HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9200
ime F., Alojzije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. Šumarstva, savjetnik za lovstvo
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9200)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1959.
diplomirao18. 6. 1960. Sin Danijela i Agate r. Stipetić. Hrvat, rimokatoličke vjere. Otac mu je bio postolar, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Vratima (1945. ), a gimnaziju, nakon prva dva razreda u Ogulinu, u Zagrebu, u IV. (muškoj) realnoj gimnaziji (1954. ).
 Na Šumsko - gospodarskom odsjeku Šum. fakulteta u Zagrebu diplomirao je 18.6.1960. g.
 Oženjen je i otac je četvero djece.
 U državnu službu nastupio je u Šumariji Crni Lug, Š. G. Delnice, krajem lipnja 1960. g. Nakon jednogodišnjega pripravničkog staža i desetomjesečnog vojnog roka imenovan je zamjenikom upravitelja Šumarije i samostalnim referentom za poslove uzgoja i zaštite šuma te lovstva. Posebno se ističe na obnovi prorijeđenih fondova krupnih vrsta divljaci koju prate počeci lovnoga turizma. Surađuje s Institutom za šumarska i lovna istraživanja na izradi prvih lovnogospodarskih osnova za državna uzgojna lovišta (nositelj radova dr. Zvonko Car) te na terenskim radovima na kvantitativnoj analizi avifaune u najznačajnijim šumskim zajednicama Gorskoga kotara Dragutina i dr. Renate Rucner iz Ornitološkoga zavoda u Zagrebu (1963.-1965. ). G. 1963. objavljuje svoj prvi stručni napis o lovištu "Risnjak" u Lovačkom vjesniku HLS, a 1966. osniva i naredne tri godine uspješno vodi Aktiv za zaštitu ptica "Sjenica" Crni Lug. Za vrijeme sedmogodišnje službe u Šumariji Crni Lug pred repub. komisijom položio je stručni šumarski ispit (1966. ). Afirmiravši se na poslovima lovstva, lipnja 1967. imenovan je referentom za lovstvo Uprave Š. G. Delnice. Uz provedbu zacrtanih smjernica gospodarenja upravljanim lovištima, po donošenju novoga Zakona o lovstvu Hrvatske (1966. ), uključuje se u izradbu prijedloga za ustanovljenje novih lovišta kao lovnoprivrednih cjelina, a po njihovom ustanovljenju i dodjeli, na izradbu lovnogospodarskih osnova. Sam ili u suradnji s drugima (J. Trohar) izradio je vise od 30 takvih elaborata za potrebe lovačkih društava i drugih ovlaštenika prava lova s područja sadašnje Županije primorsko - goranske.
 Stalni je član stručnih komisija HLS za održavanje seminara za lovce stažiste i lovačke ispite, a od 1970. do 1973. obnašao je dužnost predsjednika Jug. sekcije za zaštitu ptica Savezne podružnice za zaštitu prirode.
 Svibnja 1969. pred komisijom HLS (L. Raić, Z. Car i O. Rohr) među prvima u Hrvatskoj položio je ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja, član je redakcijskoga odbora zbornika "Deset godina razvitka Š. G. Delnice" (1970. ) i "Šumsko gospodarstvo Delnice 1960-1980", te monografije "Gorski kotar" (1981. ). Jedan je od inicijatora pokretanja internih glasila poduzeća ("Nas glasnik", "Drvosječa", "Goranski list"), u kojima je član uredničkog odbora i stalni suradnik.
 Na sve tri do sada održane regionalne lovačke izložbe Gorskoga kotara (kasnije Hrv, primorja i Istre) član je organizacijskog odbora, predsjednik stručnih žirija za ocjenjivanje trofeja i urednik izložbenih kataloga.
 Predsjednik je Komisije za praćenje populacije risa Repub. zavoda za zaštitu prirode (od 1982. ). član savjeta i urednik stručno-znanstvenoga područja lovstvo u "Šumarskom listu" (od 1975. do 1993. ), član redakcijskoga odbora i suradnik na Velikoj enciklopediji lovsva (Beograd 1987. ) i član stalne komisije za ocjenjivanje lovačkih trofeja HLS (od 1988. ).
 Dugi niz godina bio je član uredničkog odbora "Lovačkog vjesnika", a od 1982. obnaša članstvo u Izdavačkom savjetu HLS, gdje je u povodu 100. obljetnice izlaženja "Lovačko (ribarskog) vjesnika pokrenuo inicijativu za izradu Bibliografije LRV.
 Osim suradnje u listovima (Novi list, Večernji list, Drvosječa, Goranski list, Drvo, Hrvatske šume, Goranski novi list) članke s područja lovstva, šumarstva i zaštite prirode, kao >nas najpismeniji lovac< (Ž. Štahan 1990. ) objavljuje u publikacijama: Lovački vjesnik (od 1963. ), Priroda (od 1966. ), Trofej Platak (1967. ), Dometi (1969. ), Galeb (1969. ), Sportski ribolov (1970., 1973. ), Lovec (od 1972. ), Šum. list (od 1975. ), Lovačke novine (1976., 1990. ), Veterinarska stanica (1979., 1990. ), Trag (1991. ), Jadranski lovac (1995. ), od kojih je samo dio naveden u Radovima.
 Uz pisanu riječ gaji i lovačku fotografiju, pa glavninu svojih radova ilustrira vlastitim fotografijama. Neki od njegovih uspjelih snimaka krajolika i divljaci objavljeni su u vise značajnih publikacija (zbornicima, monografijama) u zemlji i svijetu.
 Kako se u svom stručnom i znanstvenom radu posebno bavi trima krupnim predatorima (medvjed, vuk, ris), g. 1983. inicira, a kao član suradnik tima istraživača prof. dr. Đure Hubera, od 1986. i sudjeluje u istraživanjima mrkih medvjeda primjenom biotelemetrije u lovištima S. G. Delnice i N. P. "Risnjak". Prateći stanje i mortalitet vuka u Gorskom kotaru i Hrvatskoj, sa članovima hrvatske grupe "Vuk" pokreće akciju zaštite vuka u našoj zemlji (1993. ).
 Odlukom Vlade RH 31.1.1992. imenovan je članom (a na prvoj sjednici izabran je za predsjednika) Upravnog odbora J. P. Uprave N. P. "Risnjak". Za njegovog mandata, a u povodu 40 godina N. P., 1993. organiziran je znanstveni skup i tiskan Zbornik radova (1994. ), kojem je urednik.
 Na sjednici Izvrsnog odbora HLS 25.6.1993. g. izabran je za eksperta HLS u Komisiju za krupnu divljač Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier (CIC).
 Tijekom rada u S. G. Delnice sudjelovao je na tri međunarodna kongresa biologa divljaci (IUGB), održanih u Moskvi 1969., Stockholmu (s D. Raguž) 1973. i Krakowu 1987. Iste godine sudjeluje s referatom na Inter. Conf. Bear Res. and Manage na Plitvičkim jezerima, a 1992. na simpoziju Status und zukunft des Braunbaren in den Alpen u Linderhofu (s M. Grubešić) i simpoziju Wolves in Europe -Status and perspectives u Oberammergau (s Đ. Huber).
 1.6.1993. premješten je u Direkciju J. P. "Hrvatske šume" u Zagreb na poslove stručnog suradnika za lovstvo, a od 1.7.1995. raspoređen je na poslove savjetnika za lovstvo u Direkciji, u Uredu direktora.
 Tijekom svoga dosadašnjeg rada primio je nekoliko zapaženih priznanja. U povodu 75. godišnjice Lovačkog vjesnika 1968. LSH odlikovao ga je kao jednog od najistaknutijih suradnika časopisa lovačkim odlikovanjem II. reda, a Savez inž. i tehničara šumarstva i drvne ind. Hrvatske prigodom 130. obljetnice osnivanja Hrvatsko-slavonskoga šum. društva (1846.-1976. ) za primjerene zasluge u dugogodišnjoj društvenoj i stručnoj suradnji 1976. god. dodijelilo mu je povelju. Savjetniku dipl. ing. Alojziju Frkoviću Predsjedništvo LSH dodijelilo je 1981. g. posebnu plaketu za osobite zasluge na razvoju i unapređenju lovstva u povodu 100. obljetnice organiziranoga lovstva u Hrvatskoj, a Lovački savez Jugoslavije "srebrni orden", 1983. u Beogradu. U znak priznanja za izvanredne zasluge postignute na unapređenju lovstva i zaštite prirode Predsjedništvo LSH odlikovalo ga je u Zagrebu 1987. "Odličjem I. reda", a Lovački savez Jugoslavije 1989. g. "zlatnim ordenom". Za suradnju u reviji Lovec Lovska zveza Slovenije dodjeljuje mu brončanu "Lovčevu plaketu" 1979. i "srebrnu plaketu" revije Lovec 1993. u Ljubljani.

1Sjecanje na dra Stjepana Frančišković (1901-1979). Priroda 7-8, 1979. -1980., s. 228-229.
2U spomen. Josip Joze Malnar (1939. -1995. ). LV 7-8, 1995., s. 63.
3Wolf mortality during 1945-86 in Gorski Kotar of Croatia, Yugoslavia (s Ruff, H., Cicnjak, L. i Huber, D. ). Zbornik IUGB kongresa, Krakow 1992., 18: 353-358.
4Brown bear mortalitv during 1946-85 in Gorski kotar, Yugoslavia (s Ruff, H., Cicnjak, L. i Huber, D. ). 1987. Int. Conf. Bear Hes. and Manage. 7: 87-92.
5Dinamika brojnosti tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus L. ) u N. P. "Risnjak" u razdoblju 1951-1993; Prijedlog proširenja N. P. "Risnjak"na izvorišni dio rijeke Kupe i masiv hrvatskoga Snježnika (s Malnar, I., Šafar, N. i Štahan, Z. ). Zbornik radova - 40 godina N. P. "Risnjak", Crni Lug 1994., s. 82-86 i 145-149.
6Kozorog u Gorskom kotaru? LV 6, 1963. -64., s. 128-129.
7Problem zaštite škanjca mišara na području Gorskog kotara. LV 7-8, 1963. -64. s. 177-178.
8Akcija tamanjenja vukova u općini Delnice. Lovački vjesnik 11, 1963. -64., s. 274-275.
9Lovstvo u Šumarskoj enciklopediji JLZ. LV 11, 1963. -64., s. 277.
10Osnivačka skupština SLDO Delnice. LV 1-2, 1964. -65., s. 14-16.
11Pjegavi daždevljak opasan za pse. LV 8-9, 1964. -65., s. 178-179.
12Štete od jelena u šumama Gorskog kotara. LV 12, 1964. -65. s. 256-259.
13Povodom lovačke izložbe. Katalog prve lovačke izložbe Gorskog kotara, Delnice 1965., s. 4-5.
14Prva lovačka izložba Gorskog kotara. LV 7-8, 1965. -66., s. 148-157.
15Jednostavni a korisni dodatak lovačkoj patroni. L V 1-2, 1966. -67., s. 18-19.
16Stare jele s Risnjaka. Priroda 2, 1966., s. 52-53.
17Goranski lovci pred novim zadacima. LV 6, 1966. -67., s. 162-164.
18Divlja mačka i nadalje ugrožena u Gorskom kotaru. LV 9, 1966. -67., s. 270-272.
19Osnovan prvi Aktiv za zaštitu ptica u Gorskom kotaru. LV 11, 1966. -67., s. 331-332.
20Bijele i Samarske stijene u Gorskom kotaru, prvi strogi prirodni rezervat u Hrvatskoj. Priroda 4, 1967., s. 113-114.
21Trofeje goranske divljaci na izložbi u Novom Sadu. LV 9, 1967. -68., s. 244-246.
22Sovjetski Časopis "Ohota" o lovačkim izložbama. LV 5, 1968. -69., s. 121-122.
23Jelov moljac - uzročnik sušenja jele u Gorskom kotaru. Priroda 6, 1968., s. 173-176.
24Unapređenje lovstva - prvi zadatak lovaca Gorskog kotara. LV 7, 1968. -69., s. 176-178.
25Neobična smrt jelena. LV 10, 1968. -69., s. 288-289.
26Briga za pernate prijatelje (Osnivanje Aktiva za zaštitu ptica u Crnom Lugu). LV 11, 1968. -69., s. 296-299.
27Pogibija ptica vodarica nad Gorskim kotarom. LV 11, 1968. -69., s. 306-308.
28Upute o rukovanju i upotrebi otrova u svrhu uništenja štetne i nezaštićene zvjeradi, (umnoženo). S. G. Delnice, Delnice 1969., s. 1-20.
29Areal opasnosti (mogu li se obraniti jelove šume?). Dometi (posebno izdanje), Rijeka 1969., s. 85-86.
30DESET GODINA RAZVITKA ŠUMSKOG GOSPODARSTVA DELNICE ; ŠUMSKO GOSPODARSTVO DELNICE, DELNICE 1970. BIB
31Deveti međunarodni kongres Saveza biologa divljaci u Moskvi. LV 1-2, 1970., s. 10-15.
32Lovstvo; Naša glasila. Zbornik "Deset godina razvitka S. G. Delnice., Delnice 1970., s. 39-55 i 171-173.
33Jedna korisna brošura (Z. Car: Upotreba repelenata). L V 3, 1970., s. 54-55.
34Privredna lovišta S. G. Delnice. LV 11, 1970., s. 266-271.
35Odstrel divljaci u skandinavskim zemljama. L V 4, 1971., s. 66-67.
36Odstrel divljaci u zemljama Istočne Europe. L V 7, 1971., s. 165-166.
37Odstrel divljaci u nekim zemljama Zapadne Europe. LV 1-2, 1972., s. 6-8.
38Medrepubliško posvetovanje o zaščiti ptić v Jugoslaviji. Lovec 4, 1972. -73., Ljubljana, s. 101-102.
39Gams - stalna divjad Gorskega kotarja. Lovec 5, 1972-73., s. 141.
40Priđimo organizaciji izložbe lovačkih trofeja Hrvatske. L V 7-8, 1972., s. 180-181.
41Pogibija na pruzi (Stradanje medvjeda od prometa). LV 12, 1972., s. 290-292.
42Pri lovu na volka puška najučinkovitejšn. Lovec l, 1973. -74., s. 21.
43O rogu srnjaka. Priroda 3, 1973., s. 65-68.
44Uz ponovno naseljavanje risa. LV 5, 1973., s. 106-111.
45Zaštićene i prorijeđene ptice na poštanskim markama. Priroda 4, 1973., s. 126-127.
46Ali je ris dobrodošel v Gorskem kotarju. Lovec 8, 1973. -74., s. 238-240.
47Lajkina velika ljubav. LV 9, 1973., s. 262-263.
48Jedanaesti međunarodni kongres biologa divljaci u Stockholmu, (s Raguž, D. ). LV 11, 1973., s. 312.
49Predstavljamo uzgajalište Ćunski na otoku Lošinju. LV 12. 1973., s. 343-344.
50Prirodne rijetkosti šuma Gorskog kotara. Priroda 2, 1974., s. 46-49.
51Vuk vise nije bauk. L V 4, 1974., s. 97-99.
52Potkarpatski ris uspješno naseljen u Sloveniju. LV 5, 1974., s. 137-138.
53Merjaščevi Čekani Jugoslavije nisu već svetovni prvak. Lovec 5, 1974. -1975., s. 148-149.
54Lovstvo i divljač Slovačke. LV 11, 1974., s. 293-295.
55Slučaj kanibalizma u medvjeda mrkog. LV 1-2, 1975., s. 9-11.
56Bogata žetva vučjih trofeja. LV 3, 1975., s. 45-47.
57Trideset godina plodnog djelovanja (LD "Srnjak" Fužine-Lokve). LV 4, 1975., s. 85-86.
58Frković, A, 1975: Ing. V. Jurdana.. Š.L. 7-10, s.398 PDF
59Bijela smrt zaprijetila divljaci Gorskog kotara. LV 4, 1976., s. 74-81.
60A. Frković, 1976: Značenje šuma u zaštiti čovjekove okoline.. Š.L. 1-2, s.102 PDF
61A. Frković, 1976: Akcija postavljanja umjetnih duplji za ptice. Š.L. 1-2, s.103 PDF
62Srnjak - perikaš iz lovišta "Gumance". Priroda 8, 1976., s. 249-254.
63Markirani medvjedici iz Lividrage. LV 11, 1976., s. 295-297.
64
65Đuro Ružić, in memoriam. LV 1-2, 1977., s. 6.
66Naši trofeji na lovačkim izložbama´, Upute za ocjenjivanje lovačkih trofeja. Katalog II. Lovačke izložbe Gorskog kotara i Hrv. primorja, Rijeka 1977., s. 27-39 i 115-151.
67Mjere i akcije za unapređenje lovstva (Uz II. lovačku izložbu Gorskog kotara). LV 1-2, 1978., s. 10-13.
68Savjetovanje o lovstvu riječke regije. LV 3, 1978., s. 48-51.
69Rakunopas - nova divljač Jugoslavije. LV 9, 1978., s. 206-207.
70Kako gospodariti srnećom divljaci (Razgovor s inž. A. Simoničem iz Slovenije). LV 1978., 10, s. 219-223; 11, s. 253-255; 12, s. 294-295.
71Kad ždralovi lete (Kasnojesenska seoba ptica u Gorskom kotaru). LV 10, 1978., s. 233-234.
72Značajan jubilej lovaca delničkog "Tetrijeba" (Uz 40. godišnjicu LD "Tetrijeb" Delnice). LV 3, 1979., s. 77-78.
73Ris u Hrvatskoj. Veterinarska stanica 1-3, 1979., s. 118-121.
74Reagiranja srnjaka na pogodak. LV 7-8, 1979., s. 209-211.
75Frković, A., 1979: RENE SUŠANJ. Š.L. 4-6, s.266 PDF
76Ocjenjivanje rogova srnjaka, muflona, običnog jelena i jelena lopatara te krzna i lubanje vuka. LV 1979., 6, s. 169-172; 10, s. 291-293; 9, s. 257-259; 11, s. 332-334; 12, s. 376-377.
77Ocjenjivanje kljova vepra, rogova jelena aksisa, alpskog kozoroga, divo jarca i divokoze te krzna i lubanje divlje mačke, medvjeda mrkog i risa. LV 1980.: 3, s 53-55; 4-5, s. 94-96; 6, s. 135-139; 7-8, s. 182-183; 9, s. 215-217; 11, s. 294-295.
78Divljač naših šuma. Zbornik Šumsko gospodarstvo Delnice 1860-1980. s osvrtom na prošlost Gorskog kotara, Delnice 1981. s 221-242.
79Obrada lovačkih trofeja. L V 10, 1980., s. 254-256.
80ŠUMSKO GOSPODARSTVO DELNICE 1960-1980. ; Šumsko gospodarstvo — Delnice, Delnice 1981. BIB
81Priručnik za ocjenjivanje lovačkih trofeja. LSH, Zagreb 1981., s. 1-96.
82Rakun i rakunopas (Uz drugi nalaz rakunopsa u Jugoslaviji). LV 5, 1981., s. 110.
83Lovstvo u NB Bugarskoj. LV 6, 1981., s. 140-141.
84Deset lovačkih izložbi u Zagrebu. LV 11, 1981., s 264-266.
85Divljač (Gorskog kotara); Lovstvo (Iz prošlosti, Lovišta i lovačke organizacije, Moguće i stvarno stanje divljaci, Lovačke trofeje)´, Bibliografija Gorskog kotara (s Juras, F. ). Monografija Gorski kotar, Delnice 1981., s. 460-467, 759-773 i 996-1009.
86Trofeje se mjere samo centimetrom (Razgovor s Veljkom Varićakom - titularnim članom CIC-a). LV 6, 1982., s. 140-141.
87Divokoza u Gorskom kotaru. Zbornik savjetovanja Razgovori o divokozama (Makarska 37-38. V. 1983. ), Zagreb 1982., s. 7-11.
88Stanje i perspektive krupne divljaci na otoku Cresu (Uz podizanje novoga ograđenog uzgajališta Tramontana). L V 4, 1983., s. 70-71.
89Tragom markiranih medvjedića iz Lividrage u Gorskom kotaru. Priroda 3, 1983. -84. s. 72-73.
90Staro i novo u ocjenjivanju rogova muflona. L V 4, 1984. s. 70-72.
91Mjerila za ocjenjivanje rogova jelena atipična oblika (Reagiranja na članak Đ. Nikolandića). LV 5, 1984., s. 118-120.
92O risu otvoreno. L V 10, 1984., s. 313-315.
93Vuk na ovce svoje pravo ima. LV 11, 1984., s. 378.
94Životinjski svijet N. P. "Risnjak". Prostorni plan N. P. "Risnjak". Urbanistički institut Rijeka, Rijeka 1985., s. 63-69.
95Frković, A., 1985: Za unapređenje lovstva (Uz skupštinu Lovačkog saveza Hrvatske). Š.L. 3-4, s.175 PDF
96Frković, A., 1985: Goranski drvosječe, Drago i Zvonko Tomac — dobitnici Prvomajske nagrade. Š.L. 5-6, s.207 PDF
97Protutijela leptospira u krvi medvjeda s područja Gorskog kotara (s Karlović, M., Kovačić, H., i Lacković, M. ). Veterinarski arhiv 55, 1985., s 255-258.
98Sume - temelj opstanka i napretka (s Trohar, J. ); Lovstvo. Monografija Fužine (u povodu 200. godišnjice Škole Fužine 1785-1985), Fužine 1985., s. 325-337 i 339-346.
99Frković, A., 1985: Ocjenjivanje trofeja tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus). Š.L. 9-10, s.473 PDF
100Posebno zaštićeni objekti prirode. Šumarstvo i prerada drva Gorskog kotara i Hrv. primorja (U povodu XVII. svjetskog kongresa IUFRO). Goransko - primorsko šumsko gospodarstvo Delnice, Delnice 1986.
101Ograđeni prostori - budućnost lovstva (Simpozij na Brijunima). LV 7-8, 1986., s. 244-245.
102U Nürnbergu ništa novo (uz međunarodnu lovačku izložbu). LV 1986., 7-8, s. 264-265; 10, s. 342-343.
103Frković, A., 1986: Lovstvo. Š.L. 7-8, s.349 PDF
104Znanost u službi lovstva (uz 40. godišnjicu Šumarskog instituta Jastrebarsko). LV 12, 1986., s. 437.
105Frković, A., 1986: Vladimir HILAK, dipl. inž.. Š.L. 9-10, s.498 PDF
106Frković, A., 1986: Sedma međunarodna konferencija o istraživanju i gospodarenju medvjedima. Š.L. 11-12, s.556 PDF
107Naše trofeje na lovačkim izložbama u zemlji i svijetu; Prva i druga izložba (Gorskog kotara i Hrv. primorja)´, Smotre lovačkih dostignuća; Upute za ocjenjivanje tetrijeba gluhana. Katalog III. lovačke izložbe Gorskog kotara, Hrv. primorja i Istre, Opatija 1987., s. 19-31 i 97-99.
108III. LOVAČKA IZLOŽBA GORSKOG KOTARA, HRVATSKOG PRIMORJA I ISTRE; organizacijski odbor, Rijeka 1987. BIB
109Pola stoljeća formula CIC-a. LV 5, 1987., s. 158.
110Ivan Spaić, in memoriam. LV 6, 1987., s. 199.
111Težnje ravnoteži (Gospodarske značajke lovstva Zajednice općina Rijeka). LV 11, 1987., s. 388-390.
112Lovački muzej Lovačkog saveza Hrvatske´, Lovačke izložbe u Hrvatskoj. Velika ilustrovana enciklopedija lovstva". Knjiga II., Građevinska knjiga, Beograd 1987., s. 450-452.
113Divljač i lovstvo Velebita s prijedlogom mjera za zaštitu i racionalno gospodarenje s divljaci. Velebit, elaborat zaštite prirode (za potrebe Prostornog plana Parka prirode Velebit). Repub. zavod za zaštitu prirode, Zagreb 1988., s. 27-43.
114Izguba dveh označenih živali v Gorskem Kotarju. Lovec 6, 1988., s. 183-184.
115Tragom đerdapske divokoze. L V 7-8, 1988., s. 252-254.
116Novo u "češkoj formuli za ocjenjivanje trofeje tetrijeba gluhana. LV 9, 1988., s. 318-319.
117Ocjenjivanje rogova jelena bjelorepana i jelena sike. LV 1988., 10, s. 353-355; 11, s. 401-403.
118Frković, A., Ruff, L. R., Cicnjak, L. i Huber, Đ., 1988: Ulov vuka u Gorskom kotaru u razdoblju od 1945. do 1986. godine. Š.L. 11-12, s.519 PDF
119Brown bear management in Yugoslavia (s Huber, D. ). 1989. Eight Int. Conf. Res. and Manage. Victoria, British Columbia (u rukopisu).
120Lovačke trofeje - obrada, ocjenjivanje i vrednovanje. Evropska divljač. LSH, Zagreb 1989., s. 1-240.
121Lovstvo Bjelorusije. LV 1-2, 1989., s. 34-35.
122Ocjenjivanje rogova jelena muntjaka, pirinejskog kozoroga, europskog sjevernog jelena, zubra i losa. LV 1989: 1-2, s. 16-17: 3, s. 64-65; 4, s. 110-112; 5, s. 152-153; 9, 300-302.
123LOVAČKE TROFEJE; Lovački savez Hrvatske, Zagreb 1989. BIB
124Dvadeset let od prve lovske razstave v Zagrebu. Lovec 10, 1989., s. 299.
125Četvrt stoljeća blokovske divokoze. LV 10-11, 1989., s. 351.
126Frković, A., 1989: Devedeset godina PRVE LOVAČKE IZLOŽBE U ZAGREBU (1899—1989). Š.L. 11-12, s.653 PDF
127Ponovna naselitev in spremnjanje medvedov v gozdovih Spodnje Avstrije. Lovec 3, 1990., s. 74-76.
128Frković, A., 1990: NIKOLA FIEDLER, dipl. inž. Š.L. 1-2, s.109 PDF
129The influence of war on wild animals in Gorski Kotar. U: Animal victims of Croatian homčland war 1990-1992. Faculti of Veterinar}´ Madicine Universitv of Zagreb, Zagreb 1993., s. 129-132.
130Protiv upotrebe otrova u Istri (prikaz sjednice Koordinacijskog odbora za lovstvo Rijeka). LV 5-6, 1990., s. 148-149.
131"Nori divji petelin"iz Presike pri Delnicah. Lovec 6, 1990., s. 184.
132Lovstvo i priroda 1990 (prikaz Međunarodne lovačke izložbe u Nitri, CSFH). LV 1990: 7-8, s. 203-204; 9-10, 252-254.
133U službi lova i zaštite prirode (60 godina CIC-a). L V 11-12, 1990., s. 295.
134Proučavanje prisutnosti protutijela leptospira u krvi medvjeda Ursus arctos L., (s Karlović, M. i Kovačić, H. ). Veterinarska stanica 5, 1990., s. 331-334.
135Frković, A., 1990: ROMAN CHYLAK, dipl. inž. (1909—1990). Š.L. 9-10, s.431 PDF
136Bibliografija Lovačko-ribarskog vjesnika 1892-1991., (Lovačko-ribarski vjesnik - izlaženje dugo 100 godina, Deset urednika u sto godina, O nazivu i izgledu Časopisa, učestalosti izlaženja i opsegu, Sto sadrži bibliografija i kako je koristiti). HLS, Zagreb 1993., s 1-472.
137Ludi petehi (O neobičnostima u ponašanju tetrijeba gluhana). L V 4, 1991., s. 6-7.
138Divljač i lovstvo otoka Krka. LV 1991: 1-2, s. 22-23; 3, s. 6-7.
139Divokoze u Gorskom kotaru. Samonikla divljač vrleti. Trag 3, 1991., s. 12-13.
140Nešto o puhu (Zaboravljene stare knjige). LV 7-8, 1991., s. 28-29.
141Risnjak u putopisnom djelu Dragutina Hirca "Gorski kotar". Ekološki glasnik II. 3-4, 1991-92., Zagreb?, s. 51-54.
142Na Hrvaškem so odstrelili 9 risov. Lovec 10, 1991., s. 296-297.
143Vlak povozil medvedjo družino. Lovec 10, 1991., s. 298.
144Mitochondrial DNA polvmorphism in European brown bear populations. Management and restoration of small and relc-tual bears populations (s Taberlet, P., Dubois-Paganon, C., Adamič, M., Boscagli, G., Camarra, J., Huber, Đ. i dr. ) 1992. Int. Conf. Bear Hes. and Manage, 9: 108-117.
145Triglavski narodni park. LV l, 1992., s. 18-19.
146Prvi "zlatni" jelen u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. L V 2, 1992., s. 40-41.
147Wolves in Croatia: baseline data, (s Huber, Đ. ). Zbornik radova simpozija Wolves in Europe - Status and perspec-tives, Oberammergau 1992., s. 66-69.
148Prvi "zlati" jelen iz Gorskega Kotar ja. Lovec 4, 1992., s. 123.
149Od Dragišića do Raesfelda (uz prikaz monografije o jelenskoj divljaci). LV 5, 1992., s. 145.
150Najdena ovratnica označenega medveda. Lovec 6, 1992., s. 182.
151Deset godina Komisije za praćenje populacije risa (Zavoda za zaštitu prirode Hrvatske). LV 6, 1992., s. 192-193.
152Grubišić, M. i Frković, A., 1992: Povratak i zaštita Mrkog medvjeda u Alpama. Š.L. 6-8, s.348 PDF
153Prijedlog novih trofejnih listova. LV 10, 1992., s. 374.
154Kronika lugarnice Suho. LV 11, 1992., s 423-424.
155Biljni i životinjski svijet N. P. Risnjak. Vodič N. P. Risnjak, Zagreb 1993.
156Velebit ponovo krasi plaha divokoza. Hrvatske šume 13, 1993., s. 13.
157Status of wolves in Croatia (s Huber, Đ. i Kuhar, D. ). Zbornik radova Simposio International sobre de Lobo. Leon 1993., s. 24-26.
158SOS za vuka u Hrvatskoj. Vuk vise ne ugrožava - vuk je sada ugrožen, (s Huber, Đ. ). Priroda 4 (797), 1993., s. 39.
159Lovna fauna hrvatskih šuma (Uz monografiju "Sume u Hrvatskoj"). LV 12, 1993., s. 40.
160Odstrel risov na Hrvaškem v zadnji lovni sezoni. Lovec 6, 1993., s. 209-210.
161Merjasec s petimi prsti. Lovec 7-8, 1993., s. 258.
162Brown bear management in Croatia (s Huber, Đ. ). Zbornik XXI IUGB kongresa, Halifax 1993., s. 287-292.
163Ris iz Žumberskega gorja. Lovec 12, 1993., s. 411.
16440 GODINA NACIONALNOG PARKA "RISNJAK"; UPRAVA NACIONALNOG PARKA "RISNJAK", Crni Lug 1994. BIB
165Campaign of Croatian wolf group to proteci wolves in Croatia. A coegzistence of large predatora and man, (s Kovačić, D., Huber, D., Grbac, I., Štahan, Z., Kusak, J. i dr. ). Bieszczady Mountains, Poland 1994 (u rukopisu).
166Reintroduction of hand-reared brown bears into the wild: experienćes, problems, chances, (s Huber, Đ., Dabanović, V. i Kusak, J. ). International conf erence on aspects of bear management. Bursa, Turkey 1994. (u rukopisu).
167Stradanje medvjeda na prometnicama Gorskog kotara, (s Kusak, J. i Huber, Đ. ). Peti kongres biologa Hrvatske. Pula 1994. (u rukopisu).
168Cijepljenje lisice protiv bjesnoće. Hrvatske šume 42, 1994., s. 22.
169Da li čagalj zamjenjuje vuka? (Novi predator Gorskog kotara i Hrvatskog primorja). LV 7-8, 1994., s. 22-23.
170Rekordan ulov i prve žrtve bijesnog risa. LV 6, 1994., s. 24- 25.
171Ris odstreljen u Lipovcu kod Vinkovaca. LV 9, 1994., s. 26-27.
172S. O. S. Vuk. Uz proglašenje vuka u Hrvatskoj zakonski zaštićenom vrstom, (s Huber, Đ. i Štahan, Z. ). Priroda 803-805, 1994., s. 37-39.
173Vuk (Canis lupus L. ^. Crvena knjiga životinjskih svojti Republike Hrvatske -Sisavci, Zavod za zaštitu prirode, Zagreb 1994., s. 54-56.
174Huber, D., Radišić, B., Novosel, D., Frković, A., 1994: Istraživanja javnog mnijenja o vukovima u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.167 pdf
175Stekel ris napadel dekleti. Lovec 7-8, 1994., s. 321-322.
176Rekordan odstrel risov na Hrvaškem. Lovec 7-8, 1994., s. 322-323.
177Se o šakalu v Gorskem Kotarju. Lovec 7-8, 1994., s. 323.
178Traffic kills of brown bears in Gorski kotar, Croatia (s Huber, Đ i Kusak, J. ). Tenth Int. Conf. bear Hes. and Manage. Fairbanks, USA 1995 (u rukopisu).
179The Re-introduction of the Lynx in Slovenia and its Prezent status in Slovenia and Croatia, (s. Čop, J. ). Conference on the Status and Conservatio of the Alpina Lynx Population. Engelberg Switzerland 1995 (u rukopisu).
180Kako izraditi lovnogospodarsku osnovu. Jadranski lovac l, 1995., s. 12-14.
181Kako prepoznati uzgojno vrijednu divljač. LV 7-8, 1995., s. 18-19.
182Korisna razmjena lovačkog iskustva (Uz međunarodni kolokvij u Židlochovicama). LV 11, 1995., s. 24-25.
183Vuk u Hrvatskoj, (s Huber, Đ. ). Zbornik strokovnih prispevkov izdan ob priliki razstave Volk ne ogroža - volk je ugrožen, Kočevje 1995., s. 27-33.
184Mirko na Hrvatskoj strani (Uz istraživanje risova u Sloveniji). L V 3, 1995., s. 29-30.
185Kopno zamijenio morem (Medvjed opet na otoku Krku). L V 4, 1995., s. 37-38.
186Mamac pogađa bolje od metka (akcija peroralnog cijepljenja lisica protiv silvatične bjesnoće). L V 3, 1995., s. 43-44.
187Frković, A., 1995: Pred prvu nacionalnu lovačku izložbu Zagreb ´96. Š.L. 11-12, s.372 PDF
188Frković, A., 1995: Sastanak radne grupe za praćenje populacije vuka. Š.L. 11-12, s.382 PDF
189Catalogo delle riserve di caccia; Hrvatske šume, ZAGREB 1996. BIB
190Katalog der Jagdbezirke; Hrvatske šume, ZAGREB 1996. BIB
191Katalog lovišta; Hrvatske šume, ZAGREB 1996. BIB
192Frković, A., 1996: Rekordni ulov puhova u Gorskom kotaru u jesen 1995. Š.L. 1-2, s.79 PDF
193Frković, A., 1996: Nevidljiva ograda. Š.L. 1-2, s.80 PDF
194Frković, A., 1996: Sveti Hubert - zaštitnik lovaca. Š.L. 1-2, s.80 PDF
195Frković, A., 1996: Izložba hrvatskog lovstva - Zagreb ´96. Š.L. 5-6, s.291 PDF
196Frković, A., 1996: 510 godina Urbara grada Modruša. Š.L. 7-8, s.366 PDF
197Frković, A., 1996: Hrvatsko lovstvo na milenijskoj izložbi u Budimpešti 1896. godine. Š.L. 9-10, s.437 PDF
198Frković, A., 1996: Smotra lovnih dostignuća Hrvatskih šuma. Š.L. 11-12, s.525 PDF
199Frković, A., 1996: Izričaj poštovanja Franu Žaveru Kesterčaneku. Š.L. 11-12, s.534 PDF
200Čije je to djelo?; Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Zagreb; 1997. BIB
201Frković, A., 1997: Prirodoslovna istraživanja riječkog područja. Š.L. 1-2, s.89 PDF
202Frković, A., 1997: Dragutin Rucner, ornitolog (1910-1996). Š.L. 1-2, s.112 PDF
203Frković, A., 1997: Medvjed u Hrvatskoj - stanje, gospodarenje, problemi, mediji. Š.L. 3-4, s.196 PDF
204Frković, A., 1997: Crvena knjiga životinjskih svojti Republike Hrvatske - sisavci. Š.L. 5-6, s.304 PDF
205Frković, A., 1997: 2. Seminar o metodologiji utvrđivanja šteta od krupnih zaštićenih predatora. Š.L. 7-8, s.434 PDF
206Frković, A., 1997: 60 godina privremene CIC formule za ocjenjivanje rogova srnjaka. Š.L. 9-10, s.533 pdf
207Frković, A., 1997: 100. godišnjica rođenja botaničara prof. dr. Ive Horvata. Š.L. 11-12, s.671 PDF
208Frković, A., 1998: Lovački rokovnik HLS 1998. Š.L. 1-2, s.75 PDF
209Frković, A., 1998: Kazimir Loknar, dipl. inž. šum. (1913 - 1998). Š.L. 1-2, s.125 PDF
210Frković, A., 1998: Četvrt stoljeća uspješne reintrodukcije risa (Lynx lynx L.) u Sloveniju.. Š.L. 3-4, s.169 PDF
211Frković, A., 1998: Medvjed - dragulj hrvatske prirodne baštine. Š.L. 3-4, s.173 PDF
212Frković, A., 1998: Čije je to djelo, priručnik za prepoznavanje tragova predatora na žrtvi. Š.L. 5-6, s.263 PDF
213Frković,A., 1998: Rezultati ostvarivanja programa Šumarske škole Karlovac na osposobljavanju zaposlenika "Hrvatskih šuma" za ocjenjivače lovačkih trofeja. Š.L. 7-8, s.347 pdf
214Frković, A., 1998: Izložba i sajam "Drvo i divljač". Š.L. 9-10, s.471 PDF
215Frković, A., 1998: Julije Bönel, šumarnik i lovac iz Lasca u Gorskom kotaru.. Š.L. 11-12, s.556 PDF
216Frković, A., 1998: Josip Malnar. Š.L. 11-12, s.575 PDF
217Frković, A., 1999: Strnadica žutovoljka - ptica godine 1999.. Š.L. 1-2, s.73 PDF
218Frković, A., 1999: Književna Rijeka posvećena pjesniku i šumarniku Davidu Daši Kabalinu. Š.L. 1-2, s.75 pdf
219PRIVREMENI PLAN GOSPODARENJA VUKOM U HRVATSKOJ; DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA, Zagreb 1999. BIB
220Frković, A., 1999: Treći seminar o metodologiji utvrđivanja šteta od velikih grabežljivaca. Š.L. 3-4, s.156 PDF
221Frković, A., 1999: Cvetko Štanfelj - šumarnik i likovni stvaratelj. Š.L. 5-6, s.254 PDF
222Frković, A., 1999: Vodič kroz lovišta. Š.L. 5-6, s.259 PDF
223Frković, A., 1999: Ptice Hrvatske i Europe. Š.L. 7-8, s.387 PDF
224Frković, A., 1999: 100. obljetnica Prve družtvene izložbe rogovlja i lovačkih trofeja u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.492 PDF
225Frković, A., 1999: Privremeni plan gospodarenja vukom u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.496 PDF
226Frković, A., 1999: Stradanje europskih smeđih medvjeda (Ursus arctos) u gorskoj Hrvatskoj u domovinskom ratu (1991-1995) i poraću (1996). Š.L. 11-12, s.565 pdf
227Frković, A., 2000: Kako se ponašati pri susretu s medvjedom. Š.L. 1-2, s.89 PDF
228Frković, A., 2000: Lunja crvenkasta (Milvus milvus L.) – ptica jubilarne 2000. godine. Š.L. 3-4, s.218 PDF
229Frković, A., 2000: O zaštiti balkanskog risa. Š.L. 3-4, s.234 PDF
230Frković, A., 2000: Novi hrvatski nacionalni prvaci u rogovima jelena i divokoze. Š.L. 5-6, s.324 PDF
231Frković, A., 2000: Iz slovenskog “Loveca”. Š.L. 5-6, s.335 PDF
232Frković, A., 2000: Lovstvo Slovačke – uz 80. obljetnicu Slovačkog lovačkog saveza. Š.L. 7-8, s.465 PDF
233Frković, A., 2000: Šezdeset godina seljačke lovačke čitanke. Š.L. 7-8, s.477 PDF
234Frković, A., 2000: 75. Obljetnica prve opće lovačke izložbe u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.581 PDF
235Frković, A., 2000: 5. Međunarodni sajam priroda, lov, ribolov, turizam. Š.L. 9-10, s.609 PDF
236Frković, A., 2000: Mungos na otoku Mljetu. Š.L. 11-12, s.693 pdf
237Frković, A., 2000: Čovjek i krupna zvjerad. Š.L. 11-12, s.736 PDF
238Frković, A., 2001: 90 godina časopisa "Priroda". Š.L. 1-2, s.77 PDF
239Frković, A., 2001: David Kabalin, "Pomalko prohaja deveti križ". Š.L. 1-2, s.98 pdf
240Frković, A., 2001: Osnovna znanja o današnjem svijetu (Države svijeta 2000). Š.L. 3-4, s.212 PDF
241Frković, A., 2001: Bojan Novaković (1942 - 2000). Š.L. 3-4, s.235 PDF
242Frković, A., 2001: Ćubasti gnjurac (Podiceps cristatus) - ptica 2001. godine. Š.L. 5-6, s.315 PDF
243Frković, A., 2001: Druga samostalna izložba slika šumarnika Cvetka Štanfelja. Š.L. 5-6, s.349 PDF
244Frković, A., 2001: Biokovo je u svemu posebnost. Š.L. 7-8, s.451 PDF
245Frković, A., 2001: Postupak vještačenja i definiranje mjera zaštite od vuka. Š.L. 9-10, s.560 PDF
246Frković, A., 2001: RIS (Lynx lynx L.) u Hrvatskoj - naseljavanje, odlov i brojnost (1974-2000). Š.L. 11-12, s.625 pdf
247Frković, A., 2002: Šumarnici Rudolf i Arthur Bergan i farma srebrodlakih lisica u Gorskom kotaru. Š.L. 1-2, s.59 pdf
248Frković, A., 2002: Stota obljetnica ornitologije u Hrvatskoj (1901 - 2001). Š.L. 1-2, s.89 PDF
249Frković, A., 2002: Anton Tone Simonič (1931 - 2001). Š.L. 1-2, s.115 PDF
250Frković, A., 2002: Vrabac (Passer domesticus) - ptica 2002. godine. Š.L. 3-4, s.203 PDF
251Frković, A., 2002: Sto deset godina "Lovačkog vjesnika". Š.L. 3-4, s.205 PDF
252Frković, A., 2002: Ugroženi planet. Š.L. 5-6, s.316 PDF
253Frković, A., 2002: Priručnik za preživljavanje. Š.L. 7-8, s.418 PDF
254Frković, A., 2002: Ptice riječkog područja. Š.L. 7-8, s.421 PDF
255Frković, A., 2002: Tragom medvjeda do prilaza Bijelim stijenama (uz 70. godišnjicu smrti lugara Jakoba Mihelčića - otkrivača Bijelih stijena). Š.L. 9-10, s.531 PDF
256Frković, A., 2002: Jedna vrijedna knjiga o lovačkom oružju. Š.L. 9-10, s.535 PDF
257Frković, A., 2002: O kapitalnom rogovlju srnjaka Hrvatske. Š.L. 11-12, s.589 pdf
258Smeđi medvjed u Primorsko-goranskoj županjiji ; Lovački savez Primorsko-goranske županije, goranske županije 2002. BIB
259Frković, A., 2003: Čiopa (Apus apus) – ptica 2003. godine. Š.L. 1-2, s.63 PDF
260Frković, A., 2003: Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.200 PDF
261Frković, A., 2003: Sisavci riječkog područja. Š.L. 5-6, s.298 PDF
262Frković, A., 2003: Rijetki i zaštićeni glodavci na poštanskim markama. Š.L. 7-8, s.407 PDF
263Frković, A., 2003: 50 godina Nacionalnog parka “Risnjak” 1953 – 2003.. Š.L. 9-10, s.509 PDF
264Frković, A., 2003: Medvjedi u Hrvatskoj – Bears in Croatia. Š.L. 11-12, s.632 PDF
265Vuk u Hrvatskoj ; Primorsko- ´ goranska županija : Lovački savez Primorsko-goranske županije, Rijeka 2004. BIB
266Frković, A., 2004: Palčić (Troglodytes troglodytes) – ptica 2004. godine. Š.L. 1-2, s.71 PDF
267Frković, A., 2004: Jedan koristan ornitološki priručnik. Š.L. 1-2, s.81 PDF
268Frković, A., 2004: Čaplja danguba na poštanskim markama. Š.L. 3-4, s.186 PDF
269Frković, A., 2004: Poštanska marka posvećena Nacionalnom parku “Risnjak”. Š.L. 5-6, s.326 PDF
270Frković, A., 2004: Ljekovito bilje na poštanskim markama. Š.L. 7-8, s.445 PDF
271Frković, A., 2004: Šumarnik Jaroslav Pl. Šugh i njegov “Posavski lovac”. Š.L. 9-10, s.559 pdf
272Frković, A., 2004: Martić, D.: Bombelles – grofovska lovišta Varaždinske županije. Š.L. 11-12, s.711 PDF
273Frković, A., 2005: Nacionalni park Risnjak – 50 godina . Š.L. 1-2, s.95 PDF
274Frković, A., 2005: Ušara (Bubo bubo) – ptica 2005. godine. Š.L. 3-4, s.191 PDF
275Frković, A., 2005: Šišmiši u šumama . Š.L. 3-4, s.203 PDF
276Frković, A., 2005: Obnovljen kazališni perivoj u Rijeci. Š.L. 5-6, s.348 PDF
277Frković, A., 2005: Kornjaši na poštanskim markama. Š.L. 5-6, s.350 PDF
278Frković, A., 2005: Miomirisni otočki vrt u Malom Lošinju. Š.L. 7-8, s.433 PDF
279Frković, A., 2005: J. Malnar: Povijest lovstva čabarskog kraja . Š.L. 9-10, s.524 PDF
280Frković, A., 2005: Biskup Josip Juraj Strossmayer - uzgajivač divljači i ljubitelj lova. Š.L. 11-12, s.639 PDF
281Frković, A., 2005: Lovački muzej Hrvatskog lovačkog saveza (1955 - 2005.). Š.L. 11-12, s.641 PDF
282Frković, A., 2006: Osamdeseta obljetnica osnivanja saveza lovačkih društava za Hrvatsku i Slavoniju (1925 – 2005). Š.L. 1-2, s.63 PDF
283Frković, Alojzije, 2006: Brgljez (Sitta europaea) – ptica 2006. godine. Š.L. 3-4, s.137 PDF
284Frković, Alojzije, 2006: Vitez prirode – Josip Kozarac (1858–1906). Š.L. 3-4, s.138 PDF
285Frković, Alojzije, 2006: Mala čigra i močvarno bilje na poštanskim markama. Š.L. 5-6, s.254 PDF
286Frković, Alojzije, 2006: O “našem zecu” iz pera Davora Martića. Š.L. 5-6, s.270 PDF
287Frković, Alojzije, 2006: Izložba hrvatskog lovstva – u službi prirode, Zagreb 2006.. Š.L. 7-8, s.370 PDF
288Frković, Alojzije, 2006: Europski dani biomase regija, budućnost s prirodom. Š.L. 7-8, s.376 PDF
289Frković, Alojzije, 2006: Zaštićena prirodna baština Primorsko-goranske županije. Š.L. 9-10, s.457 PDF
290Pelcer, Zvonimir, Alojzije Frković, 2006: Aleksandar Vernak, (1921–2006). Š.L. 9-10, s.475 PDF
291Frković, A., 2006: Crvena knjiga sisavaca Hrvatske . Š.L. 11-12, s.581 PDF
292Frković, A., 2007: Vjetruša – ptica 2007. godine. Š.L. 1-2, s.76 PDF
293Frković, A., 2007: Lovstvo otoka Raba. Š.L. 1-2, s.87 PDF
294Frković, A., 2007: Lovački poučnik splitskog Huberta. Š.L. 3-4, s.178 PDF
295NAŠE TROFEJNO BLAGO; Lovački savez Primorsko-goranske županije, Rijeka 2007. BIB
296Frković, A., 2007: U Lividragi otkriveno spomen-obilježje akademiku Dušanu Klepcu. Š.L. 5-6, s.272 PDF
297Frković, A., 2007: Priče o dva istarska dragulja. Š.L. 5-6, s.288 PDF
298Naših 75 godina; Lovaiko društvo "Smjak* Fužine-Lokve; Rijeka :*Adamić", Fužine 2007. BIB
299Frković, A., 2007: Crveno jezero – zaštićeni spomenik prirode na poštanskoj marki. Š.L. 9-10, s.486 PDF
300Frković, A., 2007: Petar Klepac – legendarni šumski div Čabarskog kraja dobio spomenik . Š.L. 9-10, s.487 PDF
301Frković, A., 2007: Izložba kapitalnih lovačkih trofeja Novi Vinodolski 2007.. Š.L. 11-12, s.595 PDF
302Frković, Alojzije, 2008: Kukavica (Cuculus canorus) – ptica 2008. godine. Š.L. 1-2, s.68 PDF
303Frković, Alojzije, 2008: Stotinu godina u kraljevstvu zlatoroga. Š.L. 1-2, s.78 PDF
304Frković, Alojzije, 2008: Endemi flore na poštanskim markama. Š.L. 3-4, s.183 PDF
305Frković, Alojzije, 2008: Pozdrav iz Hrvatske – Plitvička jezera . Š.L. 5-6, s.296 PDF
306Frković, A., 2008: Josip Ettinger – prvi hrvatski zoolog. Š.L. 7-8, s.355 pdf
307Frković, Alojzije, 2008: Očuvanje velikih zvijeri u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.470 PDF
308Frković, Alojzije, 2008: Reintrodukcija divokoze na sjeverni Velebit. Š.L. 11-12, s.543 pdf
309Frković, Alojzije, 2009: Vodomar, dragulj riječne obale - ptica 2009. godine. Š.L. 1-2, s.85 PDF
310Frković, Alojzije, 2009: Prva generacija šumarskih tehničara u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.89 PDF
311Frković, Alojzije, 2009: Zaštita polarnih područja i ledenjaka na poštanskim markama. Š.L. 3-4, s.193 PDF
312Frković, Alojzije, 2009: Vesna Tutiš: Kućice za ptice. Š.L. 3-4, s.212 PDF
313Frković, Alojzije, 2009: Prvi udžbenik lovstva Bosne i Hercegovine. Š.L. 5-6, s.327 pdf
314Frković,A, 2009: Lovačka iskaznica Davora Martića. Š.L. 7-8, s.450 PDF
315Farkaš,V., T. Gomerčić, M. Sindičić,V. Slijepčević, Đ. Huber,A. Frković, S. Modrić, 2009: Kraniometrijska analiza i utvrđivanje spolnog dimorfizma u smeđeg medvjeda (Ursus arctos l.) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.527 pdf
316Frković,Alojzije, 2009: Zaštita prirode u Hrvatskoj do 2007. godine. Š.L. 9-10, s.553 PDF
317Frković, Alojzije, 2009: Vaclav Leo Anderle (1859. – 1944.), šumar i ilustrator – utemeljitelj češke lovačke ilustracije. Š.L. 11-12, s.629 pdf
318Frković, Alojzije, 2010: “Riblji zatornik” veliki vranac – ptica 2010. godine. Š.L. 1-2, s.74 PDF
319Frković, Alojzije, 2010: Božuri hrvatske flore na poštanskim markama. Š.L. 3-4, s.179 PDF
320Frković,Alojzije, 2010: Lovstvo u Bosni i Hercegovini krajem 19. stoljeća u istoimenom djelu Fr. B. Laske. Š.L. 5-6, s.300 PDF
321Frković, Alojzije, 2010: Vodič kroz lovišta Primorsko-goranske županije. Š.L. 7-8, s.418 PDF
322Frković, Alojzije, 2010: Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj 2010 – 2015.. Š.L. 9-10, s.517 PDF
323Frković, Alojzije, 2010: Željko Perković – magistar biotehničkih znanosti. Š.L. 9-10, s.539 PDF
324Frković, Alojzije, 2010: Stručna lugarska škola u Fužinama s kraja 19. st.. Š.L. 11-12, s.647 PDF
325Frković,Alojzije, 2011: Šumska crvenrepka – ptica 2011. godine. Š.L. 1-2, s.71 PDF
326Frković,Alojzije, 2011: Plan upravljanja risom u Republici Hrvatskoj 2010–2015.. Š.L. 3-4, s.179 PDF
327Frković,Alojzije, 2011: Odnos Europe i šuma danas oslikan kistom i riječju umjetnika. Š.L. 5-6, s.291 PDF
328Frković,Alojzije, 2011: Delnički ogranak HŠD-a obogaćen s tridesetak novih članova šumara - umirovljenika. Š.L. 5-6, s.319 PDF
329Frković,Alojzije, 2011: Svijet šuma na poštanskim markama zemalja svijeta. Š.L. 7-8, s.403 PDF
330Frković, Alojzije, 2011: Stanje populacije vuka u Hrvatskoj, s prijedlogom zahvata u populaciju u 2011/12. godini. Š.L. 9-10, s.506 PDF
331Frković, Alojzije, 2011: Crnoluška iskustva – iznošenje drveta iz šume ljudskom snagom. Š.L. 11-12, s.628 PDF
332Frković, Alojzije, 2012: Izbor je pao na čavku zlogodnjaču (Corvus monedula). Š.L. 1-2, s.71 PDF
333Frković, Alojzije, 2012: Iz pjesničke i likovne ostavštine prof. Drage Andrašića. Š.L. 1-2, s.82 PDF
334Alojzije Frković, 2012: Cvatuće proljetnice u našim šumama. Š.L. 3-4, s.186 PDF
335Alojzije Frković, 2012: Priče i anegdote šumarnika Cvetka Štanfelja posvećene Gerovčanima. Š.L. 3-4, s.204 PDF
336Alojzije Frković, 2012: Davor Martić – Lov poljskih koka. Š.L. 5-6, s.302 PDF
337Alojzije Frković, 2012: U znaku sjećanja na preminule članove. Š.L. 5-6, s.316 PDF
338Alojzije Frković, 2012: Nikola Spudić, dipl. ing. Šum. (1928–2012). Š.L. 5-6, s.321 PDF
339Alojzije Frković, 2012: Ugljenarenje u prošlosti Gorskog kotara i Hrvatskog primorja. Š.L. 7-8, s.409 PDF
340Alojzije Frković, 2012: Vladimir Pfeifer (1937–2012). Š.L. 7-8, s.421 PDF
341Alojzije Frković, 2012: Stanje populacije zaštićenog vuka dopušta odstrjelni zahvat. Š.L. 9-10, s.513 PDF
342Alojzije Frković, 2012: Hrvatska golupka – kolibrić među noćnim leptirima. Š.L. 9-10, s.517 PDF
343Alojzije Frković, 2012: Šloserov dom na Risnjaku 1932–2012.. Š.L. 9-10, s.531 PDF
344Alojzije Frković, 2012: PETROGRAFSKA I GEOLOŠKA RAZNOLIKOST LIJEPE NAŠE NA POŠTANSKIM MARKAMA. Š.L. 11-12, s.628 PDF
345Alojzije Frković, 2012: STALNI POSTAV ŠUMARSTVA, LOVSTVA I RIBOLOVA U BRODU NA KUPI U GORSKOM KOTARU. Š.L. 11-12, s.641 PDF
346Alojzije Frković, 2012: IVAN PLEŠE-LUKEŽA (1942–2010). Š.L. 11-12, s.657 PDF
347Alojzije Frković, 2013: KRITIČNO UGROŽENI ČURLIN I DALJE NA METI LOVACA. Š.L. 1-2, s.71 PDF
348Alojzije Frković, 2013: Marijan Pavešić Pave (1933–2012). Š.L. 1-2, s.121 PDF
349Alojzije Frković, 2013: PROMIJENITI NEGATIVAN STAV LJUDI PREMA MEDVJEDIMA. Š.L. 3-4, s.211 PDF
350Alojzije Frković, 2013: DIVJAD IN LOVSTVO – VELIKI SLOVENSKI ENCIKLOPEDIJSKI LOVAČKI PRIRUČNIK. Š.L. 5-6, s.339 PDF
351Alojzije Frković, 2013: SEKCIJA ŠUMARA GORANA UMIROVLJENIKA NA SUSRETU U VRBOVSKOM. Š.L. 5-6, s.347 PDF
352Alojzije Frković, 2013: LOV I LOVNE PRILIKE U SENJSKOM KOTARU KRAJEM 19. I POČETKOM 20. STOLJEĆA. Š.L. 7-8, s.411 pdf
353Alojzije Frković, 2013: Fra Crvenka, M.: ŽIVOTINJE U BIBLIJI. Š.L. 7-8, s.424 PDF
354Alojzije Frković, 2013: NACIONALNI PARK RISNJAK – 60. OBLJETNICA OSNIVANJA (1953–2013). Š.L. 9-10, s.521 PDF
355Alojzije Frković, 2013: Vrbek, M., S. Buzjak: LESKA – PRIRUČNIK O FLORI. Š.L. 9-10, s.529 PDF
356Alojzije Frković, 2013: JESTIVE GLJIVE NA POŠTANSKIM MARKAMA. Š.L. 11-12, s.619 PDF
357Alojzije Frković, 2013: Davor Martić: Sveti Hubert. Š.L. 11-12, s.635 PDF
358Alojzije Frković, 2014: LOVČEVI ZAPISI FUŽINSKOG ŠUMARA LAVOSLAVA SLAVKA LOVRIĆA (1904–1955). Š.L. 1-2, s.70 PDF
359Alojzije Frković, 2014: ATLAS SELIDBE PTICA HRVATSKE (CROATIAN BIRD MIGRATION ATLAS) - JELENA KRALJ, SANJA BARIŠIĆ, VESNA TUTIŠ, DAVOR ĆIKOVIĆ. Š.L. 1-2, s.82 PDF
360Alojzije Frković, 2014: ZELENA ŽUNA (Picus viridis)PTICA 2014. GODINE. Š.L. 3-4, s.195 PDF
361Alojzije Frković, 2014: CRVENKA, M., T. LUKIĆ: OTROVI BILJAKA I GLJIVA. Š.L. 3-4, s.211 PDF
362Alojzije Frković, 2014: 125. OBLJETNICA OSNIVANJA ZAGREBAČKOG BOTANIČKOG VRTA OBILJEŽENA PRIGODNOM POŠTANSKOM MARKOM. Š.L. 5-6, s.316 PDF
363Alojzije Frković, 2014: SUSRETI GORANA ŠUMARA-UMIROVLJENIKA POSTAJU TRADICIONALNI. Š.L. 5-6, s.325 PDF
364Alojzije Frković, 2014: DELNICE – JEDINSTVEN PRIMJER LOVAČKI DOM DELNICE 1954 – 2014.. Š.L. 7-8, s.412 PDF
365Alojzije Frković, 2014: DR. MILOVAN ZORIČIĆ (1884-1971) – NESTOR HRVATSKOGA LOVSTVA. Š.L. 7-8, s.415 PDF
366Alojzije FRKOVIĆ, 2014: INTRODUKCIJA JELENA AKSISA (Axis axis Erxleben 1977) U HRVATSKO PRIMORJE 1953. GODINE. Š.L. 9-10, s.489 pdf
367Alojzije Frković, 2014: ZELENI ŠKRILJEVAC MEDVEDNICE NA POŠTANSKOJ MARKI. Š.L. 11-12, s.602 PDF
368Alojzije Frković, 2014: NAČELA MEĐUNARODNOG SAVEZA ZA LOVSTVO I ZAŠTITU PRIRODE 1954 – 2014. Š.L. 11-12, s.615 PDF
369Alojzije Frković, 2015: LOVAC NA PTICE JASTREB (Accipiter gentilis) – PTICA 2015. GODINE. Š.L. 1-2, s.82 PDF
370Alojzije Frković, 2015: CRVENA KNJIGA PTICA HRVATSKE. Š.L. 5-6, s.294 PDF
371Alojzije Frković, 2015: NAŠA LOVNA DIVLJAČ NA POŠTANSKIM MARKAMA. Š.L. 7-8, s.378 PDF
372Alojzije Frković, 2015: FRAN ŽAVER KESTERČANEK – VELIKAN HRVATSKOG ŠUMARSTVA I LOVSTVA  (1856.–1915.). Š.L. 9-10, s.479 PDF
373Alojzije Frković, 2015: I BAŠKE OŠTARIJE DOBILE SPOMEN-PLOČU. Š.L. 9-10, s.482 PDF
374Alojzije Frković, 2015: ŠUMAR ZLATKO TURKALJ – ZALJUBLJENIK U DIVLJAČ I LOV (uz 130. godišnjicu rođenja). Š.L. 11-12, s.581 PDF
375Alojzije Frković, 2015: ZVONKO ZVONIMIR CAR – VELIKAN HRVATSKOG LOVSTVA (uz 110. godišnjicu rođenja). Š.L. 11-12, s.583 PDF
376Alojzije Frković, 2016: ČEŠLJUGAR – PTICA 2016. GODINE. Š.L. 1-2, s.67 PDF
377Alojzije Frković, 2016: VELIKI RJEČNIK HRVATSKOGA STANDARDNOG JEZIKA. Š.L. 1-2, s.81 PDF
378Alojzije Frković, 2016: ČUDESNO LIJEPA PRIRODNA BAŠTINA. Š.L. 3-4, s.177 PDF
379Alojzije Frković, 2016: MIOMIRISNO BILJE NA POŠTANSKIM MARKAMA. Š.L. 5-6, s.284 PDF

nedeterminirano:
380Knjige (brošure)
381Članci, prikazi, referati, recenzije, intervjui, izvješća, nekrolozi...
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Mikulić, Z:. Aktiv za zaštitu ptica Sjenica u Crnom Lugu. Priroda 6, 1970., s. 182-184.
 Jurković, V.: Naše šume i ljudi u književnim djelima. Drvosječa 21, 1977., s. 10.
 Rucner, D.: Ptice. Monografija Gorski kotar, Delnice 1981., s. 450.
 Chylak, B.: Priručnik za ocjenjivanje lovačkih trofeja. ŠL 4-5, 1982., s. 166-167.
 Štahan, Ž.: A. Frković: Lovačke trofeje. LV 1-2, 1990., s. 26.
 Raguž, D.: Alojzije Frković: Lovačke
 trofeje - obrada, ocjenjivanje i vrednovanje. ŠL 3-5, 1990., s. 212-214.
 Tondini, V.: Stotinu godina riječju i slikom (razgovor s A. Frković). LV l, 1992., s. 8-9.
 Huber, Đ.: Medvjedi u knjigama. LV 6, 1992., s. 200.
 Mihaldinec, M.: Alojzije Frković: Bibliografija Lovačko - ribarskog vjesnika 1892-1991. Priroda 4 (797), 1993., s. 42.
 Malnar, Ž.: Predstavljene knjige goranskih autora (Kulturna večer Gorana u Zagrebu). Novi list, 2. XII. 1993.
 Karlović, M:. Frković, A.: Bibliografija Lovacko-ribarskog vjesnika 1892- 1991. Veterinarska stanica 24 (4), 1993., s. 247.
 Pleše, V.: Lojzek - lovački zanesenjak (interview s inž. A. Frković povodom izlaska iz tiska Bibliografije LRV). Hrvatske šume 22, 1993., s. 14.
 Štahan, Ž.: Bibliografija Lovačko-ribarskog vjesnika 1892-1991. Hrvatske šume 25, 1993., s. 14.
 Trohar, J.: Bibliografija Lovačko-ribarskog vjesnika 1892-1991. LV 9, 1993., s. 42-43.
 Piškorić, O.: Alojzije Frković: Bibliografija Lovacko-ribarskog vjesnika 1892-1991. ŠL 1-2, 1994., s. 50-51.
 Raguž, D.: Alojzije Frković kao pisac iz šumarstva i lovstva. ŠL 1-2, 1994., s. 51-52.
 Piškorić, O.: Frković, Alojzije - biobibliografija. HBL 4 LZ Zagreb:
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 JAKOVAC, Hranislav: Zlatne plakete hrvatskog lovačkog saveza šumarnicima Alojziju Frkoviću, Josipu Troharu, Želimiru Štahanu i Filipu Šabiću, ŠL 1-2/2003, s.69 PDF
 JAKOVAC, Hranislav: Prva i treća nagrada “Gorančica 2007” šumarniku Alojziju Frkoviću, ŠL 3-4/2008, s.189 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM