HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9259
ime GODEK, Ivo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9259)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen7. 9. 1909.Novigrad Podravski
apsolvirao1932.
diplomirao1933.
umro7. 12. 1990.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Na Šumarskom odsjeku Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Sveuč. u Zagrebu diplomirao je 1933.
 Radio je na poslovima projektiranja i izvedbe šumskih cesta, pošumljivanja krša i uređivanja bujica, kod Šumarskog odsjeka Banske uprave u Zagrebu i u Direkciji šuma u Sušaku ( do 1935.), zatim u Odsjeku za uređivanje bujica Banske uprave u Ljubljani (do 1937.) te Šumarskom odsjeku Banske vlasti i Ministarstva šumarstva u Zagrebu (do 1943.). U razdoblju 1943.-1945. bio je sef Odsjeka za uređivanje bujica u Ravnateljstvu šuma u Zagrebu. G. 1945.-1950. rukovodi bujičarskom službom pri Ministarstvu za šumarstvo NRH, a od 1950. do 1966.g. savjetnik je u Upravi za vodoprivredu SR Hrvatske.
 U Instituto sperimentale per lo studo e difesa del suolo (Firen-za) specijalizirao se 1957.g. iz zaštite tla.
 Bio je dugogodišnji član republičke komisije za reviziju projekata, a sudjelovao je u izradi osnova za melioracijske i hidroenergetske radove u Dalmaciji, Istri i Posavini. Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, u razdoblju od 1950. do 1965., honorarni je nastavnik iz predmeta uređivanje bujica s vodogradnjama. Kao stručnjak ondašnje jugoslavenske tehničke pomoći radio je 1963. u južnome Maroku, a zatim, 1966.-1968., unutar Specijalnog fonda UN i FAO u Jordanu.
 Do odlaska u mirovinu, 30.11.1973., bio je samostalni projektant u poduzeću "Projekt" u Zagrebu. Iz svoje specijalnosti - osim mnogobrojnih elaborata, ekspertiza i referata - objavio je 30-ak zapaženih stručnih napisa u domaćim i stranim časopisima.
 Bio je odbornik HŠD.

1Ing. I. Godek, 1944: Dr A. Barbey: Die Pappel.. Š.L. 5-6, s.105 PDF
2Osnivanje i izvođenje bujičarskih radova. Šumarski priručnik, Zagreb 1946., l, s. 251-261.
3Analiza cijena građevinskih radova u šumarstvu. Ibid., s. 313-327.
4Krupni pokazatelji za radove uređivanja bujica. Krupni pokazatelji utroška radne snage i materijala. Beograd 1947., knj. III.
5Šume i šumarstvo na području meliorativnoga sistema Lonjskog polja, (s Markićem i J. Šafarom). Elaborat Instituta za šumarska i lovna istraživanja NRH, Zagreb 1949.
6Privremene norme za radove uređivanja bujica. Propisi o platama i radnim odnosima u šumskoj proizvodnji, Beograd 1949.
7Bujice krša, Uređivanje bujičnih područja na kraškom teren u. Šumarstvo, Beograd 1949., 2, s. 17-24.
8Vodno građevinarstvo u šumarstvu. Mali šumarsko-tehnički priručnik, Zagreb 1949., s. 594-599.
9Uređivanje bujica. Ibid., s. 602-612.
10Ing. I. Godek., 1953: Ing. S. Rosić: Nov sistem uređenja bujica. Š.L. 12, s.535 PDF
11Godek ing. Ivo, 1954: Sastanak bujičara na savjetovanju hidrotehničara u Opatiji. Š.L. 2-3, s.114 PDF
12Zakon o zaštiti tla. Naučne osnove borbe protiv erozije. Publikacija Akademskoga saveta FNRJ, Beograd 1955.
13Zaštita tla od erozije. Vodna zajednica, Zagreb 1956.
14Međunarodno zasjedanje bujičara u Jugoslaviji. Savjetovanje o borbi protiv erozije (Beograd, 2.-23.XII.1955). Šum. list 3-4,1956., s. 135-136.
15Ing. Ivo Godek, 1956: Međunarodno zasjedanje bujičara u Jugoslaviji. Š.L. 3-4, s.136 PDF
16Bujičarstvo i problem erozije na kraškom području NE Hrvatske. Savezno savjetovanje o kršu "Krš Hrvatske", Split 1957., 2., s. 221-228.
17Borba protiv erozije i uređivanje bujica na kršu FNRJ. Dokumentacija Saveznog sekretarijata za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb 1958.
18Demontzey Prosper G.L. Šum. enciklopedija l, Zagreb 1959., s. 198.
19Erozija tla. Ibid., s. 355-360.
20Hidrologija. Ibid., s. 534-542.
21Expertise sur la correction des torrents et la Restauration des montagnes dans les bassins versants des oueds Ziz et Rheris, Erfoud 1963.
22Melioracije, hidrotehničke i kulturno-tehničke. Ibid., Zagreb 1963., 2, s. 114-118.
23Godek I., 1965: Uređivanje bujica u SR Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.528 PDF
24Milan Glavaš, 2016: BRONČANA PLAKETA I PRIZNANJE ŠUMARIMA. Š.L. 5-6, s.295 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 A. O. Horvat: Godek Ivo. Šum. enciklopedija l, Zagreb 1959., s. 461.
 *** Šum. nastava, s. 178-179, 220, 384, 421-422.
 *** Godek, Ivo, Šum. enciklopedija l, 1980., s. 707.
 *** HŠD 1996., s. 220-221, 228, 235, 241.
 S. Bertović: Godek Ivo, HBL 5, Zagreb (u tisku).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM