HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID873
ime I., Mato
zvanje
zanimanje     
stručni radnik u šumarstvu – šum. tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /873)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1981.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu - IV. stupanj
djelovao Repaš

 Sin Đure i Marije rođ. Šanjić. Osnovnu školu završio je u Ždali, a izvanredno je završio Šum. školu u Karlovcu (1981). Radio je kao lugar u Šumariji Repaš, ŠG Koprivnica, sada "Hrv. šume", UŠP Koprivnica. U mirovini je od 2003. god. Živi u Ždali.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM