HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8818
ime B., Mirko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. strojarstva i ing. aeronautike
      profesor iz predmeta Opće strojarstvo i Strojevi za transport i dizala

                                                                IZBOR      (knjiga1/8818)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr. Tuzla
srednje obr. Sarajevo
apsolvirao1933.
diplomirao27. 2. 1934.PragTehnička visoka škola
karijera1936.Jugoslovenske državne željeznice
1936.Direkcija za elektrifikaciju BiH
1959.Šumarski fakultet Zagreb

 Osnovnu školu završio je u Tuzli, a maturirao je u Sarajevu s odličnim uspjehom. Tehničku visoku školu polazio je u Pragu, gdje je diplomirao 27.II.1934. godine. Diplomu mu je nostrificirao Tehnički fakultet u Zagrebu 14.XI.1934.
 Za vrijeme posljednje godine studija i neko vrijeme nakon studija radio je u Tvornici aviona Letov u Pragu, kao statičar i konstruktor.
 U bivšoj se Jugoslaviji zaposlio u Jugoslav. državnim željeznicama, gdje je 1936. godine dobio stalno radno mjesto. Tu je radio do 1.VII.1946. godine. Kroz to vrijeme bio je u Željezničkoj direkciji Sarajevo, u Ložionici Sarajevo (1936), u Glavnoj željezničkoj radionici, Sarajevo (1937), u Ložionici Split (1939), u Ložionici Brod (1941), u Ložionici Doboj (1945) te u Direkciji Jugoslavenskih državnih željeznica u Sarajevu (1946). Dana 5.XII.1946. godine prešao je u Državne željeznice FNRJ.
 Poslije rata od 1946. do 1953. zaposlen je u Direkciji za elektrifikaciju BiH i Elektroprojektu u Sarajevu. Od 1953. do 1955. g. rukovodi konstrukcijskim odjeljenjem Jugoturbine Karlovac, a od 1958. g. do 1961. g. savjetnik je u poduzeću Elektroprojekt u Sarajevu sa sjedištem u Zagrebu.
 Habilitirao je na Strojarsko -brodograđevnom fakultetu u Zagrebu 1960. g. Od škol. g. 1959.-60. honorarni je nastavnik za opće strojarstvo i za kolegij strojevi za transport i dizala na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
 U škol. god. 1959/60. Vijeće Šum. fakulteta izabralo je ing. Mirka Biljana za nastavnika predmeta Opće strojarstvo u III. i u IV. semestru te predmeta Strojevi za transport i dizala u VI. semestru.
 Od 1961. g. izabran je za izv. profesora, a 1972. za redovnog, gdje radi sve do odlaska u mirovinu.
 Napisao je veći broj zapaženih radova iz svoje struke.

1Proračun optočne štolne Hidroelektrane Mavrovo, kritika ekspertize ekspertne grupe profesora Ludina, 1949.
2Izbor tipa parnih turbina za TE Zagreb II, 1957.
3Glavni projekt TE Konjšćina - proširenje, Zagreb, 1957.
4Teoretska i projektna obrada Toplane Zagreb, sa toplinskom mrežom,(sa sur.), Zagreb, 1957-1958
5Projekt i proračun za kombinirani agregat parna turbina - turbogenerator - turboduvaljka, (s M. Jenčić i dr.), Zagreb, 1958.
6Sigurnost agregata u pogonu, habilitacijski rad na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu u Zagrebu, 1960.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM