HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8987
ime C., Zdravko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8987)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr. Krapina
srednje obr. Krapina
apsolvirao1973.
diplomirao18. 10. 1974.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1974.DIP Đurmanec
1975.GG Celjetaksator projektant
1980.Šumarija Podčetrtekupravitelj
trenutno, od1987.UNA-DRVO d.o.o. Dvorprimarna prerada drva Sin Milana i majke Dragice rođ. Pernjek, hrvat po nacionalnosti. Otac i majka po struci krojači, nastavili su tradicionalan obiteljski krojački obrt od djeda Mihaela. Osnovnu školu i opću gimnaziju završio je u Krapini. Studij šumarstva upisuje god. 1969 na šumsko-gospodarskom odjelu gdje je i diplomirao god. 1974.

Nakon što neko vrijeme nije mogao dobiti zaposlenje, zaposlio se u DIP-u Đurmanec, gdje je radio nešto manje od jedne godine. Prvo i jedino zaposlenje u šumarskoj struci dobio je u Gozdnom gospodarstvu Celje (Rep. Slovenija) god 1975 i to kao taksator projektant i fitocenolog u sekciji za uređivanje šuma. Tu je ubrzo postao i pomočnik šefa za uređivanje šuma, te kao fitocenolog uveo izračunavanje prirasta drvne mase prema detaljno izdvojenim šumskim fitocenozama. To se pokazalo kao vrlo racionalno s ekonomskog gledišta i biološkog jer se Preslerovom metodom izračunavanja prirasta nisu oštećivala stabla. Nažalost taj rad je ubrzo bio prekinut jer je bio postavljen za šefa uzgajanja šuma na nivou gospodarstva, gdje ostao do god. 1980. Zbog preseljenja obitelji u rodnu Krapinu, preuzeo je mjesto upravitelja šumarije Podčetrtek
na kojem je ostao do kraja šumarske karijere god. 1987.

Uz veliku želju, da šumarsku karijeru nastavi u Hrvatskoj nije mogao zbog poteškoća u zaposlenju. Od tada se bavi primarnom preradom drveta u okviru zajedničke obiteljske tvrtke UNA-DRVO d.o.o. iz Dvora.

1Trinajstić i Z. Cerovečki 1978: O cenoarealu crnoga graba, Ostrya carpinifolia Scop (Corylaceae) U Hrvatskoj. BIOSISTEMATIKA, Vol. 4, No. 1, 57-65. Beograd.
2Cerovečki, Z. 1979: O posebnostih flore Irkutske oblasti. Gozdarski Vestnik, 37.s. 155-161. Ljubljana.
3Cerovečki, Z. 1984: Areal javora gluhača (Acer obtusatum Waldst. et Kit. ex Willd. / Aceraceae/) u Hrvatskoj. AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE. RADOVI – LXXVI. Knjiga 23. Sarajevo.
4Cerovečki, Ž., 1996: Termofilne bukove šume planine Ivanščice. Š.L. 9-10, s.419 pdf
5Cerovečki, Z., 2002: Numeričko određivanje klimatskih i edafskih čimbenika staništa u šumskim fitocenozama Maceljskog gorja. Š.L. 1-2, s.11 pdf
6Trinajstić, I., Z. Cerovečki, 2005: Prilog sintaksonomskoj analizi asocijacije Erico-Fagetum (Ht. 1962) Trinajstić 1972. Š.L. 3-4, s.135 pdf
7Trinajstić, I., Z. Cerovečki, 2005: Prilog sintaksonomskoj analizi asocijacije Ostryo-Fagetum (M. Wraber) ex Trinajstić 1972. Š.L. 11-12, s.575 pdf
8Ivo Trinajstić, Ljerka Regula-Bevilacqua, Z. Cerovečki 2006: Fitocenološko-sintaksonomske značajke vrste Sesleria sadleriana Janka u Hrvatskoj. Agronomski glasnik, 1. s. 3-11. Zagreb.
9CEROVEČKI, Zdravko, 2006: Seslerio sadlerianae-Ostryetum Cerovečki ass. nov. (Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959) u gorju sjeverozapadne Hrvatske. Š.L. 5-6, s.175 pdf
10Cerovečki, Zdravko, 2006: Alpska paprat (Athyrium distentifolium Tausch). Š.L. 7-8, s.364 PDF
11Cerovečki, Z., 2007: Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro – Bujadika. Š.L. 11-12, s.580 PDF
12Cerovečki, Zdravko, 2008: Divokozjak – Doronicum columnae Ten. . Š.L. 11-12, s.563 PDF
13Cerovečki, Zdravko, 2009: Primula auricula L. - Alpski jaglac, (P. lutea Vill., P. alpina Salisb., P. crenata Fuss.). Š.L. 1-2, s.74 PDF
14Trinajstić, I., Z. Cerovečki, 2009: Asocijacija Festuco drymeiae-Fagetum Magic 1978 (Aremonio-Fagion) u vegetaciji sjeverozapadne Hrvatske. Š.L. 5-6, s.249 pdf
15Cerovečki, Z., 2009: Šume bukve s trstolikom milavom –As.Calamagrosti arundinaceae-Fagetum (Ht. 1950) Cerovečki ass. nov. na planinama zapadne Hrvatske. Š.L. 7-8, s.417 pdf
16Cerovečki, Zdravko, 2010: Transilvanska gromotulja – Alyssum transsilvanicum Schur. Š.L. 11-12, s.633 PDF
17Cerovečki,Zdravko, 2011: Stabljikava petoprsta(Potentilla caulescens L.). Š.L. 7-8, s.399 PDF
18Cerovečki,Zdravko, 2011: Rubus saxatilis L. – Stijenska kupina. Š.L. 11-12, s.604 PDF
19Cerovečki, Zdravko, 2012: Campanula carnica Schiede. – Lanolisni zvončić. Š.L. 1-2, s.73 PDF
20Zdravko Cerovečki, 2016: Saxifraga aizoon Jacq. (Saxifraga paniculata Mill.) – KAMENIKA. Š.L. 3-4, s.171 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM