HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8636
ime A., Igor
zvanje
zanimanje     
akademik, prof. dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      redoviti sveučilišni profesor, redoviti član HAZU

                                                                IZBOR      (knjiga1/8636)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1991.Šumarski fakultet u Zagrebu
diplomirao1992.Šumarski fakultet u Zagrebu
magistrirao1996.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao2001.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1992.Šumarski fakultet u Zagrebu
trenutno, od2011.Šumarski fakultet Zagrebredoviti sveučilišni profesor
dodatne listeautori u bazama HŠD, članovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Zagreb

2003

Šumarski fakultet

dr. sc., diplomirani inženjer šumarstva

 Akademik Igor Anić se rodio 1967. godine u Kninu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1992. godine. Iste godine zaposlio se na Šumarskom fakultetu kao mladi istraživač. U suradnička zvanja biran je 1993. (mlađi asistent), 1997. (asistent) i 2001. (viši asistent). U znanstveno-nastavna zvanja biran je 2003. (docent), 2007. (izvanredni profesor), 2011. (redoviti profesor – prvi izbor) i 2016. (redoviti profesor u trajnom zvanju).

Završio je poslijediplomski studij iz silvikulture i 1996. godine obranio magistarski rad "Pomlađivanje i razvoj sastojina poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u središnjoj Hrvatskoj". Disertaciju pod naslovom "Uspijevanje i pomlađivanje sastojina poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Posavini" obranio je 2001. godine.

Profesor je na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predaje kolegije: Uzgajanje šuma I, Uzgajanje šuma II, Silvikultura, Povijest šumarstva, Prašume i šumski rezervati, Silvikultura prirodnih sastojina, Brdske šume, Poplavne i močvarne šume, Silvikultura u mediteranskim šumama, Sanacija degradiranih terena, Uzgojni postupci u uvjetima propadanja šuma.

Imenovan je gostujućim profesorom uzgajanja šuma na Mendelovom sveučilištu u Brnu, Republika Češka (2004./2005.).

Mentor je 57 diplomskih radova, 24 završna rada, 10 magistarskih radova i 2 doktorska rada.

Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obnaša dužnost voditelja poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Šumarstvo i drvna tehnologija (2014./2015. – ... ). Bio je prodekan za međunarodne odnose (2005./2006.), predstojnik Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma (2008. – 2012.) i voditelj usmjerenja Uzgajanje šuma i lovno gospodarenje na poslijediplomskom doktorskom studiju (2008. – 2014.).

Na Sveučilištu u Zagrebu bio je član Povjerenstva za potvrdu izbora u zvanja Vijeća biotehničkog područja (2006. – 2014.).

Za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2006., a redovitog člana 2012. godine. Voditelj je Arboretuma Hrvatske akademije u Trstenom (2012. – ...) i Sekcije za šumarstvo Znanstvenoga vijeća za poljoprivredu i šumarstvo HAZU (2006. – ...).

Predsjednik je Akademije šumarskih znanosti (23. 04. 2014. – ...).

Bio je predsjednik Razreda inženjera šumarstva Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (2010. – 2014.).

Voditelj je nacionalne sekcije (Pro Silva Croatia) i član upravnoga vijeća međunarodne asocijacije Pro Silva Europa (2005. – ...).

U razdoblju 2006. – 2011. godine bio je voditelj radne skupine Riparian and Coastal Ecosystems međunarodne znanstvene asocijacije IUFRO (International Union of Forest Research Organizations).

Član je uredničkog odbora znanstvenih časopisa Beskydy (The Beskydy Bulletin of Mendel University in Brno, 2012. – ...), Croatian Journal of Forest Engineering (2005. – ...), Šumarski list (2003. – ...) i Glasnik za šumske pokuse (1995. – 2009.)

Dobitnik je Priznanja za višegodišnji rad na dobrobiti šumarske struke Hrvatskog šumarskog društva 2006. godine i Medalje Gregora Mendela koju mu je 2014. godine dodijelilo Mendelovo sveučilište u Brnu, Češka.

Kao voditelj i suradnik sudjelovao je na 19 znanstvenih projekata.

Njegova bibliografija sadržava 179 objava od čega je 129 znanstvenih, 17 stručnih i 33 ostalih vrsta radova. Suautor je 20 poglavlja u 7 znanstvenih i 3 stručne knjige. Uredio je nekoliko znanstvenih knjiga, sveučilišnih udžbenika i zbornika radova s domaćih i međunarodnih znastvenih skupova. Glavni urednik je 5 zbornika znanstvenih skupova u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Sudjelovao na 45 znanstvenih skupova od čega su 12 međunarodni, a 33 nacionalni skupovi. Bio je član organizacijskog, znanstvenog ili programskog odbora 12 znanstvenih skupova od kojih je pet u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

1Tikvić, I., Seletković, Z., Anić, I., 1995: Propadanje šuma kao pokazatelj promjene ekoloških uvjeta u atmosferi. Š.L. 11-12, s.361 pdf
2Matić, S., Oršanić, M., Anić, I., 1996: Neke karakteristike i problemi prebornih šuma obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.91 pdf
3Igor Anić, 1997: Regeneration of narrow-leaved ash stands (Fraxinus angustifolia Vahl) in central Croatia. GŠP vol. 34 s. 1
4Matić, S., Anić, I., Oršanić, M., 1997: Podizanje, njega i obnova šuma kao temeljni preduvjeti ekološkog, društvenog i gospodarskog napretka Mediterana. Š.L. 9-10, s.463 pdf
5Anić, I., Liović, B., 1998: Mr. sc. Goran Bušić (19. 9. 1967. - 10. 2. 1998.). Š.L. 1-2, s.123 PDF
6Anić, I., 1998: U susret Interforstu ´98.. Š.L. 5-6, s.288 PDF
7Gračan, J., Anić, I., Matić S., 1998: Potrajno gospodarenje i očuvanje biološke raznolikosti hrvatskih šuma. Š.L. 9-10, s.437 pdf
8Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2000: The number of plants and sites as important factor in the growth of young stands of Pedunculate oak. GŠP vol. 37 s. 69
9Branimir Prpić, Igor Anić, 2000: The influence of climate and hydro-technical developments in the stability of the peduncled oak (Quercus robur L.) stands in Croatia. GŠP vol. 37 s. 229
10Anić, I., 2000: Međunarodni Kongres Oak 2000 (Hrast 2000). Š.L. 3-4, s.238 PDF
11Anić, I., 2000: U Zagrebu održan Međunarodni kongres Oak 2000. Š.L. 5-6, s.341 PDF
12Anić, I., Oršanić, M., 2000: Prof. dr. sc. Slavku Matiću dodijeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa). Š.L. 7-8, s.425 PDF
13Slavko Matić, Milan Oršanić, Stevo Orlić, Igor Anić, 2001: Sjemenarstvo, rasadnička proizvodnja i šumske kulture obične jele (Abies alba Mill.). Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 375
14Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2001: Uzgojni postupci u prebornim šumama. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 407
15Slavko Matić, Igor Anić, Branimir Prpić, Milan Oršanić, 2001: Uzgojni postupci u jelovim šumama oštećenima propadanjem. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 461
16Matić, S., Rauš, Đ., Seletković, Z., Španjol, Ž., Anić, I., Oršanić, M., Tikvić, L., Baričević, D., 2001: Prilog poznavanju šuma i šumske vegetacije Nacionalnog parka Kornati i parka prirode Telašćica. Š.L. 11-12, s.583 pdf
17Anić, I., Oršanić, M., Detelić, M., 2002: Revitalizacija degradiranoga ekosustava nakon sušenja hrasta lužnjaka - primjer šume Kalje. Š.L. 11-12, s.575 pdf
18Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2003: Osnivanje šuma obične bukve. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 307
19Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2003: Uzgojni postupci u bukovim šumama. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 340
20Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2003: Uzgojni postupci u niskim i degradiranim bukovim sastojinama. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 393
21Slavko Matić, Branimir Prpić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2003: Bukove prašume. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 414
22OBIČNA BUKVA (Fagus sylvatica L.) U HRVATSKOJ; AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI; HRVATSKE ŠUME d. o. o; GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, ZAGREB 2003. BIB
23Anić, I., 2003: Promjena sastojinskog oblika prirodnim pomlađivanjem na primjeru šumske kulture crnoga bora (Pinus nigra Arn.) U Senjskoj Dragi. Š.L. 13, s.* pdf
24Anić, I., Oršanić, M., 2004: Akademiku Slavku Matiću dodijeljen počasni doktorat (dr. honoris causa) Tehničkoga sveučilišta u Zvolenu (Slovačka R.). Š.L. 9-10, s.565 PDF
25Anić, I., 2004: Zagrebačka škola uzgajanja šuma – u korak s prirodom. Š.L. 9-10, s.570 PDF
26Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Branko Belčić, 2005: Morfologija i struktura šuma poplavnih područja. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 245
27Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Željko Majer, 2005: Pomlađivanje i njega šuma poplavnih područja. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 263
28Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2005: Sjemenarstvo i rasadničarstvo najvažnijih vrsta drveća poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 277
29Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2005: Osnivanje šumskih kultura i plantaža glavnih vrsta drveća poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 297
30Kajba, D., I. Anić, D. Pfeifer, 2005: Potrajnost i očuvanje genofonda s posebnim osvrtom na europsku crnu topolu (Populus nigra L.). Š.L. 5-6, s.271 pdf
31Anić, I., 2005: Pro Silva Europa u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.364 pdf
32POPLAVNE ŠUME U HRVATSKOJ; AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI; HRVATSKE ŠUME d.o.o; GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, ZAGREB 2005. BIB
33Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2005: Uzgojni zahvati u funkciji poboljšanja protuerozijske i vodozaštitne uloge šuma. Š.L. 13, s.* pdf
34Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2006: Aktualni problemi gospodarenja običnom jelom (Abies alba Mill.) u Republici Hrvatskoj. GŠP vol. P5 s. 7
35Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Stjepan Mikac, Marinko Blašković, 2006: Strukturni odnosi i šumskouzgojni postupci u raznodobnim bukovim sastojinama hrvatskih Dinarida. GŠP vol. P5 s. 61
36Milan Oršanić, Igor Anić, Damir Drvodelić, 2006: Prilog poznavanju morfološko-bioloških značajki plodova i sjemena grmaste čivitnjače (Amorpha fruticosa L.). GŠP vol. P5 s. 75
37Jurij Diaci, Dušan Roženbergar, Stjepan Mikac, Igor Anić, Tomaž Hartman, Andrej Bončina, 2007: Long-term changes in tree species composition in old-growth dinaric beech-fir forest. GŠP vol. 42 s. 13
38Stjepan Mikac, Dušan Roženbergar, Igor Anić, Jurij Diaci, 2007: Regeneration in canopy gaps of the dinaric beech-fir virgin forests. GŠP vol. 42 s. 29
39Anić, I., M. Oršanić, 2007: Sjednica upravnoga vijeća asocijacije Pro Silva Europa. Š.L. 1-2, s.85 PDF
40Anić, I., 2007: Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.581 PDF
41Anić, Igor, 2008: Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima. Š.L. 9-10, s.458 PDF
42Anić, Igor, 2008: Floodplain forests of the temperate zone of Europe (Poplavne šume umjerenog pojasa Europe). Š.L. 9-10, s.466 PDF
43Anić, I., S. Mikac, 2008: Struktura, tekstura i pomlađivanje dinarske bukovo-jelove prašume Čorkova uvala. Š.L. 11-12, s.505 pdf
44Igor Anić, Marko Perković, Stjepan Mikac, 2009: Natural regeneration of silver fir (Abies alba Mill.) along the edge of the Zagreb - Rijeka motorway. GŠP vol. 43 s. 37
45Anić,I., J. Vukelić, S. Mikac, D. Bakšić, D. Ugarković, 2009: Utjecaj globalnih klimatskih promjena na ekološku nišu obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.135 pdf
46PRAŠUMSKI EKOSUSTAVI DINARSKOG KRŠA I PRIRODNO GOSPODARENJE ŠUMAMA U HRVATSKOJ; HAZU, ZAGREB 2009. BIB
47ŠUME HRASTA LUŽNJAKA U PROMIJENJENIM STANIŠNIM I GOSPODARSKIM UVJETIMA; HAZU, ZAGREB 2009. BIB
48Ostrogović, M.Z., K. Sever, I.Anić, 2010: Utjecaj svjetla na prirodno pomlađivanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u park-šumi Maksimir u Zagrebu. Š.L. 3-4, s.115 pdf
49
50Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2011: Njega i obnova šuma hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 375
51Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Vlado Topić, Stjepan Mikac, Zoran Đurđević, 2011: Pošumljavanje krša hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 393
52Anić, Igor, 2011: Prigodom 90. obljetnice utemeljenja Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 5-6, s.293 PDF
53Anić, Igor, 2011: Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije. Š.L. 9-10, s.510 PDF
54Igor ANIĆ, Šime MEŠTROVIĆ, Slavko MATIĆ, 2012: Značajniji događaji iz povijesti šumarstva u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.169 pdf
55Igor Anić, 2012: Održana godišnja konferencija međunarodne asocijacije Pro Silva Europa. Š.L. 7-8, s.391 pdf
56Društvena mreža; HRT, Zagreb 2013. BIB
57Među nama; HRT, ZAGREB 2013. BIB
58Igor Anić, 2013: Odjeci 2011. – Međunarodne godine šuma: objavljen Zbornik radova znanstveno-stručnoga skupa u Vinkovcima. Š.L. 5-6, s.336 PDF
59Igor Anić, 2013: PREDSTAVLJANJE KNJIGE ŠUMARSTVO I POLJOPRIVREDA HRVATSKOG SREDOZEMLJA NA PRAGU EUROPSKE UNIJE. Š.L. 9-10, s.527 PDF
60Igor Anić, 2014: PROMOVIRANA PRVA KNJIGA ARHIVA BRODSKE IMOVNE OPĆINE. Š.L. 5-6, s.320 PDF
61Igor Anić, 2014: PROSLAVLJENA 25. OBLJETNICA OSNUTKA MEĐUNARODNE UDRUGE PRO SILVA. Š.L. 9-10, s.504 PDF
62Igor Anić, 2015: U HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI ODRŽAN OKRUGLI STOL PRAVNA ZAŠTITA ŠUMA. Š.L. 5-6, s.279 PDF
63Igor Anić, 2015: ŠVICARSKA: ŠUMARSTVO PODREĐENO ŠUMI. Š.L. 11-12, s.585 PDF
64HIS INFO 6; Hrvatski inžinjerski savez, Zagreb 2016. BIB
65Igor Anić, 2016: Prof. dr. sc. EMIL KLIMO (1930. – 2016.). Š.L. 11-12, s.643 PDF
66Igor Anić, 2017: ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI. Š.L. 1-2, s.68 PDF
67Igor Anić, 2017: PRO SILVA ŠVICARSKA U HRVATSKOJ. Š.L. 7-8, s.443 PDF
68Igor Anić, 2017: ODRŽAN TERENSKI SEMINAR O UZGOJNIM RADOVIMA U LEDOLOMOM OŠTEĆENIM ŠUMAMA GORSKOG KOTARA. Š.L. 11-12, s.616 PDF
69Igor ANIĆ, Stjepan MIKAC, Mladen OGNJENOVIĆ, 2018: IZBOR VRSTA DRVEĆA ZA SUPSTITUCIJU NASADA TOPOLA UZ RIJEKU DRAVU KOD OSIJEKA. Š.L. 1-2, s.7 pdf
70Igor ANIĆ, 2018: ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI. Š.L. 1-2, s.97 PDF
71Igor Anić, 2018: U HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI ODRŽAN ZNANSTVENI SKUP U POVODU 80. ROĐENDANA AKADEMIKA SLAVKA MATIĆA . Š.L. 7-8, s.443 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MATIĆ, Slavko: Igor Anić, ŠL 1-2/2002, s.103 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM