HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8715
ime BARIČEVIĆ, Dario
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      redoviti profesor u trajnom zvanju

                                                                IZBOR      (knjiga1/8715)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen27. 1. 1969.Požega
apsolvirao1993.
diplomirao1994.Šumarski fakultet u Zagrebu
magistrirao1998.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao2002.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
karijera1995.Šumarski fakultet Zagreb
trenutno, od12. 12. 2017.Šumarski fakultet ZagrebZavod za ekologiju i uzgajanje šuma

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

Šumarski fakultet

dr. sc., diplomirani inženjer šumarstva Rođen je 27. siječnja 1969. godine u Požegi gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1994. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao je na istom fakultetu 1998. godine s temom: Ekološko-vegetacijske značajke šume Žutica, te doktorirao 2002. godine. s temom: Sinekološko-fitocenološke značajke šumske vegetacije Požeške i Babje gore.

Zaposlen je na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u Zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma od 1995. godine, a od 12. prosinca 2017. godine je u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju.

U okviru nastavnih aktivnosti nositelj je ili sunositelj dva predmeta na preddiplomskim, šest predmeta na diplomskim i tri predmeta na poslijediplomskim studijima na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uz to izvodi nastavu iz kolegija Primijenjena vegetacijska ekologija na diplomskom studiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Krajobrazna arhitektura, na kojemu je petnaestak godina izvodio nastavu na kolegiju Fitocenologija. Također izvodi nastavu na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju Ekoinženjerstvo iz kolegija Florni sastav kao pokazatelj stanja ekosustava, gdje je i član Stručnog vijeća.

Voditelj je diplomskog studija Šumarstvo – smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem na Šumarskom odsjeku Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bio je mentor kod izrade više od 60 završnih i diplomskih radova, jednog završnog specijalističkog rada i dva doktorska rada.

Samostalno je ili u suautorstvu objavio sedamdesetak znanstvenih radova. Suautor je jedne znanstvene knjige (priručnika) i suautor poglavlja u šest znanstvenih knjiga i monografija.

Bio je član uredništva znanstvenog časopisa Glasnik za šumske pokuse od 2006. do 2015. godine. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Ukupno je do sada kao voditelj sudjelovao na pet, a kao suradnik na petnaest nacionalnih znanstvenih projekata i jednom međunarodnom znanstvenom projektu.

Sudjelovao je u više nacionalnih znanstveno-stručnih projekta. Član je nekoliko nacionalnih stručnih povjerenstava pri Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva te Državnog zavoda za zaštitu prirode. Sudjelovao je u izradi više stručnih studija.

Član je Hrvatskoga šumarskog društva, Hrvatskoga ekološkog društva, Hrvatskoga botaničkog društva, Akademije šumarskih znanosti, Istočnoalpsko-dinarskog društva za istraživanje vegetacije te International Association for Vegetation Science – Working Groups European Vegetation Survay. Bio je član Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva, Upravnog vijeća Parka prirode Papuk te Upravnog vijeća Veleučilišta u Požegi. Predstojnik je Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma od 2020. godine.

Glavno mu je područje znanstvenoga rada šumarska fitocenologija, posebice sinekološko-vegetacijska istraživanja šumskih ekosustava i kartiranje istih.

1Đuro Rauš, Željko Španjol, Darío Baričević, 1996: Ekološko-biološka istraživanja i sukcesija na trajnim plohama u bukovo-jelovoj šumi u Hrvatskoj. GŠP vol. 33 s. 1
2Vukelić, J., Španjol, Ž., Baričević, D., 1997: Prof. dr. Đuro Rauš, (1930-1997). Š.L. 9-10, s.567 PDF
3Dario Baričević, 1998: Ecological-vegetational properties of forest "Žutica". GŠP vol. 35 s. 1
4Joso Vukelić, Dario Baričević, 1999: Forest vegetation in the City of Zagreb and the Zagreb County. GŠP vol. 36 s. 103
5Baričević, D., 1999: Ekološko-vegetacijske promjene u šumama hrasta lužnjaka na području g. j. "Žutica". Š.L. 1-2, s.17 pdf
6Vukelić, J., Baričević, D., Perković, Z., 1999: Vegetacijske i druge značajke zaštićenog dijela "Slatinskih podravskih šuma". Š.L. 7-8, s.287 pdf
7Joso Vukelić, Dario Baričević, 2000: Development of vegetation in localities of pedunculate oak dieback in Croatia. GŠP vol. 37 s. 277
8Joso Vukelić, Dario Baričević, 2001: Šumske zajednice obične jele u Hrvatskoj. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 162
9Matić, S., Rauš, Đ., Seletković, Z., Španjol, Ž., Anić, I., Oršanić, M., Tikvić, L., Baričević, D., 2001: Prilog poznavanju šuma i šumske vegetacije Nacionalnog parka Kornati i parka prirode Telašćica. Š.L. 11-12, s.583 pdf
10Vukelić, J., Baričević, D., 2002: Novije fitocenološke spoznaje o bukovim šumama u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.439 pdf
11Joso Vukelić, Dario Baričević, 2003: Šumske zajednice obične bukve u Hrvatskoj. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 87
12Vukelić, J., Baričević, D., Drvenkar, D., 2003: Fitocenološke karakteristike bukovih šuma u Samoborskom gorju. Š.L. 11-12, s.531 pdf
13Pernar, N., Vukelić, J., Bakšić, D., Baričević, D., 2004: Prilog poznavanju geneze i svojstava tla ritskog područja sjeveroistočne Baranje. Š.L. 5-6, s.223 pdf
14Joso Vukelić, Dario Baričević, 2005: Šumska vegetacija poplavnih područja. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 102
15Joso Vukelić, Dario Baričević, Stjepan Mikac, Miroslav Rukavina, Dalibor Tomljanović, 2006: Karta šumske vegetacije sjevernoga Velebita. GŠP vol. P5 s. 139
16Dario Baričević, Joso Vukelić, Nikola Pernar, Darko Bakšić, 2006: Acidotermofilne zajednice hrasta kitnjaka u šumskoj vegetaciji Požeškoga gorja. GŠP vol. P5 s. 151
17Nikola Pernar, Darko Bakšić, Joso Vukelić, Dario Baričević, 2006: Organska tvar tla šumskoga ekosustava Bilogore. GŠP vol. P5 s. 213
18Vukelić, J., D. Racić, D. Baričević, 2006: Šuma jele i crnoga graba (Ostryo-Abietetum /Fukarek 1963/Trinajstić 1983) u Vinodolskom zaleđu. Š.L. 9-10, s.387 pdf
19Vukelić, J., D. Baričević, Z. List, M. Šango, 2006: Prilog fitocenološkim istraživanjima šuma crne johe (Alnus glutinosa Geartn) u Podravini*. Š.L. 11-12, s.479 pdf
20Vukelić, J., D. Baričević, 2007: Nomenklaturno-sintaksonomsko određenje panonskih bukovo-jelovih šuma (Abieti-Fagetum “pannonicum”) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.407 pdf
21Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj; Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb 2008. BIB
22Joso Vukelić, Dario Baričević, Irena Šapić, Sonja Kuzmanić, 2009: Phytoeoenological characteristics of beech forests on the southern slopes of Medvednica mt.. GŠP vol. 43 s. 49
23Joso Vukelić, Antun Alegro, Dario Baričević, Vedran Šegota, Irena Šapić, 2011: Phylocoenoses of common spruce (Picea abies (L.) Karsten) in the altimontane and subalpine belt of Croatia. GŠP vol. 44 s. 29
24Joso Vukelić, Ivo Trinajstić, Dario Baričević, 2011: Šumska vegetacija hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 193
25Joso VUKELIĆ, Dario BARIČEVIĆ, Irena ŠAPIĆ, 2012: Submontansko-subpanonske bukove šume sjeverne Hrvatske. Š.L. 9-10, s.445 pdf
26Joso Vukelić, Dario Baričević, Igor Poljak, Mario Vrček, Irena Šapić, 2018: FITOCENOLOŠKA ANALIZA ŠUMA BIJELE JOHE (Alnus incana /L./ Moench supsp. incana) U HRVATSKOJ. Š.L. 3-4, s.123 pdf
27Dario Baričević, 2020: Prof. dr. sc. Joso Vukelić professor emeritus Sveučilišta u Zagarebu. Š.L. 11-12, s.610 PDF
28Dario Baričević, 2021: 100 godina Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 11-12, s.594 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM