HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9196
ime FRANJIĆ, Jozo
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing šumarstva
      redoviti profesor u trajnome zvanju iz Šumarske botanike, Botanike, Fiziologije šumskoga drveća, Fiziologije bilja, Parkovnoga perenskoga i jednogodišnjega bilja, Zaštićenih prirodnih vrijednosti, Cvjećarstva, Metoda biljne taksonomije na prediplomskome i diplomskome studiju; Metoda znanstveno-istraživačkoga rada, Fiziologija plodonošenja šumskoga drveća, Interakcija stanište-biljka u šumarstvu, Taksonomija unutarvrsne diferencijacije, Principi i metode biljne taksonomije na poslijediplomskom doktorskom studiju i na specijalističkim studijima


lokacija

rođen7. 1. 1966.Musić /Levanjska Varoš/
apsolvirao1989.ŠF Zagreb
diplomirao12. 4. 1990.ŠF Zagreb
magistrirao1. 7. 1993.PMF Zagreb
doktorirao8. 3. 1996.PMF Zagreb
umro7. 11. 2021.Zagreb
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti
Jozo Franjić rođen je 7. siječnja 1966. godine u Musiću kod Đakova. Hrvatske je nacionalnosti i državljanstva. Oženjen je i otac je dva sina Petra i Frana. Prerano nas je napustio u 55. godini života 7. studenog 2021. u Zagrebu. Sahranjen je u rodnom Musiću 12. studenog 2021. godine.

Obrazovanje

Osnovnu školu pohađao je u Musiću (I-IV. razred) i Levanjskoj Varoši (V-VIII. razred). Srednju školu pohađao je u Đakovu (I-II. razred), Vinkovcima (III. razred) i Karlovcu (IV. razred). Šumarski odsjek Šumarskoga fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1985. godine. Diplomirao je 12. travnja 1990. godine na tadašnjoj Katedri za šumarsku genetiku i dendrologiju s temom ”Larix × eurolepis Henry – morfološke karakteristike, dobivanje i rendgenografija sjemena”. U jesen 1990. godine upisuje poslijediplomski studij iz područja Biologija, smjer Ekologija na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dana 1. srpnja 1993. godine obranio je magistarski rad pod naslovom ”Morfometrijska analiza lista i ploda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj”. U rujnu 1993. godine prijavio je, na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu, disertaciju pod naslovom ”Multivarijatna analiza posavskih i podravskih populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L., Fagaceae) u Hrvatskoj”. Vijeće PMF-a je na istoj sjednici odredilo Povjerenstvo za polaganje Skupnoga ispita (diferencijalnoga) kojega je u prosincu 1993. godine položio, te mu je dozvoljena izrada disertacije na PMF-u, koju je obranio 8. ožujka 1996. godine.

Radno iskustvo – nastavni rad

Od 15. svibnja 1990. godine radi kao volonter na istoj Katedri, na predmetu Botanika, a od 15. studenoga 1990. godine radi kao mladi istraživač na predmetu Botanika na Šumarskome fakultetu. Dana 17. studenoga 1993. godine izabran je u znanstveno-istraživačko zvanje znansveni asistent za područje Šumarstvo. Od 1. siječnja 1996. godine radi u svojstvu asistenta, a od 10. prosinca 1996. godine u svojstvu višega asistenta na predmetu Botanika. Dana 22. travnja 1998. godine održao je nastupno predavanje pod naslovom ”Morfologija lista i njen značaj u istraživanjima varijabilnosti hrastova (Quercus L.)”. Dana 21. rujna 1998. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz predmeta Botanika, a dana 14. srpnja 2003. godine imenovan je izvanrednim profesorom. Dana 13. studenoga 2006. godine Matično povjerenstvo Biotehničkoga područja izabralo ga je za znanstvenoga savjetnika. Dana 16. siječnja 2007. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora. Akad. god. 1999/2000. imenovan je za nastavnika iz predmeta Botanika. Fakultetsko vijeće Šumarskoga fakulteta imenovalo ga je akad. god. 2001/02. za nastavnika jednoga obveznoga predmeta
Šumarska botanika koji se sluša na prvoj godini i dva izborna predmeta Parkovno perensko i jednogodišnje bilje i Zaštićene prirodne vrijednosti koji se slušaju na III. godini. Također je i. g. imenovan za nastavnika triju predmeta na poslijediplomskom studiju na Šumarskome fakultetu – Taksonomija unutarvrsne diferencijacije, Fiziologija šumskoga drveća i Parkovno perensko i jednogodišnje bilje. Od akad. god. 2005/06. imenovan je za nastavnika obveznoga predmeta Metode i tehnike znanstveno-istraživačkoga rada na poslijediplomskom doktorskom studiju Šumarstvo i na svim poslijediplomskim specijalističkim studijima Šumarskoga odsjeka. Također je od akad. god. 2005/06. imenovan za nastavnika više izbornih predmeta na poslijediplomskom doktorskom studiju Šumarstvo i poslijediplomskim specijalističkim studijima Šumarskoga odsjeka (Parkovno perensko i jednogodišnje bilje, Fiziologija plodonošenja šumskoga drveća, Interakcija stanište-biljka u šumarstvu, Principi i metode biljne taksonomije, Biološka i krajobrazna raznolikost). Od akad. god. 2005/06. imenovan je za nastavnika obveznih predmeta – Šumarska botanika i Fiziologija šumskoga bilja na preddiplomskome studiju Šumarstvo, kao i obveznih predmeta Botanika, Fiziologija bilja i Parkovno perensko i jednogodišnje bilje na preddiplomskome studiju Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša. Akad. god. 2008/09. izabran je za nastavnika predmeta Ljekovito bilje na diplomskome studiju Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša. Nastavnik je i izbornih predmeta na preddiplomskim i diplomskim studijima Šumarstvo i Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okolišaMetode biljne taksonomije, Cvjećarstvo i Zaštićene prirodne vrijednosti. Dana 17. siječnja 2012. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora u trajnom zvanju. Javno poduzeće ”Hrvatske šume” imenovalo ga je 6. srpnja 1994. godine za člana Povjerenstva za poduzimanje mjera i vršenja nadzora u Velebitskome botaničkom vrtu. 

Dana 1. svibnja 2003. godine imenovan je pročelnikom Zavoda za istraživanja u šumarstvu, na kojoj funkciji ostaje do 2004. godine, dana 1. ožujka 2004. godine imenovan je predstojnikom Zavoda za šumarsku genetiku i dendrologiju, a dana 20. listopada 2005. godine imenovan je predstojnikom Zavoda za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku na kojoj funkciji je ostao do 2008. godine. Od 2004-2006. godine obnašao je funkciju prodekana Šumarskoga odsjeka Šumarskoga fakulteta, a od 2006-2008. godine obnašao je funkciju dekana Šumarskoga fakulteta. Godine 2005. Akademija šumarskih znanosti Zagreb izabrala ga je za člana suradnika, 2010. godine za izvanrednoga člana, a od 2015. godine za redovitoga člana. Godine 2007. Vijeće Šumarskoga fakulteta imenovalo ga je voditeljem doktorskoga studija Šumarstvo. Vlada Republike Hrvatske imenovala ga je 2008. godine za člana Nadzornoga odbora Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb. Od 1. siječnja 2011. godine ponovno je izabran za člana Nadzornoga odbora Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb na mandat od četiri godine.

Dosad je bio član mnogih povjerenstava za odobrenje tema magistarskih radova i disertacija. Bio je mentor u 72 diplomsa i završna rada. Također je bio mentor osam i sudjelovao kao predsjednik i član povjerenstva za odobrenje teme, ocjenu i obranu za još sedam magistarskih i specijalističkih radova. Bio je mentor šestorici doktoranata i sudjelovao je kao predsjednik i član povjerenstva za ocjenu uvjeta stjecanja doktorata znanosti i odobrenje teme, te kao član i predsjednik povjerenstva za ocjenu i obranu još sedam disertacija. Recenzirao je veliki broj sveučilišnih i srednjoškolskih udžbenika i priručnika, stručnih knjiga i znanstvenih i stručnih radova.

Član je Hrvatskoga šumarskoga društva, Akademije šumarskih znanosti, Hrvatskoga biološkoga društva 1885, Hrvatskoga ekološkoga društva, Hrvatskoga botaničkoga društva, Hrvatskoga biometrijskoga društva, Hrvatskoga lovačkoga saveza, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), International Association for Vegetation Science (IAVS), Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, European Dry Grassland Group (EDGG) i European Vegetation Survey (EVS).

Znanstveni i stručni rad

Od 17. siječnja 1994. godine nalazi se u registru istraživača Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za polje Šumarstvo pod matičnim brojem 179916.

U razdoblju od 1991. godine dosad sudjelovao je u istraživanjima na znanstvenim projektima – 19 Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (8 međunarodnih i 11 domaćih) i 1 Nacionalne zaklade za znanost, a bio je voditelj i 43 projekata s gospodarstvom:

Prof. dr. sc. Jozo Franjić sudjelovao je ukupno na 64 projekta:

Međunarodni projekti (ukupno 8)

1.         Vegetacija šumskih rubova (hrvatsko-slovenski projekt) – u svojstvu voditelja

2.         Komparativna istraživanja šumskih i nešumskih ekosustava u Sloveniji i Hrvatskoj (hrvatsko-slovenski projekt) – u svojstvu voditelja

3.         Istraživanje dinamike vegetacije na području jugoistočne Europe (trilateralni međumarodni projekt – Hrvatska-Slovenija-Bosna i Hercegovina) – u svojstvu voditelja

4.         Dinamika vegetacije na području jugoistočne Europe (trilateralni međumarodni projekt – Hrvatska-Slovenija-Bosna i Hercegovina) – u svojstvu voditelja

5.         Potencijalni utjecaj klimatskih promjena na vrste jasena na Mediteranu (hrvatsko-francuski projekt u okviru Programa „Cogito“ – partnerstvo Hubert Curien) – u svojstvu voditelja

6.         Utjecaj sukcesije na smanjenje raznolikosti brdskoga područja Slovenije i Hrvatske – u svojstvu voditelja

7.         Establishment of a European Red List of Habitats (multilateralni međumarodni projekt – 24 europske zemlje) – u svojstvu suradnika

8.         Travnjačka vegetacija na rubu Panonske nizine (hrvatsko-slovenski projekt) – u svojstvu suradnika)

 

Domaći projekti (ukupno 51)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (ukupno 11)

9.         Oplemenjivanje šumskoga drveća (4-04-008) – u svojstvu suradnika

10.      Fitocenološko-sintaksonomska istraživanja vegetacije Mediterana (1-08-138) – u svojstvu suradnika

11.      Zaštita i obnova ekosustava (068003) – u svojstvu suradnika

12.      Zimotrenost cera (Quercus cerris L.) u Hrvatskoj (poticajni projekt) – u svojstvu voditelja

13.      Šumsko drveće i grmlje na WEB-u (informatički projekt 00237) – u svojstvu voditelja

14.      Šumsko zeljasto bilje on-line (informatički projekt 2001-063) – u svojstvu voditelja

15.      Ukrasno drveće i grmlje u Hrvatskoj (informatički projekt 2002-065) – u svojstvu voditelja

16.      Sustav za biometrijsku klasifikaciju lista temeljen na naprednim računarskim metodama (informatički projekt 2002-123) – u svojstvu suradnika

17.      Varijabilnost poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Hrvatskoj – u svojstvu voditelja

18.      Gospodarenje staništima zahvaćenim sukcesijom u nizinskom području Hrvatske (068-0680722-0564) – u svojstvu voditelja

19.      Genetičko-fiziološka istraživanja hrasta lužnjaka (Quercus robour L.) u Hrvatskoj – u svojstvu voditelja

 Nacionalna zaklada za znanost (1)

20.      Fenotipski i epigenetski odgovor na sušni stres i prilagodljivost populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) uzduž gradijenta zemljopisne širine (IP-2014-09-4686) – u svojstvu voditelja (2015-2019).

te na znanstvenim projektima Hrvatskih šuma d.o.o. (ukupno 10) – u svojstvu voditelja:

21.      Varijabilnost i oplemenjivanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj

22.      Oplemenjivanje topola i vrba (I-A-23)

23.      Očuvanje genofonda hrasta lužnjaka, jele i obične smreke (II-B-9)

24.      Zaštita i unapređenje proizvodnje biomase u ulozi održanja višestrukih uloga i funkcija  šuma

25.      Unapređenje proizvodnje i organizacije u šumarstvu Hrvatske

26.      Značaj šumskih rubova u očuvanju biodiverziteta

27.      Istraživanja morfološke varijabilnosti hrvatskih hrastova

28.      Fiziološke i anatomske značajke hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz odabranih populacija

29.      Fiziološke osnove plodonošenja hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)

30.      Fitogeografske značajke šuma Slavonskoga gorja

i na projektima Zagrebačke županije, Grada Zagreba, JU PP Papuk, JU PP Učka, JU PP Velebit, NP Mljet, JU PP Žumberačko i Samoborsko gorje, JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije i Požeško-slavonske županije, Sveučilišta u Zagrebu, Grada Slatine (ukupno 33) – u svojstvu voditelja:

31.      Inventarizacija flore Parka prirode Papuk (2003).

32.      Inventarizacija vegetacije Parka prirode Papuk (2003).

33.      Flora Park šume Jankovac (2003).

34.      Vegetacija Park šume Jankovac (2003).

35.      Flora i vegetacija uz jezero Slanac (2005).

36.      Vrednovanje općekorisnih funkcija šuma Zagrebačke županije (2005-2006).

37.      Valorizacija socijalnih uloga šuma i nedrvnih šumskih proizvoda na području grada Zagreba.

38.      Osobitosti prašumskih ekosustava u Parku prirode Papuk – prva faza (2003).

39.      Monitoring šumskih zajednica sekundarne prašume Parka prirode Papuk – druga faza (2004).

40.      Zaštićene prirodne vrijednosti Virovitičko-podravske županije (2008-2009).

41.      Vegetacijske značajke bukovih šuma na području Parka prirode Učka (2010).

42.      Vegetacijske značajke bukovih šuma na području Parka prirode Žumberačko i Samoborsko gorje (2010).

43.      Idejno rješenje očuvanja biraznolikosti (bioraznovrsnosti) Parka prirode Velebit s naglaskom  na  travnjačke površine – 1. Faza Senjsko Bilo – od Vratnika do Oltara (2010).

44.    Idejno rješenje očuvanja biraznolikosti (bioraznovrsnosti) Parka prirode Velebit s naglaskom na  travnjačke površine – 2. Faza – od Oltara do Alana (2011).

45.    Idejno rješenje očuvanja biraznolikosti (bioraznovrsnosti) Parka prirode Velebit s naglaskom na  travnjačke površine – 3. Faza  – od Baških Oštarija do Maloga Halana (2012).

46.    Alergene biljne vrste vukovarsko-srijemske županije (2013).

47.      Studija trenutnog stanja mediteranskih suhih travnjaka (vapnenački pašnjaci i travnjaci) u Parku prirode Biokovo (2014).

48.      Idejno rješenje očuvanja biraznolikosti (bioraznovrsnosti) Parka prirode Velebit s naglaskom na  travnjačke površine – 4. Faza  – od Jugoistoćni Velebit – Od Prezida do Zrmanje (2014).

49.      Sukcesija napuštenih poljoprivrednih površina u Nacionalnome parku Mljet – I. faza (2015).

50.      Istraživanje prilagodljivosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na sušni stres (potpora 2015).

51.      Istraživanje prilagodljivosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na sušni stres (potpora 2016).

52.      Stručna podloga za revitalizaciju spomenika prirode – Spomenik parkovne arhitekture “Park Sequoia u Slatini“ (2017).

53.      Stručna podloga za očuvanje golemoga mamutovca (Sequoiadendron giganteum /Lindl./ J. Buchholz, Cupressaceae) Spomenika parkovne arhitekture – mamutovac u gradu Slatina (2017).

54.      Sukcesija napuštenih poljoprivrednih površina u Nacionalnome parku Mljet – II. Faza (2017).

55.      Istraživanje prilagodljivosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na sušni stres (potpora 2017).

56.      Istraživanje prilagodljivosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na sušni stres (potpora 2018).

57.      Sukcesija napuštenih poljoprivrednih površina u Nacionalnome parku Mljet – III. Faza (2018).

58.      Florističke i vegetacijske značajke šumskih sastojina Nacionalnoga parka Mljet – I. Faza (2018).

59.      Florističke i vegetacijske značajke šumskih sastojina Nacionalnoga parka Mljet – II. Faza (2019).

60.      Istraživanje prilagodljivosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na sušni stres (potpora 2019).

61.      Izrada studije florističke i vegetacijske značajke šumskih sastojina NP Mljet (2019).

62.      Istraživanje prilagodljivosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na sušni stres (potpora 2020).

63.      Florističke i vegetacijske značajke šumskih sastojina Nacionalnoga parka Mljet – III. Faza (2021).

64.      Istraživanje vlažnih staništa (Sunđer, Sunđerac i cret kod Klepine Dulibe) u Parku prirode Velebit (2021)

 

 

Sudjelovao je u radu 70 (46 međunarodnih i 24 domaća) Simpozija i Kongresa:

1.   Flora i vegetacija Slovenije, Krško (Slovenija), (1991)

2.   IV. Kongres biologa Hrvatske, Dubrovnik (1991)

3.   Doprinos znanosti razvoju šumarstva Hrvatske, Brijuni (1992)

4.   Prirodoslovna istraživanja biokovsoga područja, Makarska (1993)

5.   Fernwärme aus Biomasse, Graz (Austria), (1993)

6.   Flora i vegetacija Hrvatske, Koprivnica (1993)

7.   V. Kongres biologa Hrvatske, Pula (1993)

8.   23. Simpoziju istočnoalpsko-dinarskoga društva za istraživanje vegetacije, Zagreb (1994)

9.   Nacionalni park Kornati, Općina Tisno u Županiji Šibenskoj – Prirodna podloga, zaštita, društveno i gospodarsko valoriziranje, Murter (1995)

10. 24° Simposio della societa estalpino-dinarica di fitosociologia – Flora e vegetazione  dell’Insubria, Rovereto (Italija), (1995)

11. Skrb za hrvatske šume od 1846-1996, Zagreb (1996)

12. VI. Kongres biologa Hrvatske, Opatija (1997)

13. 7. Hrvatski biološki kongres, Hvar (2000)

14. Vegetation of Slovenia and neighbouring countries, Ljubljana (2001)

15. Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama, Zagreb (2001)

16. Flora and Vegetation in Changing Environment, Maribor (Slovenija), (2002)

17. 8. Hrvatski biološki kongres, Zagreb (2003)

18. International Symposium on Vegetation in SE Europe, Otočec (Slovenija), (2003)

19. Third international Balcan botanical congress (2003)

20. 1. Hrvatski botanički simpozij (2004)

21. 30. Simpozij Istočnoalpsko-dinarskoga društva za istraživanje vegetacije, Zagrebu (2005)

22. 2. Hrvatski botanički kongres, Zagreb (2007)

23. Međunarodno znanstveno savjetovanje „Položaj i perspektiva šumarskoga inženjerstva“, Ravna Gora (2007)

24. 51. Simpozij IAVS-a, Stellenbosch, Južnoafrička Republika (2008)

25. Znanstveno savjetovanje „Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim  uvjetima (2008)

26. Međunarodno savjetovanje „Izazovi šumarstva u 21. stoljeću“ povodom 110 godina visokoškolske šumarske nastave u Republici Hrvatskoj, Zagreb (2008).

27. Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti-Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcija za šumarstvo, Zagreb (2008).

28. International scientific conference – Balkans-hot spots of ancient and present genetic diversity, 17-20. 6. 2009., Sofia (Bulgaria).

29. 32nd International Symposium Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, 5-7. 7. 2009., Pörtschach (Austria).

30. 10. hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 14-20. 9. 2009., Osijek.

31. 5th Balcan botanical congress, Beograd (Srbija), (2009).

32. Uloga i značaj šumskog sjemena u obnovi šuma. 50. obljetnica šumskog sjemenarstva u Republici Hrvatskoj, Hrvatski šumarski institut. Zagreb (2009).

33. Šume hrasta lužnjaka u promjenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima. HAZU Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcija za šumarstvo, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima. Zagreb (2009).

34. 19th International Workshop of european vegetation survey. 29. 4. – 2. 5. 2010. Pécs (Hungary).

35. 7th European Dry Grassland Meeting – Succession, management and restoration of dry grasslands. 27-31. 5. 2010. Smolenice Congress Centre (Slovak Republic).

36. 17th International Scientific Conference Society and Technology 2010, 28-30. 6. 2010. Zadar.

37. 5th Slovenian simposium on plant biology, 6-9. 9. 2010. Ljubljana (Slovenia).

38. 3. Hrvatski botanički kongres 2010., 24-26. 9. 2010. Murter.

39. Međunarodna godina šuma u svjetlu 50 godina organizirane suradnje hrvatske šumarske znanosti i struke, Savjetovanje o ostvarenom programu znanstvenoistraživačkih projekata za razdoblje 2006-2010. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 28. 4. 2011. godine, Zagreb.

40. 33nd International Symposium Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, 24-28. 5. 2011., Camerino (Italy).

41. VIPCA (Vienna International Plant Conference Assotiation) – Plant Growth, Nutrition & Environment Interactions. Vienna, 18-21. 2. 2012. (Austria).

42. First International Conference – The role of biobanks for research and protection of forest biodiversity, 19-21. 4. 2012. Viterbo (Italy).

43. 9th European Dry Grassland Meeting. Dry grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services. Book of abstracts. 19-23. 5. 2012., Prespa, Greece.

44. 21st Workshop of the European Vegetation Survey. Vegetation databases and large-scale classification, Biogeographical patterns in vegetation, Vegetation and global change. Vienna, 24-27. 5. 2012. (Austria).

45. International Symposium Evolution of Balkan Biodiversity. University of Zagreb. Zagreb, 28-29. 6. 2012. (Croatia).

46. 55th Symposium of the International Association for Vegetation Science. Mokpo,  23-28. 7. 2012. (South Korea).

47. 11. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. 16-21. 9. 2012. Šibenik, Hrvatska.

48. 22nd International Workshop of European Vegetation Survey. Rome (Italija), April 9-11. 2013.

49. 10th European Dry Grassland Meeting – When theory meets practice: Conservation and restoration of grasslands. 24-31 May 2013, Zamość (Poljska).

50. 56th Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS 2013) – Vegetation paterns and their underlying processes, Tartu (Estonia), 26-30. 6. 2013.

51. 35th Meeting Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology (EADSVE 2013) in Ohrid, Republic of Macedonia od 2-6. 7. 2013. godine.

52. 4. Hrvatski botanički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem. Split, 27-29. 9. 2013.

53. 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey. Ljubljana (Slovenia), 8-12. 5. 2014.

54. 36th meeting of Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology. Osijek, 17-20. 6. 2015.

55. 6th Balkan Botanical Congress, 18. Rijeka, 14-18. 9. 2015. (Hrvatska)

56. 25th International meeting of the European Vegetation Survey. Roma (Italy), 6-9. 4. 2016.

57. IUFRO Genomics and Forest Tree Genetics Conference. Arcachon (Francuska), 30. 5. - 3. 6. 2016.

58. 5. Hrvatski botanički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Primošten, 22-25. 9. 2016.

59. 2nd Natural resources, green technology and sustainable development, Zagreb, 5-7. 10. 2016.

60. 6. hrvatski veterinarski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 26-29. 10. 2016.

61.    60th Annual Symposium of IAVS, Palermo, 20-24. 6. 2017. (Italy).

62.    37th Meeting of the EADSVE, Prizren, 13-17. 7. 2017. (Kosovo).

63.    27th Congress of the European Vegetation Survey. Wroclaw, 23-26. 5. 2018. (Poland).

64.    3th Natural resources, green technology and sustainable development. 5-8. 6. 2018. Zagreb (Hrvatska).

65.    7th Balkan Botanical Congress. Novi Sad 10-14. 9. 2018. (Serbia).   

66.    13. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. 19-23. 9. 2018. Poreč (Hrvatska).

67.    The 15th International Phytotechnology Conference (IUFRO), 1-5 10. 2018. Novi Sad (Serbia).

68.    38th Meeting Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, Colfiorito (Italy) – 8th-12th May 2019.

69.    28th Congress of the European Vegetation Survey (EVS), Madrid (Spain) – 2-6. 9. 2019.

70. Znanstveno-stručno savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem „Klimatske promjene i novi izazovi u proizvodnji kvalitetnog i staništu prilagođenog šumskog reprodukcijskog materijala“. Jastrebarsko (Hrvatska) 3-4. 12. 2019.

 

 

                Kao rezultat dosadašnjih istraživanja objavio je tri sveučilišna udžbenika, jedan tiskani i tri elektronska priručnika, sedam internih skripta, ukupno 271 članak, od čega su – 37 znanstvenih radova a1, 69 znanstvenih radova a2, 47 radova objavljenih u zbornicima sa znanstvenih skupova (a3), 13 poglavlja u knjizi, 105 ostalih radova i više elaborata. Autor je i suautor više poučnih botaničkih staza (Klek, Kamačnik, Papuk, Lobor, Zeleni vir, Vražji prolaz, Park u Virovitici, Turski grad kod Slatine, Tršće) i dr. Bio je član mnogih povjerenstava za reformu nastave, stručna, znanstvena i nastavna napredovanja. Bio je organizator i član organizacijskih odbora više znanstvenih i stručnih skupova.

Znanstveno i stručno usavršavanje

Tijekom 2000., 2001. i 2002. godine boravio je ukupno tri mjeseca na usavršavanju iz područja vegetacijskih istraživanja na Biološkom inštitutu znanstvenoraziskovalnoga centra Slovenske akademije znanosti i umetnsti u Ljubljani (Slovenija).

 

DIPLOMSKI RAD (diplomirani inženjer šumarstva)

Franjić, J., 1990: Larix ´ eurolepis Henry – morfološke karakteristike, dobivanje i rendgenografija sjemena. Diplomski rad – Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet. Zagreb.

 

MAGISTARSKI RAD (magistar biologije-ekologije)

Franjić, J., 1993: Morfometrijska analiza lista i ploda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj. Magistarski rad – Sveučilište u Zagrebu – Prirodoslovno-matematički fakultet. Zagreb.

 

DISERTACIJA (doktor biologije)

Franjić, J., 1996: Multivarijatna analiza posavskih i podravskih populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L., Fagaceae) u Hrvatskoj. Disertacija – Sveučilište u Zagrebu – Prirodoslovno-matematički fakultet. Zagreb.

 

SVUČILIŠNI UDŽBENICI

1.     Vidaković, M., J. Franjić, 2004: Golosjemenjače. Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet. Zagreb, 823 str.

2.     Franjić, J., Ž. Škvorc, 2010: Šumsko drveće i grmlje Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet, 432 str. Zagreb.

3.     Franjić, J., Ž. Škvorc, 2014: Šumsko zeljasto bilje Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet, 626 str. Zagreb.

4.     Franjić, J., Ž. Škvorc, 2020: Šumsko drveće i grmlje Hrvatske (Novo izdanje). Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet, 516 str. Zagreb.

5.     Franjić, J., Ž. Škvorc, 2021: Croatian forest plants. Sveučilište u Zagrebu – Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, 1056 str. Zagreb.

 

ELEKTRONSKI PRIRUČNICI

1.       Franjić, J., 2001: Šumsko drveće i grmlje Hrvatske na WEB-u. Elektronski priručnik http://hrast.sumfak.hr/~botanika/projekt00237/popis.htm.

2.       Franjić, J., 2002: Šumsko zeljasto bilje Hrvatske on-line. Elektronski priručnik http://hrast.sumfak.hr/~botanika/projekt01063/popis.htm.

3.       Franjić, J., 2003: Ukrasno drveće i grmlje Hrvatske. Elektronski priručnik http://hrast.sumfak.hr/~botanika/projekt02065/ukrasno.htm.

 

INTERNA SKRIPTA

1.       Franjić, J., 1998: Praktikum iz anatomije bilja. Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet, 22 str.

2.       Franjić, J., 2001: Parkovno, perensko i jednogodišnje bilje (interna skripta). Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet, 45 str.

3.       Franjić, J., 2002: Šumarska botanika – Sistematika bilja (opći dio), (interna skripta). Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet, 25 str.

4.       Franjić, J., 2016: Metode znanstveno-istraživačkoga rada – Radni materijal za studente doktorskoga studija Šumarstvo i drvna tehnologija (interna skripta). Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet, 65 str.

5.       Škvorc, Ž., J. Franjić, K. Sever, 2008: Fiziologija bilja (interna skripta). Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet.

6.       Franjić, J., Ž. Škvorc, I. Trinajstić, 2008: Anatomija bilja (interna skripta). Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet, 66 str.

7.       Krstonošić, D., Ž. Škvorc, J. Franjić, 2017: Parkovno perensko i jednogodišnje bilje (interna skripta). Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet, 61 str.

 

PRIRUČNIK

1.         Ivanković, A., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2015: Tradicijsko stočarstvo u funkciji očuvanja ekosustava krških pašnjaka. BBio – Projekt očuvanja bioraznolikosti na području Buhova i Biokova, JU RERA SD Split i JU PP Biokovo Makarska, 25 str.

 

 

RADOVI U PRVOJ SKUPINI REFERALNIH ČASOPISA (a1)

a1-1 Trinajstić, I., J. Franjić, 1999: Waterplant and swamp vegetations of Velika and Mala Čambina in Podravina (Croatia). Period. Biol. 101(3): 237-243. ISSN: 0031-5362, AN: WOS: 000084602700009, ISI DD No.: 271PM; 0012450201 BIOSIS No.: 200000168514, CAB AN: 20002301811; IF2012 0,199

a1-2 Franjić, J., I. Trinajstić, 1999: Interspecific and intraspecific variability of Aristolochia lutea Desf. and. A. pallida Willd. (Aristolochiaceae) in Croatia. Period. Biol. 101(3): 259-264. ISSN: 0031-5362, AN: WOS:000084602700012, ISI DD No. 271PM, 0012457524 BIOSIS No.: 200000175837; IF2012 0,199

a1-3 Čarni, A., J. Franjić, U. Šilc, Ž. Škvorc, 2005: Floristical, Ecological and Structural Diversity of Vegetation of Forest Fringes of the Northern Croatia Along a Climatic Gradient. Phyton 45(2): 289-303. Current Contents AN: 000DQ-0011, ISSN: 0079-2047, ISI DD No.: 000DQ, AN: WOS:000234441500011, CAB AN: 20063018189; IF2012 0,435

a1-4 Idžojtić, M., D. Kajba, J. Franjić, 2005: Differentiation of F1 hybrids P. nigra J. F. Arnold × P. sylvestris L., P. nigra J. F. Arnold × P. densiflora Siebold et Zucc., P. nigra J. F. Arnold × P. thunbergiana Franco and their parental species by needle volatile composition. Biochem. Syst. Ecol. 33(4): 427-439. Current Contents AN: 905NO-0008, WOS:000227575600008, ISI DD No.: 905NO, CAB AN: 20053061099; IF2012 1,153

a1-5 Pandža, M., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2005: Weed and ruderal vegetation (Stellarietea mediae R. Tx. et al. ex von Rochow 1951) in the central part of the East Adriatic coast. Period. Biol. 107(3): 361-372. ISSN: 0031-5362, AN: WOS:000233465100013, ISI DD No.: 986QP, 0015753799 BIOSIS No.: 200600099194, CAB AN: 20053204137; IF2012 0,199

a1-6 Idžojtić, M., M. Kogelnik, J. Franjić, Ž. Škvorc, 2006: Hosts and distribution of Viscum album L. ssp. album in Croatia and Slovenia. Plant Biosystems 140(1): 50-55. Current Contents AN: 025EM-0008, ISSN: 1126-3504, ISI DD No.: 025EM, AN: WOS:000236248100009, CAB AN: 20063144967; IF2012 1,912

a1-7 Franjić, J., Z. Liber, Ž. Škvorc, M. Idžojtić, R. Šoštarić, Z. Stančić, 2006: Morphological and molecular differentiation of the croatian populations of Quercus pubescens Willd. (Fagaceae). Acta Soc. Bot. Poloniae 75(2): 123-130. Current Contents AN: 060IW-0004, ISSN: 0001-6977, ISI DD No.: 060IW, AN: WOS:000238796900004; IF2012 0,585

a1-8 Pandža, M., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2007: The salt marsh vegetation on the East Adriatic coast. Biologia 62(1): 24-31. Current Contents AN: 2007-132VC-0004, ISSN: 0006-3088, ISI DD No.: 132VC, AN: WOS:000243969500006; IF2012 0,506

a1-9 Pandža, M., Franjić, J., Škvorc, Ž., Idžojtić, M., 2007: Syntaxonomical and synchorological analysis of the Crithmo-Limonietea Br.-Bl. 1947 on the Eastern Adriatic coast. Period. Biol. 109(1): 61-66. ISSN: 0031-5362; AN: WOS:000245017400009, ISI DD No.: 147QL; IF2012 0,199

a1-10 Bogdan, S., Kajba, D., Franjić, J., Idžojtić, M., Škvorc, Ž., Katičić, I., 2007: Genetic variation in quantitative traits within and among Croatian narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl) populations assessed in an open-pollinated progeny test. Period. Biol. 109(1): 1-11.               ISSN: 0031-5362, AN: WOS:000245017400002, ISI DD No.: 147QL, CAB AN: 20073053699; IF2012 0,199

a1-11 Ivanković, M., Marjanović., H., Franjić, J., Škvorc, Ž., Bogdan, S., 2007: Variability of Silver fir (Abies alba Mill.) provenances in the number of lateral buds on terminal sprout and damage by the late frost. Period. Biol. 109(1): 55-59. ISSN: 0031-5362, AN: WOS:000245017400008, ISI DD No.: 147QL, CAB AN: 20073053705; IF2012 0,199

a1-12 Potter, D., Still, S. M., Grebenc, T., Ballian, D., Božič, G., Franjić, J., Kraigher, H., 2007: Phylogenetic relationships in tribe Spiraeeae (Rosaceae) inferred from nucleotide sequence dana. Plant Syst. Evol. 266(1-2): 105-118. Current Contents AN: 2007-203ZC-0006, ISSN: 0378-2697, ISI DD No.: 203ZC, AN: WOS:000249011600007, CAB AN: 20083259961; IF2012 1,312

a1-13 Stančić, Z., A. Brigić, Z. Liber, G. Rusak, J. Franjić, Ž. Škvorc, 2008: Adriatic coastal plant taxa and communities of Croatia and their threat status. Acta Bot. Gall. 155(2): 179-199. Current Contents AN: 2008-330LX-0002, ISSN: 1253-8078, ISI DD No.: 330LX, AN: WOS:000257944100002; IF2012 0,310

a1-14 Stančić, Z., Škvorc, Ž., Franjić, J., Kamenjarin, J., 2008: Vegetation of trampled habitats in the Plitvice Lakes National Park in Croatia. Plant Biosyst. 142(2): 264-274. Current Contents AN: 2008-335BN-0008, ISSN: 1126-3504, ISI DD No.: 335BN, AN: WOS:000258265900008, CAB AN: 20083259961; IF2012 1,912

a1-15 Antonović, A., V. Jambreković, J. Franjić, N. Španić, S. Pervan, J. Ištvanić, A. Bublić, 2010: Influence of sampling location on content and chemical composition of the beech native lignin (Fagus sylvatica L.). Period. Biol. 112(3): 327-332. ISSN: 0031-5362; AN: WOS:000285947400014, IDS No.: 703-AZ; IF2012 0,199

a1-16 Franjić, J., K. Sever, S. Bogdan, Ž. Škvorc, D. Krstonošić, I. Alešković, 2011: Fenološka neujednačenost kao ograničavajući čimbenik uspješnoga oprašivanja u klonskim sjemenskim plantažama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Croat. Jour. For. Eng. 32(1): 141-156. ISSN: 1845-5719, AN: WOS:000290369000013, IDS No.: 761BG; IF2012 0,594

a1-17 Škvorc, Ž., J. Franjić, D. Krstonošić, K. Sever, I. Alešković, 2011: Vegetacijska obilježja bukovih šuma Psunja, Papuka i Krndije. Croat. Jour. For. Eng. 32(1): 157-176. ISSN: 1845-5719, AN: WOS:000290369000014, IDS No.: 761BG; IF2012 0,594

a1-18 Ballian, D., F. Bogunić, A. Čavaravdić, S. Pekeč, J. Franjić, 2012: Population differentiation in the wild cherry (Prunus avium L.) in Bosnia and Herzegovina. Period. Biol. 114(1): 43-54.

                ISSN: 0031-5362, AN: WOS:000304295200007, IDS No: 945SB; IF2012 0,199

a1-19 Škvorc, Ž., K. Sever, J. Franjić, D. Krstonošić, M. Poljak, 2012: Intenzitet fotosinteze i vegetativni rast hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u pokusnom nasadu. Šum. list 136(1-2): 7-17. ISSN: 0373-1332, AN: WOS:000301634900001, IDS No.: 910KF; IF2012 0,125

a1-20 Franjić, J., Ž. Škvorc, D. Krstonošić, K. Sever, I. Alešković, 2012: Vegetacijske značajke primorskih bukovih šuma (Seslerio autumnali-Fagetum M. Wraber ex Borhidi 1963) i pretplaninskih bukovih šuma (Ranunculo platanifoliae-Fagetum Marinček et al. 1993) na području Parka prirode Učka. Šum. list 136(11-12): 559-576. ISSN: 0373-1332, AN: WOS: 000313382400002, IDS No.: 068QX; IF2012 0,125

a1-21 Sever, K., Ž. Škvorc, S. Bogdan, J. Franjić, D. Krstonošić, I. Alešković, S. Kereša, G. Fruk, T. Jemrić, 2012: In vitro pollen germination and pollen tube growth differences among Quercus robur L. clones in response to meteorological conditions. Grana 51(1): 25-34.

                Current Contents AN: CCC: 000303266800003, IDI DD No.: 932CC, AN: WOS: 000303266800003; IF2012 0,771

a1-22 Temunović, M., Franjić, J., Satovic, Z., Grgurev, M., Frascaria-Lacoste, N., Fernández-Manjarrés, J. F., 2012: Environmental heterogeneity explains the genetic structure of Continental and Mediterranean populations of Fraxinus angustifolia Vahl. PLoS ONE, 7(8): e42764-e42764. ISSN: 1932-6203, AN: WOS:000307331100064, IDS No: 986GX; IF2012 3,730

a1-23 Temunović, M., Frascaria-Lacoste, N., Franjić, J., Šatović, Z., Fernández-Manjarrés, J. F., 2013: Identifying refugia from climate change using coupled ecological and genetic data in a transitional Mediterranean-temperate tree species. Molecular Ecology 22(8): 2128-2142.           ISSN: 0962-1083, AN: WOS:000317137200007, DOI: 10.1111/mec.12252. ID: 1109809-1060334, IDS No.: 119YX; IF2012 6,275

a1-24 Šilc, U., S. Aćić, Ž. Škvorc, D. Krstonošić, J. Franjić, Z. Dajić Stevanović, 2014: Grassland vegetation of the Molinio-Arrhenatheretea class in NW Balkan Peninsula. Applied Vegetation Science 17(3): 591-603. DOI: 10.1111/avsc.12094; IF2015 2,308

a1-25 Ballian, D., A. Hajrudinocić, J. Franjić, F. Bogunić, 2014: Morfološka varijabilnost lista makedonskoga hrasta (Quercus trojana Webb.) u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Šum. list 138(3-4): 135-144. IF2014 0,229

a1-26 Jasprica, N., Ž. Škvorc, K. Dolina, M. Ruščić, S. Kovačić, J. Franjić, 2016: Composition and ecology of the Quercus coccifera L. communities along the eastern-Adriatic coast (NE Mediterranean). Plant Biosystems 150(6): 1140-1155. Current Contents AN: , ID: TPLB-2014-0169 DOI: 10.1080/11263504.2014.1001461; IF2012 1,912

a1-27 Sever, K., S. Bogdan, Ž. Škvorc, M. Z. Ostrogović Sever, J. Franjić, 2016: Estimation of leaf nitrogen concentrations in Quercus robur L. using the CCM-200 portable chlorophyll meter for different patterns of vegetative growth and acorn production. New Forests DOI 10.1007/s11056-016-9528-6. IF2016 1,829

a1-28 Franjić, J., G. Horvat, D. Krstonošić, 2016: Novo nalazište i sintaksonomske značajke pasjega trna (Hippophaë rhamnoides L., Elaeagnaceae) u Hrvatskoj. Šum. list 140(3-4): 111-116. IF2016 0,409

a1-29 Cestarić, D, Ž. ŠkvorcJ. FranjićK. SeverD. Krstonošić, 2016: Forest plant community changes in the Spačva lowland area (E Croatia). Plant Biosystems 151(4): 584-597. DOI: 10.1080/ 11263504.2016.1179699. IF2012 1,912

a1-30 Sever, K., M. Hrust, Ž. Škvorc, S. Bogdan, I. Seletković, N. Potočić, J. Franjić, 2016: Pouzdanost procjene stanja ishrane hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) s dušikom pomoću prijenosnog klorofilmetra CCM-200. Šum. list 140(9-10): 465-475. IF2016 0,409

a1-31 Bogdan, S., M. Ivanković, M. Temunović, M. Morić, J. Franjić, I. Katičić Bogdan, 2017: Adaptive genetic variability and differentiation of southeastern Quercus robur L. populations exposed to water deficit in a field trial. Ann. For. Res. 60(1): 33-46. DOI: 10.15287/afr.2016.733.

a1-32 Škvorc, Ž., N. Jasprica, A. Alegro, S. Kovačić, J. Franjić, D. Krstonošić, A. Vraneša, A. Čarni, 2017: Vegetation of Croatia: Phytosociological classification of the high-rank syntaxa. Acta Bot. Croat. 76(2): 200-224. DOI: 10.1515/botcro-2017-0014.

a1-33 Sever, K., S. Bogdan, J. Franjić, Ž. Škvorc, 2018: Nedestruktivna procjena koncentracije fotosintetskih pigmenata u lišću hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Šum. list 142(5-6): 247-257. IF2018 0,421

a1-34  Temunović, M., J. Franjić, F. Vessella, M. C. Simeone, 2018: Resolving the taxonomic status of the mysterious „green oak“ (Quercus × viridis Trinajstić) from Croatia based on phylogenetic analysis. Šum. list 142(5-6): 259-268. IF2018 0,421

a1-35  Temunović, M., Temunović, M., P. Garnier‐Géré, M. Morić, J. Franjić, M. Ivanković, S. Bogdan, A. Hampe, 2020: Candidate gene SNP variation in floodplain populations of pedunculate oak (Quercus robur L.) near the species' southern range margin: Weak differentiation yet distinct associations with water availability. Molecular Ecology 29(13): 2359-2378. DOI:10.1111/mec. 5492.

a1-36 Čarni, A., M. Ćuk, I. Zelnik, J. Franjić, R. Igić, M. Ilić, D. Krstonošić, D. Vukov, Ž. Škvorc, 2021: Wet-meadow plant communities of the alliance Trifolion pallidi on the southeastern margin of the Pannonian Plain. Water 2021(13): 2-19, 381. https://doi.org/10.3390/w13030381.

a1-37 Škvorc, Ž., J. Franjić, D. Krstonošić, K. Sever, 2021: Phytosociological analysis of beech forests in the Žumberak and Samobor highlands (Croatia). Hacquetia 20(1): 119-165.

 

 

 

RADOVI U DRUGOJ SKUPINI REFERALNIH ČASOPISA (a2)

a2-1 Franjić, J., 1991: Rasprostranjenost vrste Cornus hungarica Kárpati u Hrvatskoj. Šum. list 115(10-12): 461-466. CAB AN: 950620396

a2-2 Trinajstić, I., J. Franjić, D. Kajba, J. Samardžić, 1991: Današnje stanje rasprostranjenosti vrste Reynoutria japonica Houtt. (Polygonaceae) u Hrvatskoj. Fragm. Herbol. 20(1-2): 63-67.

a2-2 Franjić, J., 1992: Nova nalazišta vrste Eranthis hyemalis (L.) Salisb. (Ranunculaceae) u Hrvatskoj. Acta Bot. Croat. 51: 131-134. 08921110 BIOSIS No.: 199396072611.

a2-3 Franjić, J., 1992: Some morphological differences between species Cornus australis C. A. Meyer and Cornus hungarica Kárpati (Cornaceae). Nat. Croat. 1: 13-18. CAB AN: 970601265.

a2-4 Trinajstić, I., Pavletić, Zi., Franjić, J., Liber, Z., 1992: Prilog poznavanju korovne flore makarskoga područja (Dalmacija, Hrvatska). Fragm. Phytom. Herbol. 21(1): 57-62.

a2-5 Franjić, J., 1993: Veličina žira kao pokazatelj individualne varijabilnosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Glas. Šum. Pokuse, Posebno Izd. 4: 195-205. CAB AN: 960603307.

a2-6 Franjić, J., 1993: Nova nalazišta vrste Datura inoxia Miller (Solanaceae) u Hrvatskoj. Acta Bot. Croat. 52: 97-100. CAB AN: 952306380; 09576272 BIOSIS No.: 199598031190

a2-7 Trinajstić, I., J. Franjić, D. Kajba, 1993: Dosadašnje stanje rasprostranjenosti vrste Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pavon (Asteraceae) u Hrvatskoj. Fragm. Phytom. Herbol. 1(2): 117-121. CAB AN: 952311486

a2-8 Britvec, M., K. Dubravec, I. Žutić, J. Franjić, 1993: Anatomska građa sjemene ljuske domaćih kultura i populacija graha (Phaseolus vulgaris L.). Poljoprivredna znanstvena smotra 58(3): 215-232. CAB AN: 940702694; 0009053420 BIOSIS No.: 199497074705.

a2-9 Franjić, J., 1994: Morphometric leaf analysis as an indicator of common oak (Quercus robur L.) variability in Croatia. Ann. Forest. 19(1): 1-32. CAB AN: 960600558

a2-10 Trinajstić, I., J. Franjić, 1994: Ass. Salicetum elaeagno-daphnoides (Br.-Bl. et Volk 1940) M. Moor 1958 (Salicion elaeagni) in the vegetation of Croatia. Nat. Croat. 3(2): 253-256. CAB AN: 970601242.

a2-11 Trinajstić, I., J. Franjić, 1994: Prilog poznavanju rasprostranjenosti vrste Impatiens glandulifera Royle (Balsaminaceae) u Hrvatskoj. Fragm. Phytom. Herbol. 22(1-2): 21-24. CAB AN: 952312217.

a2-12 Trinajstić, I., J. Franjić, D. Kajba, 1994: Prilog poznavanju rasprostranjenosti vrste Reynoutria japonica Houtt. (Polygonaceae) u Hrvatskoj. Acta Bot. Croat. 53: 145-149. CAB AN: 962300051; 12044234 BIOSIS No.: 98644234

a2-13 Franjić, J., 1995: Present distribution of the pubescent birch (Betula pubescens Ehrh., Betulaceae) in Croatia. Acta Bot. Croat. 54: 125-129. CAB AN: 980613300

a2-14 Franjić, J., 1995: Dosadašnje stanje rasprostranjenosti vrste Cornus hungarica Kárpati u Hrvatskoj. Šum. list 119(4): 119-123. CAB AN: 960605637

a2-15 Trinajstić, I., J. Franjić, 1995: As. Impatienti-Solidaginetum M. Moor 1958 (Calistegion sepium) u vegetaciji Republike Hrvatske. Fragm. Phytom. Herbol. 23(1): 25-30. CAB AN: 972301894

a2-16 Krčmar, S., P. Durbešić, J. Franjić, 1995: Uzimanje krvnog obroka nekih vrsta obada Diptera, Tabanidae) na konjima (Equus cabalus). Stočarstvo 49(1-2): 15-21. CAB AN: 960503176

a2-17 Gračan, J., I. Trinajstić, Ž. Orešković, Z. Perić, J. Franjić, 1995: Growth of common oak (Quercus robur L.) provenances in Croatia. Rad. Šum. Inst. Jastreb. 30(2): 109-123. CAB AN: 990602868  

a2-18 Franjić, J., 1996: Multivariaty analysis of leaf properties in the common oak (Quercus robur L., Fagaceae) populations of Posavina and Podravina in Croatia. Ann. Forest. 21(2): 23-60. CAB AN: 980611902           

a2-19 Franjić, J., 1996: Morfometrijska analiza varijabilnosti lista posavskih i podravskih populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L., Fagaceae) u Hrvatskoj. Glasn. Šum. Pokuse 33: 153-214. CAB AN: 990604503

a2-20 Franjić, J., I. Trinajstić, 1996: Sadašnje stanje rasprostranjenosti vrste Datura inoxia Miller (Solanaceae) u Hrvatskoj. Fragm. Phytom. Herbol. 24(2): 5-9. CAB AN: 982301078          

a2-21 Trinajstić, I., J. Franjić, 1996: Listovi kratkoga plodnoga izbojka, osnova za morfometrijsku analizu lista hrasta lužnjaka (Quercus robur L., Fagaceae). U: Matić, S., J. Gračan (ur.): Skrb za hrvatske šume od 1846. do 1996. Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, 1: 169-178. Hrvatsko šumarsko društvo. Zagreb. CAB AN: 990603950; 0011262066 BIOSIS No.: 199800056313

a2-22 Trinajstić, I., J. Franjić, I. Samardžić, J. Samardžić 1996: Fitocenološke značajke šuma sladuna i cera (as. Quercetum frainetto-cerris Rudski 1949) u Slavoniji (Hrvatska). Šum. list 120(7-8): 305-321. CAB AN: 980610010

a2-23 Krstinić, A., Trinajstić, I., Gračan, J., Franjić, J., Kajba, D., Britvec, M., 1996: Genetska izdiferenciranost lokalnih populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj. U: Matić, S., J. Gračan (ur.): Skrb za hrvatske šume od 1846. do 1996. Zaštita šuma i pridobivanje drva 2: 159-168. Hrvatsko šumarsko društvo. Zagreb. CAB AN: 990604142; 0011262198 BIOSIS No.: 199800056445

a2-24 Franjić, J., 1997: Current state of distribution of the species Eranthis hyemalis (L.) Salisb., (Ranunculaceae) in Croatia. Nat. Croat. 6(1): 125-130. CAB AN: 990603951

a2-25 Franjić, J., Ž. Škvorc, 1997: Zimotrenost nekih vrsta hrastova (Quercus L., Fagaceae) na Krndiji i Dilju (Slavonija, Hrvatska). Šum. list 121(11-12): 599-607. CAB AN: 990601616

a2-26 Trinajstić, I., J. Franjić, I. Samardžić, 1997: O važnosti otkrića vrste Equisetum sylvaticum L. (Equisetaceae) za razumjevanje autohtonosti obične jele (Abies alba Mill., Pinaceae) u Požeškome gorju. Šum. list 121(11-12): 593-597. CAB AN: 990601618

a2-27 Franjić, J., I. Trinajstić, Ž. Škvorc, 1998: Prilog poznavanju širenja nekih neofita u Hrvatskoj. Fragm. Phytom. Herbol. 26(1-2): 5-17. CAB AN: 20002302386

a2-28 Franjić, J., I. Trinajstić, 1999: Interspecific and intraspecific variability of Aristolochia lutea Desf. and. A. pallida Willd. (Aristolochiaceae) in Croatia. Period. Biol. 101(3): 259-264. 0012457524 BIOSIS No.: 200000175837

a2-29 Franjić, J., I. Trinajstić, Ž. Škvorc, M. Presečan, I. Samardžić, 1999: A contribution to the knowledge of the distribution of Equisetum hyemale L. (Equisetaceae) in Croatia. Nat. Croat. 8(2): 95-100. CAB AN: 19992302562

a2-30 Trinajstić, I., J. Franjić, 1999: Šume bukve s dlakavim šašom (Carici pilosae-Fagetum Oberdorfer 1957) u vegetaciji Hrvatske. Šum. list 123(7-8): 311-321. CAB AN: 20000605807

a2-31 Trinajstić, I., J. Franjić, 1999: Waterplant and swamp vegetations of Velika and Mala Čambina in Podravina (Croatia). Period. Biol. 101(3): 237-243. 0012450201 BIOSIS No.: 200000168514; CAB AN: 20002301811

a2-32 Franjić, J., J. Gračan, D. Kajba, Ž. Škvorc, B. Dalbelo-Bašić, 2000: Multivariate analysis of leaf shape of the common oak (Quercus robur L.) in the ”Gajno” provenance test (Croatia). Glas. Šum. Pokuse 37: 469-479. CAB AN: 2000614182            

a2-33 Trinajstić, I., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2000: A new locality for the Ass. Acoro-Glicerietum maximae Slavnić 1956 (Phragmition) in Croatia. Nat. Croat. 9(2): 163-167. 0012826017 BIOSIS No.: 200000544330           

a2-34 Franjić, J., Z. Liber, 2001: Molekularna biologija u šumarstvu. Šum. list 125(9-10): 495-500. CAB AN: 20023058710

a2-35 Franjić, J., Ž. Škvorc, 2001: Dosadašnji rezultati istraživanja varijabilnosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L., Fagaceae) u Hrvatskoj. Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Šumarski institut Jastrebarsko – Hrvatske šume Zagreb, 53-59. CAB AN: 20023188920

a2-36 Franjić, J., Ž. Škvorc, A. Čarni, 2001: Numerička analiza fitocenoloških snimaka u bukovo-jelovim šumama (Abieti-Fagetum s. l.) u Hrvatskoj. Šum. list 125(1-2): 19-26. CAB AN: 20013041373           

a2-37 Pandža, M., J. Franjić, I. Trinajstić, Ž. Škvorc, Z. Stančić, 2001: The most recent state of affairs in the distribution of some neophytes in Croatia. Nat. Croat. 10(4): 259-275. CAB AN: 20023062514; 0013644218 BIOSIS No.: 200200237729

a2-38 Škvorc, Ž., J. Franjić, 2001: Morfološka diferencijacija hrastova medunca (Quercus pubescens Willd.) i duba (Q. virgiliana /Ten./ Ten.) u Hrvatskoj. Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Šumarski institut Jastrebarsko – Hrvatske šume Zagreb, 133-140. CAB AN: 20023188877

a2-39 Trinajstić, I., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2001: Watherplant and swamp vegetation of Virovi in Posavina (Croatia). Nat. Croat. 10(4): 305-313. 0013644221 BIOSIS No.: 200200237732

a2-40 Trinajstić, I., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2001: Floristička analiza as. Impatienti-Solidaginetum M. Moor 1958 (Calystegion sepium) u Međimurju. Agronomski glasnik 63(6): 305-313. CAB AN: 20023104562             

a2-41 Franjić, J., Ž. Škvorc, M. Pandža, B. Kekelić, 2002: Šumska vegetacija poluotoka Oštrica (Dalmacija, Hrvatska). Šum. list 126(9-10): 469-478. CAB AN: 20023186262 

a2-42 Čarni, A., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2002: Vegetacija grmastih šumskih rubova u Slavoniji (Hrvatska). Šum. list 126(9-10): 459-468. CAB AN 20023186261                

a2-43 Pandža, M., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2002: Actual status of the spread of ass. Oleo-Euphorbietum dendroidis Trinajstić 1973 (Oleo-Ceratonion) in Croatia. Acta Bot. Hung. 44(3-4): 357-369. CAB AN: 20033011836; 0014151636 BIOSIS No.: 200300110355

a2-44 Trinajstić, I., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2002: Fitocenološke značajke as. Impatienti-Solidaginetum M. Moor 1958 (Calystegion sepium) u Međimurju. Fragm. Phytom. Herbol. 27(1-2): 25-30. CAB AN: 20033024097

a2-45 Pandža, M., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2002: The flora of some uninhabited Šibenik archipelago islands (Dalmatia, Croatia). Nat. Croat. 11(4): 367-385. CAB AN: 20033064877; 0014251837 BIOSIS No.: 200300210556

a2-46 Trinajstić, I., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2003: Sintaksonomska analiza bukovih šuma Međimurja (Hrvatska). Šum. list 127(1-2): 3-9. CAB AN: 20033105285

a2-47 Čarni, A., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2004: Crataegus nigra Waldst. et Kit. dominanted community in the flooded Danube river area in Croatia. Hacquetia 3(2): 81-90.         CAB AN: 200663222799

a2-48 Pandža, M., J. Franjić, Ž. Škvorc, I. Trinajstić, Zi. Pavletić, 2004: Šumska vegetacija otoka Murtera. Radovi Šum. Inst. Jastreb. 39(2): 131-162. CAB AN: 20053060482

a2-49 Franjić, J., Ž. Škvorc, K. Filipović, I. Vitasović Kosić, 2005: Phitosociological characteristics of Quercus cerris L. forests in east Slavonia (Croatia). Hacquetia 4(2): 27-35. CAB AN: 20063166497

a2-50 Ballian, D., Ž. Škvorc, J. Franjić, D. Kajba, S. Bogdan, F. Bogunić, 2005: Procjena nekih morfoloških značajki munike (Pinus heldreichii Christ.) u dijelu areala. Šum. list 129(9-10): 457-480. CAB AN: 20073090980

a2-51 Čarni, A., J. Franjić, U. Šilc, Ž. Škvorc, 2005: Floristical, Ecological and Structural Diversity of Vegetation of Forest Fringes of the Northern Croatia Along a Climatic Gradient. Phyton 45(2): 289-303. CAB AN: 20063018189

a2-52 Idžojtić, M., D. Kajba, J. Franjić, 2005: Differentiation of F1 hybrids P. nigra J. F. Arnold × P. sylvestris L., P. nigra J. F. Arnold × P. densiflora Siebold et Zucc., P. nigra J. F. Arnold × P. thunbergiana Franco and their parental species by needle volatile composition. Biochem. Syst. Ecol. 33(4): 427-439. CAB AN: 20053061099

a2-53 Pandža, M., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2005: Weed and ruderal vegetation (Stellarietea mediae R. Tx. et al. ex von Rochow 1951) in the central part of the East Adriatic coast. Period. Biol. 107(3): 361-372. CAB AN: 20053204137; 0015753799 BIOSIS No.: 200600099194

a2-54 Škvorc, Ž., J. Franjić, M. Idžojtić, 2005: Population structure of Quercus pubescens Willd. (Fagaceae) in Croatia according to morphology of leaves. Acta Bot. Hung. 47(1-2): 193-206. CAB AN: 20053090851; 0015952658 BIOSIS No.: 200600298053

a2-55 Franjić, J., Ž. Škvorc, A. Čarni, 2006: Rasprostranjenost panonskoga crnog gloga (Crataegus nigra Waldst. et Kit.) u Hrvatskoj i njegov značaj u formiranju vegetacije šumskih rubova. Šum. list 130(1-2): 3-8.    CAB AN: 20063110620

a2-56 Franjić, J., Čarni, A., Škvorc, Ž., Šilc, U., 2006: Vegetacija šumskih rubova u sjevernoj Hrvatskoj. Glas. Šum. Pokuse, Pos. Izd. 5: 277-287. CAB AN: 20063204991

a2-57  Škvorc, Ž., Franjić, J., Liber, Z., 2006: Unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost hrasta  medunca (Quercus pubescens Willd., Fagaceae) u Hrvatskoj. Glas. Šum. Pokuse, Pos. Izd. 5: 289-304.   CAB AN: 20063204992

a2-58   Idžojtić, M., M. Kogelnik, J. Franjić, Ž. Škvorc, 2006: Hosts and distribution of Viscum album L. ssp. album in Croatia and Slovenia. Plant Biosystems 140(1): 50-55. CAB AN: 20063144967     

a2-59  Bogdan, S., Kajba, D., Franjić, J., Idžojtić, M., Škvorc, Ž., Katičić, I., 2007: Genetic variation in quantitative traits within and among Croatian narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl) populations assessed in an open-pollinated progeny test. Period. Biol. 109(1): 1-11.         CAB AN: 20073053699

a2-60   Ivanković, M., Marjanović., H., Franjić, J., Škvorc, Ž., Bogdan, S., 2007: Variability of Silver fir (Abies alba Mill.) provenances in the number of lateral buds on terminal sprout and damage by the late frost. Period. Biol. 109(1): 55-59. CAB AN: 20073053705

a2-61 Škvorc, Ž., K. Sever, S. Bogdan, D. Krstonošić, I. Alešković, M. Temunović, J. Dobraš, J. Franjić, 2008: Varijabilnost fiziološko-morfoloških svojstava hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u klonskom testuprvi rezultati. Radovi 43(2): 79-92. CAB AN: 20103226744

a2-62  Stančić, Z., Škvorc, Ž., Franjić, J., Kamenjarin, J., 2008: Vegetation of trampled habitats in the Plitvice Lakes National Park in Croatia. Plant Biosyst. 142(2): 264-274. CAB AN: 20083259961

a2-63  Čanić, Š., J. Franjić, Ž. Škvorc, D. Krstonošić, 2012: Flora šumskih staništa izletišta Strmac (Psunj, Hrvatska). Radovi Hrvat. šumar. inst. 45(1): 11-25. CAB AN: 20133272803

a2-64  Repić, R., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2013: Ukrasna flora vrtova i parkova grada Slatine. Radovi (Hrvat. Šumar. inst.) 46(1): 1-27.

a2-65  Sever, K., Škvorc, Ž., D. Krstonošić, M. Z. Ostrogović, J. Franjić, 2013: Koji ekofiziološki čimbenici utječu na reprodukciju šumskoga drveća i da li je ono u prošlosti rađalo sjemenom češće i obilnije? Rad. Šumar. inst. Jastrebar. 45(2): 175-194.

a2-66   Krstonošić, D., M. Guzmić, J. Franjić, Ž. Škvorc, K. Sever, 2016: Flora termofilnih travnjaka u sukcesiji na južnim obroncima Papuka. Glasnik Hrvatskog botaničkog društva 4(1): 4-21. 

a2-67  Horvat, G. J. Franjić, Ž. Škvorc, 2018: Sukcesija vegetacije nakon sječe kultura četinjača na Kalniku (Hrvatska). Radovi Hrvat. šumar. inst. 46(1): 1-34.

a2-68   Škvorc, Ž., M. Prugovečki, Z. Užarević, S. Bogdan, M. Ivanković, K. Sever, I. Katičić Bogdan, D. Krstonošić, I. Kovač, J. Franjić, 2018: Utjecaj staništa na anatomsku građu lista hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u pokusnim nasadima Koška i Vrbanja. Radovi Hrvat. šumar. inst. 46(1): 1-12.

a2-69  Brzić, I., Ž. Škvorc, J. Franjić, D. Krstonošić, 2019: Ukrasna flora seoskih vrtova Brodsko-posavske županije. Radovi Hrvat. šumar. inst. Jastreb. 47(1): 1-37.

 

 

 

RADOVI S MEĐUNARODNIH SKUPOVA S RECENZIJOM UREDNIŠTVA (a3)

 

a3-1 Franjić, J., 1994: Dužina i širina plojke lista kao pokazatelji varijabilnosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Simpozij Pevalek – Flora i vegetacija Hrvatske, 25-34. Koprivnica-Zagreb.

a3-2 Gračan, J., I. Trinajstić, Ž. Orešković, Z. Perić, J. Franjić, 1995: Growth of common oak (Quercus robur L.) provenances in Croatia. 20. IUFRO – World Congres, Poster Abstracts 67, Posters 114. Tampere.

a3-3 Franjić, J., M. Pandža, 1995: Morfometrijska analiza ploda kao pokazatelj varijabilnosti hrasta crnike (Quercus ilex L.). Prirodoslovna istraživanja biokovskog područja. Zbornik radova s Kongresa održanog od 11.-16. listopada 1993. u Makarskoj. Ekološke monografije 4(1): 299-308.

a3-4 Franjić, J., M. Pandža, 1996: Flora otoka Kaprija. Kornati, priopćenja sa Simpozija prirodna podloga, zaštita, društveno i gospodarsko valoriziranje, Murter, Tisno, Kornati, Šibenik 2.-7. listopada 1995. Ekološke monografije 7: 205-218. Zagreb.

a3-5 Franjić, J., I. Trinajstić, 1996: Morphologische merkmale kroatischer populationen der taxa Aristolochia lutea Desf. und A. pallida Willd. (Aristolochiaceae). Ann. Mus. Civ. Rovereto Sez.: Arh., St., Sc. Nat. Suppl. 2(11): 231-241.

a3-6 Dalbelo Bašić, B., Ž. Škvorc, J. Franjić, 2000: Morphometric analysis of oak acorns (Quercus petraea /Matt./ Liebl.). Poster Abstracts of the 22nd International Conference on Information technology interfaces, 15-16. Pula.

a3-7 Čarni, A., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2001: The forest edge vegetation of the Trifolio-Geranietea T. Müller 1961 in Croatia. Vegetation of Slovenia and neighbouring countries, 74-75.

a3-8  Franjić, J., Ž. Škvorc, M. Pandža, 2001: Association Plantagini-Limonietum cancellati H-ić (1934) 1939 (Crithmo-Limonion Molinier 1934) on the adriatic islands. Vegetation of Slovenia and neighbouring countries, 46-49.

a3-9 Franjić, J., Ž. Škvorc, B. Dalbelo-Bašić, 2001: Acorn form variability in the common oak (Quercus robur L.) in Croatia. Sauteria 11: 383-394. Beiträge der Ostalpin-dinarischen Geselschaft für Vegetationskunde, 25. Simposium – Pontresina (Švicarska), (1999). Institut für Botanik und Botanischer Garten, Salzburg.

a3-10 Trinajstić, I., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2002: Significance of ornithochory in the succession of the mediterranean evergreen vegetation. Flora and Vegetation in Changing Environment, Abstracts, 50. Maribor.

a3-11 Škvorc, Ž., J. Franjić, Z. Liber, 2003: RAPD differentiation of the croatian populations of Quercus pubescens sensu lato (Fagaceae). Abstracts Thierd International Balkan Botanical Congress, 170. Sarajevo, Bosnia and Hercegovina.

a3-12 Škvorc, Ž., Z. Liber, J. Franjić, 2003: Diferentiation of the Croatian populations of Quercus pubescens sensu lato (Fagaceae). Proceedings, 145-146. 8th Croatian Biological Congress with International Participation, Zagreb.

a3-13 Franjić, J., M. Pandža, Ž. Škvorc, 2003: Syntaxonomical and Synchorological analysis of the Chritmo-Limonietea Br.-Bl. 1947 in Croatia. International Symposium on Vegetation in SE Europe-Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, 26-27, Otočec (Slovenia).

a3-14 Ballian, D., T. Grebenc, V. Melnik, J. Franjić, G. Božić, H. Krajgher, 2004: Genetical identification of Croatian sibirea (Sibirea croatica Deg., Rosaceae). Forum »Genetik-Wald-Forstwirtschaft 2004. Teisendorf 20-22. 09. 2004.

a3-15 Čarni, A., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2004: Crataegus nigra Waldst. et Kit. dominanted community in the flooded Danube river area in Croatia. Hacquetia 3(2): 81-90. 1st Croatian Botanical Symposium with international participation, Croatian Botanical Society, Zagreb.

a3-16 Ballian, D., Ž. Škvorc, J. Franjić, D. Kajba, S. Bogdan, F. Bogunić, 2005: Procjena nekih morfoloških značajki munike (Pinus heldreichii Christ.) u dijelu areala. Šum. list 129(9-10): 457-480. – Estimate of some morphological traits of the Pinus heldreichii Christ. in a part of the range. 1st Croatian Botanical Symposium with international participation, Croatian Botanical Society, Zagreb.

a3-17 Pandža, M., Ž. Škvorc, J. Franjić, M. Idžojtić, 2005: The salt marsh vegetation on Dalmation coast (Croatia). 30th Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, 24-25. Zagreb.

a3-18 Škvorc, Ž., J. Franjić, D. Krstonošić, K. Sever, 2008: Variability of the forest communities of the Dilj Mountain (Croatia) along environmental gradients. In: Mucina, L., J. M. Kalwij, V. R. Smith, Frontiers of Vegetation Science-An Evolutionary Angle. Abstract of presentations at the 51th Annual Symposium of the IAVS, Stellenbosch, South Africa, September 7-12, 2008, 175.

a3-19 Škvorc, Ž., Sever, K., Bogdan, S., Krstonošić, D., Alešković, I., Temunović, M., Dobraš, J., Franjić, J., 2008: Varijabilnost fiziološko-morfoloških svojstava hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u klonskom testuprvi rezultati. Rad. Šum. Inst. Jastreb. 43(2): 79-92.

a3-20 Temunović, M., N. Frascaria-Lacoste, Z. Šatović, J. F. Fernández-Manjarrés, Ž. Škvorc, J. Franjić, 2009: Genetic diversity of Fraxinus angustifolia Vahl populations in Croatia assesed by nuclear microsatellites. International scientific conference – Balkans-hot spots of ancient and present genetic diversity, 17-20. 6. 2009, Sofia, Bulgaria. Book of Abstracts, 57. 

a3-21 Škvorc, Ž., D. Cestarić, J. Franjić, D. Krstonošić, 2009: Forest vegetation dynamics in the Spačva Basin in the last 40 years. 32nd International Symposium Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, 27. Pörtschach (Austria).

a3-22 Škvorc, Ž., J. Franjić, I., Franjić, D. Krstonošić, 2009: Forest communities of the Dilj mountain (Croatia) and their environmental gradients. In: Stevanović, V. (ur.): 5th Balkan Botanical Congress, Book of Abstracts, 70. Beograd, 7-11. 9. 2009.

a3-23 Sever K., Ž. Škvorc, S. Bogdan, J. Franjić, D. Krstonošić, M. Temunović, I. Alešković, 2009: Varijabilnost fiziološko-morfoloških značajki klonova hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz pokusaBrestje“ – prvi rezultati. Zbornik sažetaka, 158-159. 10. hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 14-20. 9. 2009., Osijek. Hrvatsko biološko društvo 1885, Zagreb.

a3-24 Temunović, M., N. Frascaria-Lacoste, Z. Šatović, J. F. Fernández-Manjarrés, Ž. Škvorc, J. Franjić, 2009: Genetska raznolikost populacija poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Hrvatskoj. Zbornik sažetaka 126-127. 10. hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 14-20. 9. 2009., Osijek. Hrvatsko biološko društvo 1885, Zagreb.

a3-25 Škvorc, Ž., D. Cestarić, J. Franjić, D. Krstonošić, K. Sever, M. Guzmić, 2009: Dinamika šumske vegetacije Spačvanskoga bazena u posljednih četrdeset godina. U: Matić, S., I. Anić: Zbornik radova sa znanstvenog skupa Šume hrasta lužnjaka u promjenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima. HAZU Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcija za šumarstvo, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, 75-101. Zagreb.

a3-26 Franjić, J., Bogdan, S., Škvorc, Ž., Sever, K., Krstonošić, D., 2009: Fenološka sinkroniziranost klonova hrasta lužnjaka iz klonskih sjemenskih plantaža u Hrvatskoj. U: Matić, S., I. Anić: Zbornik radova sa znanstvenog skupa Šume hrasta lužnjaka u promjenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima. HAZU Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcija za šumarstvo, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, 153-167. Zagreb.

a3-27 Trinajstić, I., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2009: Nomenklaturna i sintaksonomska analiza dinarskih bukovo-jelovih šuma (Fago-Abietetum Tregubov 1941, corr. Trinajstić 2007). Zbornik radova znanstvenog skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj, 101-113. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.

a3-28 Škvorc, Ž., J. Franjić, D. Krstonošić, K. Sever, G. Horvat, 2010: Thermophilous beech forests on Slavonian hills (Croatia). 19th International Workshop of european vegetation survey – Book of Abstracts, 77. 29. 4. – 2. 5. 2010. Pécs, Hungary.

a3-29 Krstonošić, D., J. Franjić, Ž. Škvorc, K. Sever, A. Brkljačić, G. Horvat, Z. Šikić, 2010: Floristic diversity of calcareous grasslands on Slavonian hills (Croatia). 7th European Dry Grassland Meeting – Succession, management and restoration of dry grasslands. Abstracts & Excursion Guides, 41. 27-31. 5. 2010. Smolenice Congress Centre, Slovak Republic.

a3-30 Posavec, S., J. Franjić, Ž. Škvorc, M. Lovrić, 2010: Koliko cijenim općekorisne funkcije šuma? Croatian Communication Association, The 17th International Scientific Conference Society and Technology 2010, 28-30. 6. 2010. Zadar.

a3-31 Sever, K.,  Ž. Škvorc, D. Krstonošić, I. Alešković, M. Temunović, I. Seletković, N. Potočić, J. Franjić, 2010: Use of portable chlorophyll meter for assessment of nitrogen nutrition of pedunculate oak (Quercus robur L.). In: Dolenc-Koce, J., Vodnik, D., Pongrac, P. (ur.): 5th Slovenian simposium on plant biology,  Ljubljana (Slovenia) 6-9. 9. 2010. Book of Abstract, 28. 

a3-32 Franjić, J., Ž. Škvorc, D. Krstonošić, K. Sever, I., Alešković, 2011: Beach forests vegetation in the Učka nature park (Croatia). 33th International Symposium Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, 38. Camerino, 24-28 May 2011 (Italia).

a3-33 Temunović M., Franjić, J., Šatović, Z., Škvorc, Ž., Frascaria-Lacoste, N., Fernandez-Manjarres, J. F., 2012: Spatial patterns of genetic diversity in Fraxinus angustifolia populations across Europe – application to conservation prioritization. First International Conference – The role of biobanks for research and protection of forest biodiversity, 19-21. 4. 2012, Viterbo, Italy. Book of Abstracts, 78.

a3-34 Škvorc, Ž., M. Pandža, J. Franjić, M. Milović, D. Krstonošić, D. Tafra, V. Krpina, 2012: Classification and ecology of Mediterranean grasslands (Thero-Brachypodietea) in Croatia. In: Vrahnakis, M., A. Kyriazopoulos, Y. Kazoglou, D. Chouvardas, G. Fotiadis (ur.): 9th European Dry Grassland Meeting. Dry grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services. Book of Aabstracts. Prespa (Greece) 19-23. May 2012, 136.

a3-35 Šilc, U., Z. Dajić Stevanović, Ž. Škvorc, S. Ačić, D. Krstonošić, J. Franjić, 2012: Classification and ecology of meadows and mesic pastures (Molinio-Arrhenatheretea) in NW Balkans. U: Willner, W. (ur.): Vegetation databases and large-scale classification, Biogeographical patterns in vegetation, Vegetation and global change. 21st Workshop of the European Vegetation Survey. Book of Abstracts. Vienna, 24-27. 5. 2012, 77.

a3-36 M. Temunović, J. Franjić, Z., Šatović, N. Frascaria-Lacoste, J. F. Fernández-Manjarrés, 2012: Range-wide patterns of genetic variation in Fraxinus angustifolia and the potential effects of climate change on its genetic diversity. International Symposium Evolution of Balkan Biodiversity, University of Zagreb. Zagreb, 28-29. 6. 2012.

a3-37 Krstonošić, D., Ž. Škvorc, J. Franjić, K. Sever, A. Čarni, 2012: Syntaxonomy of Mesophyllous and Xerophyllous Grasslands of Slavonian Mountains (Croatia). U: Lee, E. J. et al. (ur.), 55th Symposium of the International Association for Vegetation Science: Abstract Book, Mokpo National University, Mokpo (Korea) 23-28. 7. 2012, 207.

a3-38 Temunović, M., Franjić, J., Šatović, Z., Grgurev, M., Frascaria-Lacoste, N., Fernández-Manjarrés, J. F., 2012: Genetička varijabilnost populacija poljskog jasena u zavisnosti o ekološkim čimbenicima u heterogenom okolišu. 11. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Zbornik sažetaka, 144-145. Šibenik, Hrvatska.

a3-39 Škvorc, Ž., Franjić, J., Krstonošić, D., Sever, K., 2013: Beech forests vegetation of Žumberak-Samoborsko gorje Nature Park (Croatia). U: Venanzoni, R. et al. (ur.): 22nd International Workshop of European Vegetation Survey. Book of Abstracts. Rome, April 9-11. 2013, 73.

a3-40 Krstonošić, D., Franjić, J., Škvorc, Ž., Sever, K., A. Čarni, 2013: Ecology and syntaxonomy of mesic and dry grasslands of the colline area in NE Croatia. 10th European Dry Grassland Meeting – When theory meets practice: Conservation and restoration of grasslands. 24-31 May 2013, Zamość (Poljska), Book of Abstracts 48.

a3-41 Škvorc, Ž., D. Krstonošić, J. Franjić, K. Sever, A. Čarni, 2013: Vegetation succession on calcareous grasslands in NE Croatia. 56th Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS 2013) – Vegetation paterns and their underlying processes, Tartu (Estonia), 26-30. 6. 2013., Abstracts 229.

a3-42 Krstonošić, D., J. Franjić, Ž. Škvorc, K. Sever, A. Čarni, 2013: Plant functional trait responses to secondary succesion in N Croatia. 35th Meeting Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology (EADSVE 2013) in Ohrid, Republic of Macedonia od 2-6. 7. 2013. godine. Book of Abstracts 35.

a3-43 Sever, K., Ž. Škvorc, S. Bogdan, D. Krstonošić, J. Franjić, 2013: Utjecaj meteoroloških prilika na listanje i cvjetanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) – Influence of meteorological conditions on flushing and flowering of pedunculate oak (Quercus robur L.). 4. Hrvatski botanički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem – Knjiga sažetaka, 202-203. Split, 27-29. 9. 2013.

a3-44 Krstonošić D., Škvorc Ž., Franjić J., Sever, K., 2014: Plant functional trait responses to different land use change in secondary succession. 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey. Book of Abstracts, 188. Ljubljana 8-12. 5. 2014.

a3-45  Tucak, Z., T. Tušek, J. Franjić, D. Taslidžić, D. Taslidžić-Herman, M. Ivanek-Martinčić, M. Škrivanko, M. Periškić, V. Nervo, M. Lolić, 2016: Prirodni preduvjeti za uspješan gospodarsko-socijalni razvoj – regija Hrvatska Baranja. Zbornik radova 6. hrvatski veterinarski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 355-362. Opatija, 26-29. 10. 2016. godine.

a3-46 Čarni, A., Ž. Škvorc, M. Krstivojević Ćuk, J. Franjić, R. Igić, M. Ilić, D. Krstonošić, D. Vukov, 2018: Diversity of Molinio-Arrhenatheretea communities in climatic gradient along the southern edge of the Pannionian plain. 27th Congress of the European Vegetation Survey, Wroclaw, Poland 23-26. 5. 2018. Book of Abstracts 34.

a3-47   Krstonošić, D., A. Čarni, Ž. Škvorc, J. Franjić, M. Temunović, K. Sever, S. Bogdan, I. Katičić Bogdan, 2018: Floristic and ecological characteristics of pedunculate oak (Quercus robur L.) forests in Europe. 27th Congress of the European Vegetation Survey, Wroclaw, Poland 23-26. 5. 2018. Book of Abstracts 53.

 

 

INDEKSI-KAZALA (POGLAVLJA U KNJIZI)

 

1.     Franjić, J., 1991: Index to botanical names (including cultivars). In: Vidaković, M.: Conifers, morphology and variability, 709-746. Grafički zavod Hrvatske. Zagreb.

2.     Franjić, J., 1993: Index to common names. In: Vidaković, M.: Conifers, morphology and variability, 747-754. Grafički zavod Hrvatske. Zagreb.

3.     Franjić, J., 1993: Kazalo botaničkih naziva (uključujući kultivare). U: Vidaković, M: Četinjače, morfologija i varijabilnost, 697-735. Grafički zavod Hrvatske. Zagreb.

4.     Franjić, J., 1993: Kazalo narodnih i izvedenih naziva rodova, vrsta i nižih taksona uključujući i kultivare. U: Vidaković, M.: Četinjače, morfologija i varijabilnost, 737-741. Grafički zavod Hrvatske. Zagreb.

5.     Vidaković, M., J. Franjić, 2003: Razmnožavanje obične bukve. U: Matić, S.: Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, 264-271. Akademija šumarskih znanosti, Zagreb.

6.     Vidaković, M., J. Franjić, 2003: Propagation of Common beech. In: Matić, S.: Common beech (Fagus sylvatica L.) in Croatia, 272-277. Akademija šumarskih znanosti, Zagreb.

7.     Franjić, J., Ž. Škvorc, 2004: Kazalo latinskih imena rodova, vrsta i nižih taksona. U: Vidaković, M., J. Franjić: Golosjemenjače. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 769-812.

8.     Franjić, J., Ž. Škvorc, 2004: Kazalo narodnih imena rodova, vrsta i nižih taksona. U: Vidaković, M., J. Franjić: Golosjemenjače. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 813-818.

9.     Trinajstić, I., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2005: Flora poplavnih i močvarnih šuma. U: Vukelić, J. (ur.): Poplavne šume u Hrvatskoj, 93-99.

10.  Trinajstić, I., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2005: The Flora of Floodplain and Marschy Forest. In: Vukelić, J. (ed.): Floodplain Forests in Croatia, 100-101.

11.  Franjić, J., Ž. Škvorc, 2010: Biljni svijet park-šuma grada Zagreba. U: Matić, S., Anić, I., (ur.): Park-šume grada Zagreba, 45-50.

12.  Franjić, J., Ž. Škvorc, 2010: The plant world in the park forests of Zagreb. In: Matić, S., Anić, I., (eds.): Park forests of Zagreb, 51-56.

13.  Škvorc, Ž., J. Franjić, D. Krstonošić (ur.), 2015: 36th meeting of Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology. Book of Abstracts. Osijek 17-20 June 2015.

 

OSTALI  RADOVI

1.    Franjić, J., 1993: Rasprostranjenost vrste Cornus hungarica Kárpati u Hrvatskoj. Zbornik priopćenja 4. Kongresa biologa Hrvatske 250-251. Zagreb.

2.    Franjić, J., 1993: Odnos dužine i širine plojke lista kao pokazatelj varijabilnosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Zbornik sažetaka Simpozij-Pevalek 10. Koprivnica-Novigrad Podravski.

3.    Franjić, J., 1993: Morfometrijska analiza ploda kao pokazatelj varijabilnosti hrasta crnike (Quercus ilex L.). Zbornik sažetaka s Kongresa ”Prirodoslovna istraživanja biokovskog  područja” 75. Makarska, 11-16. listopada 1993.

4.    Franjić, J., 1994: Kronika Simpozija. Simpozij Pevalek-Flora i vegetacija Hrvatske, 169-175. Koprivnica-Zagreb.

5.    Franjić, J., 1994: Nova nalazišta vrste Cornus hungarica Kárpati u Hrvatskoj. Zbornik sažetaka priopćenja 5. Kongresa biologa Hrvatske 251-252. Zagreb.

6.    Franjić, J., 1994: 23. Simpozij Istočnoalpsko-dinarskoga društva za proučavanje vegetacije (Kronika Simpozija). Šum. list 118(7-8): 262-263.

7.    Franjić, J., 1995: 23. Simpozij Istočnoalpsko-dinarskoga društva za proučavanje vegetacije (Kronika Simpozija). Acta Bot. Croat. 54: 155-156.

8.    Franjić, J., M. Pandža, 1995: Vaskularna flora otoka Kaprija. Knjiga sažetaka priopćenja sa Simpozija ”Nacionalni park Kornati, Općina Tisno u Županiji Šibenskoj 21. Murter, Tisno, Kornati, Šibenik.

9.    Franjić, J., 1997: Da li je česta zimotrenost cera (Quercus cerris L., Fagaceae) posljedica neprilagođenosti na stanišne uvjete? Zbornik sažetaka priopćenja 6. Kongresa biologa Hrvatske 268-269. Zagreb.

10.          Franjić, J., 1997: 6. Kongres biologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem (Kronika Kongresa). Šum. list 121(9-10): 546-549.

11.          Idžojtić, M., J. Franjić 1998: Modeli i sustavi istraživanja u europskome šumarstvu. Šum. list 123(1-2): 94-98.

12.          Franjić, J., 2000: Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić – hrvatski botaničar (povodom 66. godine života i odlaska u mirovinu). Šum. list 124(1-2): 95-98.

13.          Franjić, J., Ž. Škvorc, 2000: Varijabilnost oblika žira u hrasta kitnjaka (Quercus petraea /Matt./ Liebl.) u Hrvatskoj. Zbornik sažetaka priopćenja sedmog hrvatskog biološkog kongresa, 97-98. Hvar.

14.          Škvorc, Ž., J. Franjić, A. Čarni, 2000: Numerička analiza fitocenoloških snimaka u šumama bukve i jele (Abieti-Fagetum s. l.) u Hrvatskoj. Zbornik sažetaka priopćenja sedmog hrvatskog biološkog kongresa, 273-275. Hvar.

15.          Franjić, J., 2000: Sedmi hrvatski biološki kongres (Kronika Kongresa). Šum. list 124(9-10): 612.

16.          Franjić, J., Z. Liber, 2001: Molekularna biologija u šumarstvu. Šum. list 125(9-10): 495-500.

17.          Franjić, J., 2003: Akademik Ivo Pevalek (1893-1967), (110 godina od rođenja). Šum. list 127(5-6): 289-292.

18.          Franjić, J., 2003: Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić – hrvatski botaničar (povodom 70 godina života). Šum. list 127(9-10): 513-514.

19.          Čarni, A., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2004: Crataegus nigra Waldst. et Kit. dominanted community in the flooded Danube river area in Croatia. 1. Hrvatski botanički simpozij, Knjiga sažetaka 60.

20.          Ballian, D., J. Franjić, Ž. Škvorc, D. Kajba, S. Bogdan, F. Bogunić, 2004: Estimate of some morphological traits of the Pinus heldreichii Christ. in a part of the range. 1. Hrvatski botanički simpozij, Knjiga sažetaka 103.

21.          Franjić, J., 2004: Professor Ivo Trinajstić – Croatian botanist. On the occasion of his seventieth birthday. Acta Bot. Croat. 63(2): 213-222.

22.          Franjić, J., 2006: Dr. sc. Željko Škvorc, dipl. ing. šum. Šum. list 130(9-10): 454-457.

23.          Škvorc, Ž., D. Cestarić, J. Franjić, D. Krstonošić, K. Sever, 2008: Dinamika šumske vegetacije spačvanskoga bazena u posljednjih četrdeset godina. U: Matić, S., Anić, I., (ur.): Znanstveno savjetovanje „Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima“. Zbornik sažetaka, Zagreb, 24.-25. rujna 2008, pp. 19-21.

24.          Franjić, J., Bogdan, S., Škvorc, Ž., Sever, K., Krstonošić, D., 2008: Fenološka sinkroniziranost klonova hrasta lužnjaka iz klonskih sjemenskih plantaža u Hrvatskoj. U: Matić, S., Anić, I., (ur.): Znanstveno savjetovanje „Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima“. Zbornik sažetaka, Zagreb, 24.-25. rujna 2008, pp. 47-49.

25.          Franjić, J., 2009: Proljeće. Vrtovi i parkovi 1(1): 6-10.

26.          Franjić, J., 2009: Golosjemenjače – četinjače (Pinophyta – Pinidae). Vrtovi i parkovi 1(1): 75-87.

27.          Franjić, J., Ž. Škvorc, 2009: Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić – Biljne zajednice Republike Hrvatske. Šum. list 133(1-2): 88-89.

28.          Franjić, J., 2010: Kritosjemenjače – dvosupnice (Magnoliophyta – Magnoliatae). Vrtovi i parkovi 1(2): 58-71.

29.          Brkljačić, A., J. Franjić, Ž. Škvorc, D. Krstonošić, Z. Šikić, 2010: Floristička raznolikost Baških Oštarija. U: Jasprica, N., Pandža, M., Milović, M. (ur.): 3. Hrvatski botanički kongres 2010, 24-26. 9. 2010. Knjiga sažetaka, Murter (Hrvatska), 52-53.

30.          Krstonošić, D., Ž. Škvorc, J. Franjić, K. Sever, I. Alešković, M. Temunović, 2010: Suhi travnjaci Slavonskoga gorja. U: Jasprica, N., Pandža, M., Milović, M. (ur.): 3. Hrvatski botanički kongres 2010, 24-26. 9. 2010. Knjiga sažetaka, Murter-Hrvatska, 116-117. 

31.          Sever, K.,  Ž. Škvorc, D. Krstonošić, I. Alešković, M. Temunović, I. Seletković, N. Potočić, J. Franjić, 2010: Sadržaj klorofila i sezonska dinamika dušika u listovima hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). U: Jasprica, N., Pandža, M., Milović, M. (ur.): 3. Hrvatski botanički kongres 2010, 24-26. 9. 2010. Knjiga sažetaka, Murter-Hrvatska, 178-178. 

32.          Temunović, M., M. Grgurev, J. F. Fernández-Manjarrés, Ž. Škvorc, J. Franjić, 2010:
preliminarni model povoljnosti staništa vrste Fraxinus angustifolia Vahl u Hrvatskoj metodom maksimalne entropije. U: Jasprica, N., Pandža, M., Milović, M. (ur.): 3. Hrvatski botanički kongres 2010, 24-26. 9. 2010. Knjiga sažetaka, Murter-Hrvatska, 198-199.

33.          Franjić, J., 2012: Šume Kalnika. Hrvatske šume 184: 37.

34.          Franjić, J., 2012: Pelud koja uzrokuje hunjavicu. Hrvatske šume 185: 14-16.

35.          Franjić, J., G. Horvat, 2012: Kalničke proljetnice. Šum. list 136(3-4): 179-186.

36.          Franjić, J., 2012: Šume Kalnika. Šum. list 136(3-4): 204.

37.          Franjić, J., D. Krstonošić, 2012: Zanimljivosti s Prespanskoga jezera. Šum. list 136(5-6): 296-301.

38.          Franjić, J., 2013: Najranija proljetnica – ozimnica, lijepa rijetka i ugrožena. Lovački vjesnik 122(3): 82-83.

39.          Franjić, J., Ž. Škvorc, 2013: Neke zanimljivosti s puta u Republiku Koreju. Šum. list 137(1-2): 86-94.

40.          Franjić, J., 2013: Nedovoljno poznavanje biljaka može biti kobno – Oprez pri branju medvjeđeg luka. Lovački vjesnik 122(4): 82-83.

41.          Franjić, J., 2013: Popularizacija hrvatske flore. Rana proljetnica – velecvjetni kukurjek (Helleborus macranthus Freyn ex Schiffner). Šum. list 137(3-4): 214-215.

42.          Franjić, J., D. Krstonošić, 2013: 10. Simpozij EDGG-a (European dry grassland group) Zamość (Poljska) – očuvanje i restauracija travnjaka. Šum. list 137(7-8): 428-433.

43.          Franjić, J., 2013: Dr. sc. Ivan Trinajstić, prof. emer. – ugledni hrvatski i svjetski botaničar (povodom 80. godine života). Šum. list 137(9-10): 519-520.

44.          Franjić, J., Ž. Škvorc, 2013: Estonija – zemlja „čudnih“ kombinacija vrsta. Šum. list 137(9-10): 536-547.

45.          Franjić, J., 2013: 120 godina od rođenja akademika Ive Pevaleka (1893-1967). Šum. list 137(11-12): 621-624.

46.          Franjić, J., 2014: 200 godina od rođenja Josipa Pančića (1814-1888). Šum. list 138(1-2): 67-69.

47.          Franjić, J., 2014: 90 godina od rođenja akademika Mirka Vidakovića (1924-2014). Šum. list 138(3-4): 202-203.

48.          Franjić, J., Ž. Škvorc, 2014: Novi križanac Sorbus × thuringiaca (Illse) Fritsch u hrvatskoj flori. Šum. list 138(3-4): 194.

49.          Franjić, J., Ž. Škvorc, 2014: 35. Simpozij Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology (EADSVE 2013). Šum. list 138(7-8): 424-428.

50.          Franjić, J., 2014: Nedovoljno poznavanje biljaka može biti kobno – jesenski mrazovac (Colchicum autumnale L., Colchicaceae). Šum. list 138(11-12): 603-604.

51.          Franjić, J., 2014: Endem hrvatske flore – velebitska degenija (Degenia velebitica /Degen/ Brassicaceae (popularizacija hrvatske flore). Šum. list 138(11-12): 604-605.

52.          Franjić, J., 2015: Diljske proljetnice. Šum. list 139(1-2): 77-81.

53.          Franjić, J., 2015: Ozimnica (Eranthis hiemalis /L./ Salisb., Ranunculaceae) najranija proljetnica. Šum. list 139(3-4): 188-190.

54.          Bogdan, S., J. Franjić, I. Katičić Bogdan, D. Krstonošić, K. Sever, Ž. Škvorc, M. Temunović 2015: Phenotypic and Epigenetic Response to Drought Stress and Adaptability of Quercus robur L. populations Along Latitudinal Gradient. 36th meeting of Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology. Book of Abstracts. Osijek 17-20 June 2015. p. 15-16.

55.          Krstonošić, D., J. Franjić, Ž. Škvorc, K. Sever, A. Čarni, 2015: Plant Functional Traits Changes in Three Different Succesional Seres. 36th meeting of Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology. Book of Abstracts. Osijek 17-20 June 2015. p. 20.

56.          Sever, K., D. Krstonošić, M. Temunović, I. Katičić Bogdan, Ž. Škvorc, S. Bogdan, J. Franjić, 2015: Phenotypic and Genetic Diversity of Pedunculate Oak (Quercus robur L.) in Europe. 36th meeting of Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology. Book of Abstracts. Osijek 17-20. June 2015. p. 47.

57.          Škvorc, Ž., J Franjić, D. Krstonošić, K. Sever, 2015: Influence of secondary succession on the mediterranean dry grasslands on Biokovo mountain, Croatia. 58th Annual Symposium of the International association for vegetation science: Understanding broad-scale vegetation patterns, 19-24. 7. 2015., Brno, Czech Republic. Abstracts 347.

58.          Franjić, J., 2015: Pasji trn (Hippophaë rhamnoides L., Elaeagnaceae) u flori Hrvatske. Šum. list 139(5-6): 274-275.

59.          Bogdan, S., J. Franjić, I. Katičić Bogdan, D. Krstonošić, K. Sever, Ž. Škvorc, M. Temunović, 2015: Phenotypic response to drought stress of Pedunculate oak (Quercus robur L.) populations along a latitudinal gradient – a first note. Balkan Botanical Congress – Book of abstracts, 18. Rijeka, 14-18. 9. 2015.

60.          Franjić, J., 2015: Roberto de Visiani – hrvatski botaničar, 215 godina od rođenja. Šum. list 139(7-8): 380-381.

61.          Franjić, J., 2015: Endemi Biokova – biokovsko zvonce  (Edraianthus pumilio /Portenschl./ A. DC.) i puzavo zvonce (Edraianthus serpyllifolius /Vis./ A. DC., Campanulaceae). Šum. list 139(9-10): 474-475.

62.          Franjić, J., Ž. Škvorc, 2015: Neke zanimljivosti s puta u Češku. Šum. list 139(11-12): 594-595.

63.          Krstonošić, D., Ž. Škvorc, D. Cestarić, J. Franjić, K. Sever, 2016: Species composition and environmental changes in forest plant communities in the Spačva Basin (E Croatia). 11th International Conference „Advances in research of the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region“. Book of Abstracts, Budapest 12-14 February 2016. p. 182.

64.          Franjić, J., G. Horvat, 2016: Invazivne biljke kalničkih šuma. Šum. list 140(1-2): 53-64.

65.          Franjić, J., 2016: Rana proljetnica – divlji šafran (Crocus vernus /L./ Hill, Iridaceae). Šum. list 140(1-2): 66-67.

66.  Katičić Bogdan, I., K. Sever, M. Temunović, D. Krstonošić, Ž. Škvorc, J. Franjić, S. Bogdan, 2016: Genetic differentitation of pedunculate oak (Quercus robur L.) provenances along a latitude gradient in responses to drought and rewatering. Book of Abstracts. IUFRO – Genomics and Forest Tree Genetics Conference. Arcachon, 30. 5. – 3. 6. 2016. International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) subdivision 2.4 (Genetics) / Plomion, Ch., J.-M. Gion, F. Martin, A. Kremer, (ur.). Arcachon: INRA, Bordeaux University, CIRAD, IUFRO, 52-53.

67.  Krstonošić, D., K. Sever, M. Temunović, I. Katičić Bogdan, Ž. Škvorc, J. Franjić, 2016: Estimate of adaptive capacity of pedunculate oak (Quercus robur L.) by analysing ecological niche of the species. 25th International meeting of the European Vegetation Survey. Book of Abstracts Posters, 67, Roma (Italy), April 6-9. 2016.

68.   Sever, K., D. Krstonošić, I. Katičić Bogdan, M. Temunović, Ž. Škvorc, S. Bogdan, J. Franjić, 2016: Influence of geographical gradient on photosyntesis and vegetative growth of pedunculate oak (Quercus robur L.) in Europe under drought stress. 25th International meeting of the European Vegetation Survey. Book of Abstracts Posters, 93, Roma (Italy), April 6-9. 2016.

69.   Franjić, J., G. Horvat, 2016: Današnje stanje rasprostranjenosti kebrača (Myricaria germanica /L./ Desv., Tamaricaceae) u Hrvatskoj. Šum. list 140(3-4): 53-64.

70.   Franjić, J., 2016: Popularizacija hrvatske flore – Hrvatske planike (Arbutus, Ericaceae). Šum. list 140(7-8): 384-387.

71.   Temunović, M., Bogdan, S., Franjić, J., Ivanković, M., Morić, M., Hampe, A., Garnier-Géré, P., 2016: Environmental correlates of SNP variation across Quercus robur populations from the species’ southern range margin. IUFRO Genomics and Forest Tree Genetics Conference. Arcachon, Francuska, 30. 5. - 3. 6. 2016. Book of Abstract, 59.

72.   Temunović, M., Krstonošić, D., Sever, K., Katičić Bogdan, I., Bogdan, I., Škvorc, Ž., Franjić, J.: Niche characteristics of pedunculate oak (Quercus robur L.) along the species distribution range in Europe. 5. Hrvatski botanički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Primošten, 22-25. 9. 2016. Book of Abstract, 198-199.

73.   Krstonošić, D., Temunović, M., Sever, K., Katičić Bogdan, I., Čarni, A., Škvorc, Ž., Franjić, J., Bogdan, S.: Floristic and ecological characteristics of pedunculate oak (Quercus robur L.) forests in Europe. 5. Hrvatski botanički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Primošten, 22-25. 9. 2016. Book of Abstract, 179-180.

74.   Sever K., S. Bogdan, Ž. Škvorc, D. Krstonošić, I. Katičić Bogdan, M. Temunović, J. Franjić, 2016. Photosynthetic activity and vegetative growth of European pedunculate oak population in drought and post-drought period. 2nd Natural resources, green technology and sustainable development. Book of Abstracts, 115. Zagreb, 05th – 07th October 2016.

75.   Franjić, J., 2016: Popularizacija hrvatske flore – Makedonski hrast (Quercus trojana Webb, Fagaceae) u Hrvatskoj. Šum. list 140(9-10): 516-517.

76.   Franjić, J., 2016: Popularizacija hrvatske flore – Puzava šljiva (Prunus prostrata Labill., Rosaceae) u Hrvatskoj, Fagaceae) u Hrvatskoj. Šum. list 140(11-12): 602-603.

77.  Škvorc, Ž. Čarni, A., Krstivojević, M., Igić, R., Franjić, J., Krstonošić, D., Vukov, D., Ilić, M. 2017: Floristic composition of wet meadows dominated by Alopecurus pratensis in the NW Balkan Peninsula. U: Guarino, R., Bazan, G., Barbera, G. (ur.) The 60th annual symposium of IAVS, Abstract book, 314.

78.   Franjić, J., 2017: Popularizacija hrvatske flore – Modro lasinje (Moltkia petraea /Tratt./ Griseb., Boraginaceae) u Hrvatskoj. Šum. list 141(5-6): 288-289.

79.   Franjić, J., 2017: Popularizacija hrvatske flore – Rijetka i zaštićena vrsta hrvatske flore – Planinski runolist (Leontopodium alpinum Cass., Asteraceae). Šum. list 141(5-6): 289-290.

80.   Krstonošić, D., A. Čarni, Ž. Škvorc, J. Franjić, M. Temunović, K. Sever, S. Bogdan, I. Katičić-Bogdan, 2017: Floristic and ecological characteristics of pedunculate oak (Quercus robur L.) forests in Europe. Millaku, F., N. Berisha, E. Krasniqi (ur.) The 37th Meeting Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, 37th Meeting, Prizren, Kosovo, Book of Abstract, 14.

81.   Franjić, J., 2017: Popularizacija hrvatske flore – Endem hrvatske flore – hrvatska perunika (Iris croatica Hotvat et Horvat M., Iridaceae). Šum. list 141(7-8): 410-411.

82.   Franjić, J., 2018: Neke zanimljivosti s puta u Rim. Šum. list 142(3-4): 214-218.

83.   Franjić, J., Ž. Škvorc, 2018: Neke zanimljivosti s puta na Siciliju. Šum. list 142(5-6): 324-329.

84.   Franjić, J., 2018: Neke zanimljivosti s puta na Kosovo. Šum. list 142(7-8): 445-450.

85.  Sever, K., S. Bogdan, Ž. Škvorc, I. Katičić Bogdan, D. Krstonošić, M. Temunović, J. Franjić, 2018: Recovery of photosynthetic activity in european pedunculate oak provenances after drought. 3th Natural resources, green technology and sustainable development. Book of Abstracts 138. Zagreb, 5-8. 6. 2018.

86.  Škvorc, Ž., K. Sever, S. Bogdan, I. Katičić Bogdan, M. Morić, D. Krstonošić, M. Temunović, J. Franjić, 2018: Responses of morphological leaf traits to long-lasting drought in pedunculate oak provenances. Botanica Serbica (Book of Abstracts) 42(1): 163. 7th Balkan Botanical Congress, Novi Sad, 10-14. 9. 2018. 

87.  Temunović, M., P. Garnier-Géré, S. Bogdan, J. Franjić, M. Ivanković, M. Morić, A. Hampe, 2018: Insights from genotype-environment association and outlier methods to the exploration of local adaptation of pedunculate oak (Quercus robur L.) populations near the species’ southern range margin. 13th Croatian Biological Congress with international participation. Book of abstracts, 105-106. Poreč (Croatia), 19-23. 9. 2018.

88.  Temunović, M., J. Franjić, F. Vessella, M. C. Simeone, 2018: Taksonomski status misterioznoga  ”zelenoga hrasta” iz Hrvatske temeljen na filogenetskoj analizi. 13th Croatian Biological Congress with international participation. Book of Abstracts, 271-272. Poreč (Croatia), 19-23. 9. 2018.

89.  Sever, K., S. Bogdan, Ž. Škvorc, I. Katičić Bogdan, D. Krstonošić, M. Temunović, J. Franjić, 2018: Capacity of pedunculate oak (Quercus robur L.) to recover its photo synthetic activity from severe drought. Book of Abstract, 188. The 15th International Phytotechnology Conference, Novi Sad, 1-5 10. 2018.   

90.  Franjić, J., 2018: Neke zanimljivosti iz Triglavskoga nacionalnoga parka. Šum. list 142(9-10): 541-547. 

91.  Franjić, J., 2018: Neke zanimljivosti s puta u Poljsku. Šum. list 142(11-12): 640-642. 

92.  Krstonošić, D., J. Franjić, A. Čarni, K. Sever, Ž. Škvorc, 2019: Vegetation diversity and dynamic of forest communities in Mljet national park (Croatia). In Catorci, A., P. Scocco, F. M. Tardella: Book of Abstracts 33, 38th Meeting Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, Colfiorito (Italy) - 8th-12th May 2019.

93.  Škvorc, Ž., M. Ćuk, J. Franjić, R. Igić, M. Ilić, D. Krstonošić, D. Vukov, A. Čarni: Molinio-Arrhenatheretea grasslands on the southern edge of the Pannonian plain. In Catorci, A., P. Scocco, F. M. Tardella: Book of Abstracts 56, 38th Meeting Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, Colfiorito (Italy) – 8th-12th May 2019.

94.  Ćuk, M., Botta-Dukát, Z., Csecserits, A., Chytrý, M., Franjić, J., Igić, R., Ilić, M., Janišová, M., Kuzemko, A., Rédei, T., Škvorc, Ž., Tzonev, R., Vukov, D., Willner, W., Čarni, A., 2019: Synthetic overview of sandy vegetation of the Pannonian and western Pontic region. 28th European Vegetation Survey (EVS) Meeting, Vegetation diversity and global change, Madrid (Spain), 2-6. 9. 2019., Book of Abstracts and Programme 12.

95.  Sever K., S. Bogdan, Ž. Škvorc, D.Krstonošić, J. Franjić, 2019: Utjecaj ishranjenosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) s dušikom u interakciji s meteorološkim prilikama na: fotosintezu, vegetativni rast i razvoj žira. Znanstveno-stručno savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem „Klimatske promjene i novi izazovi u proizvodnji kvalitetnog i staništu prilagođenog šumskog reprodukcijskog materijala“. Jastrebarsko (Hrvatska) 3-4. 12. 2019. Knjiga sažetaka str. 70.

96.  Franjić, J., 2019: Popularizacija hrvatske flore – Endem hrvatske flore – hrvatska sibireja (Sibirea croatica Degen, Rosaceae). Šum. list 143(11-12): 587-589. 

97.  Franjić, J., 2020: Popularizacija hrvatske flore – Crveni pasji zub (Erythronium dens-canis L., Liliaceae). Šum. list 144(1-2): 84-85.

98.    Franjić, J., 2020: Popularizacija hrvatske flore – Bijeli sunovrat (Narcissus poeticus L., Amaryllidaceae). Šum. list 144(3-4): 190-191.

99.    Franjić, J., 2020: Popularizacija hrvatske flore – Prava kockavica (Fritillaria meleagris L., Liliaceae). Šum. list 144(1-2): 85-86.

100.Franjić, J., 2020: Neke zanimljivosti s puta u Španjolsku. Šum. list 144(3-4): 199-204.

101.Franjić, J., 2020: Popularizacija hrvatske flore – Bujadika (Matteuccia struthiopteris /L./ Tod., Onocleaceae). Šum. list 144(5-6): 305-306.

102.Franjić, J., 2020: Popularizacija hrvatske flore – Osmerolatični drijas (Dryas octopetala L., Rosaceae). Šum. list 144(9-10): 524-525.

103.Franjić, J., 2021: Popularizacija hrvatske flore – Musićki brijestovi – rijetki stari primjerci nizinskoga brijesta (Ulmus minor Mill., Ulmaceae Mirb.) u Hrvatskoj. Šum. list 145(3-4): 86-88.

104.Franjić, J., 2021: Popularizacija hrvatske flore – kraljevska paprat (Osmunda regalis L., Osmundaceae). Šum. list 145(5-6): 287-288.

105.Franjić, J., 2021: Popularizacija flore – Volemija – izuzetno rijetka egzotična vrsta četinjača u Hrvatskoj (Wollemia nobilis W. G. Jones, K. D. Hill et J. M. Allen, Araucariaceae). Šum. list 145(7-8): 392-394.

 

 

DIPLOMSKI RADOVI

 

Mentor

 

1.       Škvorc, Ž., 1997: Zimotrenost nekih vrsta hrastova (Quercus L., Fagaceae) na Krndiji i Dilju (Slavonija, Hrvatska). 

2.       Grubišić, A., 1999: Hibridni rojevi hrastova (Quercus L.) na Dilju.

3.       Horvat, M., 2000: Dendroflora Varaždinskih Toplica.

4.       Mirić, D., 2000: Numerička analiza fitocenoloških snimki u šumama bukve i johe (Abieti-Fagetum s. l.) u Hrvatskoj.

5.       Žakić, H., 2000: Hibridni rojevi vrba (Salix L.) na antropogenim staništima u Slavoniji.

6.       Bačurin, A., 2003: Dendroflora arboretuma Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac.

7.       Novkinić, A., 2003: Hortikulturne značajke Podravkinoga rekreacijskoga centra (P.R.C., Koprivnica).

8.       Šumanovac, Z., 2003: Varijabilnost oblika kore hrasta lužnjaka (Quercus robur L., Fagaceae) u Spačvi.

9.       Jozić, V., 2003: Varijabilnost oblika lista hrasta lužnjaka (Quercus robur L., Fagaceae) u Spačvi.

10.    Čović, A., 2004: Dendroflora Park šume Marjan.

11.    Krstonošić, D., 2004: Razlikovanje vrsta i nižih taksona uskolisnih vrba pomoću morfometrije lista.

12.    Šimunić, S., 2004: Varijabilnost oblika lista crne (Alnus glutinosa /L./ Gaertn.) i bijele johe (A. incana /L./ Moench) u Podravini (Hrvatska).

13.    Horvat, M., 2006: Hortikulturne značajke privatnih vrtova Draganića.

14.    Kekelić, I., 2006: Postojeće stanje dendroflore Nacionalnoga parka Krka.

15.    Ćurić, P., 2006: Odnos šumske vegetacije i reakcije tla na Dilju.

16.    Neralić, Z., 2006: Morfološka varijabilnost sjemenki običnoga (Fraxinus excelsior L.) i poljskoga jasena (F. angustifolia Vahl).

17.    Slamić, A., 2006: Dendroflora šume Šubićevac (Šibenik, Dalmacija, Hrvatska).

18.    Bošković, K., 2006: Dendroflora parka ”Sjever” u Đakovu.

19.    Brzić, I., 2007: Baza podataka šumske vegetacije Slavonskoga gorja.

20.    Ramljak, M., 2007: Dendroflora Kozjaka.

21.    Rukavina, Z., 2007: Varijabilnost žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L., Fagaceae) u šumama Spačvanskoga bazena.

22.    Senjan, M., 2007: Hortikulturne značajke Virja.

23.    Žuglić, T., 2008: Odnos autohtone i alohtone dendroflore parkovnog objekta “Grad Mladih” u Zagrebu.

24.    Rudančić, D., 2009: Hortikulturne značajke Ogulina.

25.    Krnčević, J., 2010: Hortikulturne značajke perivoja Vladimir Nazor u Zadru.

26.    Miklić, D., 2010: Hortikulturne značajke Crikvenice.

27.    Kajić, B., 2010: Hortikulturne značajke Siska.

28.    Vukovac, M., 2010: Hortikulturne značajke Županje.

29.      Bedeniković, D., 2012: Ukrasna flora Šetališta dr. Franje Tuđmana u Karlovcu.

30.    Birt, V., 2012: Hortikulturne značajke Čazme.

31.    Krznarić, T., 2013: Hortikulturne značajke gradskog parka u Otočcu.

32.    Batori, M., 2013: Hortikulturne značajke Općine Levanjska Varoš.

33.    Heđi, B., 2013: Hortikulturne značajke Velikoga parka u Đakovu.

34.    Čačić, M., 2013: Park-šuma Maksimir – rijetke i ugrožene biljne vrste.

 

Član povjerenstva za obranu

 

1.       Vukančić, I., 2009: Hortikulturne značajke Medicinsko-rehabilitacijskoga centra Stubičke Toplice.

2.       Skenderović, T., 2009: Hortikulturne značajke Petrinje.

3.       Jelušić, A., 2009: Morfološka varijabilnost sjemena hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz sjemenskih sastojina u Hrvatskoj.

4.       Trošić, M., 1998: Parkovno uređenje okoliša Ekonomskoga fakulteta u Zagrebu.

5.       Marincelj, I., 2001: Razvoj parkovnog uređenja i oblikovanja zelenih površina grada Siska.

6.       Pisačić, D., 2001: Pojava povratne fenotipske mutacije kod mutantnog klona bijele vrbe (S. alba) dobivenog primjenom zračenog polena.

7.       Stepić, D., 2002: Morfometrijska analiza listova običnog oraha (Juglans regia L.) u testovima polusrodnika.

8.       Šubr, I., 2011: Produkcija biomase klonova vrba (Salix sp.) u pokusnom energetskom nasadu “Čazma”.

9.       Žigmundovac, A., 2010: Unutarpopulacijska varijabilnost sjemena i sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz šumske sastojine “Lože”.

 

 

DIPLOMSKI RADOVI (BOLONJA)

 

Mentor

 

1.       Guzmić, M., 2011: Flora termofilnih travnjaka Parka Prirode Papuk.

2.       Gavranović, A., 2013: Orhideje u NP Plitvička jezera.

 

Član povjerenstva za obranu

 

1.       Telalović, S., 2012: Varijabilnost nekih morfoloških značajki polena hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Član povjerenstva za obranu diplomskoga rada.

2.       Hižar, M., 2013: Utjecaj ishranjenosti hrasta lužnjaka s dušikom na anatomsku građu lista.

3.       Kolarić, I., 2013: Istraživanje anatomske građe lista kao metoda za utvrđivanje razlika između autohtonih svojti iz roda Quercus L.

4.       Mikinac, A., 2014: Prilagodba na sušu kao temelj za diferencijaciju svojti iz roda Quercus L.

 

ZAVRŠNI RADOVI (BOLONJA)

Mentor

1.       Šegota, D., 2011: Morfološke značajke obične bukve (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj.

2.       Miočević, B., 2011: Rasprostranjenost i morfološke značajke obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj.

3.       Hižar, M., 2011: Taksonomski status, rasprostranjenost i morfološke značajke obične breze (Betula pendula Roth) u Hrvatskoj.

4.       Tepšić, R., 2011: Rasprostranjenost i morfološke značajke hratsa lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj.

5.       Rezo, M., 2011: Morfološke značajke i taksonomski status paprati u Republici Hrvatskoj.

6.       Marijanović, D., 2012: Taksonomski status autohtonih vrsta roda Ulmus L. (Ulmaceae) u Hrvatskoj.

7.       Jakopović, T., 2012: Taksonomski status, rasprostranjenost i morfološke značajke autohtonih javora (Acer L.) u Hrvatskoj.

8.       Jurič, K., 2012: Taksonomski status autohtonih vrsta roda Juniperus L. (Cupresaceae) u Hrvatskoj.

9.       Milosavljević, N., 2012: Rijetke i zaštićene biljne vrste Dilja.

10.    Lončar, J., 2013: Taksonomski status autohtonih vrsta roda Fraxinus L. (Oleaceae) u Hrvatskoj.

11.    Musap, M., 2013: Taksonomski status autohtonih vrsta roda Pinus L.

12.    Piršić, I., 2013: Taksonomski status, rasprostranjenost i morfološke značajke autohtonih vrsta roda Sorbus L. (Rosaceae) u Hrvatskoj.

13.    Sokele, T., 2013: Taksonomski status, rasprostranjenost i morfološke značajke autohtonih