HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID87
ime B., Vid
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /87)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1972.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Milana i Mandice rođ. Kruljac. Osnovnu školu završio je u Zagrebu, a Šum. školu u Karlovcu 1972. god. Od 1972. do 1975. radio je u Šumariji Repaš, ŠG Koprivnica. Potom napušta šumarsku struku i zapošljava se kao tehničar pripreme vode u Pamučnoj industriji Duga Resa, gdje se nalazi i danas (2003).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM