HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9246
ime G., Vjekoslav Mladen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, dr. sci., sveučilišni profesor ekologije bilja, vegetacije i krajolika
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9246)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1952.
diplomirao1953.
doktorirao1961.Šumarski fakultet u Zagrebu Sin Franje i Josipe r. Pirc. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obrtničke obitelji. Osnovnu i srednju naobrazbu postigao je u Zagrebu: osnovnu je školu završio 1940., a osmogodišnju realnu gimnaziju 1948.g.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1953.g.
 Najprije radi u Šumariji Sljeme, a zatim u ŠG Ogulin u Odjelu za uređivanje šuma. Od 1955. asistent je u Zavodu za uzgoj šuma Poljoprivredno - šumarskog fakulteta u Zagrebu. U školskoj godini 1960/61. asistent je Braun - Blanqueta u Montpellieru.
 Doktorat znanosti postigao je 1961.g. u Zagrebu, napisavši i obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom Crna joha u Posavskoj i Podravskoj Hrvatskoj s ekološkog, biološkog i šumsko-uzgojnoga gledišta.
 Od 1963. do 1966.g. znanstveni je suradnik na Eidgenossiche Technische Hochschule (ETH) u Zürichu. Tu svoju djelatnost nastavlja i u Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsokologie u Bonn-Bad Godesbergu (SR Njemačka).
 Habilitirao je na Univerzitetu u Göttingenu 1972.g. iz znanstvenoga područja fitocenologije i uzgajanja Suma. Od 1972.g. sveučilišni je profesor na Univerzitetu - Gesamthochschule Kassel za ekologiju bilja, vegetacije i krajolika.
 S profesorima I. Horvatom i H. Ellenbergom autor je poznatog djela o vegetaciji jugoistočne Europe.
 Prof. dr. Glavač napisao je sto sam sto u koautorstvu, ponajviše na njemačkom jeziku, 109 znanstvenih i stručnih radova. Za svoje studente napisao je 13 skripata -na 977 stranica. Objavio je i četiri ekspertize za državne institucije na 385 stranica. Bio je mentor pri izradbi 82 rada za državni ispit, mentor pri izradbi pet diplomskih radova i sedam doktorskih rasprava.
 Kao istaknut i uvažen znanstvenik bio je voditelj velikih državnih šumarskih projekata (DFG, BMFT) koji su trajali i po desetak godina.
 U toku svog plodnog radnog vijeka sudjelovao je na mnogobrojnim kongresima i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu (oko 50). član je mnogobrojnih stručnih udruga.

1Das Gentiano - Koelerietum Knapp 1943 am Kleinen Dornberg bei Ziereberg (Kreis Kassel), (mit Schlage, H.). Mitteillungen flor.-soz. Arbeitsgemeinschaft, N.F. 21,1979., s. 105-109.
2Ing. M. Glavač, 1953: Neki problemi fruktifikacije i C/N teorija. Š.L. 7-8, s.323 PDF
3Glavač ing. M. V., 1955: Nekoliko riječi o izumiranju tise. Š.L. 1-2, s.47 PDF
4Nekoliko rijeci o izumiranju tise. Šum. list 1-2,1956., Šum. list 1-2, s. 2.
5Glavač M, 1958: O šumi lipe i tise (Tilieto — Taxetum).. Š.L. 1-2, s.21 PDF
6Andromeda. Šumarska enciklopedija l, Zagreb, 1959., s. 28.
7Glavač V., 1959: O šumi poljskog jasena s kasnim drijemovcem (Leucojeto-Fraxinetum angustifoliae, ass. nov.). Š.L. 1-3, s.39 PDF
8Barhat. Ibid., s. 51-52.
9Čuga. Ibid., s. 193-194.
10Crna joha u posavskoj i podravskoj Hrvatskoj s ekološkoga, biološkog i šumsko-uzgojnoga gledišta, (Schwarzerle in Nordkroatien vom ökologischen, pflanzensoiologischen und waldbauölichen Standpunkt. (Disertation), Zagreb, Šumarski fakultet, 1960., s. 1-141.
11Ing. V. Glavač, 1961: O vlažnom tipu šume hrasta lužnjaka i običnog graba. Š.L. 9-10, s.342 PDF
12Tablice drvnih masa za poljski jasen, (s Emrović i Pranjić, A.). (Massentafel für spitzblattrige Esche), Poljoprivredno - šumarska komora NRH, Zagreb, 1962., s. 1-8.
13V. Glavač, 1962: Osnovno fitocenološko raščlanjenje šuma u Posavini. Š.L. 9-10, s.317 PDF
14V. Glavač, 1962: Prilog definiciji niske šume i tumačenje njenog postanka u našoj zemlji. Š.L. 11-12, s.406 PDF
15V. Glavač, 1962: O visinskom rastu crne johe do dobi od 20 god.. Š.L. 11-12, s.408 PDF
16V. Glavač, 1962: O podizanju proizvodnje unošenjem eurameričkih topola u pojedine tipove crnojohovih panjača. Š.L. 11-12, s.415 PDF
17O dinamici i sukcesiji vegetacije u pokusnom parku S.I.G.M.A., (Sur le dynamisme et la succession de la vegetation dans le pare a essai de la S.I.G.M.A.). Communication No 168, SIGMA, Acta Botanica Croatica, Zagreb, 1963., s. 175-188.
18Glavač V., 1963: Prof. dr. Ivo Horvat. Š.L. 7-8, s.340 PDF
19Svjetlo. Šumarska enciklopedija 2. Zagreb, 1963., s. 517-519,
20Vjetar. Ibid., s. 703-704,
21Voda. Ibid., s. 707-711,
22Zrak. Ibid., s. 749-750,
23Tipologija šuma, (sa S. Bertović). Ibid., s. 788:791.
24Über die Stammform der spitzblattrigen Esche (Fraxinus angustifolia Vahl) in verschiedenen Auenwaldgesellschaften des Savegebietes in Kroatien (Jugoslavien), (s Emrović i Pranjić, A.). Schweiz. Z. Forst-wesen 3,1964, s. 143-162.
25Šumske i ostale zajednice Nacionalnog parka "Plitvička jezera (.prethodni izvještaj sa S. Bertovićem). Dokumentacija Instituta za šum. istraživanja Šum. fakulteta u Zagrebu, 1968., s. 1-10.
26Über Eichen-Hainbuchenwalder Kroatiens. Fedd. Hep. 79., 1-2,1968., s. 115-138.
27Über bodensaure Wald- und Gebusch-Gesellschaften trockenwarmer Standorte im Mittelrheingiet, (mit Krause, A.). Schriftenreihe f. Vegetationskunde, 4, 1969., s. 85-102.
28Quantitative vegetationskundliche Untersuchungen zur Höhengliederung der Buchenwalder in Vogelsberg, (mit. Bohn, U.). Schriftenr. f. Vegetationkunde 5, 1970., s. 135-185.
29Über Hohenwuchsleistung und Wachstumsoptimum der Schwarzerle auf vergleichbaren Standorten in Nord-, Mittel-und Südeuropa. Schriftl. forstl. Fakultat Göttingen, 45,1972., s. 1-61.
30Vegetationskarte von Südosteuropa, (mit. Horvat, I., H. Ellenberg). Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1972., s. 1-20.
31Eine quantitative Methode zur vegetationskundlichen Hohenstufengliederung in eine Buchenwaldgebiet. Bericht Int. Simposion der Int. Vereinigung für Vegetationskunde (Grundlagen und Methoden der Pflanzensoziologie), Den Haag, 1972., s. 363-369.
32VEGETATION SÜDOSTEUROPAS, (mit I. Horvat, H. Ellenberg). G. Fischer Verlag, 1974., s. XXXII+768.
33Opis šumske vegetacije u dolini Kupe (s vegetacijskom kartom 1:25.000). Tipološke značajke šuma u G.J. Brod na Kupi . Radovi Šumarskog instituta 21, 1974., Zagreb, s. 14-21.
34Progress report on the protection on nature and development and realisation of land use scheme for the planned growth and development of the Yugoslav Adriatic region. UN-Development Programme. Ke-port, Rijeka 1975., s. 1-35.
35Protection of nature. Proposalts to methodologj´ for establishing sample plots for plant succession obresvations and sug-gestions for elaborations of ecological dia-grams and land use choices. UN-Development Programme. Report, Rijeka 1975., s. 1-14.
36Zur Methodik der vegetationskundlichen Untersuchungen auf Dauerprobeflachen. Berichte des Inter. Symposions der Inter. Ver. f. Vegetationskunde (Sukzessionsforschung), Den Haag, 1975., s. 619-622.
37Ökologie - Projektpraktikum, (mit Koenies, H.). Experimente zur Umweltbelastung, 1977., s. 1-74.
38Mineralstickstoff-Gehalte und N-Nettomineralisation im Boden eines Fichtenforstes und seines Kahlschlages wahrend der Vegetationsperiode 1977., (mit. Koenies, H.). Oecologia plantarum, 13, 1978., s. 207-218.
39Soll die Eigenart der Landschaft am Kleinen Därnberg bewahrt werden? (mit Schlage, H.). Naturschutz Nordhessen, 2, 1978., s. 31-45.
40Vergleiche der N-Nettomineralisation in einem Sauerhumus-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) und. einem benachbarten Fichtenforst am gleichen Standort vor und nach dem Kahlschlag, (mit Koenies, H.). Oecologia plantarum, 13, 1978., s. 219-226.
41Vegleichende Untersuchung der pflanzenverfilgbaren Mineralstickstoffgehalte und der Stickstoffnettomineralisation im Boden eines montanen Braunerde-Buchemvaldes und seines Kahlschlages wahrend der Vegetationsperiode 1978., (mit. Koenies, H.). Angewandte Botanik, 54,1980., s. 221-229.
42Über die Konkurrentzfähigkeit Indischen Springkrautes (Impatiens glandulif-era Boyle) am Fuldaufer bei Kassel, (mit. Koenies, H.). Philippia, 4,1979., s. 47-59.
43Sukzession auf Halbtrockenrasen, (und Mit.). Grosses Okologie-Projektprak-tikum, 1980., s. 1-160.
44Über die schutzwurdige Vegetation am Dornberg bei Wolfhagen und ihre Bedeutung filr die Erforschung der sekun-daren progressiven Sukzession nordhessis-cher Kalkmagerrasen. Natur in Nordhessen, 4,1980., s. 7-30.
45Dušik kao stanišni faktor. Šumarska enciklopedija l, Zagreb, 1980., s. 451-453.
46Ekologija. Ibid, s. 469-470.
47Ekosistem. Ibid, s. 477-482.
48Okologische Grundlagenuntersuchungen im Natur- und Landschaftsschutzgebi-et "Donche" (und Mit). Grosses ÖkologieProjektpraktikum, 1981., s. 1-150.
49Vergleichende Untersuchung eines Buchenwaldbestandes und eines benach-barten Fichtenforstes unter besonderer Berilcksichtigung der Immissionsbeal-stung, (und mit.). Grosses Okologie-Projek-tpraktikum, 1982., s. 1-178.
50Über die Pflanzengesellschaften des Landschafts- und Naturschutzgebietes Dönche in Kassel, (mit. Haus, Th.). Tuexe-nia, 2,1982., s. 73-113.
51Oradientenanalyse, (und Mit). Grosses Okologie-Projektpraktikum, 1983., s. 1-150.
52Über die Wiedereinführung der ex-tensiven Ziegenhaltung zwecks Erhaltung und Pflege der Kalkmagerrasen. Naturschutz in Nordhessen, 6,1983., s. 25-47.
53Gradientenanalyse der Grünlandgesellschaften des Landschafts- und Naturschutzgebietes Dönche in Kassel, (mit Mitarb.). Philippia, 3,1983., s. 151-162.
54Über die Rotschwingel-Rottsraussgras-Pflanzengesellschaft (Festuca rubra-Agrostis tenuis-Ctes.) im Landschafts- und Naturschutzgebiet Dönche in Kassel. Tuexe-nia, 3,1983., s. 389-406.
55Vitalitatsminderung der Buchenwald-bestande in der Umgebung Kassels. Epi-spde oder Katastrophe?, (und. Mit). Grosses Okologie - Projektpraktikum, 1984., s. 1-17.
56Naturschutzgebiet DOnche. Land-schaftsOkologische Ctebietsbeschreibung, Schutzwurdigkeitsbegrilndung, Pflegeziele und -massnahmen. Gutachten für Magistrat der Stadt Kassel. 1984., s. 1-124.
57Aufgaben und Methoden der Ökologischen Vegetationskunde- Buchenwaldge-sellschaften als Beispiel. Prisma der GhK, 32,1984., s. 24.-2S.
58Schwermetallakkumulation, Aluminiumfreisetzung und Streuabbauverzogerung in den vom Stammablaufwasser gepragten Bodenbereichen alter Buchen und ihre Auswirkung auf den Pflanzenbewuchs, (mit Koenies, H. und. al.). Forschungsbericht 0373106 an den Bundesminister für Forschung und technologie, 1985., s. 1-131.
59Schwermetalkonzentration, Aluminiumfreisetzung, Streuabbauverzogerung, Pflanzenbewuchs im Baumfussbereich alter Buchen. Statusseminar "Wirkungen vom Luftverunreinigungen auf Waldbaume und Waldböden". Kurzfassung der Vortrage. Kernforschungsanlage Jülich, 1985., s. 1-54.
60Exkursionsfilhrer zum Orosspraktikum Okologie. Kroatien, Insel Hab, Plitvice, Risnjak, 1985., s. 1-42.
61Teillandschaftsplan Losse- Tal., (und Mit). Gutachten für Zweckverband Haum Kassel, 1985., s. 1-62.
62Einfluss der Wiederbewaldungsvorgan-gen in Kalkmagerrasen auf die floristische Artenvielfalt. Moglichkeiten der Steuerung durch Pflegemassnahmen, (mit Hakes, W.). 1985., s. 1-135.
63Bodenchemische Zustande der sta-mmablaufwasserbeeinflussten Altbuchen-Fussbereiche in durch Immission unbelasteten Gebieten- Das Problem der "Null-Flachen", (mit Jocheim, H., und, al.)- Exkur-sionsfuhrer Sommer 1985 Forschungsz. Waldekosysteme/ Waldsterben Univ. Gottingen, 1985., s. 100-110.
64Glavač, V., Koenies, H. i Prpić, B., 1985: O unosu zračnih polutanata u bukove i bukovo-jelove šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Jugoslavije. Š.L. 9-10, s.429 PDF
65Einfluss des Stammablaufwassers auf den Boden im Stammfussbereich vom Altbuchen in unterschiedlich immissionsbelasteten Gebieten, (mit Jochheim, H. und al.). Allg. Forst Zeitschrift 40, 1985., s. 1397-1398.
66Vergleichende Untersuchung der Boden-, Wurzel- und Blatt- Mineralstoffgehalte von Baumen verschiedener Schadstufen in einem immissionsbelasteten Altbuchenbestand, (mit Bredow v. B. und al.). AFZ 22, 1986., str. 551-554.
67Vegetations- und landschaftsökologische Grundlagenuntersuchungen im LosseTal vom Lohmuhlweg bis BAB A 7, (und Mit). Grosses Okologie-Projektpraktikum, 1986., s. 1-62.
68Naturschutzgebiet "Baunsberg". LandschaftsOkologische Beschreibung und Pfle-geplan. Gutachten f lir Untere Naturschutz behOrde, 1986., s. 1-64.
69Kleinräumige Verteilung der pflanzenaufnehmbaren Mineralstoffe in den vom Stammablaufwasser beeinflussten Bodenbereichen alter Buchen verschiedener Waldgesellschaften, (mit Koenies, H.). Düsseldorfer Geobotanische Kolloquien 3, 1986., s. 3-13.
70Die Abhangigkeit der Schwerme-talldeposition in Waldbestanden von der Hohenlange. Natur und Landschaft, 61, 1986., s. 43-47.
71Die Wurzelkammer, eine einfache Einrichtung zur experimentallen Nachprüfung der Bodentoxizitat an ausgewach-senen Baumen im Freiland. Angew. Botanik 60,1986., s. 96-102.
72Strukturaufbau und Umweltbedin-gungen der nordhessischen Linden - Bergulmen - Hangschuttwalder (Tilio - Ulmetum glabrae) am Beispiel des Baunsberges bei Kassel. Abhandlungen des Landesmuseums Münster, 48,1986., s. 129-141.
73Ist die Abnahme der Ca-, Mg-, K- und Zn-Gehalte in Blattern immissionsgeschadigter Altbuchen die Folge vergrosserter Blattauswaschumg oder verminderter Mineralstoffversorgung? Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, (Giessen 1986.), 16, s. 253-266.
74Kleinräumige Konfiguration wichtiger bodenchemischer Messgrossen in dem vom Stammablaufwasser beeinflussten Bodenbereich alter Buchen. Verhandlungen Ges. f. Ökologie, 14,1986., s. 293-298.
75Schwermetallakkumulation, Aluminiumfreisetzung, Streuabbauverzogerung, Pflanzenbewuchs im Baumfussbereich alter Buchen. Statusseminar "Wirkungen von Luftverunreinigungen auf Waldbaume und Waldboden". Statusseminar, Kernforschungsamlage Jülich, 1986., s. 420-421.
76Kompaktkurs "Okologische Vegetati-onskunde", (mit Hakes, W.). 1987., s. 1-56.
77Ist der lebende, wasserreiche Aussen-bereich des Holzes im Schaft immissionsgeschadigter Altbuchen eingeschrankt?, (mit Buggert, A.). Forstarchiv, 58, 1987., s. 163-165.
78Relief effects on the deposition of air pollutants in forest stands - lead deposition as an example. In: Commission of the European Communities (Ed.): Pollution Climates in Europe and their Perception by Terrestrial Ecosystems, (mit Koenies, H., und al.). Air Pollution Hesearch Report 6,1987., s. 166-175.
79Schwermetallakkumulation, Aluminiumfreisetzung und Streuabbauverzogerung in den vom Stammablaufwasser gepragten Bodenbereichen alter Buchen und ihre Auswirkung auf den Pflanzenbewuchs. Statusseminar "Ursachenforchung zu Wald-schaden". Tagungsbericht, Kernforschungsanlage Jülich 1987., s. 233-236.
80Zur Immissionsbelastung der industriefernen Buchen-, und Buchen- Tannen-walder in den dinarischen Gebirgern Nord-west Jugoslawiens, (mit. Koenies und al.) Verhandlungen Ges. fur Ökologie, 15, 1987., s. 237-247.
81Calcium-, Magnesium-, Kalium- und Zink-Gehalte in Blattern eines immisionsgeschadigten Rendzina - Buchenwaldes. AFZ, 12,1987., s. 303-305.
82Die Gewinnung des Xylemwassers von lebenden Baumen und Analyse seiner Mineralstoffgehalte. Angew. Botanik, 61, 1987., s. 453-466.
83Relief effects on the deposition of air pollutants in forest stands - lead deposition as an example. In: Mathy P. (ed): Air Pollution an Ecosystems. D. Beidel Publ., Dordrecht / Boston / Lancaster / Tokyo, (mit. Koenies, H. und. al.), 1987., s. 520-529.
84Blatt-Verkleinerungen in immissions-geschadigten Buchenwaldern. Allg. Forst Zeitschrif t, 29,1988., s. 2.
85Über die Koevolution der Pflanzendecke und ihrer physikalischen Umwelt an Wacholder-Gebüsch-Saumen in brachlie-genden Halbtrockenrasen. In: Barkman J. J. and Sykora K.V. (eds): Dependent Plant Communities, (und Hasse, E. und al.). Acad. Publ., The Hague, 1988., s. 29-40.
86Immissionsbelastung und Oesundheit-szustand der Buchenwalder in der Kassel-er Umgebung. Naturwissenschaft an der Universitat Kassel. Kasseler Hochschul-woche, 13,1988., s. 151-165.
87Air-polluted beech forest, their floristic structure and soil environment. In: Verhoeven, J.T.A.; Heil, G.W.; Werger, M.J.A. (eds.): Vegetation structure in relativ to carbon and nutrient economy. Academic Publ., The Hague, The Netherlands, 1988., s. 185-196.
88Schwermetallakkumulation, Aluminiumfreisetzung und Streuabbauverzögerung in den vom Stammablaufwasser geprägten Bodenbereichen alter Buchen und ihre Auswirkung auf den Pflanzenbewuchs. Schlussbericht zum Forschungsvorhaben 0339016 B. an den Bundesminister für Forschung und Technologie, Kernforschungsanlage Julich, 1989., s. 1-74.
89Kompaktkurs "Okologische Vegetati-onskunde", (mit Hakes, W.). 1989., s. 1-67.
90Exkursionsfilhrer filr Sava- und Drava - Auenwalder Kroatiens, Grossprak-tikum, 1989., s. 1-40.
91Toxic effects of heavy metals and aluminon on tree root growth, (mit. Avenhaus, U. und. al.). Int. Conference Geneve, Sept. 1989, Environmetal proceedings, 2, s. 266-269.
92Glavač, V., 1989: Zbog čega se štete od zračnih polucija prvo pojavljuju na starim a ne na mladim stablima, grmlju ili prizemnom rašću. Š.L. 6-8, s.315 PDF
93Mineralstoffe im Xylemsaft der Buche und ihre jahreszeitlichen Konzentra-tionsverandenrungen entlang der Stamm-hohe, (mit Koenies, H. und al.). Angew. Botanik, 63,1989., s. 471-486.
94Gradientenanalyse der baumspezifis-chen Mineralstoffhaushalte von unterschiedlich stark immissionsgeschadigten Altbuchen, (mit Jocheim, H. und al.). Verhandlungen der Ges. für Okologie, 17, 1989., s. 577-584.
95Mineralstoffgehalte fraktioniert aufgefangenen Stammablaufwassers von Altbuchen zweier Standorte, (mit. Hofstetter, J. und. al.). AFZ, 30-31,1990., s. 1-3.
96Auswirkungen der Immisionsbelastung im Baumfussbereich der Altbuchen, (mit Koenies, H. und. al.). Int. Kongress Wald-schadensf orschung: Wissensstand und Perpektiven, 2.-6.10.89. in Friedrichafen am Bodensee, Poster abstract, l, 1990., s. 39-40.
97Analyse des Xylemsaftes und anderer Parameter des bauminternen Mineral-stoffhaushaltes, (mit Ebben, U.). Fallstudie Zierenberg: Stress in einem Buchenwald-Okosj´stem in der Phase des Stickstofvorratabbaus. Exkskursionfuhrer. Hess. Min. f. Land.-Forest.- Natur., 1990., s. 43-47.
98Seasonal variations in mineral concentrations in the trunk xylem sap of beech (Fagus sylvatica L.) in a 43-years-old beech forest stand, (mit Koenies, H, und. al.). New Phytologist, 116,1990., s. 47-54.
99Seasonal variation of calcium, magne-sium, potassium, and mangenese contents in xylem sap of beech (Fagus sylvatica L.) in a 35-year-old limestone beech forest štand, (mit. Koenies, H. und. al.). Trees, 4, 1990., s. 75-80.
100Raum/zeitliche Variabilitat des chemischen Bodenzustandes in der Phase des Stickstoff-Vonatsabbaus, (mit. Jochheim, H. und. al.). Jahresbericht 1990., Berichte des Forschungszentrums Waldokosysteme der Univ. Gottingen, Serie B, Bd. 27, 1991., s. 298-304.
101Analyse des Xylemsaftes und anderer Parameter des bauminternen Mineralstoffhaushaltes - Jahresbericht 1990., (mit Ebben, U.). Berichte des Forschungzen-trums Waldokosysteme der Univ. Gottingen, Serie B, Bd. 27,1991., s. 309-312.
102Seasonal variation and axial distribu-tion of cadmium concentration in trunk xylem sap of beech trees (Fagus sylvatica L.), (mit Koenies, H. und al.). Angew. Botanik, 64,1990., s. 357-364.
103Über den bauminternen Wasser- und Mineralstoffhaushalt. Das saisonelle Auf-treten von Versorgungensenpfassen und ihre mögliche Rolle bei der Vitalitatssch-wachung immissionsbelasteter Buchen, (mit Koenies, H. und Ebben, U.). Int Kongress Waldschadensforschung: Wis-sensstand und Perpektiven, 2.-6. 10. 89. in Friedrichshafen am Bodensee, Poster abs-tracts, l, 1990., s. 413-441.
104Auswirkung der sommerlichen Trockenheit auf die Splintholz- Wassergehalte im Stammkorper der Buche (Fagus sylvatica Ij.), (mit Koenies, H. und Ebben, U.). Holz als Hoh- u Werkstof f, 48,1990., s. 437-441.
105Nachweis von Organochlorverbindun-gen und Peroxiden in belasteten Wald-boden, (mit Parlar, H. und Mayer, H.). Tagungs - bericht, Deutsch. Bodenk. Ges., Giessen 1991.
106Selbsorganisationsvorgange in symbi-ologischen Systemen, (und Mit). Grosses Okologie-Projektpraktikum, 1991., s. 1-131.
107Analyse des Xylemsaftes und anderer Parameter des bauminternen Mineralstoffhaushaltes, (mit Ebben, U.). In: Eichhorn J. (Hrsg.): Fallstudie Zierenberg: Stress in einem Buchenwaldökosystem in der Phase der Stickstoffubersattigung. Forschungberichte der Hessischen Forstlichen Versuchsanstalt, 13,1991., s. 102-106.
108Jahreszeitliche Veranderung der NO3-Konzentrationen im Xylemsaft des un-teren Stammteiles von Buchen (Fagus syl-vatica L.), (mit Koenies, H. und. al.). Zeitschrift für Bodenkunde u. Pflanzenernahrung, 154,1991., s. 121-125.
109Phytotoxische Stoffe in Boden immissionsbelasteter Buchenwälder, (mit Parlar, H, und. al.). VDI Berichte 901, 1991., s. 419-434.
110Thiol composition of xylem sap of beech trees (Fagus sylvatica ´Li.), (mit Schupp, H. und al.). Phytochemistry, 30, 1991., s. 1415-1418.
111Analyse des Xylemsaftes und anderer Parameter des bauminternen Mineralstoffhaushaltes, (mit Ebben, U.). Abschlussbericht des Teilprojektes P6.3.2.4 im BMTF - Projekt "Stabilitatsbedingungen von Waldokosystemen". Kurzfassung Ber. Forschungszentrum Waldokosysteme Ser. B, Bd., 31,1992.,s. 488-492.
112Sukzession, (und Mit.). Grosses Okologie-Projektpraktikum, 1992., s. 1-198.
113Seasonal variation and axial distribu-tion of aluminium concentrations in trunk xylem sap of adult beech trees (Fagus syl-vatica L.), (mit Michalas, F. und al.). Ange-wandte Botanik, 66,1992., s. 58-62.
114On the nature of vegetation boudaries, undisturbed flood plain forest communities as an example - a contribution to the continuum/ dicontinuum controversy, (mit Grillenberger, C. und. al.). Vegetatio, 101,1992., s. 123-144.
115The detection of aluminium comple-xes in forest soil solutions and beech xy-lem saps, (mit Michalas, F. und al.). Frese-nius J. Anal. Chem. 343,1992., s. 308-312.
116Raum/zeitliche Variabilitat des chemischen Bodenzustandes in der Phase des Stickstoffvorratsabbaus im Rahmen der Stoffbilanz-Fallstudie Zierenberg: Stress in einem Buchenwaldökosystem in der Phase des Stickstoff-Vorratsabbaus, (mit Jochheim, H. und al.). Kurzfassung des Abschlussberichtes des Teilprojektes P 6.3.2.2 im BMFT - Projekt "Stabilitatsbedingungen von Waldokosystemen". Kurzfassung Ber. Forschungszentrum Waldökosysteme Ser. B, Bd. 31, 1992., s. 480-483.
117A contribution to understanding the internal nitrogen budget o f beech (Fagus sylvatica ´L.), (mit Jochheim, H.). Trees, 1993, 7, 237-241.
118Xylem sap composition o f beech trees (Fagus sylvatica L.,). I. Seasonal changes in the axial distribution of peroxidase activ-ity. Tree Physiology, 13,1993., s. 409-413.
119Envirenment. WCH-Verl., Weinheim, 1993, s. 601-612.
120Seasonal variations and axial distributions in sulphate and thiols in the trunk xylem sap of beech (Fagus sylvatica L.), (mit Rennensberg und Schupp). Tree Physiology-, 1994,14, 541-548.
121Xylemtransport and mineral mobilization, (with Tesche, M.). In: Hennenberg H., Eschrich W, Ziegler H (Eds): Trees -Contributions to modem Tree Physiology. SPB Acad. Publ., The Hague, 1996, (in press).
122VEGETATIONSOKOLOGIE, Grundfragen, Aufgaben, Methoden. Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart 1996., s. 1-357.
123Glavač, V. M., 1996: O analizi krvi šumskog drveća. Š.L. 9-10, s.393 pdf
124Vjekoslav Glavač, 2003: Prilog poznavanju ekofizioloških svojstava bukve u svjetlu novonastalih šumskih šteta. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 170

nedeterminirano:
125Znanstveni i stručni članci
126Effects of altitude on heavy metal ac-cumulation in soils of beech forest ecosys-tem, (mit Jochheim, H. und al.). In: Markert B. (ed.): Plants as biomonitors. Indicators for Heavy Metals in the terrestrial
127Skripta
128Ekspertize (Gutachten)
129Das Pruno - Fraxinetum Oberdorfer 53 in Nordwestkroatien. Festschrift E. Oberdorfer. Beitr. naturk. For Südwestdeutschland 34,1875., s. 95-101.
130Über Stieleichen-Auenwalder der Sa-va-Niederung. Ibidem, s. 103-108.
131Über die Verteilung der Hainsimse (Luzula luzuloides) im Stammfussbereich der Buche im Siebengebirge bei Bonn, (mit Krause, A. und Wolff - Straub, H.). Ibidem, s. 187-192.
132Aufgabe und Methoden der Landschaftsökologie. Natur und Landschaft, 47, 7, s. 190-219.
133Xylem sap composition of beech (Fagus sylvatica L.) trees: seasonal changes in the axial distribution of sulfur compouds, (with Hennenberg, H. and. Schupp, H.). Tree Physiology 14, s. 541-548.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Šum. nastava, s. 161, 162, 294, 304, 421-422.
 *** Šum. enciklopedija l, 1980., s. 684.
 Bertović, S.: Prof. dr. ing. Vjekoslav Glavač. Šum. list 6-9,1991., s. 389-397.
 Bertović, S.: HBL, 4. knj., 1998.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 BERTOVIĆ, Stjepan Marcel: Prof. dr. dipl. inž. VJEKOSLAV GLAVAČ, ŠL 6-9/1991, s.389 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM