HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8636
ime ANIĆ, Igor
zvanje
zanimanje     
akademik, prof. dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      redoviti profesor uzgajanja šuma, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predsjednik Akademije šumarskih znanosti

                                                                IZBOR      (knjiga1/8636)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen3. 12. 1967.Knin
apsolvirao1991.Šumarski fakultet u Zagrebu
diplomirao1992.Šumarski fakultet u Zagrebu
magistrirao1996.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao2001.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1992.Šumarski fakultet u Zagrebu
trenutno, od2011.Šumarski fakultet Zagrebredoviti sveučilišni profesor
dodatne listeautori u bazama HŠD, članovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Zagreb

2003

Šumarski fakultet

diplomirani inženjer šumarstva

 Akademik Igor Anić se rodio 1967. godine u Kninu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1992. godine. Iste godine zaposlio se na Šumarskom fakultetu kao mladi istraživač. U suradnička zvanja biran je 1993. (mlađi asistent), 1997. (asistent) i 2001. (viši asistent). U znanstveno-nastavna zvanja biran je 2003. (docent), 2007. (izvanredni profesor), 2011. (redoviti profesor) i 2016. (redoviti profesor u trajnom zvanju). Za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2006., a za redovitog člana 2012. godine.

Završio je poslijediplomski studij iz silvikulture i 1996. godine obranio znanstveni magistarski rad "Pomlađivanje i razvoj sastojina poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u središnjoj Hrvatskoj". Disertaciju pod naslovom "Uspijevanje i pomlađivanje sastojina poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Posavini" obranio je 2001. godine.

Njegovo je znanstveno i stručno područje uzgajanje šuma (silvikultura). Istražuje prirodno uzgajanje šuma, prilagodbe uzgajanja šuma promjenama šumskih staništa, dinamiku i obnovu šuma u uvjetima klimatskih promjena i nakon prirodnih nepogoda, utjecaj uzgajanja šuma na očuvanje bioraznolikosti i stabilnosti šuma, strukturu, razvoj i obnovu prirodnih šuma i prašuma, te povijest šumarstva Hrvatske.

Kao voditelj i suradnik sudjelovao je na preko 20 znanstvenih projekata. Njegova bibliografija sadržava više od stotinu znanstvenih objava u znanstvenim časopisima, zbornicima sa znanstvenih skupova i u znanstvenim knjigama. Suautor je sedam znanstvenih i tri stručne knjige. Uredio je nekoliko znanstvenih knjiga, sveučilišnih udžbenika i zbornika s domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Glavni urednik je šest zbornika znanstvenih skupova u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Sudjelovao na više od 70 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Bio je član organizacijskog, znanstvenog ili programskog odbora znanstvenih skupova.

Profesor je na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predaje kolegije: Uzgajanje šuma I, Uzgajanje šuma II, Silvikultura, Povijest šumarstva, Prašume i šumski rezervati, Silvikultura prirodnih sastojina, Brdske šume, Poplavne i močvarne šume, Silvikultura u mediteranskim šumama, Sanacija degradiranih terena, Uzgojni postupci u uvjetima propadanja šuma.

Imenovan je gostujućim profesorom uzgajanja šuma na Mendelovom sveučilištu u Brnu, Republika Češka (2004./2005.).

Mentor je preko stotinu diplomskih i završnih radova, 10 magistarskih radova i 3 doktorska rada.

Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obnašao je dužnosti prodekana za međunarodne odnose (2005./2006.), predstojnika Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma (2008.–2012.), voditelja poslijediplomskog doktorskog studija Šumarstvo i drvna tehnologija (2014.–2018.) i voditelja usmjerenja Uzgajanje šuma i lovno gospodarenje na poslijediplomskom doktorskom studiju (2008.–2014.).

Na Sveučilištu u Zagrebu bio je član Povjerenstva za potvrdu izbora u zvanja Vijeća biotehničkog područja (2006.–2014.).

U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti obnaša dužnosti voditelja Arboretuma HAZU u Trstenom (2012.–...), voditelja Sekcije za šumarstvo Znanstvenoga vijeća za poljoprivredu i šumarstvo (2006.–...) i tajnika Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode (2019.–...).

Predsjednik je Akademije šumarskih znanosti (2014.–...).

Obnašao je dužnost predsjednika Razreda inženjera šumarstva Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (2010.–2014.).

Član je upravnoga vijeća međunarodne asocijacije Pro Silva (2005.–...) i voditelj nacionalne sekcije Pro Silva Croatia. Član je upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva (2005.–...).

U razdoblju 2006.–2011. godine bio je voditelj radne grupe Riparian and Coastal Ecosystems međunarodne znanstvene asocijacije IUFRO – International Union of Forest Research Organizations.

Član je uredničkog odbora znanstvenih časopisa Beskydy (The Beskydy Bulletin of Mendel University in Brno, 2012.–...), Croatian Journal of Forest Engineering (2005.–...), Šumarski list (2003.–...) i Glasnik za šumske pokuse (1995.–2009.)

Dobitnik je Priznanja za višegodišnji rad na dobrobiti šumarske struke Hrvatskog šumarskog društva 2006. i 2016. godine. Medalju Gregora Mendela dodijelilo mu je 2014. godine Mendelovo sveučilište u Brnu, Češka.

1Tikvić, I., Seletković, Z., Anić, I., 1995: Propadanje šuma kao pokazatelj promjene ekoloških uvjeta u atmosferi. Š.L. 11-12, s.361 pdf
2Matić, S., Oršanić, M., Anić, I., 1996: Neke karakteristike i problemi prebornih šuma obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.91 pdf
3Igor Anić, 1997: Regeneration of narrow-leaved ash stands (Fraxinus angustifolia Vahl) in central Croatia. GŠP vol. 34 s. 1
4Matić, S., Anić, I., Oršanić, M., 1997: Podizanje, njega i obnova šuma kao temeljni preduvjeti ekološkog, društvenog i gospodarskog napretka Mediterana. Š.L. 9-10, s.463 pdf
5Anić, I., Liović, B., 1998: Mr. sc. Goran Bušić (19. 9. 1967. - 10. 2. 1998.). Š.L. 1-2, s.123 PDF
6Anić, I., 1998: U susret Interforstu ´98.. Š.L. 5-6, s.288 PDF
7Gračan, J., Anić, I., Matić S., 1998: Potrajno gospodarenje i očuvanje biološke raznolikosti hrvatskih šuma. Š.L. 9-10, s.437 pdf
8Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2000: The number of plants and sites as important factor in the growth of young stands of Pedunculate oak. GŠP vol. 37 s. 69
9Branimir Prpić, Igor Anić, 2000: The influence of climate and hydro-technical developments in the stability of the peduncled oak (Quercus robur L.) stands in Croatia. GŠP vol. 37 s. 229
10Anić, I., 2000: Međunarodni Kongres Oak 2000 (Hrast 2000). Š.L. 3-4, s.238 PDF
11Anić, I., 2000: U Zagrebu održan Međunarodni kongres Oak 2000. Š.L. 5-6, s.341 PDF
12Anić, I., Oršanić, M., 2000: Prof. dr. sc. Slavku Matiću dodijeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa). Š.L. 7-8, s.425 PDF
13Slavko Matić, Milan Oršanić, Stevo Orlić, Igor Anić, 2001: Sjemenarstvo, rasadnička proizvodnja i šumske kulture obične jele (Abies alba Mill.). Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 375
14Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2001: Uzgojni postupci u prebornim šumama. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 407
15Slavko Matić, Igor Anić, Branimir Prpić, Milan Oršanić, 2001: Uzgojni postupci u jelovim šumama oštećenima propadanjem. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 461
16Matić, S., Rauš, Đ., Seletković, Z., Španjol, Ž., Anić, I., Oršanić, M., Tikvić, L., Baričević, D., 2001: Prilog poznavanju šuma i šumske vegetacije Nacionalnog parka Kornati i parka prirode Telašćica. Š.L. 11-12, s.583 pdf
17Anić, I., Oršanić, M., Detelić, M., 2002: Revitalizacija degradiranoga ekosustava nakon sušenja hrasta lužnjaka - primjer šume Kalje. Š.L. 11-12, s.575 pdf
18Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2003: Osnivanje šuma obične bukve. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 307
19Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2003: Uzgojni postupci u bukovim šumama. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 340
20Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2003: Uzgojni postupci u niskim i degradiranim bukovim sastojinama. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 393
21Slavko Matić, Branimir Prpić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2003: Bukove prašume. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 414
22OBIČNA BUKVA (Fagus sylvatica L.) U HRVATSKOJ; AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI; HRVATSKE ŠUME d. o. o; GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, ZAGREB 2003. BIB
23Anić, I., 2003: Promjena sastojinskog oblika prirodnim pomlađivanjem na primjeru šumske kulture crnoga bora (Pinus nigra Arn.) U Senjskoj Dragi. Š.L. 13, s.* pdf
24Anić, I., Oršanić, M., 2004: Akademiku Slavku Matiću dodijeljen počasni doktorat (dr. honoris causa) Tehničkoga sveučilišta u Zvolenu (Slovačka R.). Š.L. 9-10, s.565 PDF
25Anić, I., 2004: Zagrebačka škola uzgajanja šuma – u korak s prirodom. Š.L. 9-10, s.570 PDF
26Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Branko Belčić, 2005: Morfologija i struktura šuma poplavnih područja. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 245
27Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Željko Majer, 2005: Pomlađivanje i njega šuma poplavnih područja. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 263
28Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2005: Sjemenarstvo i rasadničarstvo najvažnijih vrsta drveća poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 277
29Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2005: Osnivanje šumskih kultura i plantaža glavnih vrsta drveća poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 297
30Kajba, D., I. Anić, D. Pfeifer, 2005: Potrajnost i očuvanje genofonda s posebnim osvrtom na europsku crnu topolu (Populus nigra L.). Š.L. 5-6, s.271 pdf
31Anić, I., 2005: Pro Silva Europa u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.364 pdf
32POPLAVNE ŠUME U HRVATSKOJ; AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI; HRVATSKE ŠUME d.o.o; GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, ZAGREB 2005. BIB
33Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2005: Uzgojni zahvati u funkciji poboljšanja protuerozijske i vodozaštitne uloge šuma. Š.L. 13, s.* pdf
34Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2006: Aktualni problemi gospodarenja običnom jelom (Abies alba Mill.) u Republici Hrvatskoj. GŠP vol. P5 s. 7
35Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Stjepan Mikac, Marinko Blašković, 2006: Strukturni odnosi i šumskouzgojni postupci u raznodobnim bukovim sastojinama hrvatskih Dinarida. GŠP vol. P5 s. 61
36Milan Oršanić, Igor Anić, Damir Drvodelić, 2006: Prilog poznavanju morfološko-bioloških značajki plodova i sjemena grmaste čivitnjače (Amorpha fruticosa L.). GŠP vol. P5 s. 75
37Jurij Diaci, Dušan Roženbergar, Stjepan Mikac, Igor Anić, Tomaž Hartman, Andrej Bončina, 2007: Long-term changes in tree species composition in old-growth dinaric beech-fir forest. GŠP vol. 42 s. 13
38Stjepan Mikac, Dušan Roženbergar, Igor Anić, Jurij Diaci, 2007: Regeneration in canopy gaps of the dinaric beech-fir virgin forests. GŠP vol. 42 s. 29
39Anić, I., M. Oršanić, 2007: Sjednica upravnoga vijeća asocijacije Pro Silva Europa. Š.L. 1-2, s.85 PDF
40Anić, I., 2007: Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.581 PDF
41Anić, Igor, 2008: Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima. Š.L. 9-10, s.458 PDF
42Anić, Igor, 2008: Floodplain forests of the temperate zone of Europe (Poplavne šume umjerenog pojasa Europe). Š.L. 9-10, s.466 PDF
43Anić, I., S. Mikac, 2008: Struktura, tekstura i pomlađivanje dinarske bukovo-jelove prašume Čorkova uvala. Š.L. 11-12, s.505 pdf
44Igor Anić, Marko Perković, Stjepan Mikac, 2009: Natural regeneration of silver fir (Abies alba Mill.) along the edge of the Zagreb - Rijeka motorway. GŠP vol. 43 s. 37
45Anić,I., J. Vukelić, S. Mikac, D. Bakšić, D. Ugarković, 2009: Utjecaj globalnih klimatskih promjena na ekološku nišu obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.135 pdf
46PRAŠUMSKI EKOSUSTAVI DINARSKOG KRŠA I PRIRODNO GOSPODARENJE ŠUMAMA U HRVATSKOJ; HAZU, ZAGREB 2009. BIB
47ŠUME HRASTA LUŽNJAKA U PROMIJENJENIM STANIŠNIM I GOSPODARSKIM UVJETIMA; HAZU, ZAGREB 2009. BIB
48Ostrogović, M.Z., K. Sever, I.Anić, 2010: Utjecaj svjetla na prirodno pomlađivanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u park-šumi Maksimir u Zagrebu. Š.L. 3-4, s.115 pdf
49
50Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2011: Njega i obnova šuma hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 375
51Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Vlado Topić, Stjepan Mikac, Zoran Đurđević, 2011: Pošumljavanje krša hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 393
52Prašume u Hrvatskoj; HRT-HTV1, Zagreb 2011. BIB
53Anić, Igor, 2011: Prigodom 90. obljetnice utemeljenja Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 5-6, s.293 PDF
54Anić, Igor, 2011: Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije. Š.L. 9-10, s.510 PDF
55Igor ANIĆ, Šime MEŠTROVIĆ, Slavko MATIĆ, 2012: Značajniji događaji iz povijesti šumarstva u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.169 pdf
56Igor Anić, 2012: Održana godišnja konferencija međunarodne asocijacije Pro Silva Europa. Š.L. 7-8, s.391 pdf
57Društvena mreža; HRT, Zagreb 2013. BIB
58Među nama; HRT, ZAGREB 2013. BIB
59Igor Anić, 2013: Odjeci 2011. – Međunarodne godine šuma: objavljen Zbornik radova znanstveno-stručnoga skupa u Vinkovcima. Š.L. 5-6, s.336 PDF
60Igor Anić, 2013: PREDSTAVLJANJE KNJIGE ŠUMARSTVO I POLJOPRIVREDA HRVATSKOG SREDOZEMLJA NA PRAGU EUROPSKE UNIJE. Š.L. 9-10, s.527 PDF
61Igor Anić, 2014: PROMOVIRANA PRVA KNJIGA ARHIVA BRODSKE IMOVNE OPĆINE. Š.L. 5-6, s.320 PDF
62Igor Anić, 2014: PROSLAVLJENA 25. OBLJETNICA OSNUTKA MEĐUNARODNE UDRUGE PRO SILVA. Š.L. 9-10, s.504 PDF
63Šumarske karte i planovi - Iz povijesti gospodarenja šumama Hrvatske; Šumarski fakultet, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, Šumarski fakultet 2015. BIB
64250 godina hrvatskoga šumarstva; HRT-HTV4, Zagreb 2015. BIB
65250 godina hrvatskoga šumarstva; HRT-HTV1, Zagreb 2015. BIB
66Igor Anić, 2015: U HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI ODRŽAN OKRUGLI STOL PRAVNA ZAŠTITA ŠUMA. Š.L. 5-6, s.279 PDF
67Igor Anić, 2015: ŠVICARSKA: ŠUMARSTVO PODREĐENO ŠUMI. Š.L. 11-12, s.585 PDF
68HIS INFO 6; Hrvatski inžinjerski savez, Zagreb 2016. BIB
69Igor Anić, 2016: Prof. dr. sc. EMIL KLIMO (1930. – 2016.). Š.L. 11-12, s.643 PDF
70Igor Anić, 2017: ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI. Š.L. 1-2, s.68 PDF
71Igor Anić, 2017: PRO SILVA ŠVICARSKA U HRVATSKOJ. Š.L. 7-8, s.443 PDF
72Igor Anić, 2017: ODRŽAN TERENSKI SEMINAR O UZGOJNIM RADOVIMA U LEDOLOMOM OŠTEĆENIM ŠUMAMA GORSKOG KOTARA. Š.L. 11-12, s.616 PDF
73Igor ANIĆ, Stjepan MIKAC, Mladen OGNJENOVIĆ, 2018: IZBOR VRSTA DRVEĆA ZA SUPSTITUCIJU NASADA TOPOLA UZ RIJEKU DRAVU KOD OSIJEKA. Š.L. 1-2, s.7 pdf
74Igor ANIĆ, 2018: ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI. Š.L. 1-2, s.97 PDF
75Igor Anić, 2018: U HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI ODRŽAN ZNANSTVENI SKUP U POVODU 80. ROĐENDANA AKADEMIKA SLAVKA MATIĆA . Š.L. 7-8, s.443 PDF
76Igor Anić, 2019: Važnost šumarske nastave i znanosti na Sveučilištu u Zagrebu za razvoj hrvatskog šumarstva. Š.L. 1-2, s.59 pdf
77Igor Anić, 2019: Održana godišnja izborna skupština Akademije šumarskih znanosti. Š.L. 1-2, s.78 PDF
78Marilena Idžojtić, Igor Anić, Ivan Šimić, Maja Anastazija Kovačević, Igor Poljak, 2019: Dendrološke značajke Arboretuma Trsteno. Š.L. 3-4, s.125 pdf
79Igor Anić, 2019: Međunarodna asocijacija Pro Silva obilježila 30. obljetnicu osnutka. Š.L. 9-10, s.481 PDF
80Igor Anić, 2019: Pomlađivanje šuma oplodnim sječama na malim površinama. Š.L. 11-12, s.603 PDF
81Igor Anić, 2020: Zbornik radova sa znanstvenog skupa: Gospodarenje šumama u uvjetima klimatskih promjena i prirodnih nepogoda. Š.L. 5-6, s.307 PDF
82Igor Anić, Oliver Vlainić, 2021: Otvoreno pismo: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu . Š.L. 1-2, s.84 PDF
83Boris Miklić, Anja Žmegač, Domagoj Trlin , Marko Orešković, Stjepan Mikac, Igor Anić, 2021: Klimatska osjetljivost kronologije crnoga bora (Pinus nigra Arnold.) na Sjevernom Velebitu. Š.L. 3-4, s.137 pdf
84Igor Anić, 2021: Dr. sc. Boris Miklić. Š.L. 3-4, s.191 PDF
85Igor Anić, Milan Oršanić, 2021: In memoriam Akademik prof. emeritus dr. sc. dr. h. c. Slavko Matić (20. siječanj 1938. – 30. ožujak 2021.). Š.L. 3-4, s.195 PDF
86Igor Anić, 2021: Šumarska povijest grada Karlovca. Š.L. 9-10, s.502 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MATIĆ, Slavko: Igor Anić, ŠL 1-2/2002, s.103 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM