HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9167
ime FIGURIĆ, Mladen Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing., dr. sc.
      redovni sveuč. profesor i dr. hon. causa, stručnjak za znanstveno područje Organizacija rada

                                                                IZBOR      (knjiga1/9167)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen25. 4. 1943.Zagreb
srednje obr.1962.ZagrebV. gimnazija
apsolvirao1965.
diplomirao1966.ŠF ZagrebDT
magistrirao1975.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao1978.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1966.KrapinaDIP Zagorje
1971.Institut za drvo Zagreb
trenutno, od1977.ŠF Zagreb
umro4. 2. 2023.
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti Maturirao je na zagrebačkoj V. gimnaziji 1962. godine.
 Diplomirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1966. godine na DT odjelu. Nakon toga zapošljava se u DIP-u “Zagorje” - Krapina, gdje radi prvo na poslovima tehnologa u pilanskoj proizvodnji i pripremi proizvodnje, a kasnije upravitelja tvornice stolaca. 1971. prelazi na Institut za drvo - Zagreb, u odjel za tehnološku organizaciju, gdje radi na znanstvenoistraž ivačkim i razvojnim projektima za potrebe drvne industrije. Uže područje rada u Institutu za drvo mu je studij i mjerenje rada, projektiranje makro i mikro organizacije poduzeća te upravljanje proizvodnjom i poslovanjem. U tom vremenu najznačajniji utjecaj na formiranje stavova imao je dr. sc. Zvonimir Etinger koji ga je uveo u znanstveno - istraživački rad. God. 1972/73. upisuje poslijediplomski studij na Šum. fakultetu u Zagrebu iz područja: Organizacija rada u drvnoj industriji. Mentor i voditelj u znanstvenom radu mu je prof. dr. sc. Roko Benić.
 Godine 1975. magistrira, a 1978. godine doktorira na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Godine 1977, prelazi na rad na Šum. fakultet, kao asistent, gdje počinje oblikovati budući Zavod za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji. Godine 1979. postaje docent, 1982. izvanredni profesor, a 1987. izabran je za redovitog profesora. Od 1983. do 1988. obnaša funkciju predstojnika Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji, 1990-1992. i 1994-1996.
 U dva navrata prodekan je DT odsjeka, a 1991. do danas predstojnik Zavoda za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji. Od 1992- 1994. dekan je Šum. fakulteta. Ponovno je izabran za dekana za škol. godinu 1996/97- 1997/98. U nastavnom radu poznat je kao vrstan predavač i pedagog. Predaje na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju na Šum. fakultetu na Šumarskom i DT odsjeku, te povremeno na poslijediplomskom studiju na Biotehniškoj fakulteti u Ljubljani, Ekonomskom fakultetu u Splitu i Tehničkom univerzitetu u Zvolenu (Slovačka).
 Objavio je više od 120 znanstvenih radova i 100 stručnih radova. Objavio je dva udžbenika i pet skripti samostalno te jedanaest knjiga u koautorstvu. Uz to napisao je velik broj domaćih i međunarodnih recenzija. Posebno ima suradnju s fakultetima u Zvolenu (Slovačka), Sopronu (Mađarska), Ljubljani (Slovenija), Sankt Petersburgu (Rusija), Poznanu (Poljska), Vicenzi i Bologni (Italija). Bio je na studijskim boravcima u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Slovačkoj, Francuskoj, Italiji, Mađarskoj i SAD-u. Održao je niz predavanja na domaćim i međunarodnim simpozijima te raznim savjetovanjima i seminarima. Uz to izradio je velik broj aplikativnih rješenja kroz projektantski rad u preradi drva i proizvodnji namještaja te manje u šumarstvu, tako da ne postoji iole značajnije poduzeće u drvnoj industriji Republike Hrvatske u kojem nije radio na području organizacije i upravljanja proizvodnim sustavima. Također je sudjelovao samostalno ili kao suradnik u nizu međunarodnih projekata i studija.
 Kao posebno područje rada treba istaći rezultate koje je postigao u nastavnom radu. Na postdiplomskom studiju predavao je na dva fakulteta u zemlji i dva u inozemstvu. Odgojio je šest doktora znanosti, od toga dva docenta, četrnaest kandidata je vodio kao mentor na poslijediplomskim studijima u Zagrebu, Ljubljani i Splitu. Uz to osnovao je Zavod za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji. Odgojio je šest asistenata u istom zavodu. Također je uspio usmjeriti niz studenata na područje upravljanja i vođenja proizvodnih procesa kroz niz diplomskih radova (više od 130). Kao član povjerenstava u magistarskim, doktorskim ili habilitacijskim radovima bio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Biotehniškoj fakulteti u Ljubljani, Tehničkom univerzitetu u Zvolenu i Fakultetu informatike i organizacije u Varaždinu.
 Uz to obnaša sljedeće značajnije funkcije: Član je Vijeća za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, redovni je član Hrvatske tehničke Akademije i tajnik odjela za bioprocesno inženjerstvo, dopredsjednik je Akademije šumarskih znanosti. Potpredsjednik je Hrvatskog šumarskog društva, a također je član Matičnog povjerenstva za biotehničke znanosti i bio je dopredsjednik Znanstvenog područnog Vijeća za biotehničke znanosti. Uz to je član uredništva časopisa: Šumarski list, Kvaliteta i Glasnik za šumske pokuse. Bio je član uredništva Drvne industrije Također je član Hrvatskog društva za kakvoću, Hrvatskog društva za sustave i Hrvatskog ergonomskog društva. Predsjednik je u dva mandata međunarodne organizacije, koju sačinjavaju katedre za organizaciju, management i ekonomiku u šumarstvu i drvnoj industriji (IATM). Na Tehničkom univerzitetu u Zvolenu (Slovačka) 2000. godine promoviran je u počasnog doktora znanosti iz područja ekonomije u šumarstvu i preradi drva.
 Prof. dr. sc. M. Figurić usmjerio je u tri osnovna područja istraživanja:
 1. Studij i mjerenja rada u drvnoj industriji, prvenstveno proučavanje standardnih vremena, utvrđivanje normalnih učinaka u drvnoj industriji, utvrđivanja koeficijenta složenosti radova karakterističnih u drvnoj industriji. Izradio je specifičnu znanstvenu originalnu metodu mjerenja rada, koja se primjenjuje u drvnoj industriji. Metoda pod nazivom "MI-FI" (zajedno s Mikulić, J. ) ušla je u sve suvremene udžbenike koji proučavaju to područje rada ne samo u drvnoj industriji.
 2. Vođenje i Optimizacija režima proizvodnje i poslovanja u drvnoj industriji u prvom redu kroz nastojanja pronalaženja objektivnih čimbenika koji utječu na kvantifikaciju optimalnih rješenja prilikom oblikovanja i vođenja proizvodnih sustava u drvnoj industriji. Kao plod rezultata istraživanja nastalo je nekoliko originalnih znanstvenih metoda koje imaju aplikaciju u zemlji i inozemstvu.
 3. Ekonomika obnovljivih prirodnih resursa, u prvom redu kroz istraživanje utjecaja na stvaranje nove filozofije ekonomike prirodnih resursa. U tom području naročito je istraživao problematiku ekonomike šumskih resursa.
 Za svoj rad odlikovan je za posebne zasluge u gospodarstvu redom Danice Hrvatske sa likom Blaža Lorkovića (1997). U svom djelovanju u razvoju Zavoda za organizaciju proizvodnje ostat će kao utemeljitelj Zavoda, a u znanstvenom i nastavnom radu nastavio je za djelovanjem prof. dr. sc. Roke Benića.

1Quality trends for products and furniture production considering sustainable development, quality of furniture - state and trends, Savjetovanje Ambienta ’96, IATM, Zagreb, 1-12.
2Koncepcija dinamičkog optimiziranja procesa proizvodnje, Bilten br. 8/1983. - Šum. fakultet Zagreb, 1-29.
3Management and enterpreneurship in wood processing - european trends, International challenge to the croatian wood industry, Savjetovanje Ambienta ’94, IATM, Zagreb, 11-19.
4Strategic management in competitive world economy, restoration of production in the wood industry, Savjetovanje Ambienta ’95, IATM, Zagreb, 27-36.
5L’industria del legno e del mobile nella republica di croazia, Centro Studi Industria Leggera Serl, 70/1996, 37-38.
6Šumarstvo i prerada drva - mogući scenariji održivog razvoja, Pretiskano iz Šumarskog lista 7-9, Zagreb,1995, 253-260.
7(Ostale radove v. u HŠŽ Leksikonu, knj. 1, s. 309-315.)
8Upravljanje proizvodnjom u drvnoj industriji uz podršku računala, (s Grladinović, T. i Kostal, V. ). Naslov zbornika: 19. savjetovanje "Primena i funkcionisanje informacionih sistema za upravljanje proizvodnjom sa računarskom i mikrografskom podrškom", Zrenjanin, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, 1990., s. 122-127, 6 referenci, sažetak, šum.
9Uvođenje montažne trake u tvornici kuhinjskog pokućtva DIP "Nehaj" - Senj. Institut za drvo, Zagreb, 1972.
10Uvođenje montažne trake u tvornici namještaja DIP "Otočac". Institut za drvo, Zagreb, 1972.
11Osnove matematske statistike s primjenom na studij vremena. Zbornik radova: Racionalizacija rada i tehničko normiranje u drvnoj industriji, Institut za drvo -Privredna komora Hrvatske, Zagreb, 1972., s 1-12.
12Izrada vremenskih smjernica. Zbornik radova: Racionalizacija rada i tehničko normiranje u drvnoj industriji. Institut za drvo - Privredna komora Hrvatske, Zagreb, 1972., s. 1-7.
13Prikazivanje toka rada. Zbornik radova: Racionalizacija rada i tehničko normiranje u drvnoj industriji, Institut za drvo - Privredna komora Hrvatske, Zagreb, 1972., s. 1-10.
14Sinkronizacija tekuće trake u odjelu montaže. D. I. 3-4, 1972., Zagreb, s. 61-69.
15Racionalizacija rada u tvornici namještaja DIP "Otočac". Institut za drvo, Zagreb, 1973.
16Racionalizacija rada u tvornici kuhinjskog namještaja "Šipad - Gradačac"-Gradačac. Institut za drvo, Zagreb, 1974.
17Studija unapređenja upravljanja proizvodnjom "MUNDUS - F. Bobić" - Varaždin. Institut za drvo, Zagreb, 1974.
18Organizacija pripreme proizvodnje u tvornici građevinske stolarije "A. Žaja" -Zagreb, Institut za drvo, Zagreb, 1974.
19Uputstvo za uvođenje funkcije studije rada u Drvnu industriju, (s Etinger, Z. ). Institut za drvo, Zagreb, 1974., s. 1-298.
20Vremenske smjernice kao osnova za uvođenje pripreme proizvodnje. D. I. 1-2, 1974. Zagreb, s. 3-14.
21Razvoj modela upravljanja tvornicom namještaja IPP "KRIVAJA" - Zavidovići. Institut za drvo, Zagreb, 1975.
22Projekt makro i mikro-organizacijske strukture ŠIPAD - Bosansko Orahovo. Institut za drvo, Zagreb, 1975.
23Ispitivanje zavisnosti između postotka izvršenja normi i postotka škarta u strojnoj obradi. D. I. 1-2, 1975., Zagreb, s. 11-13.
24Razmatranje mogućnosti uvođenja unaprijed određenih vremena u drvnu industriju. D. I. 7-8, 1975. Zagreb, s. 149-156.
25Standardna vremena operacija na nekim strojevima u finalnoj obradi drva. D. I. 9-10, 1975., Zagreb, s. 203-215.
26Razvoj modela upravljanja proizvodnjom i organizacija rada u "Mobilia - Ivo Marinković" I-VII (Osijek, Dvor na Uni, Metković, Kostajnički Majur, Vrginmost, Županja, Vladislavci, Rijeka). Institut za drvo, Zagreb, 1976.
27Projekt mikro-organizacije "MUNDUS-F. Bobić" - Varaždin. Institut za drvo, Zagreb, 1976.
28Projekt mikro-organizacije poduzeća "Drvo" - Rijeka. Institut za drvo, Zagreb, 1977.
29Projekt mikro-organizacije poduzeća DIP "M. Mataija" - Novi Vinodolski. Institut za drvo, Zagreb, 1977.
30Projekt mikro-organizacije poduzeća ŠIPAD - Tvornica namještaja Gradačac, Institut za drvo, Zagreb, 1977.
31Projekt mikro-organizacije Dl "Nehaj" - Senj. Institut za drvo, Zagreb, 1977.
32Osnove i mjerila za raspodjelu sredstava za osobne dohotke. Institut za drvo, Zagreb, 1977., s. 1-180.
33Pristup problematici mjerenja tekućeg i inventivnog rada radnika u drvnoj industriji Hrvatske. Zajednica šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom, Zagreb, 1977., s. 1-85.
34Popisi i opisi radnih mjesta tehnoloških funkcija u drvnoj industriji, (s Etinger, Z. i Putra, B. ). SIZ odgoja i usmjerenog obrazovanja šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1977. s. 1-559.
35Osnove i mjerila za utvrđivanje udjela radnika u raspodjeli sredstava za osobne dohotke, (s Mikučić. J., Palčić, I., Knežević, N., Havlić, P. ). Saopćenje, Zagreb, 1977., s. 1-55.
36Prilog unapređivanju projektiranja sistema i razradi osnova i mjerila za raspodjelu sredstava za osobne dohotke u drvnoj industriji. D. I. 9-10, 1977., Zagreb, s. 185-192.
37Analiza stanja funkcije studija rada u drvnoj industriji Hrvatske. D. I. 9-10, 1977., Zagreb, s. 241-244.
38Projekt mikro-organizacije Drvoplast" - Buzet. Institut za drvo, Zagreb, 1978.
39Projekt mikro-organizacije RADIN" - Ravna Gora. Institut za drvo, Zagreb, 1978.
40Projekt mikro-organizacije ŠIPAD - GRMEČ" - Drvar. Institut za drvo, Zagreb, 1978.
41Projekt mikro-organizacije Tvornice namještaja Trudbenik - Bregana. ZIDI, S. F., Zagreb, 1978.
42Organizacija rada u drvnoj industriji. SIZ odgoja i usmjerenog obrazovanja šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, 1978., s. 1-170.
43Problematika upravljanja zalihama materijala u sistemu: pilana - sušara - strojna obrada. Zbornik radova: Međunarodno naučno-tehničko savjetovanje o sušenju drva", Opatija, 1978., s. 1-21.
44Karakteristični modeli rukovođenja i upravljanja procesom proizvodnje. Bilten 3-4, 1978, Zajednica šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom, Zagreb, s. 146-158.
45Karakteristični modeli vrednovanja rada u drvnoj industriji. D. I. 9-10, 1978., Zagreb, s. 221-226.
46Model upravljanja proizvodnjom poduzeća "o. MAJ - Pula. ZIDI, S. F., Zagreb, 1979.
47Projekt mikro-organizacije Dl "česma" - Bjelovar. ZIDI, S. F., Zagreb, 1979.
48Unapređenje sistema vrednovanja rada u šumarstvu i industrijskoj preradi drveta. S. F. i Zajednica šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom, Zagreb, 1979., s. 1-201.
49Utvrđivanje složenosti i težine rada kao elementa u mjerenju doprinosa radnika u radu, (s Mikulić, J., Palčić, I. ). saopćenje 3, Zagreb, 1979., s. 1-105.
50Neke praktične i teoretske spoznaje i dileme pri vrednovanju rada u drvnoj industriji. Zbornik radova za savjetovanje, Kamnik, 1979., s. 1-20.
51Utjecaj uvođenja računala i programa O p t i m a na rad pripreme izvođenja. Bilten 3., 1979., S. F. Zagreb, s. 49- 63.
52Neke mogućnosti primjene kibernetike u pilanskoj proizvodnji. Bilten 5. 1979. S. F. Zagreb, s. 52-61.
53Praktična primjena teorije sistema kod vrednovanja složenosti rada u drvnoj industriji. D. I. 5-6, 1979. Zagreb, s. 161-166.
54Organizacija pripreme proizvodnje POLET - Duga Resa. ZIDI, S. F., Zagreb, 1980.
55Projekt mikro-organizacije poduzeća "Jedinstvo" - Krapina. ZIDI, Š. F., Zagreb, 1981.
56Model upravljanja proizvodnjom Dl "Česma" - Grubišno Polje. ZIDI, Š. F., Zagreb, 1981.
57Vrednovanje inventivnog rada, (s Mikulić, J. i Palčić, I. ). Saopćenje 8, Zagreb, 1981. s. 1-110.
58Optimalna asignacija poslova. Savjetovanje Opatija - Zagreb, H/1981. Zbornik radova, Informator, s. 1-23.
59Tehnologija i organizacija u OOUR i EZ kao osnova za izradu popisa poslova. Informator, Opatija - Zagreb, 1981., s 1-46.
60Neki problemi pri uvođenju suvremene tehnologije upravljanja i rukovođenja proizvodnjom u drvnoj industriji. Zbornik radova Savjetovanja o istraživanju i razvoju u industriji namještaja, S. F., Virovitica, 1981. s. 1-11.
61Neke mogućnosti primjene metode studija rada u administrativno-stručnim poslovima. Informator 2825, 1981., Zagreb, s. 1-7.
62Sistematski pristup izradi kataloga radova. Informator 2814, 1981., s. 1-7.
63Odnosi u složenosti radova u drvnoj industriji. Informator 2778, 1981., Zagreb, s. 6-9.
64Katalog radova kao kompleksni izraz tehnologije i organizacije rada poslovnog sistema. Informator, 2785, 1981., Zagreb, s. 8-9.
65Utvrđivanje normalnog učinka. Zbornik radova savjetovanja o produktivnosti rada u drvnoj industriji, Opće udruženje šumarstva i prerade drveta, HZ Export-drvo, Haludovo, 1981., s. 22-30.
66Vrednovanje rada kao pretpostavka povećanja produktivnosti rada u drvnoj industriji. Zbornik radova Savjetovanja o produktivnosti rada u drvnoj industriji, Haludovo, 1981., Institut za drvo - S. F. Zagreb, s. 39-48.
67Projekt mikro-organizaćijske strukture "Bor" - Karlovac. ZIDI, S. F., Zagreb, 1982.
68Mjerenje rada u Tvornici papira - Rijeka. ZIDI, S. F., Zagreb. 1982.
69Organizacija rada u drvnoj industriji I-IV. S. F. Zagreb i SIZ odgoja i usmjerenog obrazovanja radnika u šumarstvu i preradi drva, Zagreb, 1982., s. 1-804.
70Izgradnja sistema raspodjele osobnih dohodaka, (s Mikulić, J. i Winter, V. ). Informator, Zagreb, 1982., s. 1-320.
71Neke mogućnosti korištenja količine rada kao mjere ocjenjivanja razine tehnologije i organizacije rada. Bilten l, 1982. S. F. Zagreb, s. 1-38.
72Uloga, značenje i organizacija funkcije istraživanja i razvoja proizvoda u drvnoj industriji. Bilten 3, 1982., S. F. Zagreb, s. 31-51.
73Model upravljanja proizvodnjom Dl "Šamarica" - Dvor na Uni. ZIDI, S. F., Zagreb, 1983.
74Model upravljanja proizvodnjom Dl "Majur" - Kostajnički Majur. ZIDI, S. F., Zagreb, 1983.
75Racionalizacija proizvodnje Građevno-drvnog poduzeća "Moslavina" - Križ. ZIDI, S. F., Zagreb, 1983.
76Model upravljanja proizvodnjom u tvornici METIND - Belišće, ZIDI, S. F., Zagreb, 1983.
77Zajednička metoda mjerenja proizvodnosti rada (u drvnoj industriji). Opće udruženje šumarstva, prerade drva i prometa Hrvatske, Zagreb. 1983., s. 1-46.
78Zajednička metoda mjerenja proizvodnosti rada (u šumarstvu) (s Tomanić, S. )- Opće udruženje šumarstva, prerade drva i prometa Hrvatske, Zagreb, 1983. s. 1-43.
79Koncepcija dinamičkog optimiziranja procesa proizvodnje. Bilten 8, 1983., S. F. Zagreb, s. 1-29.
80Projektiranje sistema ciljeva kao pretpostavka optimalnog oblikovanja organizacijskih sistema. Bilten 5, 1983., S. F. Zagreb, s. 84-120.
81Organizacijski modeli inventivnog rada. Zbornik radova INOVA 83, Savez izumitelja i autora tehničkih unapređenja, Zagreb, 1983., s. 91-97.
82Prilog objektivizaciji dijagnosticiranja i projektiranja organizacijskih sistema u drvnoj industriji I. D. I. 11-12, 1983., Zagreb, s 295-301.
83Organizacija tehnološkog procesa. S. E., II. dio, JLZ, Zagreb, 1983., s. 469.
84Razvoj proizvoda. Ibidem, s. 486-488.
85Upravljanje proizvodnjom. Ibidem, s. 488-490.
86Mladen Figurić, 1984: Režim rada i operativna vremena kod strojne obrade u proizvodnji namještaja. GŠP vol. 22 s. 5
87Projekt mikro-organizacije u Dl "Majur" - Kostajnički Majur. ZIDI, S. F., Zagreb, 1984.
88Režimi rada i operativna vremena kod strojne obrade u proizvodnji namještaja. G. S. P. 1984., S. F. Zagreb., s 5-377.
89Režimi rada i operativna vremena kod strojne obrade u proizvodnji namještaja, Glasnik za šumske pokuse, Šumarski fakultet Zagreb, 1984, 5-377.
90Prilog objektivizaciji dijagnosticiranja i projektiranja organizacijskih sistema u drvnoj industriji II. D. I. 1-2, 1984., Zagreb, s. 13-18.
91Povezivanje znanstveno-istraživačke djelatnosti i proizvodnih organizacija udruženog rada. Zbornik radova INOVA 84, Savez izumitelja i autora tehničkih unapređenja, Zagreb, 1984., s. 30-42.
92Istraživanje odnosa složenosti i težine rada između karakterističnih poslova u drvnoj industriji i šumarstvu. Zbornik radova savjetovanja Dohodovni odnosi u Šumarstvu, preradi drva i prometu drvnim proizvodima, Zajednica šumarskih fakulteta, Split, 1984., s. 39-51.
93Neki pokazatelji značajni za utvrđivanje uloge malih pogona u proizvodnji namještaja. Zbornik radova INOVA 84, Savez izumitelja i autora tehničkih unapređenja, Zagreb, 1984., s. 52-58.
94Neki aspekti organiziranja istraživačko-razvojne funkcije u udruženom radu drvne industrije. Zbornik radova Savjetovanja inventivnih radnika, savez izumitelja i autora tehničkih unapređenja, Zagreb, 1984., s. 60-64.
95Analiza sposobnosti tehnoloških procesa u proizvodnji namještaja od punog drva. D. I. 45, 1984., Zagreb, s. 124-129.
96Istraživanje nekih činilaca koji utječu na organiziranje funkcije istraživanja i razvoja u drvnoj industriji, Zbornik radova Savjetovanja PK Hrvatske, Osijek, 1984., s. 365-381.
97Model upravljanja proizvodnjom Dl "Vrginmost" - Vrginmost. ZIDI, 8. F., Zagreb, 1985.
98Zadaci istraživanja u funkciji razvoja tehnologije u drvnoj industriji. Suvremene promjene u tehnologiji i organizaciji rada - seminar inoviranja znanja za poslovodne kadrove u okviru Općeg udruženja, Privredna komora Hrvatske i Ekonomski institut Zagreb, 1985. s. 1-9.
99Znanstvena istraživanja u drvnoj industriji. Bilten 6. 1985., S. F., Zagreb, s. 17-33.
100Razmišljanja uz sadašnji gospodarski trenutak drvne industrije, (sa Sabadi, H. ). D. I. 3-4, 1985., Zagreb, s. 75-76.
101Praktični primjer modela organiziranja znanstveno - istraživačkog rada. Zbornik radova, INOVA 85, savez izumitelja i autora tehničkih unapređenja, Zagreb, 1985., s. 81-87.
102Neke specifičnosti problematike oblikovanja sistema vrednovanja tekućeg rada u drvnoj industriji i šumarstvu u sadašnjem trenutku razvoja. Zbornik radova Savjetovanja o razvoju finalne proizvodnje na bazi prerade bukovine i ostalih vrsta drveta, Živinice, 1985. s. 136- 161.
103The Project and Programme organisation structure as prešumtion of dinamic management of production process and business Running by assistance of Computers. Međunarodni simpozij: Projektiranje i proizvodnja podržani računalom", Zagreb, 1985., s. 609-615.
104Mladen Figurić, 1986: Znanstvena istraživanja u drvnoj industriji. GŠP vol. P2 s. 43
105Organizacija rada u drvnoj industriji. Narodne novine, Zagreb, 1986. s. l- 603.
106Program razvoja DIP "Garešnica" -Garešnica. ZIDI, S. F., Zagreb, 1986.
107Program razvoja Šumarstva i drvne industrije Gorskog kotara. ZIDI, S. F., Zagreb, 1986.
108Racionalizacija rada u S. G. Vrbovsko. ZIDI, S. F., Zagreb, 1986.
109Dohodak i raspodjela osobnih dohodaka, (s Palčić, I. i Vujović, J. ). Centar za informacije i publicitet, Zagreb, 1986., s. 1-254.
110Značaj utvrđivanja relativnih odnosa složenosti rada. D. I. 11-12, 1986. Zagreb, s. 1-15.
111Organizacija rada u drvnoj industriji, Narodne novine, Zagreb, 1986, 1-603.
112Stupanj udjela inovacije u realizaciji radnih zadataka u istraživačko - razvojnom radu. Zbornik INOVA 86, Savez izumitelja i autora tehničkih unapređenja, Zagreb, 1986. s. 75-77.
113Tretman težih uvjeta rada u sistemu raspodjele sredstava za osobne dohotke u drvnoj industriji. D. I. 7-8, 1986., Zagreb, s. 167-174.
114Bole of tehnological progres and inventive work in the integration of research and education with design, manufacture and related activites. Zbornik radova sa savjetovanja Društva andragoga Hrvatske, Tuheljske toplice, 1987.
115Program razvoja Dl "Nehaj" - Senj. ZIDI, S. F., Zagreb, 1987.
116Projekt mikro-organizacije S. G. "Mojica Birta "´-Bjelovar. ZIDI, S. F., Zagreb, 1987.
117Organizacija rada u drvnoj industriji, Narodne novine, Zagreb, 1987, 1-364.
118Značenje utvrđivanja relativnih odnosa složenosti rada. D. I. 1-2, 1987. Zagreb, s. 7-12.
119Promjene u koncepciji razvoja drvne industrije. Zbornik plenarnih referata i sažetaka priopćenja savjetovanja: Sume Hrvatske u današnjim ekološkim uvjetima, Zagreb, 1988.
120Model upravljanja proizvodnjom Dl "Jastrebarsko" - Jastrebarsko. ZIDI, S. F., Zagreb, 1988.
121Projekt mikro-organizacije Dl "Jastrebarsko" - Jastrebarsko. ZIDI, S. F., Zagreb, 1988.
122Razvoj SOUR-a "Petrova Gora" -Karlovac. ZIDI, S. F., Zagreb, 1988.
123Koncepcija optimizacije upravljanja proizvodnjom namještaja. D. L, 1988., Zagreb, s. 3-10.
124Razvoj modela upravljanja proizvodnjom POLET - Duga Besa. ZIDI, S. F., Zagreb, 1989.
125Projekt mikro-organizacije SOUR-a "Petrova Gora" - Karlovac. ZIDI, S. F., Zagreb, 1989.
126Projekt razvoja poduzeća Dl "Gaj" -Podravska Slatina. ZIDI, S. F., Zagreb, 1989.
127Upravljanje proizvodnjom u drvnoj industriji. Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1989. s. 1-182.
128Organizacijske pretpostavke za razvoj inventivnog rada u poduzeću. Zbornik radova sa savjetovanja "Inventivni rada u funkciji ekonomskog i društvenog preobražaja, Andragoški centar, Zagreb - Plitvička jezera, 1989., s 1-12.
129Osnove projektiranja tehnoloških sistema. Zbornik radova, OZIR, Zagreb - Kumrovec, 1989, s. 1-17.
130Organizacija pretpostavke za izgradnju vlastitog sistema raspodjele. Zbornik radova sa savjetovanja Izgradnja sistema raspodjele u funkciji efikasnog poslovanja poduzeća, Andragoški centar, Zagreb - Plitvička jezera, 1989., s. 1-12.
131Upravljanje proizvodnjom u drvnoj industriji, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1989, 1-182.
132Utvrđivanje težih uvjeta rada - osnova za humanizaciju, racionalizaciju i vrednovanje rada. Znanstveno - stručni skup Stanje i razvoj ergonomije u nas", zbornik znanstvenih sažetaka, Društvo za ergonomiju Hrvatske, Zagreb, 1989., s. 5.
133Furniture production direction - a modular approach, 1st International interchair meeting of organisers & economists in timber industries. Zbornik radova sa znanstvenog savjetovanja: Organizational - economic aspects of development of timber industries, Struga, 1989., s. 7-8.
134Trendovi razvoja drvne industrije, (sažetak). Znanstveni skup "Tehnologija i razvoj, Sveučilište u Zagrebu, 1989., s. 14.
135Suvremeni organizacijski, tehnološki i tržišni aspekti razvoja proizvodnih sistema. Zbornik radova, OZIR, Zagreb - Kumrovec, 1989., s. 17-45.
136Značaj fleksibilnih tehnoloških sistema u prestrukturiranju proizvodnje. Bilten, l, 1989., S. F. Zagreb, s. 43-47.
137Koncepcija upravljanja proizvodnjom u drvnoj industriji. Zbornik radova sa savjetovanja: Organizacija, znanost i struka u suvremenom društvu - II dio, Fakultet organizacije i informatike Varaždin i Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, Varaždin, 1989., s. 143-151.
138Planiranje potreba i upravljanje zalihama u drvnoj industriji. Zbornik radova sa savjetovanja "Upravljanje proizvodnjom", CDI, Zagreb-Brijuni, 1989., s. 395-327.
139Mladen Figurić, 1990: Promjene u koncepciji razvoja drvne industrije. GŠP vol. 26 s. 57
140Strategija razvoja drvne industrije vezana za potrebe tržišta EEZ poslije 93. godine. Naslov zbornika: Savjetovanje "Uvjeti poslovanja šumsko-drvnog kompleksa privrede Hrvatske sa tržištem EEZ poslije 92. godine, Privredna komora Slavonije i Baranje, Osijek, 1990., s. l- 10.
141Projekt razvoja upravljanja poduzećem Dl "Slavonija" - Slavonski Brod. ZIDI, S. F., Zagreb, 1990.
142Model upravljanja proizvodnjom tvornice namještaja uz podršku računala (upravljačko - informacijski sustav) Dl "Gaj" - Podravska Slatina. ZIDI, S. F., Zagreb, 1990.
143Model upravljanja tvornicom građevne stolarije "Grmeč" - Drvar. ZIDI, S. F., Zagreb, 1990.
144Razvoj sistema upravljanja proizvodnjom i poslovanjem. Naslov zbornika: Upravljanje proizvodnim sistemima u drvnoj industriji, Novi Vinodolski, S. F. Zagreb, Tehnički centar za drvo i PZ "Ex-port-drvo, 1990., s. 1-12, 3 referance, saž., šum.
145Planning and managing the production systems in wood industry. Naslov zbornika: International inter-chair meeting of organizers and economists in timber industries. Zvolen, Vysoka škola lesnicka a drevarska Zvolen, 1990. s. 1-5, 3 reference, šum., zsf g., resy.
146Planning and managing the production system in wood industry, Zbornik radova: International inter-chair meeting of organizers and economists in timber industries, Vysoka škola lesnicka a drevarska, IATM, Zvolen, 1990., 1-5.
147Planning and managing the production systems in wood industry, Zbornik: International inter-chair meeting of organizers and economista in timber industries. Zvolen, Vysoka škola lesnicka a drevarska Zvolen, 1990, 1-5.
148Development of the business and production management system, Zbornik radova: Upravljanje proizvodnim sistemima u drvnoj industriji, Novi Vinodolski, Šumarski fakultet Zagreb, Tehnički centar za drvo i PZ “Exportdrvo”, 1990, 1-12.
149Nove tehnologije i njihov utjecaj na sustave nagrađivanja. Naslov zbornika: "Ergonomski aspekti novih tehnologija, Društvo za ergonomiju Hrvatske, Zagreb, 1990., s. 6.
150Educational, scientific and development activity in the field of operations organization. Naslov zbornika: "VI jugoslovenski (II međunarodni) interkatedarski sastanak organizatorjev in ekonomistov v lesni industriji, Ljubljana, Biotehniška fakulteta, 1990., s. 9-11, saž., šum.
151Koncepcija razvoja organizacionih sistema u proizvodnji namještaja kao pretpostavka unapređenja poslovanja podjelom rada. Naslov zbornika: " Razvoj i unapređenje proizvodnje namještaja u funkciji realizacije izvoznog programa, Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Jugoslavije i Udruženje šumarstva i industrije za preradu drveta Privredne komore Jugoslavije, Beograd, 1990., s. 85-92, 4 reference.
152Sistemi upravljanja proizvodnjom u drvnoj industriji. Naslov zbornika: "Savremena dostignuća i rešenja u oblasti šumarstva, Beograd, Šumarski fakultet, 1990., s. 106.
153Upravljanje kapacitetima u drvnoj industriji, (sa Zorić, H. ). Naslov zbornika: Upravljanje proizvodnim sistemima u drvnoj industriji", Novi Vinodolski, S. F. Zagreb, tehnički centar za drvo i PZ "Ex-port-drvo", 1990., s. 129-138, 5 referenci, saž., šum.
154Management of wood industry capacities, (sa R. Zorić), Zbornik: Upravljanje proizvodnim sistemima u drvnoj industriji, Novi Vinodolski, Šumarski fakultet Zagreb, Tehnički centar za drvo i PZ “Exportdrvo”, 1990. 129-138.
155ČIM koncept v strategiji tehnološkega razvoja industrijske predelave lesa -nekatere teoretične in praktične dileme. Les, godište 42, 5-6, 1990. Ljubljana, s. 153-156.
156Sistemi upravljanja proizvodnjom u drvnoj industriji - production management systems in the wood industry, Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd, 1990, 365-368.
157Program razvoja "Spin Valis" - Slavonska Požega. ZIDI, S. F., Zagreb, 1991.
158Transformation of big Companies in wood industrv. Inter-chair meeting of organizers and economists in timber Industries, Zagreb, 1991. s. 5-6.
159Restrukturiranje velikih poslovnih sustava u preradi drva, (s Jelačić, D. ). Razvoj i perspektive finalne obrade drva, Ambienta 91, Zagreb, 18. IV. 1991., s. 19-26.
160Material control and planning. Informatizacia podnikov drevospracujucehno priemvslu, Zvolen, 1991., s. 21-25.
161Material control and planning, Informatizacia podnikov drevospracujucehno priemyslu, IATM, Zvolen, 1991, 21-25.
162Utjecaj novih tehnologija na razvoj metoda analize i procjene rada. Zbornik radova: Organizacija poslovno-proizvodnih sistema", Mašinski fakultet Sarajevo, 1991, s. 172-179.
163Projekt razvoja poduzeća Dl "Delnice - Delnice. ZIDI, S. F., Zagreb, 1992. Projekt razvoja poduzeća Tvornice montažnih kuća - Ogulin. ZIDI, S. F., Zagreb, 1992.
164Proizvodni sustavi u drvnoj industriji I (Figurić, M. i dr. ). S. F. Zagreb, 1992., s. 1-310.
165Proizvodni sustavi u drvnoj industriji II, (FIGURIĆ, M. i dr. ). S. F. Zagreb, 1992., s. 1-186.
166Utjecaj strategije razvoja na organizacijsku strukturu. Zbornik radova znanstveno-stručnog savjetovanja "Strategija mogućnosti razvoja i očekivani gospodarski aspekti u preradi drva Republike Hrvatske I, "Tehnološki razvoj drvne industrije u funkciji resursa i podizanja kvalitete finalnih proizvoda II, Zagreb, 1992., s. 53-63.
167The design of production svstem in woodvorking industrv. Zbornik "Medzina-rodna vedecka konferencia Les-Drevo-Ekologia", Zvolen, 1992., s. 155-160.
168The design of production system in woodworking industry, Zbornik Medinarodna vedecka konferencia Les- Drevo-Ecologia, IATM, Zvolen, 1992, 155-160.
169Own wership transfer of companies in the Republic of Croatia. Zbornik "Medzi-narodna vedecka konferencia Ekonomicke Forum 92". Liptovski Jane, 1992., s. 173-182.
170Ownership transfer of comapnies in the republic of Croatia, Zbornik Medzinarodna vedecka konferencia Ekonomicke Forum ’92, IATM, Liptovski Jane, 1992, 173-182.
171Strategija razvoja dioničkog društva "Croatiadrvo" i njezin utjecaj na strukturne promjene, (s Laufer, F. ). Zbornik radova, Croatiadrvo, Zagreb, 1993., s. l- 11.
172Proizvodni sustavi u drvnoj industriji III, (Figurić, M. i dr. ). S. F., Zagreb, 1993., s. 1-172.
173Strategija upravljanja istraživačko-razvojnom funkcijom D. D. "Croatiadrvo", (s Laufer, F. ). Zbornik radova, Croatiadrvo", Zagreb, 1993., s. 1-10.
174Projekt organizacije "Croatiadrvo Mark-Ing". Zbornik radova, "Croatiadrvo", Zagreb, 1993., s. 1-20.
175Organiziranje profitnih centara kao temeljnog oblika unutrašnjeg organiziranja ustroja "Croatiadrvo". Zbornik radova, "Croatiadrvo", Zagreb, 1993., s. 1-27.
176Formation of profit as basic forms of multiproduction enterprises, Paper on woodworking industrv development. Uni-versitj´ of Ljubljana, Biotechnical facultv Departement of wood science and techno-logy, Ljubljana, 1993., s. 6-17.
177Formation of profit as basic form of multiproduction enterprises in the development of paper and wood industry, University of wood science and technology, IATM, Ljubljana, 1993, 6-17.
178Projekt razvoja poduzeća "Radin" -Ravna Gora. ZIDI, S. F., Zagreb, 1994.
179Prilog elaboratu o opravdanosti osnivanja novih društava kapitala. ZIDI, S. F., Zagreb, 1994.
180Osnove ekonomike proizvodnje u šumarstvu i preradbi drva, I. dio. S. F., Zagreb, 1994., s. 1-210.
181Proizvodni sustavi u drvnoj industriji IV. (dva poglavlja), (FIGURIĆ, M. i dr. ). S. F., Zagreb, 1994., s. 1-163.
182Šumarstvo i prerada drva - zajedništvo i suprotnosti u alternativnim strategijama gospodarskog razvitka, (s Motik, D. ). Zbornik radova: "Uključivanje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva u Hrvatskoj", ZIDI, Zagreb, 1994., s. 3-5.
183The Prospects of developing methods of work evaluation in new manufacturing svstems. Strategicke riadenie podnikov DSP v trhovom prostredi, Zvolen 1994., s. 5-9.
184The prospects of developing methods of woork evaluation in new manufacturing systems, Strategicke riadenie podnikov DSP v trhovom prostredi, IATM, Zvolen, 1994, 5-9.
185Menedžment i poduzetništvo u preradbi drva - Europski trendovi. Svjetski izazovi preradbi drva u Hrvatskoj, Ambienta, 7. X. 1994., Zagreb, 1994., s. 11-19.
186Razvoj nastavnog i znanstvenoistraživačkog rada u području drvne industrije. Dan S. F. Zagreb, 20. X. 1994., s. 13-19.
187A dispute on management and use of the renewable natural resources in future, marketing-management-production. International inter-chart meeting of or-ganizers and economists in Woodindustry, Faculty of Forestry, Zagreb, Zalesina, 1994., s. 35-40.
188A dispute on management and use of the renewable natural resources in future, Marketing-management-production, organizers and economists in wood industry, Faculty of Forestry, IATM, Zalesina, 1994, 35-40.
189A dispute on management and use of the renewable natural resources in future, Marketing-manegement-production, Internarional inter-chatr meeting of organizers and economist in wood industry, Faculty of Forestry, Zalesina, 1994, 35-40.
190Osiguranje kakvoće u preradbi drva -prema ISO 9000. Uključivanje znanosti u gospodarski sustav preradbe drva Hrvatske, (s Kostal, V, ), 11. -12. V. 1994., Novi Vinodolski, 1994., s. 85-88.
191Osiguranje kakvoće u preradbi drva -prema ISO 900, (s Kostal, V. ). ZIDI, S. F. Zagreb, 1994., s. 85-88.
192Stanje in razvoj zagotavljanja kakovosti v predelavi lesa hrvatske, (s V. Koštal), S kakovostjo in designom v višji cenovni razred, Poslovno udruženje inženjera i tehničara Slovenije, Ljubljana, 1994, 102-110.
193Analiza sposobnosti tehnoloških procesa u proizvodnji namještaja od punog drva, Drvna industrija, 45, 1994, 124-129.
194Analiza sposobnosti tehnoloških procesa u proizvodnji namještaja od punog drva, Drvna industrija, 4, 1994, 124-129.
195Osnove gospodarenja. S. F. Zagreb, 1995., s. 1-123.
196Planovanie a rozpočtovanje podnikov drevopracujuceho priemyslu v trhovnom hospodarstvu, (s J. Kniže), Tehnicka univerzita Zvolen, 1995, 1-43.
197Osnove gospodarenja, II dio, Šumarski fakultet, Zagreb, 1995, 1-123.
198Structural changes in croatian wood industry, ekonomicky vyskum a uzdelavanje v podnienkach hospodarskej transformacie, Zbornik referator, Tehnička univerziteta vo Zvolen, IATM, Donovaly-Zvolen, 1995, 14-18.
199Flexible production systems causing change in work structure, CIM ’95, Croatian Association of Production Engineering, Zagreb, 1995, 29-32.
200Production systems and the economics of environmental pollution. U: Production systems in wood industry V. S. F. Zagreb, 1995., s. 43-54.
201Production systems and the economics of environmental pollution, Production systems in wood industry V, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1995, 43-54.
202Međudjelovanje strategija razvitka šumarstva i preradbe drva. Društvo i tehnologija 95, 25. -27. V. 1995., Rijeka, s. 85. 93.
203Osiguranje kvalitete drvnih proizvoda, (s V. Koštal), Drvna industrija 3/95, 1995, 133-142.
204Ekonomija sustava upravljanja i osiguranja kvalitete. Osiguranje i upravljanje kvalitetom - kvaliteta proizvoda uz po-moC znanosti. 27. -28. IV. 1995., Opatija, s. 135-143.
205Quality managing and assuring system economy, Osiguranje i upravljanje kvalitetom - kvaliteta proizvoda uz pomoć znanosti (norme, certifikacija, ISO 9000), Hrvatsko šumarsko društvo, Šumarski fakultet Zagreb, Opatija, 1995, 135-143.
206Drvnotehnološke znanosti - struktura i trendovi, (s D. Motik), Drvna industrija 3/95, 1995, 143-152.
207Istraživanje međudjelovanja tehnologije i organizacije proizvodnje u preradi drva, Drvna industrija, 4/95, 1995, 195-202.
208Figurić, M., 1995: Šumarstvo i preradba drva — mogući scenariji održivog razvoja. Š.L. 7-8, s.253 pdf
209Methods of launcing work orders in the mro management system, Production Economics and Logistics Forum, Volumes 1-2, Scitec Publications, LTD, Zuerich, 1995, 253-264.
210Methods of launching work orders in the mrp management system, (s D. Jelačić), Organization and information systems, Scitec Publications Itd, Zuerich, 1995, 255-264.
211Uvod u ekonomiku šumskih resursa, Šumarski fakultet, Zagreb, 1996, 1-244.
212Figurić, M., 1996: Rasprava o koncepciji održivog razvitka i njenom utjecaju na utvrđivanje vrijednosti šumskih resursa. Š.L. 1-2, s.9 pdf
213Discussion on the trends in the croatian export of timber and wood products, Zbornik radova OEL ’96, IATM, Ljubljana, 1996, 34-41.
214Vpliv trendov v upravljanju z gozdnimi viri na razvoj primarne obdelave lesa, Les 11/96, 1996, Ljubljana, 329-333.
215Problems of growth and development of wood industry in the republic of croatia, (sa D. Jelačić i D. Motik), “State and development trends in wood industry”, IACEOWI - International Association of Chairs for Economics and Organization in Wood Industry, Stubičke Toplice, Hrvatska, 1997, 63-71.
216The analysis of promotional activities in the furniture industry, (sa D. Motik i D. Jelačić), “State and development trends in wood industry”, IACEOWI - International Association of Chairs for Economics and Organization in Wood Industry, Stubičke Toplice, Hrvatska, 1997, 93-98.
217System reliability as a basis of production engineering in wood industry, (sa D. Jelačić i D. Motik), “State and development trends in wood industry”, IACEOWI - International Association of Chairs for Economics and Organization in Wood Industry, Stubičke Toplice, Hrvatska, 1997, 141-146.
218Figurić, M., 1997: Denis Jelačić. Š.L. 3-4, s.205 PDF
219Gračan, J., Dominiković, Z., Ružinski, N., Figurić, M., Moćan, D., Bakšić, S., 1998: Ante Krstinić, Nikola Komlenović, Branimir Mayer, Petar Rastovski, Zlatko Perić i Goran Bušić - skupna komemoracija i ispraćaj u Jastrebarskom. Š.L. 1-2, s.105 PDF
220Figurić, M., 1999: Prilog raspravi o koncepciji razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja. Š.L. 5-6, s.195 pdf
221Figurić, M., 1999: Tomislav Grladinović: Upravljanje proizvodnim sustavima u preradi drva i proizvodnji namještaja. Š.L. 11-12, s.599 PDF
222Mladen Figurić, Tomislav Griadinović, 2001: Ekonomski pokazatelji u lancu uporabe jelovine. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 827
223Dundović, J., Figurić, M., 2001: Trgovina drva i norme za drvo. Š.L. 9-10, s.543 PDF
224Mladen Figurić, Krešimir Greger, 2003: Ekonomski pokazatelji u lancu uporabe bukovine. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 780
225Figurić, Mladen, 2008: Rudolf Sabadi (1928 – 2008). Š.L. 5-6, s.311 PDF

nedeterminirano:
226Knjige
227Poglavlje u knjizi
228Znanstveni članak u Časopisu
229Znanstveni članak u zborniku
230Stručni Članci
231Znanstveni i popularizacijski članci
232Projekti ostvareni u industriji, agrikulturi, gospodarstvu, infrastrukturi itd. (Najvažniji projekti, eksperize i studije)
233Stanje in razvoj zagotovljanja kako-vosti v predelavi lesa Hrvačke, (s Kostal, V. ). S kakovostjo in designom v vioji ce-novni razred, 281X1994, Ljubljana, s. 102-110.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** Odlikovani šumarski stručnjaci. ŠL 1997., s. 313.
 Tko je tko u Hrvatskoj, (Who is who in Croatia). Golden Marketing, Zagreb 1993.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PRPIĆ, Branimir: Prof. dr. sc. Mladen Stjepan Figurić, ŠL 5-6/1997, s.313 PDF
 LUKIĆ, Nikola: Prof. dr. sc. Mladenu Figuriću dodijeljen počasni doktorat (Dr. Honoris causa) Tehničkog univerziteta u Zvolenu, R. Slovačka, ŠL 9-10/2000, s.563 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM