HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID890
ime I., Josip
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     


lokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1954, a prethodno mu je priznato šest godina radnog staža. Prema pronađenim podacima, 1974. god. radio je u šumarstvu, bio je lugar u Šumariji Vrbovec, ŠG Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM