HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9263
ime G., Antun
zvanje
zanimanje     
dr. sc.
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9263)   IZMJENE         ISPISlokacija

dodatne listeautori u bazama HŠD

 
 Pravne znanosti svršio je u Zagrebu. Na Šumarskoj akademiji i Šumarskom odjelu Gospodarsko šumarskoga fakulteta honorarno je predavao Šumarsko i lovno zakonodavstvo, sve do 1929.
 Za hrvatsko je šumarstvo znakovito da je, uz ostalo, 1917. u Zagrebu objavio opsežno djelo pod naslovom "Uredovna zbirka šumarskih propisa".
 Napisao je i objavio velik broj pravničkih i muzikoloških radova.

1Napisao Dr. A. Goglia., 1898: Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije iz šuma krajiških imovnih obćina.. Š.L. 7, s.257 PDF
2Napisao dr. A. Goglia, 1898: Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije is šuma krajiških imovnih obćina.. Š.L. 11-12, s.437 PDF
3Napisao Dr. A. Goglia, 1899: Nadležnost upravnih oblasti u šumskim stvarima.. Š.L. 3, s.136 PDF
4Piše Dr. A. Goglia., 1899: Upravni kazneni postupak u šumskim stvarima.. Š.L. 4, s.161 PDF
5ZAKONI I NAREDBE TIČUĆI SE ŠUMSKE UPRAVE I ŠUMSKOGA GOSPODARENJA ; TISAK I NAKLADA KNJIŽARE L. HARTMANA (KUGLI I DEUTSCH) ZAGREB, Zagrebu 1900. BIB
6Priobćuje Dr. A. Goglia, 1901: Žumberačka imovna obćina.. Š.L. 7, s.350 pdf
7Piše Dr. A. Goglia, 1901: §. 2. šum. zakona.. Š.L. 11, s.547 PDF
8Piše dr. A Goglia, 1902: Naknada šteta po lovnom zakonu od 27. travnja 1893.. Š.L. 5, s.245 PDF
9Piše Dr. A. Goglia, 1902: Iznošenje šumskih proizvoda preko tudjeg zemljišta (§§. 24., 25. i 26. šum. zakona).. Š.L. 6, s.313 PDF
10Upravne oblasti nadležne su odlučivati o dužnosti krčenja šume uz susjedna zemljišta samo u onim slučajevima za koje stoje specialni politički propisi. Odredba glede okresivanja grana drveća, koje se nalaze na zračnom prostoru susjeda, ne spada u nadležnost upravnih oblasti. Šum. list 1905., s. 86-87.
11K tumačenju 2. šumskog zakona. Šum. list 1905., s. 281-282.
12Da li je za uzkratu vršenja prava drvarije među ovlaštenicima nadležan uredovati sud il upravna oblast. Šum. list 1905., s. 414-416.
13Ne ima mjesta prenasanju krajiškog pravoužitnickog prava, spojenog sa stanovitim selitbenim posjedom - na drugi selištni posjed. Šum. list 1906., s. 111-112.
14ZAKONI I NAREDBE; Tisak Naklada knjižare L. Hartmana (St. Kugli), Zagreb 1907. BIB
15Zakoni i naredbe o lovu, ribolovu, pticama, puškama, strielivu i barutu. Zagreb 1907.
16Župnici (parosi) i učitelji imadu po razmjeru obsega svog ovlastenictva u zem. zaj. sva prava na crpljen je koristi i na kamate od glavnice zem. zaj. Šum. list 1907., s. 64-65.
17Po 44 šum. zak. nadležne su upravne oblasti suditi o odštetnim zahtjevima, koji nastaju usljed požarom nastale štete i onda, ako proti krivcu ne bude podjedno poveden redarstveno kazneni postupak. Šum. list 1907., s. 65-66.
18Ženi, koja svojim porietlom ne potiče iz ovlaštene krajiške obitelji, ne može se priznati krajiško pravoužitničtvo čim prestane biti članom ovlaštene krajiške obitelji, u koju se je bila udala. Šum. list 1907., s. 117.
19Selištni posjed, obterećen uknjiženim doživotnim uzdržavanjem treće osobe, može sačinjavati realnu kvalifikaciju za stečenje krajiškog pravoužitničtva. Šum. list 1907., s. 117.
20ZAKON OD 26. TRAVNJA 1894. o uređenju ZEMLJIŠTNIH ZAJEDNlCA; NAKLADA KNJIŽARE I. HARTMANA, Zagreb 1908. BIB
21, 1909: Šumovlastnik, koji u smislu §. 22. š. z. ne namjesti osposobljenoga šumara, ne može se kazniti globom, nego oblast će temeljem § 5. ces. patenta od 20. IV 1854. postaviti šumara na njegovu pogibelj i trošak.. Š.L. 3, s.111 PDF
22, 1909: Šume onakovih zemljištnih zajednica, koje nisu u stanju da svaka za sebe namjesti i plati valjanoga lugara, mogu se spojiti u jednu zajedničku čuvariju. — Tražbine krajiške imovne obćine protiv njenih činovnika, koji se izvode iz službenog odnošaja, imadu se utjerati administrativnim putem bez utjecaja suda.. Š.L. 4, s.154 PDF
23Tražbine krajiške im. opć. protiv njenih činovnika, koje se izvode iz službenog odnošaja imadu se utjerati administrativnim putem bez utjecaja suda. Šum. list 1909., s. 154-155.
24, 1909: Kod zemljištnih zajednica, koje nisu konačno uredjene prema ustanovama zakona od 25. travnja 1894. (o uredjenju zem. zajednica), nuždno je za pravovaljanost zaključaka glavne skupštine ovlaštenika, da je nanj pristala nadpolovična većina svih ovlašteničkih glasova. — Povjerenstvena izaslanja urednika kr. kotar, oblasti na teret zemljištnih zajednica u svrhu sastava proračuna, te izpitanja zaključnih računa. — Pristojbe obćinskih organa kada sudjeluju kod potrage za kriomčarenim šum. proizvodima, te kod prisilnoga ućerivanja šumskih odšteta. — Kako i na čiji trošak ima se oblastima odpremati zapljenjeno šumsko orudje. — Razdioba šumskih glavnica zemljištnih zajednica, odnosno doznaka šumskih tangenta tih glavnica, odpadajućih župnim nadarbinama, učiteljima i bilježnicima.. Š.L. 5, s.187 PDF
25Prinos tumačenju 34. šum. zakona u pogledu nadležnih političkih oblasti. Šum. list. 1909., s. 271.
26Da li ovlaštenik zem. zaj. smije prodavati doznačeno mu ogrievno drvo. Šum. list 1909., s. 354.
27Načelnik upravne općine ne može biti izabran za glavara zem. zaj. nalazeće se u obsegu dotične upr. općine. Šum. list 1909., s. 354-355.
28Napisao Dr. A. Goglia. (Preštampano iz Mjesečnika prav. društva), 1909: Postanak i prestanak novosisačke imovne obćine.. Š.L. 11, s.412 PDF
29Služnost stana (531 o.g.z.) ne može se smatrati realnom kvalifikacijom za stečenje kraj. pravoužitničtva. Šum. list 1909., s. 429-430.
30Imovna općina novosisačka i žumberačka. Mj. P.D., s. 807, Zagreb 1909.
31Postupak kada zem. zaj. traži, da joj se povrate nekretnine uzurpirane po ovlaštenicima. Šum. list 1910., s. 283.
32Pravoužitnik krajiške im. opć., koji ne vodi kućanstvo u kući, koja se nalazi u njegovom selištnom posjedu, ne imade pravo na kompetenciju ogrievnog drva, već dobiva samo građevno drvo za kuću i gosp. zgrade. Šum. list 1910., s. 396-397.
33Uredovna zbirka šumarskih propisa. Zagreb 1917.
34UREDOVNA ZBIRKA ŠUMARSKIH PROPISA; KR. HRV. - SLAV. - DALM. ZEMALJSKA VLADA, ZAGREB 1917. BIB
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Kauders, A.: Šum. bibliografija I. s. 141, 166-167.
 *** Šum. nastava, s. 100, 121, 193, 385, 422.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 

  Rođen u Rijeci 1867. Doktorirao pravo u Zagrebu 1896. Banski savjetnik ali paralelno i profesor na Šumarskoj akademiji od 1900. Povjesničar glazbe, glazbeni pisac, violončelist, pravnik i pravni pisac. U najužem vodstvu Hrvatskog glazbenog zavoda. Između ostalog, 1917. sastavio opsežnu Uredovnu zbirku šumarskih propisa, a 1927. impozantno izdanje Hrvatski glazbeni zavod u Zagrebu 1827–1927.    IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM