. Bakšić, D. Drvodelić, 2008: Utjecaj mineralnog i biorazgradivoga ulja na rasadničku klijavost i rast sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 1-2, s.3 pdf
33Šušnjar, M., D. Pičman,T. Pentek, D. Horvat, H. Nevečerel, K. Greger, 2009: Radne značajke pokretne drobilice kamena pri gradnji šumskih protupožarnih cesta i melioraciji krša. Š.L. 9-10, s.493 pdf
34Horvat,Dubravko, 2011: Izv. prof. dr. sc. Ivan Knežević, dipl. ing. šum.(1929–2010). Š.L. 3-4, s.206 PDF
35Tomislav Poršinsky, Josip Matas, Dubravko Horvat, Andreja Đuka, 2020: Pneumatici kotača šumskih vozila. Š.L. 9-10, s.509 pdf

nedeterminirano:
36ZNAČAJNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM