HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8634
ime ANDROIĆ, Milan
zvanje
zanimanje     
dr. sc. dipl. ing. šumarstva
      redovni sveučilišni profesor iz kolegija Šumarska entomologija i zaštita šuma

                                                                IZBOR      (knjiga1/8634)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen17. 11. 1913.Gračac
apsolvirao1938.
diplomirao1939.
doktorirao1954.ŠF Zagreb
umro25. 6. 1999.Zagreb
dodatne listepredsjednici HŠD 
 Gimnaziju je završio u Gospiću i maturirao 1932. g. Upisuje se na Pravni fakultet, a naredne 1933.-34. školske godine na Poljoprivredno-šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1939. g.
 U vrijeme studiranja radi kao umni nadničar u Direkciji šuma Sušak. Iste godine služi vojni rok i polaže ispit za pričuvnog artiljerijskoga potporučnika u Požegi. Nakon toga radi kao nadničar u Đurđevačkoj imovnoj općini (Bjelovar), a koncem godine dobiva mjesto u Direkciji šuma u Mostaru.
 U ožujku 1941. g. biva mobiliziran i odlazi na bojišnicu u Kumanovo, gdje ga zatiče kapitulacija Jugoslavije, pa se potom vraća u Mostar gdje ostaje do srpnja 1941. g., kada biva premješten u Direkciju šuma u Gospiću za upravitelja Šumarije u Donjem Lapcu. Zbog izvanrednog stanja vraća se u Gospić i radi na rekonstrukciji trase ceste Krasno - Štirovača.
 Potkraj godine premješten je u Direkciju šuma u Vinkovce, gdje radi u Odjelu za taksaciju.
 Po završetku rata premješten je u Delnice na dužnost upravitelja Niže šumarske škole, a 1948. g. premješten je u Ministarstvo šuma u Zagreb.
 Naredne, 1949. g. izabran je za asistenta na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zavodu za entomologiju.
 Školske godine 1952.-53. odlazi na specijalizaciju u Francusku (Paris). U Alesu je na kratkom kursu patologije insekata. Po povratku u Zagreb, 1954. g. doktorira na temi "Borov prelac gnjezdar (Cnethocampapitfocampa Schiff.), biološko ekološka studija".
 God. 1955. odlazi ponovo tri mjeseca u Francusku u Versaille u Institut National de recherche Agronomique. Nakon obrane radnje "Contrubution a l´ etude de Cnethocampa pitvocampa Schiff. " stiče diplomu i titulu L´ eleve diplome de l´ Ecole Pratique des hau-tes Etudes, Section des sciences naturelles.
 U svibnju 1956. g. habilitira radnjom "Leukocitarna reakcija gusjenica kupusnog bijelca (Pie-rris brassicae) na insekticide Sys-tox i HCH".
 G. 1957. izabran je za docenta iz predmeta šumarska entomologija, 1960., za izvanrednog i 1964. za redovnog sveučilišnog profesora.
 Dosad mu je objavljeno 95 stručnih i znanstvenih radova iz područja entomologije i zaštite šuma. Uveo je suvremene poglede o kompleksnosti i uzročnoj povezanosti faktora koji dovode do patologije i poremetnje stabiliteta šumskih ekosustava. Radovi su mu objavljeni u domaćim i stranim stručnim časopisima (Francuska, DR Njemačka, Španjolska, Rumu-nija). Sudjeluje u radnim grupama OLIB (Organisation International dr Lutte biologique) unutar FAO -a i lUFRO-a.
 Sa referatima sudjelovao je na mnogim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu (Ebers-walde-u, Bukureštu, Oslu, Beču, Madridu). Koautor je republičkih i bivših saveznih znanstvenih projekata iz područja šumarstva. Koordinator je i nositelj vise zadataka iz područja "čovjek i biosfera" i "Zaštita šuma". Potiče timski rad u istraživanjima i uključuje mlade istraživače i znanstvene djelatnike.
 Dao je značajan prilog dijagnostičko-prognoznoj službi zaštite šuma u Hrvatskoj. Sudjelovao je u izradi mnogih elaborata i projekata iz područja šumarstva.
 Nastavni rad:
 Iz obilnog znanstvenog rada proizlazi i aktivnost na području sveučilišne nastave. Prof. dr. sc. M. Androić predavao je šumarsku entomologiju od 1958. g. Bio je voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija i poslijediplomskoga magistarskoga studija iz zaštite šuma. U predavanjima posebno inzistira na ekološkoj komponenti. Daje inicijativu i organizira tečajeve za stručnjake iz prakse, realizirajući na taj način proces permanentnog obrazovanja. Pod njegovim rukovođenjem i uz njegovo sudjelovanje specijaliziralo je i magistriralo te doktoriralo oko 20 kandidata.
 Popularizacija znanosti i suradnja s operativom:
 Prof. Androić održava stalni kontakt sa stručnjacima iz operative i drži im predavanja iz područja zaštite šuma. U kontaktima sa stručnjacima iz prakse posebno ističe važnost i značenje šuma za zaštitu čovjekove okoline i u tom smislu primjene bioloških metoda u zaštiti šuma. Naročito ističe ulogu šuma na kršu i njihove zaštite. O značenju šuma za zaštitu čovjekove okoline održao je predavanje u mnogim mjestima u Hrvatskoj i izvan nje (Ljubljana, Sarajevo, Skopje, Varaždin, Karlovac i drugdje).
 Znanstveni skupovi i putovanja:
 Sudjelovao je na vise znanstvenih skupova i kongresa u zemlji i inozemstvu i to:
 - na svjetskom IUFRO kongresu u Münchenu 1960.;
 - na internacionalnoj skupštini za biološku borbu - u organizaciji OLIB, Pavla 1960.;
 - na kongresu IUFRO u Beču 1961.;
 - delegat je Jug. komisije za topole na zasjedanju Međunarodne komisije za topole, Beč 1961.;
 - na seminaru i studijskom putovanju o koniferima latinske Amerike u Meksiku - u organizaciji FAO, od 30. IX. do 28.10.1961.;
 - na Svjetskom šumarskom kongresu u Madridu, 1964.;
 - na internacionalnom simpoziju Instituta za šumarske nauke u Eberswaldu (DDR), 1964., (s referatom);
 - na studijskim putovanjima u Italiji (1957.), Njemačkoj (1957.), Danskoj (1959.), Čehoslovačkoj (1964.);
 - na konferenciji za profesionalnu orijentaciju u Torinu (1967.);
 - na proslavi godišnjice Univerziteta u Liegu (Belgija) 1968.;
 - kao član delegacije grada Zagreba u Moskvi i Lenjingradu 1968.;
 - na znanstvenom skupu organiziranom po Comite scientifique de lutte biologique (Lutte biologique en f oret) u Pont a Mousson (Francuska), 1969.;
 - Vortragstagung der Deutschen Gesellschaft ftir angewandte Ento-mologie, Freiburg (SENJ), 1973.;
 - na svjetskom IUFRO kongresu u Oslu 1976. (s referatom);
 - na znanstvenom skupu "Biološka borba protiv Lymantria dispar L. u Bukureštu 1977. (s referatom).
 - na mnogim znanstvenim skupovima u zemlji (Opatija, Plitvička jezera, Poreč, Zadar, Vrnjačka banja, s referatima).
 Funkcije u znanstvenom i nastavnom radu:
 - predstojnik ZlŠ-a S. F. u Zagrebu od 1968. do 1974.;
 - predstojnik Katedre za lovnu privredu od 1960. do 1973.;
 - predstojnik Katedre za zaštitu šuma od 1972. do 1984.;
 - dekan Šumarskog fakulteta 1961.-63. i 1963.-64. te 1974.-75. i 1975-76.;
 - prorektor Sveučilišta u Zagrebu 1966.-1968.;
 - član Savjeta za naučni rad SRH 1959.;
 - član Komisije grupe za zaštitu šuma Savjeta za naučni rad SRH;
 - član Republičkog savjeta za naučni rad 1968.-1973.;
 - predsjednik savjeta Referalnog centra Sveučilišta 1968.-1970.;
 - Predsjednik Komisije za izobrazbu i usavršavanje naučnih kadrova Savjeta za naučni rad SRH;
 - član saveznog Savjeta za koordinaciju naučnih istraživanja;
 - član Jug. nacionalne komisije za topole;
 - predsjednik naučnog savjeta Instituta za šumarska istraživanja Zagreb;
 - predsjednik naučnog vijeća Zajednice naučnoistraživačkih institucija u šumarstvu SRH;
 - član Fakultetskog savjeta, Sveučilišnog savjeta;
 - član vise komisija Republičkog i Saveznog savjeta za naučni rad i Saveznog sekretarijata za poljoprivredu i šumarstvo, Savezne uprave za zaštitu bilja itd.;
 - član Savjeta za zaštitu prirode Sabora SRH od 1973-1976.;
 - suradnik JAZU od 1956. do 1963.;
 - potpredsjednik jug. entomološkog društva 1969.
 Funkcije u izdavačkoj i publicističkoj djelatnosti:
 - urednik Šum. lista, glasila ITS i BIH (1953.-63.);
 - urednik Šumarske bibliografije II, Zagreb 1958. (u tri strana jezika);
 - urednik edicije "Prvo jugoslavensko savjetovanje o zaštiti šuma", Zagreb 1958.;
 - urednik (s Neidhardt, N.) edicije "Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860-1960";
 - član Komisije za štampu SIT Jugoslavije (1961.-1965.);
 - član redakcije znanstvenih i stručnih publikacija: časopisa "Zaštita bilja", "Šum. list", Acta entomologica", Enciklopedija Jugoslavije (1. knjiga) i dr.
 Funkcije u društvenim organizacijama:
 - predsjednik Saveza inženjera i teh. šum. i drvne industrije Hrvatske (1960.-1966.);
 - predsjednik Saveza inženjera i tehničara Hrvatske (1964.-1968.);
 - predsjednik Republičkog vijeća Narodne tehnike Hrvatske (1973.-1975.);
 - predsjednik pokreta "Nauka mladima" (1970.);
 - predsjednik Saveza društava za sirenje znanstvenih saznanja "Nikola Tesla" Jugoslavije (1977.-1979.);
 - član konferencije Narodne tehnike Jugoslavije;
 - član vise komisija u društvenim organizacijama.
 Odlikovanja, nagrade i priznanja:
 - priznanje Ministarstva šumarstva 1948. g. za rad na uzdizanju kadrova;
 - priznanje Predsjednika Republike za uspješnu stručnu akciju suzbijanja štetnika 1950.;
 - počasni član Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drv. ind. Jug., 1963.
 - zaslužni član Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije;
 - Srebrena i Zlatna plaketa "Boris Kidrič" Narodne tehnike Hrvatske, 1965., 1967.;
 - republička nagrada Narodne tehnike Hrvatske (1976.);
 - povelja i zlatna plaketa Saveza IT šumarstva i drvne ind. u povodu proslave stotridesete obljetnice osnutka Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva i stote obljetnice "Šum. lista";
 - republička nagrada "Ruđer Bošković" za znanstveni rad (1979.);
 - zlatna plaketa "Nikola Tesla Jug. društva za sirenje naučnih saznanja (1980.);
 - republička nagrada za tehničku kulturu (1983.);
 - povelja i plaketa "17 april" NT Jugoslavije (1983.);
 - počasna diploma Šum. fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1985.);
 - Plaketa Sveučilišta u Zagrebu (1985.);
 - diploma jug. društva za zaštitu bilja (1985.);
 - plaketa Šum. instituta Jastrebarsko (1986.);
 - diploma Jug. entomološkog društva u povodu 75. god. (1988.);
 - nagrada za životno djelo Narodne tehnike Hrvatske (1989.).
 Pored nabrojenih nagrada i priznanja prof. dr. sc. M. Androić dobio je i veći broj priznanja, zahvalnica, diploma i dr. od društvenih i gospodarskih organizacija i sindikata.
 Za ovako plodan i nesebičan rad prof. Androiću dodijeljena su tri ordena, i to: Orden rada II. reda (1960.); Orden zasluge za narod sa srebrenim zracima (1967.); Orden rada sa crvenom zastavom (1977.).

1Društvena i politička aktivnost studenata Šumarstva Zagrebačkog sveučilišta 1919-1941. Studenti i inženjeri šumarstva u Narodnooslob. borbi 1941-1945. Separatni otisak iz knjige: Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860-1960., Zagreb 1963., s. 307-336.
2Rad na zaštiti šuma. Hazvoj šumarstva i drvne industrije Jugoslavije od 1945 - 1956, Beograd 1959.
3Borov prelac - gnjezdar (Cnethocampa pitvocampa Schiff. ^) i njegovo suzbijanje (Quelques donnees sur Cnethocampa pitvocampa Schiff. et la lutte contre lui). Godišnjak Biološkog instituta. Sarajevo 1950.
4Pokusno suzbijanje borovog Cetnjaka aviometodom u NRH 1950 (Essais de trai-tement aerien contre les chenilles du Pro-cessionaire du Pin en Croatie). Zaštita bilja 1951.
5O pojavi nekih najvažnijih štetnika u šumama NE Hrvatske (Appearence of some more important insect pests in the f orest of the People s Hepublic of Croatia in 1950-1951). Zaštita bilja 1952.
6ing. M. Androić, 1950: Utvrđivanje uspjeha suzbijanja gubara aviometodom. Š.L. 1-2, s.39 PDF
7ing. M. Androić, 1950: Topolin gubar. Š.L. 12, s.484 PDF
8Topolin gubar (Stilpnotia salicis L. ^. Šum. list 1950., 481-484. Prikaz u Forestrj-Abstracts (The satin moth /Leucoma salicis L. /), Vol. 13, 1951-52.
9ing. M. Androić, 1951: Potkornjak i njegovo suzbijanje. Š.L. 1-2, s.93 PDF
10ing. M. Androić, 1951: Otpornost gubarevih gusjenica (stadij I—V) prema parathionu i pantakanu. Š.L. 5, s.181 PDF
11M. Androić, 1951: Kraemer Gustav: Der grosse Tannenborkenkäfer etc.. Š.L. 6, s.242 PDF
12Kramer Gustav: Der grosse Tannen-borkeik&fer etc. Š. L., 1951., s. 242.
13Nov način borbe protiv smrcinog pisara. (Eine neue Bekampfungsmethode ge-gen Ips typographus, Bertil Lekander, Stockholm, Trans. IXth int. Congr. Ent., August 1951., Amsterdam), Š. L., 1951., s. 347.
14Novi štetnik na borovima u Hrvatskom primorju i Istri: Pitvogenes trepanu-tus Noerdl. (Un nouvel ravageur du pin dans le Littoral Croate et dans l´ Istre). Šum. list 1951., 396-398.
15ing. M. Androić, 1951: Novi štetnik na borovima u Hrv. Primorju i Istri (Pityogenes trepanatus Noerdl.). Š.L. 12, s.398 PDF
16O POJAVI NEKIH VAŽNIJIH ŠTETNIKA U ŠUMAMA NR HRVATSKE; „Zaštita bilja" broj 11, str. 13—20, Beograd 1952. BIB
17Ing. M. Androić, 1952: Koji štetnici prijete našim šumama ove godine. Š.L. 4, s.113 PDF
18Koji štetnici prijete ove godine našim šumama. Šum. list 1952., s. 113-114.
19Ing. M. Androić, 1952: Monti e boschi: Nove vjerojatne mogućnosti za borbu protiv raka kastenove kore. Š.L. 5-6, s.190 PDF
20Ing. M. Androić, 1952: Forest Biology. Š.L. 5-6, s.192 PDF
21LUGARSKI PRIRUČNIK; ŠUMARSKO DRUŠTVO NR HRVATSKE, ZAGREB 1953. BIB
22Zaštita šuma. Lugarski priručnik, Zagreb 1953.
23Ing. J. Guinaudeau i Ing. M. Androić, 1953: Uzgoj i iskorišćavanja primorskog bora u Landu. Š.L. 12, s.515 PDF
24Androić dr. Milan, 1955: O nekim uzrocima gradacije štetnih insekata i važnost njihova poznavanja za zaštitu šuma. Š.L. 1-2, s.22 PDF
25Androić dr. Milan, 1955: Pokušaj suzbijanja borova četnjaka (Cnethocampa pitypcampa Schiff.) patogenim bakterijama i virusima. Š.L. 1-2, s.37 PDF
26Pokušaj suzbijanja borova Cetnjaka (Cnethocampa pitvocampa Schliff. ^) patogenim bakterijama i virusima. Šum. list 1955., 38-39.
27Smrdljikin Cetnjak (Thaumetopoea solitaria var. iranica Bang-Hass^, dosad nepoznati štetnik u našoj zemlji (Thau-matopoea solitaria var. iranica Bang -Hass, un ravageur inconnu jusqu´ a present en Tougoslavie). Zaštita bilja 29, 1955., Beograd, s. 63-66. Prikaz u Forestry Ab-stract, Vol. 17, 1956.
28Schimitschek prof. Dr. Erwin: Die Bestimmung von Insektenschaden im Wal-de nach Schadensbild und Schadling, Š. L., 1955., s. 211.
29Risa von Litschauer: Vocabukarium polvglottum silvarum, (Waldbiologisches FachwOrterbuch auf der wissenschaftlic-hen Nomenklatur). Š. L., 1955., s. 211-212.
30Eevue forestiere francaise (1/1955.). Š. L., 1955., s. 274-276.
31Androić dr. Milan, 1955: Novi aspekti biološke borbe protiv štetnih insekata. Š.L. 11-12, s.635 PDF
32Contribution a l´ etude de Cnethocampa pitvocampa Schiff. Revue de Pa-thologie vegetale et d´ entomologie agricole de France, 1956. Prikaz u Forestry Abstracts, Vol. 19. 1958. (Skraćeni izvod rada sto ga je autor branio pred komisijom u Parizu i stekao diplomu: Diplome de l Ecole pratique des Hautes Etudes Paris, 1954.
33Leukocitarna reakcija gusjenica ku-pusnog bijelca (Pieris brasicae ii.) na djelovanje insekticida Systox i HCH. Biljna proizvodnja, Zagreb 1956, (Habilita-cijska radnja.).
34F. Schwerdfeger: Problemi šumarske entomologije u Jugoslaviji. Š. L., 1956., s. 142.
35Dr. Milan Androić, 1956: Suzbijanje gubara aviometodom u šumama kotara Našice 1956. god.. Š.L. 9-10, s.313 PDF
36Milan Androić, 1957: Borov četnjak gnjezdar (Cnethocampa pityocampa Schiff.). GŠP vol. 13 s. 351
37Izbor sastojina za suzbijanje gubara aviometodom. Bilten stručnog udruženja čumsko-privred. organizacija, Zagreb 1957.
38Dr. M. Androić, 1957: Povodom skupštine Polj. šumarskog fakulteta za škol. godinu 1955-56. Š.L. 1-2, s.44 PDF
39Pojava bakterioze kod zlatokraja i njeno značenje za gustoću populacije 1957. (The occurrence of bacteriosis on Brown-tail moth / Nvgmia phaeorrhoea Don. /. Šum. list 1959., s. 50-52. Prikaz u Forestry Abstracts, Vol. 20, 1959. i u Buli. scientif de Conseil Academ. Tougosl. Tom 5, No 1. X. 1959.
40Ing. Nikola Eić: Tabele drvnih masa, temeljnica i druge. Š. L., 1957., s. 122-123.
41Dr. M. Androić, 1957: Konferencija o uzgoju topola. Š.L. 3-4, s.123 PDF
42Dr. M. Androić, 1957: Savjetovanje o stručnoj štampi. Š.L. 3-4, s.124 PDF
43Živojinović, S. i Cvijović, M.: Mala topolina strizibuba (Saperda populnea ii).Š. L., 1957., s. 237.
44Mehanizacija zaštite šuma. Izdanje šumarske sekcije Poljop. šumarske komore hrvatske. Priručnik za mehanizaciju u šumarstvu. Zagreb 1958.
45Izbor sastojina za suzbijanje gubara aviometodom u odnosu na rentabilitet ovog suzbijanja (Auswahl der Bestande für die Behandlung des Schwa. spinners durch Flugzeugbenebelung mit besonderer Hucksicht auf die Hentabilitat dieser Bekampfungsmethode). Narodni šumar 1-3, Sarajevo 1958.
46Androić M., Hajdin Ž., Cvitovac V., Peternel J., 1958: 79. redovna godišnja skupština šumar. društva NR Hrvatske. Š.L. 3-4, s.108 PDF
47Banti G., 1958: Banti dr., G.: Pošumljavanje na đenovskim Apeninima, (Himboschimenti sull Apennino Genovese). Š.L. 5-6, s.147 PDF
48Androić M., 1958: Novi počasni član Saveza Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije. Š.L. 7-9, s.301 PDF
49Androić M., 1958: Novi predsjednik i članovi predsjedništva Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije. Š.L. 7-9, s.301 PDF
50Neki podaci o šumarstvu i šumama AKMO. Šum. list 1958., s. 338.
51Androić M., 1958: Plenum Saveza Društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije. Š.L. 10, s.356 PDF
52Androić M., 1958: Neki podaci o šumarstvu i šumama AKMO. Š.L. 10, s.358 PDF
53Androić M., 1958: Dr. S. Živojinović: Zaštita šuma, Beograd. 1958.. Š.L. 10, s.362 PDF
54Androić M., 1958: Neki problemi zaštite šuma u Italiji i Njemačkoj. Š.L. 11-12, s.425 PDF
55Androić M., 1958: Povodom jednog jubileja. Š.L. 11-12, s.439 PDF
56Borov Cetnjak gnjezdar (Cnethocampa pityocampa Schiff.,) - biološko - ekološka studija (La processionaire du Pin/Cnetho-campa pitj´ocampa Schiff. / Etude biolo-gique et ecologique). Glasnik za šum. pokuse 13, 1959., 351-460. (Doktorska disertacija). Prikaz u Forestry Abstracts, Vol. 20, 1959. Prikaz prof. Živojinovića u Zaštiti bilja.
57Veći broj pojmova u Šum. enciklopediji 1. i 2. svezak. Leksikografski zavod, Zagreb 1959. i 1963.
58Androić M., 1959: Pojava bakterioze kod zlatokraja i njezino značenje za gustoću populacije 1958. g.. Š.L. 1-3, s.50 PDF
59M. Androić, 1959: Prvo savjetovanje o zaštiti šuma saveznog značaja. Š.L. 4-5, s.156 PDF
60M. Androić, 1959: XV. Plenum Saveza inžinjera i tehničara šumarstva i drvarske industrije Jugoslavije. Š.L. 4-5, s.161 PDF
61M. Androić, 1959: Osamdeseta godišnja skupština Šumarskog društva Hrvatske. Š.L. 6-7, s.246 PDF
62Androić M., 1959: Povodom četrdesetgodišnjice KPJ i SKOJ-a. Š.L. 12, s.409 PDF
63Androić M., 1959: Ekonomske i biocenotske posljedice kasnog tretiranja sastojina protiv gubara. Š.L. 12, s.437 PDF
64M. Androić, 1959: Svečani Plenum Šumarskog društva Hrvatske. Š.L. 12, s.451 PDF
65M. Androić, 1959: Uspomena na svijetle primjere naše Narodnooslobodilačke borbe i revolucije. Š.L. 12, s.455 PDF
66Zaštita i njeno ekonomsko značenje za privredu Jugoslavije (Forest protection and its importance for the forest economy of Yugoslavia). Izdanje Saveza inž. i tehn. šumarstva i drv. industrije, Beograd 1960.
67Uloga i značaj zaštite šuma u prinosu prirodnih šuma. Izd. Centra za dokumentaciju Poljop. šumarske komore - Beograd 1960.
68Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860-1960, (s Neidhardt, N.). Zagreb 1963.
69"Uvod" u knjizi "Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860-1960. Zagreb 1963.
70Androić Milan, 1960: Potočić dr. Zvonko — Zakon vrijednosti u šumarstvu. Š.L. 5-6, s.188 PDF
71Potočić dr. Zvonimir: Zakon vrijednosti u šumarstvu. S. L, 1960., s. 188-189.
72Androić Milan, 1960: Argyresthia fundella — moljac jelinih iglica uzročnik sušenja jele u Gorskom Kotaru. Š.L. 7-8, s.203 PDF
73Androić Milan, 1960: Aktuelni zadaci i uloga stručnih organizacija u razvoju komunalnog sistema. Š.L. 7-8, s.245 PDF
74ŠUMARSKA NASTAVA U HRVATSKOJ 1860-1960; ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB 1960. BIB
75Primjena zrakoplovstva u šumarstvu. Zrakoplovni savez Hrvatske 1961.
76Dr Milan Androić, 1961: Pokusno suzbijanje četnjaka (Thaumatopoea pityocampa Schiff.) bakterijama (Bacillus thuringiensis). Š.L. 3-4, s.108 PDF
77Androić M., 1961: O šumama i šumarstvu Meksika. Š.L. 7-8, s.283 PDF
78Androić M., 1962: Schwerdtfeger — Das Eichenwickler — Problem .. Š.L. 8, s.295 PDF
79Faktori koji sprečavaju uspješno suzbijanje zlatokraja (Nygmia phaeorrhoea Don^) ( Factors impedinf successful control of Nygmia phaeorrhoea Don). Zaštita bilja 73, 1963., s. 273-285, Beograd. Prikaz u Forestry- Abstracts, Vol. 26, 1965.
80Sinergični efekat asociranih insekticida DDT i HCH (Synergetc effects of associated insecticites DDT i HCH). Zaštita bilja 75, Beograd 1963., s. 517-525.
81Problem suzbijanja štetnika u godini 1964., (sa Spaic, I.). Vjesnik društva lugara SHH L/3, 1964.
82Androić M., 1964: Saradnja među zavodima istorodnih fakulteta. — Koordinacija naučnog rada između fakulteta.. Š.L. 5-6, s.263 PDF
83AVIOKEMIJSKA METODA ZAŠTITE ŠUMA; POSLOVNO UDRUŽENJE ŠUMSKO - PRIVREDNIH ORGANIZACIJA ZAGREB; JUGOSLOVENSKI POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKI CENTAR BEOGRAD, ZAGREB 1965. BIB
84Pokusi suzbijanja gubara (L. dispar L.) u prirodi domaćim preparatom - Baci-llus thuringiensis. Poslovno udruženje šumsko - privrednih organizacija, Zagreb 1965.
85Djelovanje insekticida Pantakana i Lindana na Bacillus thuringiensis, (sa Šarić, A.). Izdanje Poslovnog udruženja šumsko - privrednih organizacija Hrvatske, Zagreb 1965.
86Aviokemijska metoda zaštite šuma. (Knjiga). Izdanje Posl. udruženja šum. -privrednih organizacija i Jug. poljopr, šum. centra Beograd, Zagreb 1965.
87Die Möglichkeit der Bekäpfung der Kiefernprocessionspiners durch biologis-che und kombinierte Methoden. Tagung-berichte Nr. 75, Berlin 1965. Prikaz u Forstliche Umschau, Vol. 11, 1968. i Fo-restrj- Abstracts, Vol. 29, 1968., No 4.
88Androić M. i Opalički S., 1965: Mogućnosti suzbijanja borova četinjaka biološkim i kombiniranim metodama. Š.L. 1-2, s.39 PDF
89Rezultati naučnih istraživanja u akciji suzbijanja gubara 1964. godine; POSLOVNO UDRUŽENJE ŠUMSKO PRIVREDNIH ORGANIZACIJA, ZAGREB 1965. BIB
90Androić M., 1965: Kratki osvrt na zaštitu šuma u razdoblju od 1945—1965.. Š.L. 11-12, s.518 PDF
91Iskustva i problemi u primjeni zaštitnih sredstava. IT novine 151, od 27. 1. 1966., Beograd 1966.
92Forestales", Ano IX, Numero 17, 1966, Madrid, p. 43-53. Prikaz u Forestry Abstracts, Vol. 29, 1968.
93Androić M., 1967: Prof. dr ing. Svetislav Živojinović. Š.L. 5-6, s.266 PDF
94Primjena novog soja Bacillus thuringiensis Berliner u borbi protiv gubara (Lvmantria dispar L.,). Application of strain of B. thuringiensis Berliner in the control of gyosy moth (L. dispar L.). Zaštita bilja 96-97, 1967., Beograd, s. 343-348. Prikaz u Forestrj- Abstracts, Vol. 30, 1969., No 3.
95Izbor metoda i određivanje optimalnog vremena suzbijanja borova Cetnjaka (Thaumetopoea pitvocampa Schiff. ^. (Cho-ix de methode et determination du temps optimal pour la lutte contre la Processi-onaire du Pin (Thaumetopoea pitj´ocampa Schiff.). Poslovno udruženje šumsko-pri-vrednih organizacija, Zagreb 1968., s. 1-38.
96Densite critique des populations et sa determination ches la Processionnaire du Pin (Thaumetopoea pitvocampa SchiffJ. Publie en espagnol dans le Boletin del Servicio de Plagas Forestales", An XII, Numero 23, 1969., Madrid. Prikaz u Fo-restrj- Abstracts, Vol. 32, 1971., No 1.
97M. Androić, D. Klepac , 1969: Problem sušenja jele u Gorskom Kotaru, Lici i Sloveniji. Š.L. 1-2, s.1 PDF
98M. Androić, 1969: Važnost poznavanja gustoće populacije i njezino određivanje kod borova četnjaka (Thaumatopoea pityocampa Schiff.). Š.L. 9-10, s.320 PDF
99OSNOVI ZOOEKOLOGIJE S OSOBITIM OSVRTOM NA ENTOMOFAUNU; POSLOVNO UDRUŽENJE ŠUMSKO PRIVREDNIH ORGANIZACIJA ZAGREB, ZAGREB 1970. BIB
100Osnovi zooekologije s osobitim osvrtom na entomofaunu. (Knjiga). Poslovno udruženje šumsko - privrednih organizacija, Zagreb 1970.
101U projektu Uređenje park-šume Mar-jan obradio je komponentu zaštite šuma. ZIS, Šum. fakultet, Zagreb 1970.
102
103OSNOVI ZOOEKOLOGIJE S OSOBITIM OSVRTOM NA ENTOMOFAUNU; POSLOVNO UDRUŽENJE ŠUMSKOPRIVREDNIH ORGANIZACIJA, ZAGREB 1970. BIB
104Imperativi reforme Sveučilišta. Izdanje Saveza studenata, Zagreb, 1971.
105Zaštita šuma na kršu. (Forest protec-tion on Karst). Simpozij o zaštiti prirode na našem kršu. JAZU, Zagreb, 1971.
106Zaštita prirode u Lici. Edicija: Lika u prošlosti i sadašnjosti. Zbornik 5 Hist. arhiva u Karlovcu, Karlovac 1973.
107Protection of Eucaliptus plantations (rad u timu za Gef ara projekt). 1973., s. 32-46.
108Ekološki i ekonomski aspekti zaštite slavonskih šuma. JAZU, Zagreb 1974.
109Epidemijsko ugibanje i sušenje hrasta lužnjaka (Queicus robui L. > Timski rad, koordinator projekta, koautor u sadržaju pod br. 113. Zavod za istraživanja u šumarstvu. Šum. fakultet, Zagreb 1974.
110Suzbijanje biološkim metodama, (s O-palicki, K.). U ediciji Epidemijsko ugibanje i sušenje hrasta lužnjaka (Quercus lobui L.). Izdanje ZlS-a, Šum. fakultet Zagreb, 1974.
111Ekološka procjena posljedica upotrebe pesticida i umjetnih gnojiva na kopnene i vodene ekosisteme. Referat održan na simpoziju u Plitvicama 1974. kao koordinator projekta 9 u okviru makroprojekta Čovjek i biosfera.
112Moderne smjernice u zaštiti šuma. Gozdarski vestnik 32, 1974., s. 54-63.
113Androić, M., 1974: Zlatko Vajda — Nauka o zaštiti šuma. Š.L. 10-11, s.441 PDF
114Prethodni rezultati timskog istraživanja uzroka sušenja hrasta u slavonskim šumama, (referat na simpoziju u Vinkovcima). JAZU, Zagreb 1975.
115Istraživanje uzroka i posljedica sušenja prirodnih jelovih šuma u Hrvatskoj (Timski rad, koordinator projekta, koautor u sadržaju pod br. l i 18). Radovi 23, Šum. institut Jastrebarsko 1975.
116Morfološko - ekološka istraživanja moljca jelinih iglica (Argvresthia fundella F. H.), (s Opalički, K.). Istraživanje uzroka i posljedica sušenja prirodnih jelinih šuma u SKH. Radovi 23, Šum. institut Jastrebarsko 1975.
117Prof. dr. Željko Kovačević, veliko ime entomološke znanosti Hrvatske i Jugoslavije, (sa Z. Vajda). Š. L. 11-12, 1975., s. 505-510.
118Zaštita šuma. Forest protection. Poglavlje u knjizi "Povijest šumarstva Hrvatske". Edicija SITS i Dl Hrvatske, Zagreb, 1976.
119Population dvnamic der Nadeltanne-motte (Argjresthia fundella F. KJ und ihre Bedeutung für Tannenwalder Cro-atiens. Referat na Svjetskom šum. Kongresu u Oslu, VI. 1976. Prikaz u Forestry Abstracts, Vol 39, 1978. No 8.
120referat Prof. Dr. M. Androića i dr., 1976: Šumarstvo i drvna industrija Hrvatske u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Š.L. 7-9, s.347 PDF
121Ekološki osnovi sušenja šumskih sastojina. Seminar iz zaštite šuma. Katedra za zaštitu šuma Šum. fakulteta Zagreb, 14. -18. 11. 1977.
122Značenje defolijacije u procesu sušenja šumskih sastojina. Ibid.
123Borov cetnjak gnjezdar (Thaumetopo-ea pitvocampa Schiff. ^. Šum. institut Jastrebarsko, Prognozno-dijagnosticka služba 1977.
124130 godina osnivanja društva, 100 god. Šum. lista i 35 god. oslobođenja, Zagreb 1977.
125Značenje genetike za zaštitu šuma. Predavanje na seminaru genetike i oplemenjivanja šumskog drveća u Katedri za šumarsku genetiku i dendrologiju Šum. fakulteta Zagreb, održanom od 7. -11. II. 1977.
126M. Androić, 1977: Kras u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Š.L. 3-4, s.115 PDF
127Kratka uputstva za suzbijanje borova Cetnjaka Thaumetopoea pitvocamoa, (s Harapin, M.). Šum. institut Jastrebarsko 1978.
128Effets economique et ecologique de la defoliation cause par le Bombyx disparate (Porhetria dispar ´Li.) dans les ecosjstemes forestiers. Zaštita bilja (poseban otisak), Vol. XXIX, br. 143-144, Beograd 1978.
129Effets economiques et ecologiques de la defoliation causec par le Bombyx dis-paratee (Sorthetria dispar ii.) dans les ecosjstemes forestiers. Referat održan u Bukureštu na internac. znanstvenom skupu "Biološka borba protiv L. dispar L.). Posebni otisak iz Časopisa Zaštita bilja. Vol. XXIX. 143-144, Beograd 1978.
130M. Androić, 1978: Neke bioekološke karakteristike borova četnjaka (Thaumatopoea pityocampa Schiff.) i mogućnosti njegovog suzbijanja. Š.L. 8-10, s.333 PDF
131M. Androić, 1978: Entomološki faktor u lancu uzroka koji dovode do poremetnje ekološke ravnoteže u šumskim ekosistemima. Š.L. 11-12, s.458 PDF
132M. Androić, Z. Vajda, 1978: PROF. DR ŽELJKO KOVAČEVIĆ — veliko ime entomološke znanosti Hrvatske i Jugoslavije. Š.L. 11-12, s.505 PDF
133Androić, M., 1982: Aktualna problematika zaštite šuma u nas. Š.L. 11-12, s.441 PDF
134Značenje zaštite šuma u suvremenom Šumarstvu. Referat na Drugom kongresu zaštite bilja Jugoslavije. Zbornik radova, Bgd. 1983.
135Značenje entomološkog faktora za stabilnost šumskih ekosistema. Referat održan na Skupštini Jug. entomološkog društva u Zadru 1983.
136Problematika sušenja dominantnih vrsta slavonskih nizinskih šuma. Glasnik za šum. pokuse. Posebno izdanje br. l, Zagreb 1984.
137Sušenje hrasta. Studija, 1. dio (neobjavljeno). Zagreb, 1984.
138Sušenje hrasta. Specijalni dio (neobjavljeno). Zagreb, 1984.
139Androić, M. i Harapin, M., 1984: Neki najvažniji štetnici šimšira (Buxus sempervirens L.). Š.L. 5-6, s.239 PDF
140Uzroci propadanja šuma u nas i u Evropi. Jug. savjetovanje o primjeni pesticida. Zbornik radova, sv. 8, Opatija 1986.
141Silvikultura i zaštita šuma. Yugoslavia, your partnera in Forestry, Timber and wood industrj´, (s Benić, H. i Sabadi, H.). Edicija Instituta zemalja u razvoju, Zagreb 1986.
142Androić, M., 1986: Razvoj i sadašnje stanje zaštite šuma. Š.L. 7-8, s.313 PDF
143Sušenje šuma. Šum. enciklopedija 3, JLZ, Zagreb 1987., s. 313-317.
144Dijagnoza i prognoza i njihovo značenje za zaštitu šuma, (s Harapin, M.). Hado-vi, Vol. 26. br. l, Šum. institut Jastrebarsko, Zagreb 1991., s. 26-41.
145Miroslav Harapin, Milan Androić, 1996: Sušenje i zaštita šuma hrasta lužnjaka. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 227

nedeterminirano:
146Zaštita kultura na kršu. Šumarska enciklopedija II.
147Utvrđivanje najpogodnijih metoda za suzbijanje zlatokraja (Nygmia phaeorrho-rea Don.) obzirom na razvojni stadij gusjenica i vrijeme suzbijanja s oglednim tretiranjem aviometodom. Elaborat za Saveznu upravu za zaštitu bilja, Beograd.
148Los mas importantes problemas de en-tomologia forestal en Yugoslavia. Publica-do en el "Buletin del Servicio de Plagas
149Šumarstvo jučer, danas, sutra. Referat na svečanoj proslavi Saveza inženjera Šum. društva i drv. industrije u povodu
150Značenje šuma u zaštiti Čovjekove okoline. Predavanje održano u Ekološkom društvu Hrvatske Zagreb u Savezu inženjera i tehničara šum. i drv. industrije Hrvatske u Zagrebu, u organizaciji Društva inž. i tehn. šumarstva i drv. ind. u Varaždinu, Vinkovcima i Sarajevu.
151Živojinović, S.: Opširni prikaz disertacije "Borov prelac gnjezdar biolosko-ekološka studija". Zaštita bilja.
152Kauders, A.: Prikaz nekih članaka u Bulletin scientifique, Conseil Acad. H. P. F. Jugoslavije.
153
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 Borošić, J.: SIS, s. l, 7, 133, 136.
 *** Šum. nastava, s. 359, 382, 387-391.
 *** ŠE I,JLZ, Zagreb, 1980., s. 36.
 Piškorić, O.: HBL knj. l, 1983., s. 151-152.
 *** In memoriam. ŠL 7-8, 1999., s. 405-407-
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PRPIĆ, Branimir: Prof. dr MILAN ANDROIĆ, ŠL 3-4/1985, s.107 PDF
 GLAVAŠ, Milan: Prof. dr. Milan Androić (1913 - 1999), ŠL 7-8/1999, s.405 PDF
 

  Rođen u Gračacu 1913., diplomirao u Zagrebu 1939. Jedan od vodećih šumarskih stručnjaka u Hrvatskoj, posebno u području zaštite šuma i šumarske entomologije. Sa desetgodišnjim praktičnim iskustvom došao na fakultet, doktorirao 1954., specijalizirao u Francuskoj i habilitirao već 1959. Stručnjak velike širine djelovanja u svim područjima djelovanja, znanstvenik evropskog i svjetskog formata na područja zaštite šuma. Pored toga obavlja i druge značajne dužnosti od predsjednika Hrvatskog šumarskod društva, Narodne tehnike i brojnih značajnih republičkih i saveznih institucija. U dva navrata dekanom je Šumarskog fakulteta, potom predstojnik Zavoda za istraživanja u šumarstvu, te prorektor Sveučilišta u Zagrebu od 1966—68. Dugogodišnji je urednik Šumarskog lista. Znanstveno-nastavni rad mu je bogat i plodan. Autor je preko 150 znanstvenih i stručnih radova, nekoliko knjiga.    IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM