HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8693
ime P., Marina
prije
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8693)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1991.
diplomirala17. 12. 1991.ŠF Zagreb
magistrirala1995.ŠF Zagreb
doktorirala20. 6. 2018.Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
karijera10. 1992.ELSAT d.o.o.komercijalist
10. 1993.Hrvatske šume Direkcija Zagrebuređivanje šuma, interna kontrola irevizija
5. 2006.Dekokamen d.o.o.vlasnica i direktorica
10. 2010.Sunčane šume d.o.o.direktorica
3. 2015.Fito ekologija d.o.o.project manager
7. 2016.Pro silva d.o.o.voditeljica odjela za razvoj investicijskih projekata
trenutno, od10. 2017.Javna ustanova Park prirode Medvednicaravnateljica
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Bjelovar

17.06.2005

Vanjski član

diplomirani inženjer šumarstva

 Šumarstvo je upisala na Š.F. u Zagrebu 1. 10. 1987. Diplomirala je 17. 12. 1991. iz kolegija iskorišćivanje šuma; napisala je i obranila diplomski rad "Primjena elektroničkog računala u iskorišćivanju šuma u Upravi šuma Bjelovar".

Upisala je 1992. godine postdiplomski studij iz područja Uređivanja šuma, magistrirala 1995. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa temom "Debljinski prirast stabala hrasta lužnjaka i poljskog jasena u šumama na dijelu sliva rijeke Česme".

Interdisciplinarni doktorski studij na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku okončala je obranom doktorske teze 20. lipnja 2018.

 Ima više od dvadeset godina radnog iskustva u šumarstvu, poljoprivredi i poduzetništvu. Nakon desetogodišnjeg rada u državnoj tvrtki Hrvatske šume d.o.o., ohrabrila se proširiti horizonte i počela raditi u vlastitoj tvrtki za proizvodnju dekorativnih zidnih obloga, a ujedno je osnovala i obiteljsko-poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi uzgojem jabuka i krušaka na površini od 9,00 hektara, te proizvodnjom vina za vlastite potrebe.
Pet godina bila je direktorica poduzeća za upravljanje privatnim šumama u vlasništvu Đakovačko-osječke nadbiskupije. Specijalizirala se u poljoprivrednoj djelatnosti, ali i privatnim tvrtkama u proizvodnji i upravljanjem i gospodarenjem šumama i šumskim zemljištem. Tijekom dugogodišnje karijere razvila je izvrsne organizacijske sposobnosti stečene kroz osnivanje i pokretanje novih poduzeća, obiteljsko-poljoprivrednog gospodarstvo, vođenjem i organiziranjem rada na terenu i proizvodnji.
Sada se bavi pripremom, izradom i provođenjem projekata ruralnog razvoja, procedurama upravljanja strukturnih fondova na regionalnoj i nacionalnoj razini, edukacijom o upravljanju projektnim ciklusom, dizajnom projekata i izradi projektne dokumentacije, te o fondovima EU općenito, izradom razvojnih strategija i programa, upravljanjem i razvojem tvrtki.
 Obrazovanje:

Edukacija: prosinac 2014 - Seminar i radionica – Evaluacija i provedba EU projekata, Mirakul d.o.o.

ožujak 2014. - Seminar za internog inspektora GLOBALG.A.P.- TÜV Croatia d.o.o.

2013.- Program osposobljavanja za voćara-vinogradara-vinara

2012 - Program stručnog usavršavanja sudskih vještaka

2010.- 2018. Interdisciplinarni doktorski studij, odjel za biologiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1993.– 1995. Šumarski fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; Magistar biotehničkih znanosti,

1987.- 1991. Šumarski fakultet sveučilišta u Zagrebu; Diplomirani inženjer šumarstva.

1Popijač, M., Vrebčević, M., 2000: Primjena GIS-a u razdiobi na šumske sjemenske jedinice. Š.L. 7-8, s.373 pdf
2Popijač, M., 2000: Debljinski prirast stabala hrasta lužnjaka i poljskog jasena u šumama na dijelu sliva rijeke Česme. Š.L. 11-12, s.637 pdf
3Lovrenčić, Ivanka; Barišić, Delko; Kezić, Nikola; Seletković, Ivan; Volner, Matija; Popijač, Marina. Distribucija 137-Cs u jeli (Abies alba) iz Gorskog Kotara // XVIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia - book of abstracts. Ohrid, 2004. 201 (sažetak, znanstveni rad). 4. Lovrenčić, Ivanka; Barišić, Delko; Kezić, Nikola; Seletković, Ivan; Volner, Matija; Popijač, Marina. Distribution of Cs-137 in fir-tree (Abies alba) from Gorski Kotar // Zbornik sažetaka postera znanstvenih novaka izlaganih u inozemstvu 2002., 2003. i 2004. godine, I. dio, prirodne, tehničke i biotehničke znanosti / Kniewald, Zlatko (ur.). Zagreb : Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, 2004. 102 (sažetak, znanstveni rad).
4Popijač, M., Seletković, I., Volner, M., Lovrenčić, I., Barišić, D., Kezić, N., 2004: Dinamika kretanja 137Cs i 40K na stablima jele (Abies alba) na Sljemenu. Š.L. 5-6, s.269 pdf
5Popijač, M., 2005: Pretpristupni programi Europske unije i mogućnosti njihove primjene. Š.L. 5-6, s.340 PDF
6Lovrenčić, Ivanka; Barišić, Delko; Kezić, Nikola; Seletković, Ivan; Volner, Matija; Popijač, Marina; Lulić, Stipe. Comparison between the distribution of Cs-137 and K-40 in fir-tree (Abies alba) // Zbornik radova Šestog simpozija Hrvatskog drušva za zaštitu od zračenja / Garaj-Vrhovac, Verica ; Kopjar, Nevenka ; Miljanić, Saveta (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja, 2005. 384-389 (znanstveni rad).
7Barišić, Delko; Lovrenčić, Ivanka; Oreščanin, Višnja; Kezić, Nikola; Bubalo, Dragan; Popijač, Marina; Volner, Matija. Med kao bioindikator kontaminacije okoliša cezijem // Zbornik radova Šestog simpozija Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja / Garaj-Vrhovac, Verica ; Kopjar, Nevenka ; Miljanić, Saveta (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja, 2005. 395-399 (znanstveni rad).
8Lovrenčić, Ivanka; Volner, Matija; Barišić, Delko; Popijač, Marina; Kezić, Nikola; Seletković, Ivan; Lulić, Stipe. 1. Distribution of Cs-137, K-40 and Be-7 in silver fir-tree (Abies alba L.) from Gorski Kotar, Croatia. // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 275 (2008) , 1; 71-79 (članak, znanstveni rad). (http://www.springerlink.com/content/0524x043m3r8p013/fulltext.pdf)
9Marina Popijač, 2021: Distribucija 137Cs I 40K u tkivima stabala obične jele (Abies alba Mill.) iz Like (Hrvatska). Š.L. 7-8, s.323 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM