HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8693
ime P., Marina
prije
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirala1991.
diplomirala17. 12. 1991.ŠF Zagreb
magistrirala1995.ŠF Zagreb
doktorirala20. 6. 2018.Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
karijera10. 1992.ELSAT d.o.o.komercijalist
10. 1993.Hrvatske šume Direkcija Zagrebuređivanje šuma, interna kontrola irevizija
5. 2006.Dekokamen d.o.o.vlasnica i direktorica
10. 2010.Sunčane šume d.o.o.direktorica
3. 2015.Fito ekologija d.o.o.project manager
7. 2016.Pro silva d.o.o.voditeljica odjela za razvoj investicijskih projekata
trenutno, od10. 2017.Javna ustanova Park prirode Medvednicaravnateljica

član HŠD ogranak
Bjelovar

17.06.2005

Vanjski član

diplomirani inženjer šumarstva Šumarstvo je upisala na Š.F. u Zagrebu 1. 10. 1987. Diplomirala je 17. 12. 1991. iz kolegija iskorišćivanje šuma; napisala je i obranila diplomski rad "Primjena elektroničkog računala u iskorišćivanju šuma u Upravi šuma Bjelovar".

Upisala je 1992. godine postdiplomski studij iz područja Uređivanja šuma, magistrirala 1995. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa temom "Debljinski prirast stabala hrasta lužnjaka i poljskog jasena u šumama na dijelu sliva rijeke Česme".

Interdisciplinarni doktorski studij na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku okončala je obranom doktorske teze 20. lipnja 2018.

 Ima više od dvadeset godina radnog iskustva u šumarstvu, poljoprivredi i poduzetništvu. Nakon desetogodišnjeg rada u državnoj tvrtki Hrvatske šume d.o.o., ohrabrila se proširiti horizonte i počela raditi u vlastitoj tvrtki za proizvodnju dekorativnih zidnih obloga, a ujedno je osnovala i obiteljsko-poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi uzgojem jabuka i krušaka na površini od 9,00 hektara, te proizvodnjom vina za vlastite potrebe.
Pet godina bila je direktorica poduzeća za upravljanje privatnim šumama u vlasništvu Đakovačko-osječke nadbiskupije. Specijalizirala se u poljoprivrednoj djelatnosti, ali i privatnim tvrtkama u proizvodnji i upravljanjem i gospodarenjem šumama i šumskim zemljištem. Tijekom dugogodišnje karijere razvila je izvrsne organizacijske sposobnosti stečene kroz osnivanje i pokretanje novih poduzeća, obiteljsko-poljoprivrednog gospodarstvo, vođenjem i organiziranjem rada na terenu i proizvodnji.
Sada se bavi pripremom, izradom i provođenjem projekata ruralnog razvoja, procedurama upravljanja strukturnih fondova na regionalnoj i nacionalnoj razini, edukacijom o upravljanju projektnim ciklusom, dizajnom projekata i izradi projektne dokumentacije, te o fondovima EU općenito, izradom razvojnih strategija i programa, upravljanjem i razvojem tvrtki.
 Obrazovanje:

Edukacija: prosinac 2014 - Seminar i radionica – Evaluacija i provedba EU projekata, Mirakul d.o.o.

ožujak 2014. - Seminar za internog inspektora GLOBALG.A.P.- TÜV Croatia d.o.o.

2013.- Program osposobljavanja za voćara-vinogradara-vinara

2012 - Program stručnog usavršavanja sudskih vještaka

2010.- 2018. Interdisciplinarni doktorski studij, odjel za biologiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1993.– 1995. Šumarski fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; Magistar biotehničkih znanosti,

1987.- 1991. Šumarski fakultet sveučilišta u Zagrebu; Diplomirani inženjer šumarstva.

1Popijač, M., Vrebčević, M., 2000: Primjena GIS-a u razdiobi na šumske sjemenske jedinice. Š.L. 7-8, s.373 pdf
2Popijač, M., 2000: Debljinski prirast stabala hrasta lužnjaka i poljskog jasena u šumama na dijelu sliva rijeke Česme. Š.L. 11-12, s.637 pdf
3Lovrenčić, Ivanka; Barišić, Delko; Kezić, Nikola; Seletković, Ivan; Volner, Matija; Popijač, Marina. Distribucija 137-Cs u jeli (Abies alba) iz Gorskog Kotara // XVIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia - book of abstracts. Ohrid, 2004. 201 (sažetak, znanstveni rad). 4. Lovrenčić, Ivanka; Barišić, Delko; Kezić, Nikola; Seletković, Ivan; Volner, Matija; Popijač, Marina. Distribution of Cs-137 in fir-tree (Abies alba) from Gorski Kotar // Zbornik sažetaka postera znanstvenih novaka izlaganih u inozemstvu 2002., 2003. i 2004. godine, I. dio, prirodne, tehničke i biotehničke znanosti / Kniewald, Zlatko (ur.). Zagreb : Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, 2004. 102 (sažetak, znanstveni rad).
4Popijač, M., Seletković, I., Volner, M., Lovrenčić, I., Barišić, D., Kezić, N., 2004: Dinamika kretanja 137Cs i 40K na stablima jele (Abies alba) na Sljemenu. Š.L. 5-6, s.269 pdf
5Popijač, M., 2005: Pretpristupni programi Europske unije i mogućnosti njihove primjene. Š.L. 5-6, s.340 PDF
6Lovrenčić, Ivanka; Barišić, Delko; Kezić, Nikola; Seletković, Ivan; Volner, Matija; Popijač, Marina; Lulić, Stipe. Comparison between the distribution of Cs-137 and K-40 in fir-tree (Abies alba) // Zbornik radova Šestog simpozija Hrvatskog drušva za zaštitu od zračenja / Garaj-Vrhovac, Verica ; Kopjar, Nevenka ; Miljanić, Saveta (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja, 2005. 384-389 (znanstveni rad).
7Barišić, Delko; Lovrenčić, Ivanka; Oreščanin, Višnja; Kezić, Nikola; Bubalo, Dragan; Popijač, Marina; Volner, Matija. Med kao bioindikator kontaminacije okoliša cezijem // Zbornik radova Šestog simpozija Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja / Garaj-Vrhovac, Verica ; Kopjar, Nevenka ; Miljanić, Saveta (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja, 2005. 395-399 (znanstveni rad).
8Lovrenčić, Ivanka; Volner, Matija; Barišić, Delko; Popijač, Marina; Kezić, Nikola; Seletković, Ivan; Lulić, Stipe. 1. Distribution of Cs-137, K-40 and Be-7 in silver fir-tree (Abies alba L.) from Gorski Kotar, Croatia. // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 275 (2008) , 1; 71-79 (članak, znanstveni rad). (http://www.springerlink.com/content/0524x043m3r8p013/fulltext.pdf)
9Marina Popijač, 2021: Distribucija 137Cs I 40K u tkivima stabala obične jele (Abies alba Mill.) iz Like (Hrvatska). Š.L. 7-8, s.323 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM