HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8965
ime BUŠIĆ, Goran
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, mr. sc.
     


lokacija

rođen19. 9. 1967.Karlovac
apsolvirao1991.
diplomirao17. 7. 1992.
umro10. 2. 1998.Malovan /Gračac/ Sin Martina i Mire r. Ilijanić. Hrvat, katolik. Potječe iz prosvjetarske obitelji. Po završetku osmogodišnje škole upisuje i završava srednju školu - odgojno-obrazovnog usmjerenja u Karlovcu 1986. g.
 Studij šumarstva upisuje 1.10.1986. na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 17.7.1992. g iz znanstvenog područja uzgajanje šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Parkovi i drvoredi Jastrebarskog (stanje i prijedlog za obnovu)".
 Zaposlen je na Šumarskom institutu Jastrebarsko od 1.10.1992. g. u statusu pripravnika. Po završetku pripravničkog staža raspoređen je u Odjel za ekologiju na području pedologije kao suradnik-istraživač.
 Škol. g. 1992.-93. upisuje poslijediplomski studij iz znanstvenog područja silvikulture. Objavio je u koautorstvu nekoliko znanstvenih radova, član je HŠD, Hrvatskoga društva za proučavanje tla i Hrvatskoga društva za zaštitu voda i mora. Poginuo je u prometnoj nesreći kod Malovana (Gračac) 10.2.1998.

1Bušić, G., 1992: Parkovi i drvoredi Jastrebarskog (stanje i prijedlog za obnovu). Diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet.

Bušić, G., 1993: Značenje hidropedoloških istraživanja plavljene zavale krškog polja Mali Lug kod Gerova u okviru pedoloških, šumskouzgojnih i biljnohranidbenih istraživanja. Stručni rad uz pripravnički staž, Šumarski institut, Jastrebarsko, 24 str.

Mayer, B., G. Bušić, 1993: Hidropedološka istraživanja kao potpora izboru vrsta šumskog drveća za pošumljavanje plavljene zavale krškog polja Mali Lug u Gorskom Kotaru. Radovi, Šumarski institut, Jastrebarsko, 28(1 – 2): 157 – 169.

Mayer, B., S. Orlić, N. Komlenović, G. Bušić, 1993: Pedološko šumskouzgojna i biljnohranidbena istraživanja površina na području Uprave šuma Delnice tijekom 1992. godine sa svrhom unapređenja šumske proizvodnje šumarija Gerovo i Vrbovsko. Elaborat, Šumarski instutut, Jastrebarsko, 17 str.

Mayer, B., S. Orlić, N. Komlenović, G. Bušić, 1993: Detaljna pedoekološka karta šumskogospodarske jedinice Varaždinske podravske šume sa šumskouzgojnim preporukama. Elaborat, Šumarski institut, Jastrebarsko, 37 str.

Mayer, B., G. Bušić, 1994: Detaljna pedoekološka karta šumskogospodarske jedinice Varaždinske podravske šume sa stanjem dvadeset godina nakon izgradnje HC Varaždin. Radovi, Šumarski institut, Jastrebarsko, 29(2): 161 – 170.

Mayer, B., G. Bušić, 1994: Izvješće o rezultatima istraživanja režima podzemnih i površinskih voda na području Gospodarske jedinice Turopoljski lug tijekom 1993. godine s osvrtom na proteklo petogodište 1989. – 1993. godine. Elaborat, Šumarski institut, Jastrebarsko, 51 str.

Mayer, B., G. Bušić, D. Bubanj, 1994: Istraživanje režima površinskih i podzemnih voda na području UŠ Bjelovar, Šumarija Vrbovec, GJ Varoški lug i Česma – fazno izvješće za 1993. godinu. Šumarski institut, Jastrebarsko i Hidroregulacija, Bjelovar, 125 str.

Mayer, B., G. Bušić, 1995: Influence of groundwater time series on growth of common oak in NW Croatia. Poster Abstracts, XX. IUFRO World Congress, Tampere, Finland, 33: 22 – 23. / Radovi, Šumarski institut, Jastrebarsko, 30(2): 89 – 97.

Mayer, B., G. Bušić, 1996: Problemi utvrđivanja pedoekoloških šumsko-proizvodnih kategorija na aluvijalnim tlima srednje i istočne Podravine. U: B. Mayer (ur.), Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, Znanstvena knjiga, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb, str. 313 – 326.

Mayer, B., G. Bušić, 1996: Application of GIS in definition of ecological importance of groundwater monitoring in lowland forests of Croatia. Poster presentation, International conference HydroGIS 96, Vienna.

Mayer, B., N. Lukić, G. Bušić, 1996: Utjecaj kolebanja podzemnih i površinskih voda na promjenjivost širine godova i sušenje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Varoškom lugu, Česmi i Bolčanskom lugu. U: S. Sever (ur.), Zaštita šuma i pridobivanje drva, Znanstvena knjiga, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb, str. 191 – 210.

Mayer, B., G. Bušić, D. Novosel, 1996: Ekološka problematika onečišćenih riječnih sedimenata u akumulacijama hidrocentrala varaždinske Podravine. Zaštita prirode i okoliša i eksploatacija mineralnih sirovina, Zagreb, str. 147.

Bušić, G., 1997: Proizvodnost fluvisola varaždinske Podravine u odnosu na uspijevanje bijele topole (Populus alba L.). Magistarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 131 str.

Mayer, B., G. Bušić, 1997: Information über die einfuhrzungen des hydropedologischen informationssystem der Kroatishen forsten. Arbeitgeselchaft der donaulender, 4. expertentagung der arbeitsgruppe bodenschutz, Osijek.

Mayer, B., D. Novosel, G. Bušić, 1997: Loading of forest alluvial soil and sediments of waters accumulations by heavy metals in Varaždin Podravina. 6th congress of Croatian biologist, Croatian Biological Society, Opatija – Zagreb, str. 385 – 386.

Mayer, B., D. Novosel, G. Bušić, 1997: Teške kovine u sedimentima vodne akumulacije hidroelektrane Dubrava i šumskom fluvisolu uz akumulaciju. Radovi, Šumarski institut, Jastrebarsko, 32(1): 97 – 106.

Mayer, B., G. Bušić, 1998: Primjeri utjecaja promjena podneblja na hidrološke i hidropedološke odnose u nizinskim šumama Hrvatske s okvirnim preporukama. U: M. Maceljski (ur.), Zbornik radova sa znanstvenog skupa Prilagodba poljoprivrede i šumarstva klimi i njenim promjenama, HAZU, Zagreb, str. 251 – 258.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GRAČAN, Joso: Ante Krstinić, Nikola Komlenović, Branimir Mayer, Petar Rastovski, Zlatko Perić i Goran Bušić - skupna komemoracija i ispraćaj u Jastrebarskom, ŠL 1-2/1998, s.105 PDF
 ANIĆ, Igor: Mr. sc. Goran Bušić (19. 9. 1967. - 10. 2. 1998.), ŠL 1-2/1998, s.123 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM