HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8878
ime BOROŠIĆ, Andrija
zvanje
zanimanje     
šumarski nadzornik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8878)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen27. 11. 1865.Petrinja
umro30. 11. 1909.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 
 Pučku školu i nižu realku završio je u svom rodnom mjestu, a višu realku u Rakovcu, gdje je 7.7.1882. g. s izvrsnim uspjehom položio ispit zrelosti. Iste godine u jesen posao je u Visoku školu za kulturu tla u Beču, gdje je 10.12.1886. položio diplomski ispit za šumarsku struku.
 Godine 1886.-87. služio je kao jednogodišnji dobrovoljac kod topništva u Beču gdje je položio ispit za časnika u pričuvi i postao poručnikom.
 Od 15.12.1887. do 9.10.1888. službovao je kao tehnički dnevničar kod Gospodarstvenoga ureda Slunjske imovne općine u Rakovcu, gdje je obavljao posao šum.-procjenbenog pristava.
 Potkraj 1888. g. povjereni su mu poslovi šumskoga protustavnika, a ubrzo je imenovan upraviteljem kotarske šumarije u Vališ-se-lu podno Cetingrada.
 Godine 1890. imenovan je kotarskim šumarom u Rujevcu, gdje je ostao do ljeta 1892. g. Tada je imenovan kr. šum povjerenikom u šumarskom odsjeku kr. zem. vlade u Zagrebu.
 Uslijedila su premještanja, i to 16.1.1897. za županijskog šumarskog nadzornika u VIII. činovničkom razredu, a od 28.2.1901. unaprijeđen je za šumarskog nadzornika I. razreda.
 Već 1899. g. imenovan je povjerenikom za ispit iz računarske struke kod imovnih općina i za ispit za samostalno vođenje šumskoga gospodarstva, član je tih ispitnih povjerenstava ostao do svoje smrti.
 Od ustrojenja zaklade za "Uzgoj diece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji" bio je zamjenik predsjednika povjerenstva.
 Umro je u Zagrebu i sahranjen 2.12.1909. g. na Mirogoju.
 Značajan je Borošicev rad na području gospodarenja šumama imovnih općina i zemljišnih zajednica jer su se po Naputku za sastav gospodarskih osnova i programa, kojeg je bio autor, od 1903. godine uređivale šume, koje su bile pod osobitim javnim nadzorom.
 Kao tajnik Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva (1896.-1904.) jedan je od glavnih organizatora hrvatskog dijela Milenijske izložbe održane 1896. godine u Budimpešti te radova na gradnji Šumarskog doma, osnivanja Šumarskog muzeja i pripremnih radova na ustrojstvu Šumarske akademije 1898.
 Od 1904. do 1910. g. izdavač je Hrvatskog šumarsko-lovačkog koledara. U Šumarskom listu (1887.,1897., 1900., 1901., 1903-1905 i 1908.) obrađivao je teme iz područja uređivanja šuma, dendrometrije, šumsko — pravnih odnosa, iskorišćivanja šuma i povijesti šumarstva.
 U znak priznanja za njegove zasluge kako za hrvatsko šumarstvo, tako i za Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo već 1910. g. osnovana Literarna zaklada nazvana je njegovim imenom. Iz te zaklade, uz ostalo, 1922. g. sufinancirani su i fakultetski udžbenici dra Nenadića Računanje vrijednosti šuma i dra Levakovića Dendrometrija. (O. P.)

1Piše A. Borošić, 1887: Prirastnjak.. Š.L. 6, s.255 PDF
2ZAKONI I NAREDBE TIČUĆI SE ŠUMSKE UPRAVE I ŠUMSKOGA GOSPODARENJA ; TISAK I NAKLADA KNJIŽARE L. HARTMANA (KUGLI I DEUTSCH) ZAGREB, Zagrebu 1900. BIB
3BOROŠIĆ-GOGLIA: Zakoni i naredbe tičući se šum. uprave i šumskog gosp. u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb, 1900.
4PRAVILA HRVATSKO-SLAVONSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŽTVA; TISAK C. ALBRECHTA, ZAGREB 1900. BIB
5Zakoni i naredbe, tičući se šumarske uprave, Zagreb, 1900. g., (s Gogliom), Š.L. 1900., s. 316-317.
6Hrvatski šum. kalendar. Š.L. 1902., s. 38.- Š.L. 1903, s. 707.- Š.L. 1905., s 131.-Š.L. 1911., s. 489.- Š.L. 1913., s. 526.
7Naputak za sastavak gospodarskih osnova i programa. Zagreb, 1903.
8Andrija Borošić, kr. zem. šum. nadzornik, 1903: Odgovor na "Osvrt na članak: "Revisija gospodarstvenih osnova".. Š.L. 8-9, s.457 PDF
9Piše A. Borošić, kr. zem. šum. nadzornik, 1904: Moj konačni odgovor g. nadzorniku Dojkoviću.. Š.L. 2, s.85 PDF
10HRVATSKI šumarsko-lovački I KOLEDAR ; ANDRIJA BOROŠIĆ, ZAGREB 1904. BIB
11HRVATSKI ŠUMARSKO-LOVAČKI KOLEDAR ZA 1905.; ANDRIJA BOROŠIĆ, ZAGREB 1904. BIB
12Piše Andrija Borošić, kr. zem. šum. nadzornik, 1904: Odgovor na pripomenke g. Dojkovića k naredbi o sastavku gospodarstvenih osnova za šume, podvrgnute osobitom javnom nadzoru.. Š.L. 5, s.253 PDF
13HRVATSKI ŠUMARSKO-LOVAČKI KOLEDAR ZA 1906.; ANDRIJA BOROŠIĆ, ZAGREB 1905. BIB
14HRVATSKI ŠUMARSKO-LOVAČKI KOLEDAR ZA 1907.; ANDRIJA BOROŠIĆ, ZAGREB 1906. BIB
15HRVATSKI ŠUMARSKO-LOVAČKI KOLEDAR ZA GODINU 1910.; ANDRIJA BOROŠIĆ, ZAGREB 1909. BIB
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Borošić Andrija. Š.L. 1910., s. 1-13.
 Nenadić: Borošić, A. (1865-1909). P. S. S. s. 138-141, Zagreb, 1926.
 Borošić, J.: SIS, s. 22.
 Š.E. I. JLZ Zagreb, 1980., s. 158.
 Piškorić, O.: Borošić, Andrija. HBL, 2. knj., Zagreb, 1989.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: † Andrija Borošić, kr. zemaljski šumarski nadzornik I. razreda (Sa slikom), ŠL 1/1910, s.1 PDF
 

  Rođen u Petrinji 1865. Šumarstvo diplomirao na Visokoj školi za kulturu tla u Beču kao stipendist Zemaljske vlade. Službuje u Slunjskoj imovnoj općini u Rakovcu pa u Vališ-selu, potom u II banskoj imovnoj općini u Rujevcu, odakle 1892. prelazi u Šumarski odsjek Zemaljske vlade u Zagrebu, gdje ostaje do kraja karijere.Znatno utjecao na razvitak javne šumarske uprave, posebno na gospodarenje šumama u imovnim općinama i zemljišnim zajednicama. Bio je tajnik Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva, urednik Šumarskog lista (s J. Kozarcem). Jedan je od glavnih organizatora hrvatskog dijela Milenijske izložbe u Budimpešti (1896), gradnje Šumarskog doma u Zagrebu te osnutka Šumarskog muzeja i Šumarske akademije u Zagrebu. Objelodanio je zbirku propisa Zakoni i naredbe tičući se šumske uprave..., izdavao je Hrvatski šumarsko-lovački koledar od 1904–1910, te surađivao u Šumarskom listu.    IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM