HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9176
ime F., Robert
zvanje
zanimanje     
kr. ug. dvorski savjetnik
     


lokacija

diplomirao1876.Mariabrun Nakon što je 1873. g. završio veliku realku i položio maturu u Zagrebu, stupio je kao stipendista u Šumarski akademiju u Mariabrunnu u Austriji, a kad je ona prešla u Beč i podignuta na visoku školu, dovršio je on školovanje na njoj u jesen 1876. g. s vrlo dobrim uspjehom.
 Kao šumarski vježbenik u Ogulinu, sudjelovao je kod taksacija u Gospiću i Karlovcu.
 G. 1878. povjerena mu je uprava Šumarije u Vojnicu, ali je uskoro premješten Šumarskom uredu u Ogulinu.
 Budući da su se u to doba trebale procijeniti za osnutak krajiške investicionalne zaklade određene šume u Slavoniji, bio je određen da obavlja procjenu šuma u Jarmini i Moroviću u Srijemu.
 28.8.1880. imenovan je privremenim šumarom i dodijeljen glavnom zapovjedništvu u Zagrebu.
 Bio je zadužen da kao krajiški šumar obavi predradnje za provedbu zakona u svezi s prisajedinjenjem Vojne krajine i formiranja imovnih općina.
 Tada je 31.8.1881. g. položio visi državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva.
 Nakon prisajedinjenja Vojne krajine i R. Fischbach imenovan je 23.4.1883. privremenim, a 3.5.1883. definitivnim šumarom kod Šumskog nadzorništva. U tom je svojstvu sudjelovao kod provedbe zakona o imovnim općinama sve do 1893. g. kada je imenovan šumarskim nadzornikom kod Gospod, odsjeka Kr. zem. vlade pod kojega je potpadalo i autonomno šumarstvo.
 Od 23.1.1894. g. imenovan je za nadzornika I. razreda kod novo ustrojenog šumarskog odsjeka zem. vlade, Odjela za unutarnje poslove, koji je samostalno počeo voditi šumarske poslove.
 4.3.1906. postavljen je za Odsječnog savjetnika i šumarskog izvjestitelja kr. zem. vlade, na kojem je mjestu ustrajao punih deset godina.
 Nakon zamoljenog umirovljenja, car Franjo Josip podijelio mu je naslov kraljevsko-ugarskog dvorskog savjetnika.
 Valja pripomenuti da je R. Fischbach sudjelovao i kod izradbe i provedbe zakona o zagrađivanju bujica, te zakona o uređenju šumarske službe kod političke uprave u tadašnjim kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.
 Za regulaciju ispaše u Lici i sjevernoj Dalmaciji car ga je odlikovao zlatnim križem za zasluge.
 Obnašao je i dužnost dopredsjenika Hrvatsko - slavonskog šumarskog društva.

1Razpravlja R. Fischbach., 1886: Obračunavanje odšteta kod izlučivanja šumskoga tla u javne svrhe s osobitim obzirom na teoriju o najvećoj semljištnoj renti.. Š.L. 11, s.461 PDF
2Crpi R. Fischbach., 1887: K pitanju o nauci za uredjenje šumskih prihoda.. Š.L. 2, s.52 PDF
3Piše Robert Fischbach, kr. šumarski povjerenik., 1892: I. Razvoj šumskog zakonarstvu.. Š.L. 1, s.24 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Robert Fischbach, ŠL 1916., s. 1-5.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Robert Fischbach (Sa slikom), ŠL 1-2/1916, s.1 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM