HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8871
ime BONA - BUNIĆ, Marino
zvanje
zanimanje     
šumarski nadsavjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8871)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1857.Senj
umro1937.Dubrovnik Potomak je slavne dubrovačke patricijske obitelji Bunića. Otac mu je bio pomorski inspektor za Hrvatsko primorje u Senju.
 Njegovi su se roditelji vratili u Dubrovnik, pa je Marino ondje završio vise razrede gimnazije, a maturu je kasnije položio u Splitu.
 Šumarstvo je učio na Visokoj školi za kulturu tla u Beču koju je završio 1880. g.
 Namješten je u Zagrebu k zemaljskoj upravnoj oblasti za hrv. slav. Vojnu krajinu. Vise je godina bio pridijeljen hrvatskoj sekciji taksacijskog povjerenstva, koje je imalo zadaću da na trošak investicijske zaklade ponovno procijeni sve državne šume područja hrv. slav. Krajine.
 Nakon položenog državnog ispita službovao je u Jasenku i Ogulinu, a poslije toga istupio je iz državne službe i imenovan je kr. šumarom kod Podžupanije na Rijeci. Ustrajanjem modruško-riječke županije 1886. g. prešao je u istom svojstvu kr. županijskoj oblasti u Ogulinu, gdje je 1889. g. imenovan kr. žup. šum. nadzornikom, a 1899. god. u istom svojstvu dodijeljen je na službovanje šumarskom odsjeku kr. zem. vlade, gdje je uz postupno promaknuće polučio najvišu čast u šumarskoj struci kad je ukazom Regenta od 12.11.1919. imenovan kr. zem. šum. nadsavjetnikom.
 Za vrijeme službovanja u Rijeci i Ogulinu osobito je neumorno radio oko pošumljavanja primorskog krša i postigao je lijepe uspjehe.
 Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo, uvažavajući njegov rad i položaj, izabralo ga je 1916. za svoga potpredsjednika, koju je čast obnašao do konca 1918. g. kada je umirovljen sa četrdeset godina radnog staža.

1Piše M. pl. B., 1888: Njekoliko crtica iz »hrvatske Riviere«.. Š.L. 11, s.478 PDF
2Piše M. pl. B., 1889: Radnje oko pošumljenja primorskoga Krasa, izvedene na trošak autonom. budgeta u području riečko-modruške županije.. Š.L. 4, s.165 PDF
3, 1889: Kako da se nabave nova vrela privrede za žiteljstvo hrvatskoga Primorja?. Š.L. 8, s.355 PDF
4Njekoliko rieči o kraškoj branjevini Lukovo - Gubitnik" u području Hreljin. (Štete od požara usljed lokomotive). 9. L. 1889., s. 422-424.
5Marino conte Bona. kr. žup. nadšumar, 1890: Izvještaj kralj. županijskoga nadšumara modruško-riečke županije.. Š.L. 11, s.491 PDF
6Izvješće o stanju šumske uprave za II. polugod. 1891. u području modruško riječke županije. Š.L. 1892., s. 309-321.
7, 1892: Kulturno-geografički opis hrvatsko-primorskoga „Krasa" u području modruško-riečke županije i njegovo pošumljenje iz autonomnoga budgeta. Š.L. 8, s.331 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** : Conte de Bona Bunić. Š.L. l, 1920.
 B. K.: Marino de Bona Bunić, penz. zem. šumarski nadsavjetnik. Š.L. 1938., s. 103-104.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Marino Conte de Bona-Bunić (Prigodom njegovog umirovljenja), ŠL 1-3/1920, s.1 PDF
 B. K.: † Marino de Bona-Bunić., ŠL 2/1938, s.103 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM